Usnesení z 92/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 10.2.2010

Usnesení z 92/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 10.2.2010

10.2.2010

Přítomni dle prezenční listiny:

Ing.Miroslav Dorazil, starosta

Ing.Vlasta Hrdlíková, místostarostka

Ing.Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing.Jan Šnajdr, člen Rady

Ing.Zdeněk Cibulka, tajemník

 

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Program 23/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

1.4 Komise stavební,rozvoje a správy majetku

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Změna ÚP Dvorska

2.2 Změna ÚP Petlákova

2.3 Změna ÚP Vinohradská

2.4 Změna ÚP obce Kobylnice

2.5 Změna ÚP obce Sokolnice

2.6 Rolencova – průchod do území

2.7 Změna užívání – vjezd firmy SASTA CZ a.s. na ulici Votroubkové

2.8 Názvy nových ulic

3)     ROZPOČET

3.1 Rozpočtové opatření č. 1/2010

4)     POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

5)     ŠKOLY

5.1 Výsledky hospodaření škol za rok 2009

5.2 Odpisový plán Základní školy Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace

6)     NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Vyjádření ke směně pozemků p.č. 4133, 4134 a 4135 k.ú. Tuřany

6.2 Pronájem pozemku p.č. 888/2 k.ú. Brněnské Ivanovice

6.3 Pronájem pozemků p.č. 945 k.ú. Brněnské Ivanovice, p.č. 2135/11 a 1/14 p.č. 2135/5 k.ú. Tuřany

7)     MOVITÝ MAJETEK

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Dodatek č.1 ke smlouvě o provádění letní údržby komunikací v MČ Brno-Tuřany

9)     RŮZNÉ

9.1 Obsah Listů č.1/2010

9.2 Novela vyhlášky města Brna o regulaci veřejné produkce hudby

9.3 Smlouva o budoucím pronájmu pozemků pro stavbu víceúčelové haly

•1)    ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

•1.1 Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 92/V. schůze RMČ.

•1.2 Kontrola úkolů

•1.3 Program 23/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje návrh programu 23/V.zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany, které se uskuteční dne 25.2.2010 v 18 hodin, takto: 1. Technický bod, 2. Námitky členů ZMČ k zápisu z 22/V. zasedání ZMČ,  3. Kontrola usnesení z 22/V. zasedání ZMČ, 4. Dotazy k usnesením z jednání RMČ, 5. Informace o kontrolách provedených výbory ZMČ, 6. Informace o jednáních starosty a místostarostky, 7. Návrhy a podněty občanů, 8. Rozpočtové opatření č.1/2010, 9. Navýšení IPP v propojení ulice Myslivecké a Sokolnické, 10. Změna ÚP Dvorska, 11. Změna ÚP Petlákova, 12. Názvy nových ulic, 13. Vyjádření ke směně pozemků p.č. 4133, 4134 a 4135 k.ú. Tuřany, 14. Novela vyhlášky města Brna o regulaci veřejné produkce hudby,15. Různé, 16. Závěr.

•1.4 Komise stavební,rozvoje a správy majetku

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z jednání Komise stavební, rozvoje a správy majetku ze dne 8.2.2010.

•2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

•2.1 Změna ÚP Dvorska

Usnesení:

Rada doporučuje ZMČ souhlasit s  požadovanou změnou ÚP v k.ú. Dvorska podél potoka Dunávka z plochy ZPF s objekty pro rekreaci na plochu  BP – předměstské bydlení.

•2.2 Změna ÚP Petlákova

Usnesení:

Rada doporučuje ZMČ souhlasit se změnou ÚP na pozemcích p.č. 1346/1 a 1346/6 při ulici Petlákové  z plochy DP ( parkovací plochy městského významu) na plochu SV ( smíšená plocha výroby a služeb).

•2.3 Změna ÚP Vinohradská

Usnesení:

Rada požaduje stanovisko komise stavební, rozvoje a správy majetku ke změně ÚP na pozemcích p.č. 117/1 a 117/2, k.ú. Brněnské Ivanovice ze stávající stabilizované plochy ZPF s objekty pro rodinnou rekreaci na návrhovou plochu SV – plocha pro výrobu a služby.

 

•2.4 Změna ÚP obce Kobylnice

Usnesení:

Rada bere na vědomí projednávanou změnu č.I ÚP obce Kobylnice bez připomínek.

•2.5 Změna ÚP obce Sokolnice

Usnesení:

Rada bere na vědomí projednávanou změnu č.III ÚP obce Sokolnice bez připomínek.

