Usnesení z 93/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 24.2.2010

Usnesení z 93/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 24.2.2010

24.2.2010

Přítomni dle prezenční listiny:

Ing.Miroslav Dorazil, starosta

Ing.Vlasta Hrdlíková, místostarostka

Ing.Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing.Jan Šnajdr, člen Rady

Ing.Zdeněk Cibulka, tajemník

 

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Komise zdravotní a sociální – zápis

1.4 Komise dopravy a veřejného pořádku – zápis

1.5 Kontrolní výbor-zápis

1.6 Finanční výbor ZMČ-zpráva

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

3)     ROZPOČET

4)     POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

4.1 Žádost Magdy a Romana Bišofových o poskytnutí veřejné finanční podpory

4.2 Poskytnutí veřejné finanční podpory Knihovně Jiřího Mahena

4.3 Žádost TJ Brno Dvorska o poskytnutí veřejné finanční podpory

5)     ŠKOLY

5.1 Rozpisy neinvestiční dotace od MČ Brno-Tuřany u škol na rok 2010

5.2 Žádosti mateřských škol o souhlas s úhradou stravného

6)     NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Pronájem ideální 1/14 pozemku p.č. 2135/5 k.ú. Tuřany

6.2 Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce pozemků Tenisovému klubu Tuřany

7)     MOVITÝ MAJETEK

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Celoroční údržba ploch veřejné zeleně a letní údržba pěších komunikací v městské části Brno-Tuřany – výběr nejvhodnější nabídky

9)     RŮZNÉ

•1)    ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

•1.1 Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 93/V. schůze RMČ.

•1.2 Kontrola úkolů

•1.3 Komise zdravotní a sociální – zápis

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis ze schůze Komise zdravotní a sociální, která se konala dne 9.2.2010.

•1.4 Komise dopravy a veřejného pořádku – zápis

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis ze 13. jednání Komise dopravy a veřejného pořádku, které se konalo dne 17.2.2010.

•1.5 Kontrolní výbor-zápis

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z 19/V. zasedání  Kontrolního výboru ZMČ, které se konalo 15.2.2010.

•1.6 Finanční výbor ZMČ-zpráva

Usnesení:

Rada bere na vědomí zprávu Finančního výboru ZMČ o finanční kontrolní akci „18.společenský ples pořádaný MČ Brno-Tuřany”,který byl uspořádán 6.2.2010.

•2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

•3)    ROZPOČET

•4)    POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

•4.1 Žádost Magdy a Romana Bišofových o poskytnutí veřejné finanční podpory

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši  4 000,- Kč Magdě a Romanovi Bišofovým na hrazení potřeb pro dítě Pavla Bišofa v pěstounské péči a schvaluje text smlouvy uvedený v příloze č.1 zápisu.

•4.2 Poskytnutí veřejné finanční podpory Knihovně Jiřího Mahena

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 1 200,- Kč Knihovně Jiřího Mahena v Brně na nákup knih do knihovního fondu a schvaluje text smlouvy uvedený v příloze č.2 zápisu.

•4.3 Žádost TJ Brno Dvorska o poskytnutí veřejné finanční podpory

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 30.000,- Kč TJ Brno Dvorska na zajištění provozu v roce 2010 a schvaluje text smlouvy uvedený v příloze č.3 zápisu.

•5)    ŠKOLY

•5.1 Rozpisy neinvestiční dotace od MČ Brno-Tuřany u škol na rok 2010

Usnesení :

Rada bere na vědomí rozpisy neinvestiční dotace od městské části Brno-Tuřany na rok 2010 předložené Mateřskou školou Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace, Mateřskou školou Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace, Mateřskou školou Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace a Základní školou Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace.

•5.2 Žádosti mateřských škol o souhlas s úhradou stravného

Usnesení :

Rada schvaluje úhradu věcných nákladů stravného zaměstnanců mateřských škol z neinvestiční dotace poskytnuté mateřským školám městskou částí Brno-Tuřany ve výši uvedené v příloze č.4 zápisu.

•6)    NEMOVITÝ MAJETEK

•6.1 Pronájem ideální 1/14 pozemku p.č. 2135/5 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje ukončení nájmu ideální 1/14 pozemku p.č. 2135/5 k.ú. Tuřany s Ing. Oldřichem Šandou dohodou ke dni 28.2.2010 a pronájem ideální 1/14 tohoto pozemku MUDr. Pavlíně Jurišicové, Brno.

Rada schvaluje text nájemní smlouvy, který je uveden v příloze č.5 zápisu.

•6.2 Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce pozemků Tenisovému klubu Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o výpůjčce s Tenisovým klubem Tuřany. Rada schvaluje text dodatku č.1, který tvoří přílohu č.6 zápisu.

•7)    MOVITÝ MAJETEK

•8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•8.1 Celoroční údržba ploch veřejné zeleně a letní údržba pěších komunikací v městské části Brno-Tuřany – výběr nejvhodnější nabídky

Usnesení:

Rada schvaluje zadání podlimitní veřejné zakázky ” Celoroční údržba ploch veřejné zeleně a letní údržba pěších komunikací v městské části Brno-Tuřany ” uchazeči Martin Minks, Terezy Novákové 101, 621 00  Brno.

Rada ukládá ÚMČ předložit Radě ke schválení návrh smlouvy.

•9)    RŮZNÉ

 

 

 

 

 

 

V Brně – Tuřanech 24.2.2010

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                        Ing.Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                            místostarostka MČ Brno-Tuřany