Usnesení z 90/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 7.12. 2005

Zápis z 90. schůze Rady městské části Brno – Tuřany

90. schůze Rady městské části Brno – Tuřany ze dne 7.12. 2005

zápis byl upraven z důvodu ochrany osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík starosta omluveni : Jan Petrás Ing. člen rady

Marie Stehlíková místostarostka Miloslav Blažek Ing. člen rady

Josef Panáček Ing. člen rady

Zdeněk Cibulka Ing. tajemník ÚMČ

Program:

1) ORGANIZACE………………………………………………………………………………………………………………… 2

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 2

1.2 Kontrola úkolů……………………………………………………………………………………………………………….. 2

1.3 Zápis ze zasedání Komise rozvoje a správy majetku……………………………………………………………….. 2

1.4 Program zasedání ZMČ……………………………………………………………………………………………………. 2

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 2

2.1 Návrh na změnu územního plánu v k.ú. Brněnské Ivanovice, při ulici Kaštanové, v Brně…………………….. 2

2.2 Návrh na změnu územního plánu na p.č. 2248, k.ú. Holásky, v Brně……………………………………………. 3

2.3 Zrušení polní cesty ul. Vlčkova…………………………………………………………………………………………… 3

2.4 Dodatek ke smlouvě o dílo „Holásky – zastávky MHD na ul. Na návsi a Požární“…………………………….. 3

2.5 Lokální předlažby Na hrázi, Požární, 1.května………………………………………………………………………… 3

3) MAJETEK……………………………………………………………………………………………………………………… 3

3.1 Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 676 a 677 k.ú. Tuřany…………………………………………………………… 3

3.2 Vyjádření k pronájmu a prodeji pozemků p.č. 265/1, 265/2, 266/1, 266/3, 263/12 a 263/13 k.ú. Brněnské Ivanovice 3

3.3 Náhrada nefunkčního vánočního osvětlení v Holáskách, nákup nového prvku………………………………….. 4

3.4 Vybavení kanceláře sestavou skříní na šanony……………………………………………………………………….. 4

3.5 Informační skříňka do Holásek……………………………………………………………………………………………. 4

3.6 Výměna nefunkčního plynového topidla GAMAT……………………………………………………………………… 4

4) FINANCE, INVESTICE……………………………………………………………………………………………………… 4

4.1 Dar od firmy Cola – transport, s.r.o……………………………………………………………………………………… 4

4.2 Dar od firmy FRESTA, s.r.o………………………………………………………………………………………………. 4

4.3 Žádost H. B. o prominutí pohledávky……………………………………………………………………………………. 5

4.4 Nabídka firmy Stěhování T. M…………………………………………………………………………………………….. 5

4.5 Návrh rozpočtového opatření 16/2005…………………………………………………………………………………… 5

4.6 Programové vybavení……………………………………………………………………………………………………….. 5

5) BYDLENÍ, ÚDRŽBA OBECNÍCH BYTŮ…………………………………………………………………………………. 5

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ………………………………………………………………………………………. 5

6.1 Upravení poměru vzájemného zápočtu nájemného za rok 2005 Sdružení Práh……………………………….. 5

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY…………………………………………………………………………….. 6

7.1 Změna termínu dokončení zateplení MŠ Holásecká…………………………………………………………………. 6

7.2 Žádost SK Tuřany o dotaci na nájemné………………………………………………………………………………… 6

7.3 Žádost SK Tuřany o dotaci na zateplení budovy šaten……………………………………………………………… 6

7.4 Žádost TJ Sokol Brno-Tuřany o dotaci na Mikulášskou nadílku pro děti………………………………………… 6

7.5 Žádost Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů o dotaci…………………………………………. 6

7.6 Ples Zastupitelstva MČ…………………………………………………………………………………………………….. 6

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 7

8.1 Žádost Zahradní architektury Brno s.r.o………………………………………………………………………………… 7

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA…………………………………………………………………….. 7

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze Rady

RMČ projednala předložený návrh programu 90. schůze RMČ.