•2.6 Rolencova – průchod do území

Usnesení:

Rada souhlasí s návrhem umístění RD a garáže na pozemcích p.č. 301, 302/1 a 303 k.ú.Holásky a s tím spojenou změnou průchodu do území.

•2.7 Změna užívání – vjezd firmy SASTA CZ a.s. na ulici Votroubkové

Usnesení:

Rada nesouhlasí se změnou v užívání stavby vjezdu do areálu firmy SASTA CZ a.s., Brno na ulici Votroubkové na pojezd vozidly o hmotnosti do 16 tun.

•2.8 Názvy nových ulic

Usnesení:

Rada doporučuje ZMČ schválit tyto nové názvy ulic:

1. od ulice Pratecké směrem k areálu Aeroklubu Slatina    Arnošta Jedounka (nebo Jedounkova)

2. propojení mezi ulicí Mysliveckou a Sokolnickou                         Honební (nebo Zaječí)

3. nová ulice od Sokolnické směrem k Tovární                               Režná (nebo Bělásková)

•3)    ROZPOČET

•3.1 Rozpočtové opatření č. 1/2010

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č.1/2010. Návrh rozpočtového opatření je uveden v příloze č.1 zápisu.

•4)    POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

•5)    ŠKOLY

•5.1 Výsledky hospodaření škol za rok 2009

Usnesení :

Rada bere na vědomí výsledky hospodaření za rok 2009 příspěvkových organizací Mateřská škola Brno, U Lípy Svobody 3, Mateřská škola Brno, Holásecká 11, Mateřská škola Brno, V Aleji 2, a Základní škola Brno, Měšťanská 21.

•5.2 Odpisový plán Základní školy Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace

Usnesení :

Rada schvaluje odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku Základní školy Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace na rok 2010 uvedený v příloze č.2 zápisu.

•6)    NEMOVITÝ MAJETEK

•6.1 Vyjádření ke směně pozemků p.č. 4133, 4134 a 4135 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu doporučit směnu pozemků p.č. 4133, 4134 a 4135 k.ú. Tuřany ve vlastnictví města Brna za pozemek p.č. 4099 k.ú. Tuřany.

•6.2 Pronájem pozemku p.č. 888/2 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada schvaluje pronájem pozemku p.č. 888/2 k.ú. Brněnské Ivanovice Kristíně Brázdové, Brno.Rada schvaluje text nájemní smlouvy, který je uveden v příloze č.3 zápisu.

•6.3 Pronájem pozemků p.č. 945 k.ú. Brněnské Ivanovice, p.č. 2135/11 a id. 1/14 p.č. 2135/5 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje ukončení nájmu pozemků p.č. 945 k.ú. Brněnské Ivanovice, p.č. 2135/11 a ideální 1/14 p.č. 2135/5 k.ú. Tuřany s Václavem Černohlávkem, Brno dohodou ke dni 28.2.2010 a pronájem těchto pozemků Petru Černohlávkovi, Brno. Rada schvaluje text nájemní smlouvy, který je uveden v příloze č.4 zápisu.

•7)    MOVITÝ MAJETEK

•8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•8.1 Dodatek č.1 ke smlouvě o provádění letní údržby komunikací v MČ Brno-Tuřany

Usnesení :

Rada schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o provádění letní údržby komunikací v  MČ Brno-Tuřany se společností .A.S.A. Služby Žabovřesky, s.r.o., Brno. Rada schvaluje text dodatku č.1, který je uveden v příloze č.5 zápisu.

•9)    RŮZNÉ

•9.1 Obsah Listů č.1/2010

Usnesení:

Rada schvaluje obsah Listů č.1/2010 uvedený v příloze č.6 zápisu.

•9.2 Novela vyhlášky města Brna o regulaci veřejné produkce hudby

Usnesení:

Rada  doporučuje Zastupitelstvu souhlasit se stávajícím zněním obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 17/2005 o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních, včetně restauračních zahrádek, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, v platném znění.

•9.3 Smlouva o budoucím pronájmu pozemků pro stavbu víceúčelové haly

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy s Tělocvičnou jednotou Sokol Brno – Tuřany o budoucí smlouvě o nájmu pozemků ve vlastnictví Tělocvičné jednoty Sokol Brno – Tuřany za účelem stavby tělocvičny (víceúčelové haly) na těchto pozemcích. Rada schvaluje text smlouvy o budoucí smlouvě, který je uveden v příloze č.7 zápisu.

 

 

 

 

V Brně – Tuřanech 10.2.2010

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                        Ing.Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                            místostarostka MČ Brno-Tuřany