Usnesení z 91/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 21.12. 2005

Zápis z 91. schůze Rady městské části Brno – Tuřany

91. schůze Rady městské části Brno – Tuřany ze dne 21.12. 2005

zápis byl upraven z důvodu ochrany osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík starosta omluveni : Ing. Jan Petrás, člen rady

Marie Stehlíková místostarostka

Miloslav Blažek Ing. člen rady

Josef Panáček Ing. člen rady

Zdeněk Cibulka Ing. tajemník ÚMČ

Program:

1) ORGANIZACE………………………………………………………………………………………………………………… 1

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 1

1.2 Kontrola úkolů……………………………………………………………………………………………………………….. 1

1.3 Žádost Sdružení Rytířů země Moravské o ukončení nájmu………………………………………………………… 2

1.4 Návrh firmy InternetRegion s.r.o na uzavření smlouvy o využívání informačního serveru eBrno.info……….. 2

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 2

2.1 Návrh na změnu Územního plánu města Brna v k.ú. Brněnské Ivanovice při ulici Kaštanové………………. 2

3) MAJETEK……………………………………………………………………………………………………………………… 2

3.1 Vyjádření k pronájmu pozemku p.č. 142/11 k.ú. Holásky………………………………………………………….. 2

4) FINANCE, INVESTICE……………………………………………………………………………………………………… 2

4.1 Dar od J. C…………………………………………………………………………………………………………………… 2

4.2 Návrh rozpočtového opatření č. 17/2005……………………………………………………………………………….. 3

5) BYDLENÍ, ÚDRŽBA OBECNÍCH BYTŮ…………………………………………………………………………………. 3

5.1 Nabídka firmy M. P. na kancelářský nábytek…………………………………………………………………………. 3

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ………………………………………………………………………………………. 3

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY…………………………………………………………………………….. 3

7.1 Dotace pro SK Tuřany na zateplení šaten……………………………………………………………………………… 3

7.2 Žádost SK Tuřany o prominutí sankce za porušení darovací smlouvy………………………………………….. 3

7.3 Žádost TJ Holásky o prominutí sankce za porušení smlouvy o poskytnutí dotace……………………………. 3

7.4 Žádost MŠ Holásecká o proplacení faktury……………………………………………………………………………. 4

7.5 Žádost MŠ V Aleji…………………………………………………………………………………………………………… 4

7.6 Žádost o ukončení smlouvy o pronájmu části střechy na objektu ZŠ Měšťanská 21………………………… 4

7.7 Dotace pro SDH Brněnské Ivanovice……………………………………………………………………………………. 4

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 4

8.1 Projektová dokumentace Zalesnění pozemků k.ú. Holásky……………………………………………………….. 4

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA…………………………………………………………………….. 5

9.1 Čerpání rozpočtu pro Jednotku SDH Brněnské Ivanovice…………………………………………………………… 5

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze Rady

RMČ projednala předložený návrh programu 91. schůze RMČ.

Usnesení :

Rada schvaluje program 91. schůze RMČ.

Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0

1.2 Kontrola úkolů

Úkoly, které jsou v řešení:

RMČ :

26/IV 3.1 S

66/IV 3.3 EU Ivanovické náměstí

67/IV 4.2 S, 4.4 S

68/IV 2.8 Brána Sokolnická

71/IV4.1 S

74/IV

1.3 Program rozvoje, 2.1 Doplnění značení Farní-Podlipná

77/IV 3.4 S

79/IV 1.3 Veřejnoprávní smlouva Tuřany-Šlapanice

85/IV 2.1 Práh Jahodová, 3.5 S, 4.2 Hospodaření ZŠ Měšťanská

86/IV 2.3 Revitalizace Tuřanského potoka

87/IV 2.2 Besip

89/IV 7.5 Tombola, 8.3 Minks – úklid ploch, 8.4 Minks – leséček

90/IV 2.1 Změna ÚPMB, 2.2 Změna ÚPMB, 2.5 Předlažby Holásky, 3.2 Pronájem pozemku, 3.5 Informační skříňka, 7.1 Zateplení MŠ – termín

1.3 Žádost Sdružení Rytířů země Moravské o ukončení nájmu

Rada projednala žádost Sdružení Rytířů země Moravské o ukončení smlouvy o pronájmu nebytových prostor v klubovně MČ Brno – Tuřany dohodou ke dni 31.1.2006