Usnesení :

Rada schvaluje program 90. schůze RMČ.

Hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 0

1.2 Kontrola úkolů

Úkoly, které jsou v řešení:

RMČ :

26/IV 3.1 S

66/IV 3.3 EU Ivanovické náměstí

67/IV 4.2 S, 4.4 S

68/IV 2.8 Brána Sokolnická

71/IV4.1 S

74/IV

1.3 Program rozvoje, 2.1 Doplnění značení Farní-Podlipná

77/IV 3.4 S

79/IV 1.3 Veřejnoprávní smlouva Tuřany-Šlapanice

82/IV 2.3 Přístřešky v Holáskách

84/IV 2.1 TDI Přístřešky v Holáskách, 8.1 Zalesnění pozemků v Holáskách-projekt

85/IV 2.1 Práh Jahodová, 3.5 S, 4.2 Hospodaření ZŠ Měšťanská

86/IV 2.3 Revitalizace Tuřanského potoka

87/IV 2.1 Vitráže, 2.2 Besip

88/IV 3.2 ZMČ

89/IV 2.2 Parapety MŠ Holásecká, 3.1 ZMČ, 3.2 ZMČ, 3.4 ZMČ, 4.2 Rozpočet ZMČ, 5.2 Směrovka, 7.5 Tombola, 8.3 Minks – úklid ploch, 8.4 Minks – leséček, 8.5 Oplocení parku Malínská

1.3 Zápis ze zasedání Komise rozvoje a správy majetku

Rada projednala zápis ze zasedání Komise rozvoje a správy majetku ze dne 15.11.2005.

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis ze zasedání Komise rozvoje a správy majetku ze dne 15.11.2005.

Hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 0

Zajistí tajemník Termín ihned

1.4 Program zasedání ZMČ

Rada projednala návrh programu 21/IV zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany.

Usnesení:

Rada schvaluje program 21/IV. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany, které se bude konat ve čtvrtek dne 15. prosince 2005 v 18 hodin, a sice: Technický bod (zahájení, volba navrhovatelů usnesení, ověřovatelů zápisu, sčitatele, schválení programu), Námitky členů ZMČ k zápisu z předchozího zasedání ZMČ, Kontrola usnesení ze zasedání ZMČ, Dotazy k usnesení z jednání rady, Informace o kontrolách provedených výbory ZMČ, Návrhy a podněty občanů, Návrh rozpočtového opatření 16/2005, Návrh rozpočtu MČ Brno – Tuřany na rok 2006, Upravení poměru vzájemného zápočtu nájemného Sdružení Práh za rok 2005 ve výši 455 823,- Kč, Prominutí pohledávky paní H. B., Prodej pozemků p.č. 947, 948, 928/4 k.ú. Brněnské Ivanovice, Prodej pozemků p.č. 1347/1 a p.č. 1347/2 v k.ú. Brněnské Ivanovice, Prodej pozemku p.č. 1563 k.ú. Brněnské Ivanovice, Prodej pozemku p.č. 568 k.ú. Tuřany, Prodej pozemků p.č. 265/1, 265/2, 266/1, 266/3, 263/12, 263/13 k.ú. Brněnské Ivanovice, Prodej pozemků p.č. 676 a 677 k.ú. Tuřany, Zrušení polní cesty za ul. Vlčkova, Různé, Závěr.

Hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 0

Zajistí starosta Termín ZMČ

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Návrh na změnu územního plánu v k.ú. Brněnské Ivanovice, při ulici Kaštanové, v Brně

Rada se seznámila se žádostí R. V. – ELVO na změnu územního plánu na pozemcích p.č. 1431, 1432/1, 1432/2, 1434/1, 1434/3, 1435/2 a 1435/3, k.ú. Brněnské Ivanovice ze stávající plochy ZPF na plochu pro výrobu a služby SV.

