Usnesení z 91/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 27.1.2010

Usnesení z 91/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 27.1.2010

27.1.2010

Přítomni dle prezenční listiny:

Ing.Miroslav Dorazil, starosta

Ing.Vlasta Hrdlíková, místostarostka

Ing.Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing.Jan Šnajdr, člen Rady

Ing.Zdeněk Cibulka, tajemník

 

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Komise zdravotní a sociální – zápis

1.4 Komise kulturní, sportovní a volnočasových aktivit

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Priority městské části

2.2 Komunikace a inženýrské sítě v lokalitě Žleby

2.3 Navýšení IPP v propojení ulice Myslivecké a Sokolnické

2.4 Zpracování PD”Realizace skladebných částí ÚSES”

3)     ROZPOČET

3.1 Žádost o účelovou dotaci z rozpočtu města pro školy

4)     POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

4.1 Žádost TJ Sokol Brno-Tuřany o veřejnou finanční podporu

4.2 Žádosti Sboru dobrovolných hasičů Brněnské Ivanovice o veřejnou finanční podporu

4.3 Žádost Sboru dobrovolných hasičů Brno-Holásky o veřejnou finanční podporu

5)     ŠKOLY

5.1 Žádost Mateřské školy Holásecká 11 o navýšení kapacity žáků.

6)     NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce pozemků Sportovnímu klubu Tuřany

7)     MOVITÝ MAJETEK

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9)     RŮZNÉ

9.1 Informativní SMS obyvatelům MČ Brno-Tuřany

9.2 Změna návrhu Dohody o výkonu státní správy na úseku přestupků

9.3 Smlouva o reklamě

•1)    ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

•1.1 Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 91/V. schůze RMČ.

•1.2 Kontrola úkolů

•1.3 Komise zdravotní a sociální – zápis

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis ze schůze Komise zdravotní a sociální, která se konala dne 12.1.2010.

•1.4 Komise kulturní, sportovní a volnočasových aktivit – zápis

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z jednání Komise kulturní, sportovní a volnočasových aktivit, které se konalo 13.1.2010.

•2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

•2.1 Priority městské části v oblasti školství

Usnesení :

Rada ukládá ÚMČ odeslat seznam priorit městské části v oblasti oprav škol, školských zařízení, hřišť a sportovišť na OŠMT MMB,který je uveden v příloze č.1 zápisu.

•2.2 Komunikace a inženýrské sítě v lokalitě Žleby

Usnesení:

Rada nemá připomínky  k umístění stavby komunikací a inženýrských sítí v lokalitě Žleby s tím, že ke  stavebnímu povolení bude dořešena otázka předání stavby do majetku města, popř. způsob údržby a výkon správy komunikace a inženýrských sítí po jejich dobudování.

•2.3 Navýšení IPP v propojení ulice Myslivecké a Sokolnické

Usnesení:

Rada nedoporučuje ZMČ souhlasit s úpravou směrné části územního plánu spočívající v  navýšení IPP v propojení ulice Myslivecké a Sokolnické na pozemcích p.č. 4625, 4626, 4623 a 4624 k.ú. Tuřany z hodnoty 0,4 na hodnotu 0,5.

•2.4 Zpracování PD “Realizace skladebných částí ÚSES”

Usnesení:

Rada schvaluje zpracování PD “Realizace skladebných částí ÚSES” v k.ú. Holásky Ing. Martinem Benešem, Brno za celkovou cenu 64 750,- Kč a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•3)    ROZPOČET

•3.1 Žádost o účelovou dotaci z rozpočtu města pro školy

Usnesení :

Rada ukládá ÚMČ požádat OŠMT MMB o poskytnutí účelové dotace na vybavení škol zřízených městskou částí Brno-Tuřany dle přehledu uvedeného v příloze č.2 zápisu.

•4)    POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

•4.1 Žádost TJ Sokol Brno-Tuřany o veřejnou finanční podporu

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 6.000,- Kč TJ Sokol Brno-Tuřany na pořádání  „Tuřanských vostatků” a schvaluje text smlouvy uvedený v příloze č.3 zápisu.

•4.2 Žádosti Sboru dobrovolných hasičů Brněnské Ivanovice o veřejnou finanční podporu

Usnesení :

Rada

a) schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 12.000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Brněnské Ivanovice na pořádání “Netradičních hasičských hodů” a schvaluje text smlouvy uvedený vpříloze č.4 zápisu.

b) schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 6.000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Brněnské Ivanovice na pořádání “Hasičských ostatků” a schvaluje text smlouvy uvedený vpříloze č.5 zápisu.

•4.3 Žádost Sboru dobrovolných hasičů Brno-Holásky o veřejnou finanční podporu

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 5.000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Brno-Holásky na pořádání tradičních „Holaských ostatků 2010″ a schvaluje text smlouvy uvedený v příloze č.6 zápisu.

•5)    ŠKOLY

•5.1 Žádost Mateřské školy Holásecká 11 o navýšení kapacity žáků

Usnesení :

Rada schvaluje navýšení kapacity žáků Mateřské školy Brno, Holásecká 11, příspěvkové organizace na pracovišti Zapletalova 67 z 25 na 28 žáků a na pracovišti Holásecká 11 ze 75 na 80 žáků.

•6)    NEMOVITÝ MAJETEK

•6.1 Dodatek č.1 ke smlouvě o výpůjčce pozemků Sportovnímu klubu Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje výpůjčku pozemků p.č. 745/29, 745/30 a 745/31 k.ú. Tuřany Sportovnímu klubu Tuřany a uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o výpůjčce se Sportovním klubem Tuřany.Rada schvaluje text dodatku č.1 uvedeného v příloze č.7 zápisu.

•7)    MOVITÝ MAJETEK

•8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•9)    RŮZNÉ

•9.1 Informativní SMS obyvatelům MČ Brno-Tuřany

Usnesení:

Rada

a) souhlasí s aktivací mobilního telefonu starosty MČ Brno-Tuřany v Informačním systému krizového řízení Jihomoravského kraje za účelem rozesílání varovných zpráv obyvatelům MČ Brno-Tuřany, kteří jsou do tohoto systému přihlášeni

b) nesouhlasí s automatickým přeposíláním zpráv těmto obyvatelům od Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru JmK.

•9.2 Změna návrhu Dohody o výkonu státní správy na úseku přestupků

Usnesení:

Rada

a) ruší usnesení 9.1. z89/V. schůze Rady zdůvodu návrhu městské části Brno-jih na změnu textu Dohody o výkonu státní správy na úseku přestupků

b) schvaluje uzavření Dohody o výkonu státní správy na úseku přestupků směstskými částmi Brno-jih, Brno-Chrlice a Brno-Slatina. Rada schvaluje text dohody uvedený vpříloze č.8 zápisu.

•9.3 Smlouva o reklamě

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy o reklamě se společností DIRS Brno, s.r.o. Rada schvaluje text smlouvy uvedený v příloze č.9 zápisu.

 

 

V Brně – Tuřanech 27.1.2010

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                        Ing.Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                            místostarostka MČ Brno-Tuřany