Zápis z 3/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Zápis z 3/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

3/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany ze dne 21.2.2011

Přítomni: dle prezenční listiny

Omluven: Ing. Oprchal, Ing. Panáček

Za ÚMČ byly dále přítomny: Ing. Jitka Gallová – vedoucí OST, Mgr. Renata Pokorná – vedoucí OV a Ing. Radka Svačinová – vedoucí OE.

 

Jednání Zastupitelstva zahájil starosta Bc. Aleš Jakubec v 18:00 hodin. Zasedání bylo řádně svoláno. Přítomno je 15 členů Zastupitelstva.

 

Bod 1. programu ZMČ – Technický bod (zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu)

Starosta určil pro 3/VI. zasedání ZMČ sčitatele Ing. Zdeňka Cibulku, tajemníka ÚMČ a zapisovatelku Věru Hudečkovou, zaměstnankyni ÚMČ.

 

Starosta navrhl zvolit ověřovatele zápisu Ing. Libora Dynáka a Miroslava Tesaře.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany volí pro 3/VI. zasedání Zastupitelstva ověřovatele zápisu Ing. Libora Dynáka a Miroslava Tesaře.

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 2 – schváleno

 

Starosta přečetl návrh programu 3/VI. zasedání Zastupitelstva a vyzval členy Zastupitelstva k jeho případnému doplnění.

Antonín Tůma navrhl stažení bodu 7) zrušení usnesení Zastupitelstva č. 13 z 8/V. zasedání a č. 4 z 13/V. zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje stažení bodu 7. Zrušení usnesení Zastupitelstva č. 13 z 8/V. zasedání a č. 4 z 13/V. zasedání z programu Zastupitelstva.

Hlasování: pro 7, proti 7, zdržel se 1 – usnesení nebylo přijato

Ing. Miroslav Dorazil navrhl zařazení do programu jednání bod Projednání konceptu nového územního plánu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje zařazení bodu Projednání konceptu nového územního plánu do programu Zastupitelstva.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 8 – usnesení nebylo přijato

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje navržený program 3/VI. zasedání Zastupitelstva. Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 6 – schváleno

 

Bod 2. programu ZMČ – Námitky členů Zastupitelstva k zápisu z předchozího zasedání Zastupitelstva

Nebyly vzneseny žádné námitky.

 

 

Bod 3. programu ZMČ – Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva

Nebyly vzneseny žádné dotazy.

 

Bod 4. programu ZMČ – Dotazy k usnesením z jednání Rady

Ing. Miroslav Dorazil – dotazy

– 3/VI. RMČ – bod 2.2 – návrh na změnu ÚPmB při ulici Vinohradské

Odpověděl starosta.

– 4/VI. RMČ – bod 3.1 – zda dostanou členové Zastupitelstva podrobný rozpis rozpočtu na rok 2011

Odpověděl starosta.

– 5/VI. RMČ – bod 1.3 – důvod posunutí termínu zasedání Zastupitelstva

Odpověděl starosta.

– bod 6.2 – důvod neschválení pronájmu nebytových prostor na ZS Světlaně Pecákové

Odpověděl starosta.

– bod 6.4 – rekonstrukce školských zařízení-zda může dostat seznam těchto priorit

Odpověděl starosta.

 

V 18:30 se na zasedání dostavil Ing. Josef Panáček. Přítomno je 16 členů Zastupitelstva.

 

Ing. Vlasta Hrdlíková – dotaz

– 6/VI. RMČ – bod 1.4 – proč nebylo přijato usnesení o zřízení osadního výboru Holásky a jak hlasovali členové Rady

Odpověděl starosta, místostarosta.

 

Bod 5. programu ZMČ – Informace o jednáních starosty a místostarosty

Starosta a místostarosta informovali o svých jednáních v období od 3.1.2011 do 21.2.2011. Informace o jednáních v písemné podobě obdrželi všichni členové Zastupitelstva.

Dotazy a diskuze: Ing. Sylva Kostková, Antonín Tůma, Eva Švehlová, Ing. Jitka Gallová

 

Bod 6. programu ZMČ – Návrhy a podněty občanů

Ing. Vlasta Hrdlíková – dotaz na dopravní značení ulic Přichystalova-Farského

Odpověděl starosta.

Paní Smutná – upozornila na nefunkční rozhlas v některých ulicích

Odpověděl místostarosta.

Ing. Chvátal – připomínka na aktualizaci webových stránek MČ

– dotaz, zda budou obnoveny besedy se zástupci Letiště

Odpověděl starosta.

Ing. Skácel – dotaz na zpracování územního systému ekologické stability v Holáskách

Odpověděl starosta.

Ing. Dombrovský – kdy bude projednána žádost o zřízení osadního výboru

Odpověděl starosta.

Paní Doležalová – dotaz, kdy bude řešena dopravní situace křižovatky Hanácká-Špirkova

Odpověděl starosta.

