Usnesení z 89/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 24.11. 2005

Zápis z 89. schůze Rady městské části Brno – Tuřany

89. schůze Rady městské části Brno – Tuřany ze dne 24.11. 2005

zápis byl upraven z důvodu ochrany osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík starosta omluveni :

Marie Stehlíková místostarostka

Miloslav Blažek Ing. člen rady

Josef Panáček Ing. člen rady

Jan Petrás Ing. člen rady

Zdeněk Cibulka Ing. tajemník ÚMČ

Program:

ORGANIZACE……………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 2

1.2 Kontrola úkolů……………………………………………………………………………………………………………….. 2

1.3 Jednání komise sociálně-zdravotní………………………………………………………………………………………. 2

1.4 Zápis ze zasedání Komise rozvoje a správy majetku……………………………………………………………….. 2

1.5 Žádost o prodloužení smlouvy o servisní podpoře……………………………………………………………………. 2

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 2

2.1 Oprava přístřešku MHD Dvorska…………………………………………………………………………………………. 2

3) DISPOZICE S NEMOVITOSTMI………………………………………………………………………………………….. 2

3.1 Vyjádření k prodeji pozemků p.č 1347/1 a 1347/2 k.ú. Brněnské Ivanovice……………………………………. 2

3.2 Vyjádření k prodeji a pronájmu pozemku p.č. 1563 k.ú. Brněnské Ivanovice…………………………………… 2

3.3 Vyjádření ke svěření hasičky v Brněnských Ivanovicích…………………………………………………………….. 2

3.4 Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 947, 948, 928/4 k.ú. Brněnské Ivanovice……………………………………. 3

3.5 Vyklizení bytu v přízemí Pastevní 1……………………………………………………………………………………… 3

4) FINANCE………………………………………………………………………………………………………………………. 3

4.1 Návrh rozpočtového opatření 15/2005…………………………………………………………………………………… 3

4.2 Návrh rozpočtu MČ Brno – Tuřany na rok 2006……………………………………………………………………… 3

5) RADNICE, OBECNÍ BYTY…………………………………………………………………………………………………. 3

5.1 Nabídka firmy MEVATEC s.r.o…………………………………………………………………………………………… 3

5.2 Nabídka firmy CatCut………………………………………………………………………………………………………. 3

5.3 Topení v pobočce knihovny JM…………………………………………………………………………………………… 3

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ………………………………………………………………………………………. 3

6.1 Mandátní smlouva s firmou Ikis s.r.o……………………………………………………………………………………. 3

6.2 Výběrové řízení na akci „Adaptace části objektu Tuřanská 12 na administrativní prostory“…………………. 3

6.3 Zadávací dokumentace na akci „Adaptace části objektu Tuřanská 12 na administrativní prostory“……….. 3

6.4 Návrh smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku „Adaptace části objektu Tuřanská 12 na administrativní prostory“ 4

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY…………………………………………………………………………….. 4

7.1 Jmenování členů Školské rady ZŠ Měšťanská 21……………………………………………………………………. 4

7.2 Obsah Listů 5/2005…………………………………………………………………………………………………………. 4

7.3 Finanční zajištění Besídky pro důchodce………………………………………………………………………………. 4

7.4 Finanční příspěvek na Mikulášskou nadílku 2005……………………………………………………………………. 4

7.5 Tombola – ples………………………………………………………………………………………………………………. 4

7.6 Dodávka nových venkovních okenních parapetních plechů pro MŠ Holásecká………………………………… 4

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 4

8.1 Studie projektové dokumentace „ Výběh pro psy“……………………………………………………………………. 4

8.2 Odpadové hospodářství – optimalizace provozu sběrných středisek odpadů…………………………………… 4

8.3 Cenová nabídka firmy Martin MINKS na úklid plochy……………………………………………………………….. 4

8.4 Cenová nabídka firmy Martin MINKS na úklid lokality „Leséček“ pod zahradami……………………………… 4

2.1.Oplocení parku ul. Malínská………………………………………………………………………………………………. 5

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA…………………………………………………………………….. 5

ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 89. schůze RMČ.

