Usnesení z 89/V schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 16.12.2009

Usnesení z 89/V schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 16.12.2009

16.12.2009

Přítomni dle prezenční listiny:

Ing.Miroslav Dorazil, starosta

Ing.Vlasta Hrdlíková, místostarostka

Ing.Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing.Jan Šnajdr, člen Rady

Ing.Zdeněk Cibulka, tajemník

 

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Komise zdravotní a sociální – zápis

1.4 Komise životního prostředí – zápis

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

3)     ROZPOČET

4)     POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

5)     ŠKOLY

6)     NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Pronájem pozemku p.č. 887/3 k.ú. Brněnské Ivanovice

6.2 Odstranění havárie kanalizace v ZŠ Požární

6.3 Výměna vchodových dveří v bytě Tuřanské náměstí 1

7)     MOVITÝ MAJETEK

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Aktualizace pasportu dopravního značení

8.2 Termíny blokového čistění místních komunikací a Zákosu na rok 2010

8.3 Celoroční údržba ploch veřejné zeleně a letní údržba místních pěších komunikací v městské části Brno-Tuřany – výzva k podání nabídky

9)     RŮZNÉ

9.1 Dohoda o výkonu státní správy

9.2 Propojení programových vybavení úřadu

•1)    ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

•1.1 Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 89/V. schůze RMČ.

•1.2 Kontrola úkolů

•1.3 Komise zdravotní a sociální – zápis

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis ze schůze Komise zdravotní a sociální, která se konala dne 10.11.2009.

•1.4 Komise životního prostředí – zápis

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis ze schůze Komise životního prostředí, která se konala dne 3.12.2009.

•2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

•3)    ROZPOČET

•4)    POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

•5)    ŠKOLY

•6)    NEMOVITÝ MAJETEK

•6.1 Pronájem pozemku p.č. 887/3 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada schvaluje pronájem pozemku p.č. 887/3 k.ú. Brněnské Ivanovice Pavlovi Fryštenskému, Brno. Rada schvaluje text dodatku č.1 k nájemní smlouvě, který je uveden v příloze č.1 zápisu.

•6.2 Odstranění havárie kanalizace v ZŠ Požární

Usnesení:

Rada bere na vědomí rozsah prací při opravě havárie kanalizační přípojky a souhlasí s jejím dokončením dle předloženého návrhu a položkového rozpočtu.

•6.3 Výměna vchodových dveří v bytě Tuřanské náměstí 1

Usnesení :

Rada neschvaluje výměnu vchodových dveří včetně zárubní bytu Tuřanské náměstí 1, Brno.

•7)    MOVITÝ MAJETEK

•8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•8.1 Aktualizace pasportu dopravního značení

Usnesení :

Rada schvaluje objednání aktualizace dopravního značení pro blokové čistění  místních komunikací    a ZáKoSu u firmy SIGNEX spol. s r. o, Brno za cenu  4.000,- Kč vč. DPH.

•8.2 Termíny blokového čistění místních komunikací a Zákosu na rok 2010

Usnesení:

Rada souhlasí s návrhem termínů pro blokové čistění místních komunikací a Zákosu v MČ Tuřany na rok 2010 v termínech uvedených v příloze č.2 zápisu.

•8.3 Celoroční údržba ploch veřejné zeleně a letní údržba místních pěších komunikací v městské části Brno-Tuřany – výzva k podání nabídky

Usnesení:

Rada schvaluje výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku ” Celoroční údržba ploch veřejné zeleně a letní údržba pěších komunikací v městské části Brno-Tuřany”., která tvoří přílohu č.  zápisu.

Rada schvaluje seznam dodavatelů., kteří budou vyzváni k podání nabídky:

Karel Zeman, Černého 818/39, 635 00  Brno, IČ: 62095773

Martin Minks, Terezy Novákové 165/101, 621 00  Brno, IČ:69756678

Libor Sehnal, Pod Hlubnou 242, 679 72 Kunštát, IČ:45471673

DVOŘÁK comte, a.s., Malá Strana 20, 679 38 Cetkovice, provozovna Palackého nám. 79/9,

621 00  Brno, IČ:25329219

AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., Pražská 1321/38a, 102 00  Praha 10, provozovna Vídeňská 264/120b, 619 00  Brno, IČ:49356089

Rada jmenuje 5 členů hodnotící komise, která bude plnit funkci i komise pro otevírání obálek s nabídkami:

Členové: Ing. Sylva Kostková, Ing. Jan Petrás, MVDr. Dagmar Malá, Ing. Miroslav Dorazil, p. Ivan Drahola

Náhradníci: Ing. Vlasta Hrdlíková, MUDr. Marie Petrásová, Ing. Jitka Gallová, p. Zdeněk Svoboda, Ing. Jan Šnajdr

•9)    RŮZNÉ

•9.1 Dohoda o výkonu státní správy

Usnesení:

Rada schvaluje Dohodu o výkonu státní správy na úseku přestupků, podle které bude MČ Brno-jih prostřednictvím svých orgánů vykonávat pro MČ Brno-Tuřany v jejím správním obvodu přenesenou působnost dle zákona č.200/1990 Sb. o  přestupcích v platném znění. Text dohody je v příloze č.3 zápisu.

•9.2 Propojení programových vybavení úřadu

Usnesení:

Rada souhlasí s napojením agendového systému Vita užívaného stavebním úřadem na elektronickou spisovou službu ÚMČ Brno-Tuřany za cenu 25 000,-Kč bez DPH.

 

 

 

V Brně – Tuřanech 16.12.2009

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                  Ing.Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                            místostarostka MČ Brno-Tuřany