Pan Havlát – dotaz, jak bude řešena situace s parkováním aut-vraků v ulici Na Návsi u nepovoleného autoservisu

Odpověděl místostarosta.

Miroslav Tesař – upozornil na vadnou vpusť u základní školy na ulici Rolencové

– žádá o úpravu zastávky školního autobusu v Holáskách

Odpověděl starosta.

Paní Doležalová – dotaz, proč byly na ulici Rolencové-panelová cesta uřezány keře a stromy

Odpověděl místostarosta.

Mgr. Marie Havlátová – dotaz na navazování linek 63 a 78 MHD na Chrlické náměstí

Odpověděl starosta.

Antonín Tůma – dotazy

  • – komu patří chodník u kostela
  • – kdo odklidí zbytky suti na Tuřanském náměstí
  • – upozornil na nepořádek vulicích
  • – jaký je posun vpřípravě realizace obchvatu MČ

Odpověděl starosta, Ing. Gallová.

Ing. Miroslav Dorazil – dotaz, co vedlo ke změně stanoviska uspořádat besedu k návrhu projednání nového územního plánu

– uvedl, že lokality V Aleji podle územního plánu odpovídá IPP 0,6

Diskuze: starosta, Ing. Jitka Gallová, Ing. Miroskav Dorazil, Ing. Vlasta Hrdlíková, Ing. Sylva Kostková, Ing. Skácel, Ing. Chvátal, Ing. Josef Panáček

Paní Stehlíková – upozornila na dopravní situaci ulic Tuřanská-Jubilejní

Odpověděl starosta.

Pan Medek – dotaz na územní plán

Odpověděl starosta.

Ing. Dombrovský – dotaz na zadávací podmínky územního plánu

Odpověděla Ing. Jitka Gallová.

 

Bod 7. programu ZMČ – Zrušení usnesení Zastupitelstva č. 13 z 8/V. zasedání a č. 4 z 13/V. zasedání

Rada předkládá Zastupitelstvu návrh starosty na zrušení usnesení č. 13 z 8/V. zasedání Zastupitelstva, kterým Zastupitelstvo uložilo starostovi a místostarostce informovat členy Zastupitelstva o jednáních ústně i písemně a návrh na zrušení usnesení č. 4 z 13/V. zasedání Zastupitelstva, kterým Zastupitelstvo uložilo starostovi pravidelně informovat na každém zasedání ZMČ o průběhu přípravy realizace obchvatu MČ Tuřany.

Rada na své 6/VI. schůzi pod bodem programu 1.3. doporučila Zastupitelstvu

a) zrušit usnesení č.13 z8/V. zasedání Zastupitelstva, kterým Zastupitelstvo uložilo starostovi a místostarostce informovat členy Zastupitelstva o jednáních ústně i písemně

b) zrušit usnesení č.4 z13/V. zasedání Zastupitelstva, kterým Zastupitelstvo uložilo starostovi pravidelně informovat na každém zasedání ZMČ o průběhu přípravy realizace obchvatu MČ Tuřany.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany

a) ruší usnesení č. 13 z8/V. zasedání Zastupitelstva, kterým Zastupitelstvo uložilo starostovi a místostarostce informovat členy Zastupitelstva o jednáních ústně i písemně

b) ruší usnesení č. 4 z13/V. zasedání Zastupitelstva, kterým Zastupitelstvo uložilo starostovi pravidelně informovat na každém zasedání ZMČ o průběhu přípravy realizace obchvatu MČ Tuřany.

Antonín Tůma podal pozměňovací návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany ruší usnesení č. 4 z 13/V. zasedání Zastupitelstva, kterým Zastupitelstvo uložilo starostovi pravidelně informovat na každém zasedání ZMČ o průběhu přípravy realizace obchvatu MČ Tuřany.

Diskuze: Ing. Miroslav Dorazil, Tomáš Kopecký, Ing. Sylva Kostková, Antonín Tůma, Mgr. Renata Pokorná, Bc. Aleš Jakubec.

Starosta podal návrh na stažení bodu č. 7 z programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje stažení bodu 7. Zrušení usnesení Zastupitelstva č. 13 z 8/V. zasedání a č. 4 z 13/V. zasedání z programu Zastupitelstva

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

 

Bod 8. programu ZMČ – Žádost o zřízení osadního výboru Holásky

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost občanského sdružení Holásky o.s. o zřízení osadního výboru Holásky.

Rada na své 3/VI. schůzi pod bodem programu 1.3. vzala na vědomí písemnou žádost občanského sdružení Holásky o.s. o zřízení osadního výboru Holásky a pověřila starostu jednáním s předsedou občanského sdružení v této záležitosti.

Rada na své 6/VI. schůzi pod bodem programu 1.4. projednala žádost znovu a nepřijala žádné usnesení.