1.2 Kontrola úkolů

Úkoly, které jsou v řešení:

RMČ :

26/IV 3.1 S

66/IV 3.3 EU Ivanovické náměstí

67/IV 4.2 S, 4.4 S

68/IV 2.8 Brána Sokolnická

71/IV4.1 S

74/IV

1.3 Program rozvoje, 2.1 Doplnění značení Farní-Podlipná

77/IV 3.4 S

78/IV 3.8 Restaurování plastik kaple BI

79/IV 1.3 Veřejnoprávní smlouva Tuřany-Šlapanice

82/IV 2.3 Přístřešky v Holáskách

84/IV 2.1 TDI Přístřešky v Holáskách, 8.1 Zalesnění pozemků v Holáskách-projekt

85/IV 2.1 Práh Jahodová, 3.5 S, 4.2 Hospodaření ZŠ Měšťanská

86/IV 2.3 Revitalizace Tuřanského potoka, 2.4 Zrušení polní cesty Vlčkova, 8.1 Výběh pro psy

87/IV 2.1 Vitráže, 2.2 Besip

88/IV 2.1 Zateplení MŠ, 3.2 ZMČ

1.3 Jednání komise sociálně-zdravotní

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis sociálně-zdravotní komise ze dne 8.11.2005. Rada ukládá ÚMČ zajistit předložení cenových nabídek na umístění nové vývěsní skříňky u kapličky v Holáskách a na ulici V Aleji.

1.4 Zápis ze zasedání Komise rozvoje a správy majetku

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis ze zasedání Komise rozvoje a správy majetku ze dne 15.11.2005

1.5 Žádost o prodloužení smlouvy o servisní podpoře

Usnesení :

Rada schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě č.1302 o servisní podpoře s Ing.Pavlem Ryšavým.Dodatkem č.4 se účinnost smlouvy č.1302 prodlužuje do 31.12.2006 za stejných smluvních podmínek.

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Oprava přístřešku MHD Dvorska

Usnesení :

Rada schvaluje navýšení ceny opravy přístřešku na ul. Zapletalova, kterou provádí firma Jurečka, z důvodu doplnění zcizených plexi výplní o 2 600,- Kč.

3) DISPOZICE S NEMOVITOSTMI

3.1 Vyjádření k prodeji pozemků p.č 1347/1 a 1347/2 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada doporučuje ZMČ schválit prodej pozemku p.č. 1347/1 k.ú. Brněnské Ivanovice.

Rada nedoporučuje ZMČ prodej pozemku 1347/2 k.ú. Brněnské Ivanovice.

3.2 Vyjádření k prodeji a pronájmu pozemku p.č. 1563 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada schvaluje pronájem pozemku p.č. 1563 k.ú. Brněnské Ivanovice z úrovně města Brna a doporučuje Zastupitelstvu neschválit prodej tohoto pozemku společnosti Ján Gáraj – IDA s.r.o.

3.3 Vyjádření ke svěření hasičky v Brněnských Ivanovicích

Usnesení:

Rada souhlasí se svěřením objektu hasičské zbrojnice včetně pozemku p.č. 1024 k.ú. Brněnské Ivanovice městské části Brno-Tuřany.

3.4 Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 947, 948, 928/4 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Tuřany souhlasit s prodejem pozemků p.č. 947, 948, 928/4 k.ú. Brněnské Ivanovice panu J.Z.

3.5 Vyklizení bytu v přízemí Pastevní 1

Usnesení:

Rada ukládá ÚMČ zajistit vyklizení bytu nájemce M.H. dle rozsudku Městského soudu v Brně ze dne 30.6.2004 o přivolení k výpovědi z nájmu bytu v případě, že nájemce bude více než 30 dní v prodlení s placením nájemného.

4) FINANCE

4.1 Návrh rozpočtového opatření 15/2005

Usnesení :

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2005, které se týká přesunu finančních prostředků v rámci provozních výdajů rozpočtu MČ Brno – Tuřany 2005 oddílů 36, 37 a 61.

4.2 Návrh rozpočtu MČ Brno – Tuřany na rok 2006

Usnesení :

Rada doporučuje ZMČ ke schválení návrh rozpočtu MČ Brno – Tuřany na rok 2006, který předkládá jako vyrovnaný v celkové výši 25 983 mil. Kč. Rada požaduje jeho zveřejnění na úřední tabuli.

5) RADNICE, OBECNÍ BYTY

5.1 Nabídka firmy MEVATEC s.r.o.

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku firmy MEVATEC s.r.o. na dodání 1 ks popelníku TUSCAN 4340, cena včetně DPH 2 600,- Kč.

5.2 Nabídka firmy CatCut

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku firmy CatCut na dodání stojanu s rámem pro orientační směrovník do interiéru ÚMČ dle cenové nabídky cca 3 500,- Kč.

5.3 Topení v pobočce knihovny JM

Usnesení:

Rada souhlasí s provedením topenářských prací v pobočce knihovny, Tuřanské nám. 1 firmou DIRS Brno s.r.o., Kšírova 125, v ceně 139 230,- Kč včetně DPH.

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

6.1 Mandátní smlouva s firmou Ikis s.r.o.

Usnesení :

Rada schvaluje uzavření mandátní smlouvy s firmou Ikis, s.r.o. na o zastupování zadavatele při zadání veřejné zakázky na stavební práce „Adaptace části objektu Tuřanská 12 na administrativní prostory“ za odměnu 76 160,- Kč včetně DPH.

