Usnesení z 90/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 13.1.2010

usnesení z 90/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 13.1.2010

13.1.2010

Přítomni dle prezenční listiny:                                         Omluven:  Ing.Jan Šnajdr, člen Rady

Ing.Miroslav Dorazil, starosta

Ing.Vlasta Hrdlíková, místostarostka

Ing.Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing.Zdeněk Cibulka, tajemník

 

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Komise zdravotní a sociální – zápis

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Návrh aktivní zóny záplavového území řeky Svitavy

2.2 Žádost o vybudování veřejného osvětlení v Písníkách

2.3 Žádost o prodloužení chodníku na Hanácké

2.4 Projekty do Integrovaných plánů rozvoje města Brna

2.5 Cyklostezka Kaštanová

3)     ROZPOČET

3.1 Rozpis rozpočtu MČ Brno-Tuřany na rok 2010

4)     POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

5)     ŠKOLY

5.1 Návrh dohody s obcí Nebovidy o úhradě neinvestičních nákladů za žáky

5.2 Žádost Mateřské školy U Lípy Svobody o navýšení kapacity žáků

6)     NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Vyjádření k dotčení pozemku p.č. 4528 k.ú. Tuřany stavbou dešťové kanalizace a plynovodu

7)     MOVITÝ MAJETEK

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9)     RŮZNÉ

•1)    ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

•1.1 Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 90/V. schůze RMČ.

•1.2 Kontrola úkolů

•1.3 Komise zdravotní a sociální – zápis

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis ze schůze Komise zdravotní a sociální, která se konala dne 8.12.2009.

•2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

•2.1 Návrh aktivní zóny záplavového území řeky Svitavy

Usnesení:

Rada bere na vědomí návrh aktivní zóny záplavového území řeky Svitavy na území MČ Brno-Tuřany, která bude stanovena Odborem životního prostředí Krajského úřadu JmK..

•2.2 Žádost o vybudování veřejného osvětlení v Písníkách

Usnesení:

Rada souhlasí s vybudováním veřejného osvětlení na cestě k restauraci Cola – transport v lokalitě Písníky a ukládá ÚMČ požádat Odbor technických sítí MMB o zpracování investičního záměru k jeho zřízení.

•2.3 Žádost o prodloužení chodníku na Hanácké

Usnesení:

Rada ukládá ÚMČ požádat Odbor dopravy MMB o zpracování investičního záměru na doplnění chodníku na ulici Hanácké.

•2.4 Projekty do Integrovaných plánů rozvoje města Brna

Usnesení :

Rada bere na vědomí „Výzvu k předkládání projektů do Integrovaných plánů rozvoje města Brna” vyhlášenou statutárním městem Brnem, pověřuje starostu předložením projektu na  rekonstrukci areálu koupaliště v Brně-Tuřanech, rozšíření a rekonstrukci ZŠ Brno, Měšťanská 21, PO a novostavby tělocvičny (víceúčelové haly) v areálu Sokola při ul. Hanácká. Pověřuje starostu jednáním s vedením Sokola o možnosti pronájmu pozemku Sokola pro vybudování nové tělocvičny (víceúčelové haly).

•2.5 Cyklostezka Kaštanová

Usnesení:

Rada nesouhlasí s využitím účelové zpevněné komunikace od ulice U Potoka po most přes dálnici D2 jako přepravní trasy na staveniště cyklostezky.

•3)    ROZPOČET

•3.1 Rozpis rozpočtu MČ Brno-Tuřany na rok 2010

Usnesení:

Rada schvaluje rozpis rozpočtu MČ Brno-Tuřany na rok 2010 podle podrobné rozpočtové skladby. Rozpis rozpočtu je uveden v příloze č.1 zápisu.

•4)    POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

•5)    ŠKOLY

•5.1 Návrh dohody s obcí Nebovidy o úhradě neinvestičních nákladů za žáky

Usnesení :

Rada schvaluje uzavření dohody s obcí Nebovidy o úhradě neinvestičních nákladů za žáky z obce Nebovidy navštěvující základní školu zřízenou městskou částí Brno-Tuřany a svěřuje starostovi rozhodnutí o dalších podmínkách dohody.

•5.2 Žádost Mateřské školy U Lípy Svobody o navýšení kapacity žáků

Usnesení :

Rada schvaluje navýšení kapacity žáků Mateřské školy Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvkové organizace z 45 na 51 žáků.

•6)    NEMOVITÝ MAJETEK

•6.1 Vyjádření k dotčení pozemku p.č. 4528 k.ú. Tuřany stavbou dešťové kanalizace a plynovodu

Usnesení:

Rada nemá námitek proti  dotčení pozemku p.č. 4528 k.ú. Tuřany stavbou dešťové kanalizace a plynovodu.

•7)    MOVITÝ MAJETEK

•8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•9)    RŮZNÉ

 

 

 

 

V Brně – Tuřanech 13.1.2010

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                        Ing.Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                            místostarostka MČ Brno-Tuřany