Usnesení :

Rada schvaluje ukončení smlouvy o pronájmu nebytových prostor v klubovně MČ Brno – Tuřany s nájemcem Sdružení Rytířů země Moravské dohodou ke dni 31.1.2006

Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0

Zajistí :tajemníkTermín : ihned

1.4 Návrh firmy InternetRegion s.r.o na uzavření smlouvy o využívání informačního serveru eBrno.info

Rada projednala návrh firmy InternetRegion s.r.o na uzavření smlouvy o využívání informačního serveru eBrno.info za účelem zpřístupnění a údržby internetové prezentace zákazníka pod doménovým jménem turany.cz.

Usnesení:

Rada ukládá Úřadu městské části Brno-Tuřany vypracovat návrh smlouvy s firmou InternetRegion s.r.o o využívání informačního serveru eBrno.info za účelem zpřístupnění a údržby internetové prezentace zákazníka pod doménovým jménem turany.cz.

Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0

Zajistí : tajemník Termín : 31.1.2006

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Návrh na změnu Územního plánu města Brna v k.ú. Brněnské Ivanovice při ulici Kaštanové

Rada se seznámila se žádostí firmy Keraservis s.r.o., Kaštanová 125 na změnu územního plánu na pozemcích p.č. 1420/1, 1422/1, 1424, 1425, 1426/1, 1427/1, 1427/2, 1428/1, 1428/2 a 1430, k.ú. Brněnské Ivanovice ze stávající plochy ZPF na plochu pro výrobu a služby SV.

Usnesení :

Rada požaduje komise rozvoje ke změně ÚPmB na pozemcích p.č1420/1, 1422/1, 1424, 1425, 1426/1, 1427/1, 1427/2, 1428/1, 1428/2 a 1430, k.ú. Brněnské Ivanovice ze stávající plochy ZPF na plochu pro výrobu a služby SV.

Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0

Zajistí : předseda komise Termín : leden 2006

3)MAJETEK

3.1 Vyjádření k pronájmu pozemku p.č. 142/11 k.ú. Holásky

Rada projednala žádost V.S. o vyjádření k pronájmu pozemku p.č. 142/11 k.ú. Holásky z úrovně města Brna.

Usnesení:

Rada schvaluje pronájem pozemku p.č. 142/11 k.ú. Holásky V.S. z úrovně města Brna.

Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

4) FINANCE, INVESTICE

4.1 Dar od J. C.

Rada projednala návrh darovací smlouvy, kterou J. C. daruje městské části Brno-Tuřany finanční částku 3.000,- Kč na ples v roce 2006.

Rozpočtová skladba 3319/2321

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření darovací smlouvy, kterou J.C. daruje městské části Brno-Tuřany finanční částku 3.000,- Kč na ples v roce 2006.

Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

4.2 Návrh rozpočtového opatření č. 17/2005

Rada projednala návrh rozpočtového opatření č. 17/2005 – přesun položek v rámci požární ochrany.

Usnesení :

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 17/2005 – přesun položek v rámci požární ochrany.

Hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 1

Zajistí : tajemník Termín : ihned

5) BYDLENÍ, ÚDRŽBA OBECNÍCH BYTŮ

5.1 Nabídka firmy M. P. na kancelářský nábytek

Rada projednala nabídku firmy M. P. na dodání kancelářského nábytku v ceně do 92.000,- Kč na vybavení kanceláří Úřadu městské části Brno-Tuřany.

Rozpočtová skladba: 6171/5137

Usnesení:

Rada schvaluje nabídku firmy M. P. na dodání kancelářského nábytku v ceně do 92.000,- Kč na vybavení kanceláří Úřadu městské části Brno-Tuřany.

Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

7)ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Dotace pro SK Tuřany na zateplení šaten

Rada projednala návrh smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč pro Sportovní klub Tuřany na zateplení budovy šaten.

Rozpočtová skladba 3419/6322

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč pro Sportovní klub Tuřany na zateplení budovy šaten.

Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

7.2 Žádost SK Tuřany o prominutí sankce za porušení darovací smlouvy

Rada projednala žádost Sportovního klubu Tuřany o prominutí sankce za porušení darovací smlouvy ze dne 1.6.2005. Porušení spočívalo v opožděném předložení vyúčtování daru, sankcí je dle smlouvy vrácení daru městské části Brno-Tuřany.

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dodatku k darovací smlouvě ze dne 1.6.2005 se Sportovním klubem Tuřany, který se týká změny termínu pro předložení vyúčtování a to na 30.12.2005.

Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

7.3 Žádost TJ Holásky o prominutí sankce za porušení smlouvy o poskytnutí dotace

Rada projednala žádost Tělovýchovné jednoty Holásky o prominutí sankce za porušení smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 18.7.2005. Porušení spočívalo v opožděném předložení vyúčtování dotace, sankcí je dle smlouvy vrácení dotace městské části Brno-Tuřany.

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 18.7.2005 s Tělovýchovnou jednotou Holásky, který se týká změny termínu pro předložení vyúčtování a to na 30.12.2005.

Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

7.4 Žádost MŠ Holásecká o proplacení faktury

Rada projednala žádost Mateřské školy Holásecká o proplacení faktury ve výši 3.152,- Kč firmě J.L. za odstranění vzniklé havárie na elektroinstalaci – hlavní jistič.

Rozpočtová skladba 3111/5171

Usnesení :

Rada souhlasí s proplacením faktury firmě J. L. ve výši 3.152,- Kč za odstranění vzniklé havárie na elektroinstalaci .

Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

7.5 Žádost MŠ V Aleji

Rada projednala žádost MŠ V Aleji o povolení použití rezervního fondu na úhrady faktur za termosy a jiné platby v celkové výši 4.000,- Kč.

Usnesení :

Rada souhlasí s použitím rezervního fondu MŠ V Aleji na zaplacení faktur za termosy a jiné platby v celkové výši 4 000,– Kč.

Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

7.6 Žádost o ukončení smlouvy o pronájmu části střechy na objektu ZŠ Měšťanská 21

Rada projednala žádost firmy Qnet CZ s.r.o. o ukončení nájemní smlouvy ze dne 24.5.2001 o pronájmu části střechy k instalaci antény na objektu ZŠ Měšťanská 21 a to dohodou ke dni 31.12.2005

Rozpočtová skladba

Usnesení :

Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy s firmou Qnet CZ s.r.o. o pronájmu části střechy pro objekt ZŠ Měšťanská 21 k instalaci antény dohodou ke dni 31.12.2005. Zařízení bude demontováno v termínu .

Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0

Zajistí :tajemníkTermín : ihned

7.7 Dotace pro SDH Brněnské Ivanovice

Rada projednala návrh na poskytnutí dotace Sboru dobrovolných hasičů Brněnské Ivanovice na akci „Vánoční strom“.

Rozpočtová skladba: 5512/5229

Usnesení:

Rada schvaluje poskytnutí dotace ve výši 2000,-Kč Sboru dobrovolných hasičů Brněnské Ivanovice na akci „Vánoční strom“.

Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

8)ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Projektová dokumentace Zalesnění pozemků k.ú. Holásky

Rada se seznámila s projektovou dokumentací na zalesnění pozemků v k.ú. Holásky, kterou zpracovala firma Lesprojekt, Jezuitská ul. Brno a.s.

Usnesení :

Rada požaduje projednat projektovou dokumentaci s dotčenými orgány státní správy v souladu s objednávkou a po doplnění o příslušná vyjádření požaduje zahájit projednávání v územním řízení .

Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

9.1 Čerpání rozpočtu pro Jednotku SDH Brněnské Ivanovice

Rada projednala návrh na čerpání rozpočtu pro budovu Sboru dobrovolných hasičů Brněnské Ivanovice ve výši 7.000,- Kč na práce a materiál spojené s opravou plynoinstalace.

Rozpočtová skladba: 5512/5171

Usnesení:

Rada schvaluje čerpání rozpočtu pro budovu Sboru dobrovolných hasičů Brněnské Ivanovice ve výši 7.000,- kč na práce a materiál spojené s opravou plynoinstalace.

Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

V Brně – Tuřanech 21.12. 2005

Marie Stehlíková                                                             Jan Havlík
místostarostka MČ Brno – Tuřany                               starosta MČ Brno – Tuřany