Usnesení :

Rada požaduje stanovisko OÚPR MMB a komise rozvoje RMČ k záměru změny územního plánu města Brna na pozemcích p.č. 1431, 1432/1, 1432/2, 1434/1, 1434/3, 1435/2 a 1435/3, k.ú. Brněnské Ivanovice ze stávající plochy ZPF na plochu pro výrobu a služby SV.

Hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 0

Zajistí tajemník Termín ZMČ

2.2 Návrh na změnu územního plánu na p.č. 2248, k.ú. Holásky, v Brně

Rada se seznámila se žádostí pana P.C. na změnu územního plánu na pozemku p.č. 2248, k.ú. Holásky ze stávající plochy ZPF na plochu pro výstavbu rodinného domu

Usnesení :

Rada požaduje stanovisko OÚPR MMB a komise rozvoje RMČ ke změně ÚPmB na pozemku p.č. 2248, k.ú. Holásky z plochy ZPF na plochu pro výstavbu rodinného domu.

Hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 0

Zajistí tajemník Termín ZMČ

2.3 Zrušení polní cesty ul. Vlčkova

Rada se seznámila se stanoviskem Komise rozvoje a správy majetku ze dne 15. 11. 2005 k žádosti o zrušení polní cesty na ul. Vlčkova.

Usnesení :

Rada doporučuje souhlasit se změnou zápisu do Katastru nemovitostí – odstranění průjezdu mezi ulicí Vlčkovou a stávající polní cestou na p.č. 284, k.ú. Dvorska, na základě žádosti vlastníků pozemku p.č. 350, k.ú. Dvorska.

Hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 0

Zajistí tajemník Termín ZMČ

2.4 Dodatek ke smlouvě o dílo „Holásky – zastávky MHD na ul. Na návsi a Požární“

Rada projednala návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Holásky – zastávky MHD na ul. Na návsi a Požární“ uzavřenou s firmou STRABAG a.s. . Návrh dodatku se týká víceprací – osazení nových silničních obrubníků Na návsi za cenu 6 248 Kč vč. DPH

Rozpočtová skladba 2212/5171

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Holásky – zastávky MHD na ul. Na návsi a Požární“ uzavřenou s firmou STRABAG a.s., který se týká víceprací – osazení nových silničních obrubníků Na návsi za cenu 6 248 Kč vč. DPH

Hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 0

Zajistí tajemník Termín ihned

2.5 Lokální předlažby Na hrázi, Požární, 1.května

Rada projednala nabídku firmy Zemako na lokální předlažby:

Roh ulic 1. května – Uhýrkova v ceně s DPH 27 503,- Kč, Požární 76 737,- Kč, Na hrázi 90 797,- Kč

Rozpočtová skladba 2212/5171

Usnesení:

Rada schvaluje předlažby chodníků dle nabídky firmy Zemako:

1.května – Uhýrkova v ceně s DPH 27 503,- Kč

Požární v ceně s DPH 76 737,- Kč

Na hrázi v ceně s DPH 90 797,- Kč

Hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 0

Zajistí tajemník Termín ihned

3)MAJETEK

3.1 Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 676 a 677 k.ú. Tuřany

Rada projednala návrh na dispozici s majetkem města Brna – prodej pozemků p.č. 676 a 677 k.ú. Tuřany J. B.

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu ke schválení prodej pozemků p.č. 676 a 677 k.ú. Tuřany J. B.

Hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 0

Zajistí tajemník Termín ihned

3.2 Vyjádření k pronájmu a prodeji pozemků p.č. 265/1, 265/2, 266/1, 266/3, 263/12 a 263/13 k.ú. Brněnské Ivanovice

Rada projednala žádost Majetkového odboru MMB o vyjádření k prodeji nebo pronájmu pozemků p.č. 265/1, 265/2, 266/1, 266/3, 263/12 a 263/13 k.ú. Brněnské Ivanovice, z úrovně města Brna.

