Usnesení z 92/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 4.1. 2006

Zápisz 92. schůze Rady městské části Brno – Tuřany

92. schůze Rady městské části Brno – Tuřany ze dne 4.1. 2006

zápis byl upraven z důvodu ochrany osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík starosta omluveni :

Marie Stehlíková místostarostka

Miloslav Blažek Ing. člen rady

Josef Panáček Ing. člen rady

Jan Petrás Ing. člen rady

Zdeněk Cibulka Ing. tajemník ÚMČ

Program:

1) ORGANIZACE………………………………………………………………………………………………………………… 1

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 1

1.2 Kontrola úkolů……………………………………………………………………………………………………………….. 1

1.3 Zápis z jednání komise sociálně zdravotní…………………………………………………………………………….. 2

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 2

2.1 Návrh dodatku č.1 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JmK………………………………………….. 2

2.2 Přepracování projektu na přístřešek MHD v ul. Revoluční…………………………………………………………… 2

3) POZEMKY…………………………………………………………………………………………………………………….. 2

3.1 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 2065/139 k.ú. Tuřany……………………………………………………………. 2

3.2 Vyjádření k dispozici s pozemkem p.č. 1332/1 k.ú. Tuřany……………………………………………………….. 2

4) ROZPOČET, FINANCE…………………………………………………………………………………………………….. 2

4.1 Rozpis rozpočtu MČ Brno – Tuřany na rok 2006…………………………………………………………………… 2

4.2 Přijetí daru od firmy Zemako, s.r.o………………………………………………………………………………………. 3

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY……………………………………………………………………………………….. 3

5.1 Žádost TJ Sokol Brno-Tuřany o bytovou náhradu…………………………………………………………………….. 3

5.2 Úklid úřadu MČ Brno-Tuřany……………………………………………………………………………………………… 3

5.3 Objednávka podpory programu OKmzdy……………………………………………………………………………….. 3

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ………………………………………………………………………………………. 3

6.1 Žádost Sdružení pěstounských rodin o dotaci………………………………………………………………………… 3

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY…………………………………………………………………………….. 3

7.1 Havárie kanalizačního potrubí v budově MŠ Holásecká 11…………………………………………………………. 3

7.2 Veřejnosprávní kontrola škol………………………………………………………………………………………………. 4

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 4

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA…………………………………………………………………….. 4

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze Rady

RMČ projednala předložený návrh programu 92. schůze RMČ.

Usnesení :

Rada schvaluje program 92. schůze RMČ.

Hlasování: pro proti zdržel se

1.2 Kontrola úkolů

Úkoly, které jsou v řešení:

RMČ :

26/IV 3.1 S

66/IV 3.3 EU Ivanovické náměstí

68/IV 2.8 Brána Sokolnická

71/IV4.1 S

74/IV

1.3 Program rozvoje, 2.1 Doplnění značení Farní-Podlipná

79/IV 1.3 Veřejnoprávní smlouva Tuřany-Šlapanice

85/IV 2.1 Práh Jahodová, 3.5 S

86/IV 2.3 Revitalizace Tuřanského potoka

87/IV 2.2 Besip

89/IV 8.3 Minks – úklid ploch, 8.4 Minks – leséček

90/IV 2.1 Změna ÚPMB, 2.2 Změna ÚPMB, 3.2 Pronájem pozemku, 3.5 Informační skříňka, 7.1 Zateplení MŠ – termín

91/IV 1.4 Web Tuřany, 2.1 Změna ÚPMB, 5.1 Nábytek ÚMČ, 9.1 Plynoinstalace budovy hasičky BI

1.3 Zápis z jednání komise sociálně zdravotní

Rada projednala usnesení z jednání sociálně zdravotní komise ze dne 13. prosince 2006.

Usnesení:

Rada bere na vědomí usnesení z jednání sociálně zdravotní komise ze dne 13. prosince 2006.

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Návrh dodatku č.1 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JmK

Rada se seznámila s návrhem dodatku č.1 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JmK zahrnující nadstandard IDS JmK pro rok 2006 ve výši 78 017,- Kč

Rozpočtová skladba: 2221/5191

Usnesení

Rada schvaluje podpis dodatku č.1 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JmK, zahrnující nadstandard IDS JmK pro rok 2006

Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

2.2 Přepracování projektu na přístřešek MHD v ul. Revoluční

Rada projednala nabídku na přepracování projektu na přístřešek MHD v ul. Revoluční p. D.

v ceně 12 000,- Kč

Rozpočtová skladba 2219/6121

Usnesení:

Rada schvaluje přepracování projektu na přístřešek MHD v ul. Revoluční p.D. vč. projednání a inženýrské činnosti v ceně 12 000,- Kč

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

Zajistí tajemník Termín ihned

3) POZEMKY

3.1 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 2065/139 k.ú. Tuřany

Rada projednala žádost J. O. o vyjádření k prodeji pozemku p.č. 2065/139 k.ú. Tuřany.

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu ke schválení prodej pozemku p.č.2065/139 k.ú. Tuřany J. O.

Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 1

Zajistí : tajemník Termín : ihned

3.2 Vyjádření k dispozici s pozemkem p.č. 1332/1 k.ú. Tuřany

Rada projednala žádost Odboru dispozic s majetkem MMB o vyjádření k prodeji, k pronájmu případně zřízení věcného břemene průjezdu a průchodu části pozemku p.č. 1332/1 k.ú. Tuřany.