6.2 Výběrové řízení na akci „Adaptace části objektu Tuřanská 12 na administrativní prostory“

Usnesení :

Rada jmenuje dle ustanovení ! 57 odst. 1 zák. č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, členy hodnotící komise pro zadávací řízení veřejné zakázky „Adaptace části objektu Tuřanská 12 na administrativní prostory“: Jan Havlík, Ing. Jiří Kubík, Ing. Radka Skoupilová, Ing. Jiří Kudělka, Mgr. Ilja Kašík a náhradníky Ing. Zdeněk Cibulka, Ing. Jitka Gallová, Marie Stehlíková, Ing. Ivo Koukol, Ing. Eliška Kudělková.

6.3 Zadávací dokumentace na akci „Adaptace části objektu Tuřanská 12 na administrativní prostory“

Usnesení :

Rada schvaluje textovou část zadávací dokumentace zpracovanou ve smyslu § 48 zák. č. 40/2004 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, pro veřejnou zakázku na stavební práce „Adaptace části objektu Tuřanská 12 na administrativní prostory“ zpracovanou firmou Ikis s.r.o.

6.4 Návrh smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku „Adaptace části objektu Tuřanská 12 na administrativní prostory“

Usnesení :

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku na stavební práce „Adaptace části objektu Tuřanská 12 na administrativní prostory“ zpracovanou firmou Ikis s.r.o.

7)ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Jmenování členů Školské rady ZŠ Měšťanská 21

Usnesení:

Rada jmenuje členy Školské rady ZŠ Měšťanská 21 Martina Bolečka, Jaroslava Heřmanského a Jana Havlíka.

7.2 Obsah Listů 5/2005

Usnesení:

Rada schvaluje obsah Listů č. 5/2005

7.3 Finanční zajištění Besídky pro důchodce

Usnesení:

Rada schvaluje zajištění pořádání Besídky pro důchodce dne 17.12. v 15 hodin na Orlovně a ve Dvorskách finančním nákladem ve výši do 20.000,- Kč – dárkové balíčky, občerstvení pro účinkující.

7.4 Finanční příspěvek na Mikulášskou nadílku 2005

Usnesení:

Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 6.000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Holásky na akci „Mikulášská nadílka pro děti“.

7.5 Tombola – ples

Usnesení:

Rada schvaluje pořádání tradičního společenského plesu 21.1.2006 a souhlasí s nákupem výher do tomboly společenského plesu 21.1.2006 v ceně 20 000,- Kč.

7.6 Dodávka nových venkovních okenních parapetních plechů pro MŠ Holásecká

Usnesení :

Rada schvaluje dodávku nových venkovních okenních parapetních plechů pro objekt MŠ Holásecká firmou V-OKNO s.r.o. za cenu 12 400,- Kč.

8)ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Studie projektové dokumentace „ Výběh pro psy“

Usnesení :

Rada bere na vědomí předložené studie plochy „Výběhu pro psy“ od Ing. Miroslavy Polachové.

8.2 Odpadové hospodářství – optimalizace provozu sběrných středisek odpadů

Usnesení :

Rada konstatuje spokojenost se současným provozovatelem SSO, s výběrem jednoho provozovatele nesouhlasí.

Rada rovněž nesouhlasí se zvýšením cen v ekodvorech, které má za následek dramatický nárůst černých skládek. Tato skutečnost významně zvedla náklady městské části na jejich likvidaci.

8.3 Cenová nabídka firmy Martin MINKS na úklid plochy

Usnesení :

Rada schvaluje úklid plochy v okolí cesty „nová lávka“ na ul.Závětrná firmou Martina Minkse za cenu 30 200,- Kč včetně DPH.

8.4 Cenová nabídka firmy Martin MINKS na úklid lokality „Leséček“ pod zahradami

Usnesení :

Rada schvaluje cenovou nabídku firmy Martin Minks na úklid ploch u ulic Kudrnova – Rolencova a lokality “Leséček“ pod zahradami v ceně 9 603,-Kč včetně DPH.

2.1.Oplocení parku ul. Malínská

Usnesení :

Rada schvaluje změnu provedení oplocení parku Malínská, bude provedena podezdívka do výše 40 cm, ocelové sloupky a plotní panely, brána a branka Hypofor. Rada doporučuje ZMČ schválit navržené rozpočtové opatření – zvýšení ceny o 40 000,- Kč. Starosta je pověřen podpisem dodatku ke smlouvě s firmou Přemysl Veselý v tomto smyslu.

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

V Brně – Tuřanech 24.11. 2005

Marie Stehlíková                                                        Jan Havlík
místostarostka MČ Brno – Tuřany                            starosta MČ Brno – Tuřany