Usnesení:

Rada požaduje stanovisko komise rozvoje a správy majetku a OÚPR MMB k pronájmu či prodeji pozemků p.č. 265/1, 265/2, 266/1, 266/3, 263/12 a 263/13 k.ú. Brněnské Ivanovice

Hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 0

Zajistí tajemník Termín ihned

3.3 Náhrada nefunkčního vánočního osvětlení v Holáskách, nákup nového prvku

Rada projednala nabídku firmy JKV Opava s.r.o. na nové vánoční osvětlení na strom v Holáskách. Stávající vánoční řetězy jsou nefunkční. Náhradou jsou nové světelné řetězy MAXILEB, 5 ks, žluté osvětlení, příkon 220 W. Cena včetně DPH do 10 000,- Kč. Dále projednala nabídku téže firmy na zakoupení světelného prvku na radnici v celkové ceně do 7 500,- Kč

Rozpočtová skladba 3631 5137

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku firmy JKV Opava s.r.o. na dodání nových vánočních světelných řetězců na vánoční strom do Holásek. Cena včetně DPH do 10 000,- Kč. Dále rada schvaluje nákup nového vánočního světelného prvku na radnici Maxileb freeze v ceně do 7 500,- Kč.

Hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 0

Zajistí tajemník Termín ihned

3.4 Vybavení kanceláře sestavou skříní na šanony

Rada projednala nabídku firmy P. T. na zhotovení a montáž skříní na šanony do kanceláře na ÚMČ.

cena včetně DPH 44 506,- Kč

Rozpočtová skladba 6171 5137

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku firmy P. T. na zhotovení a montáž skříní na šanony do kanceláře na ÚMČ

v ceně včetně DPH 44 506,- Kč. Rada požaduje zapracování potřebné finanční částky do RO č. 16/2005 a poté realizaci nabídky.

Hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 0

Zajistí tajemník Termín ihned

3.5 Informační skříňka do Holásek

Rada projednala nabídku firmy GEFAB cs.spol.s.r.o. na zhotovení 1 ks informačních skříněk do Holásek. Cena včetně DPH 17 638,- Kč

Rozpočtová skladba 2219/5137

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku firmy GEFAB cs spol.s.r.o. na zhotovení a montáž informační skříňky do Holásek za cenu 17 638,- Kč a její realizaci po schválení RO 16/2005.

Hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 0

Zajistí tajemník Termín ihned

3.6 Výměna nefunkčního plynového topidla GAMAT

Rada projednala žádost České pošty, s.p. o úhradu faktury za výměnu nefunkčního plynového topidla GAMAT za nové BETA v ceně včetně DPH 17 053,- Kč v pronajatých nebytových prostorách – bez povinného ohlášení vlastníku nemovitosti.

Usnesení :

Rada neschvaluje úhradu faktury za výměnu nefunkčního plynového topidla GAMAT za nové BETA v ceně včetně DPH 17 053,- Kč, kterou provedla Česká pošta s.p. v pronajatých nebytových prostorách.

Hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 0

Zajistí tajemník Termín ihned

4) FINANCE, INVESTICE

4.1 Dar od firmy Cola – transport, s.r.o.

Rada projednala návrh darovací smlouvy, kterou firma Cola – transport, s.r.o. daruje městské části Brno-Tuřany finanční částku 250.000,- Kč na výkup pozemků pro vybudování komunikace v Písníkách a na úhradu nákladů činností, které výkupu předcházejí.

Rozpočtová skladba: -/3121

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření darovací smlouvy, kterou firma Cola – transport, s.r.o. daruje městské části Brno-Tuřany finanční částku 250.000,- Kč na výkup pozemků pro vybudování komunikace v Písníkách a na úhradu nákladů činností, které výkupu předcházejí.

Hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 0

Zajistí tajemník

&