Usnesení:

Rada souhlasí s pronájmem pozemku p.č. 1332/1 k.ú. Tuřany z úrovně města Brna. Rada doporučuje Zastupitelstvu ke schválení prodej části pozemku p.č. 1332/1 k.ú. Tuřany a nedoporučuje zřízení věcného břemene průjezdu a průchodu části pozemku p.č. 1332/1 k.ú. Tuřany.

Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 1

Zajistí : tajemník Termín : ihned

4) ROZPOČET, FINANCE

4.1 Rozpis rozpočtu MČ Brno – Tuřany na rok 2006

Rada projednala předložený položkový rozpis rozpočtu MČ Brno – Tuřany na rok 2006.

Usnesení :

Rada schvaluje položkový rozpis rozpočtu MČ Brno – Tuřany na rok 2006 .

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

Zajistí :tajemník

4.2 Přijetí daru od firmy Zemako, s.r.o.

Rada projednala návrh darovací smlouvy, kterou firma Zemako, s.r.o. daruje městské části Brno-Tuřany finanční částku ve výši 20.000,- Kč.

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření darovací smlouvy, kterou firma Zemako, s.r.o. daruje městské části Brno-Tuřany finanční částku ve výši 20.000,- Kč na propagační účely – vydání sborníku.

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY

5.1 Žádost TJ Sokol Brno-Tuřany o bytovou náhradu

Rada projednala žádost TJ Sokol Brno-Tuřany o poskytnutí bytové náhrady pro paní Danu Blaschkeovou, které TJ Sokol Brno-Tuřany vypověděl nájem bytu s přivolením soudu.

Usnesení:

Rada sděluje Tělocvičné jednotě Sokol Brno-Tuřany, že městská část Brno-Tuřany nedisponuje volnými byty, a proto doporučuje obrátit se s žádostí o bytovou náhradu na jinou městskou část města Brna, která má velký počet obecních bytů, např. Brno-střed, Brno-Židenice, Brno-jih, Brno-Černovice.

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

5.2 Úklid úřadu MČ Brno-Tuřany

Rada projednala návrh smlouvy o dílo s firmou Z.F. na úklid úřadu MČ Brno-Tuřany po dobu nemoci zaměstnankyně na dohodu o pracovní činnosti pro úklid úřadu. Cena díla je 5.280,- Kč měsíčně.

Rozpočtová skladba 6171/5169

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Z.F. na úklid úřadu MČ Brno-Tuřany po dobu nemoci zaměstnankyně úklidu za cenu díla je 5.280,- Kč měsíčně.

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

5.3 Objednávka podpory programu OKmzdy

Rada projednala nabídku firmy OKsystem na roční podporu programu OKmzdy včetně první nové verze zohledňující legislativní změny od 1.1.2006. v ceně 4 165,-Kč včetně DPH a nabídku programového doplnění o “Podání PVS” v ceně 714,-Kč včetně DPH, které slouží k elektronickému zasílání údajů ČSSZ přes portál veřejné správy.

Rozpočtová skladba: 6171/5169 a 5172

Usnesení :

Rada souhlasí s nákupem roční programové podpory pro program OKmzdy za cenu 4 165,-Kč včetně DPH a s nákupem programu PVS za cenu 714,-Kč pro elektronickou komunikaci s ČSSZ, vše od firmy OKsystem.

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

6.1 Žádost Sdružení pěstounských rodin o dotaci

Rada projednala žádost Sdružení pěstounských rodin o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,- Kč na projekt Poradna pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči, zájemce a žadatele o náhradní rodinnou péči. Rozpočtová skadba 4319/5229

Usnesení:

Rada schvaluje poskytnutí dotace ve výši 1000,- Kč příjemci Sdružení pěstounských rodin na projekt Poradna pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči, zájemce a žadatele o náhradní rodinnou péči.

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Havárie kanalizačního potrubí v budově MŠ Holásecká 11

Rada projednala nabídku R.K. na odstranění havárie kanalizačního potrubí v budově MŠ Holásecká 11.

Cenová nabídka včetně DPH 21 511,- Kč

Rozpočtová skladba 3111/5171

Usnesení :

Rada souhlasí s odstraněním havárie kanalizačního potrubí v MŠ Holásecká 11, R.K. dle cenové nabídky 21 511,-Kč včetně DPH.

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

7.2 Veřejnosprávní kontrola škol

Rada projednala návrh smlouvy o součinnosti při provádění veřejnosprávní kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., kterou provede v příspěvkových organizacích (ZŠ, MŠ) auditor J.D. za cenu max 40.000,- Kč. (Nabídka firmy A&CE s.s r.o., činila 49 000,-Kč)

Rozpočtová skladba: 6171/5166

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy o součinnosti při provádění veřejnosprávní kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., kterou provede v příspěvkových organizacích (ZŠ, MŠ) auditor J.D. za cenu max 40.000,- Kč.

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

V Brně – Tuřanech 4.1. 2006

Marie Stehlíková                                             Jan Havlík
místostarostka MČ Brno – Tuřany                starosta MČ Brno – Tuřany