Diskuze: Ing. Skácel, Ing. Dobrovský, Ing. Blažek, Antonín Tůma, Tomáš Kopecký, Ing. Chvátal, Ing. Vlasta Hrdlíková, Ing. Josef Panáček, Bc. Aleš Jakubec, D.Doležalová.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany zřizuje Místní výbor Holásky Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany.

Hlasování: pro 6, proti 1, zdržel se 9 – usnesení nebylo přijato

Ing. Dorazil požádal o uvedení jmenovitého hlasování:

Pro – Mgr.Bláhová, Ing.Dorazil, Ing.Hrdlíková, Ing.Kostková, Švehlová, Tesař

Proti – Bc. Foltýn

Zdržel se – Ing.Blažek, Mgr. et Mgr.Dvořáček, DiS., Ing.Dynák, Mgr.Havlátová, Bc.Jakubec, Tomáš Kopecký, Michal Krátký, Ing.Panáček, Antonín Tůma

 

 

Bod 9. programu ZMČ – Rozpočtové opatření č. 1/2011

Rada předkládá Zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č.1/2011. Rada na své 7/VI. schůzi pod bodem programu 3.1 doporučila Zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 1/2011 uvedené v příloze č. 1 zápisu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2011 uvedené v příloze usnesení.

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 10. programu ZMČ – Žádost Heleny Brzobohaté o prominutí pohledávky

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost paní Heleny Brzobohaté o prominutí zbývající části pohledávky ve výši 37 615,70 Kč na nájemném s příslušenstvím z pronájmu nebytových prostor v objektu Tuřanská 14, Brno v letech 2001-2002.

Rada na své 3/VI. schůzi pod bodem programu 3.1. doporučila Zastupitelstvu schválit prominutí pohledávky ve výši 30 115,70 Kč na nájemném s příslušenstvím z pronájmu nebytových prostor v objektu Tuřanská 14, Brno v letech 2001-2002.

Do 30.11.2010 měla paní Brzobohatá dle splátkového kalendáře zaplatit celkem 90 000,- Kč a zaplatila 86 500,- Kč (rozdíl 3 500,- Kč)

Ke dni podání žádosti zbývalo doplatit 3 500,- Kč + splátky č. 37 – 50 ze splátkového kalendáře – celkem 37.615,70 Kč (paní Brzobohatá uvedla v žádosti nesprávnou částku)

Ke dni 10.2.2011 je zaplaceno 94 500,- Kč a zbývá doplatit 500,- Kč + splátky č. 39 – 50 ze splátkového kalendáře – celkem 29 615,70 Kč.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje prominutí pohledávky Heleně Brzobohaté na nájemném s příslušenstvím z pronájmu nebytových prostor v objektu Tuřanská 14, Brno v letech 2001 – 2002 ve výši 30 115,70 Kč.

Diskuze: Ing. Dorazil

Starosta podal pozměňovací návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje prominutí pohledávky Heleně Brzobohaté na nájemném s příslušenstvím z pronájmu nebytových prostor v objektu Tuřanská 14, Brno v letech 2001 – 2002 ve výši 29 615,70 Kč.

Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 8 – usnesení nebylo přijato

Ing. Dorazil požádal o uvedení jmenovitého hlasování:

Pro – Ing. Blažek, Mgr. et Mgr. Dvořáček, DiS.,Bc. Foltýn, Mgr. Havlátová, Bc. Jakubec, Tomáš Kopecký, Michal Krátký, Ing. Panáček

Proti – 0

Zdržel se – Mgr.Bláhová, Ing.Dorazil, Ing. Dynák, Ing.Hrdlíková, Ing.Kostková, Eva Švehlová, Miroslav Tesař, Antonín Tůma

 

Bod 11. programu ZMČ – Žádost TJ Brno-Dvorska o poskytnutí dotace na provoz

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost sdružení TJ Brno Dvorska o poskytnutí dotace ve výši 60.000,- Kč na provoz roku 2011.

Rada na své 7/VI. schůzi pod bodem programu 4.3 doporučila Zastupitelstvu

a) schválit poskytnutí dotace ve výši 30.000,- Kč TJ Brno-Dvorska na provoz v roce 2011

b) schválit text smlouvy uvedený vpříloze č. 4 zápisu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany

a) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30.000,- Kč TJ Brno-Dvorska na provoz v roce 2011

b) schvaluje text smlouvy uvedené vpříloze usnesení.

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 12. programu ZMČ – Žádost o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje pro jednotky sborů dobrovolných hasičů

Rada předkládá Zastupitelstvu návrh ÚMČ na podání žádosti o dotaci ve výši 967.114,- Kč od Jihomoravského kraje na investiční a neinvestiční výdaje v roce 2011 na jednotky sborů dobrovolných hasičů zřízených městskou částí Brno-Tuřany (Brněnské Ivanovice 600.000,- Kč, Holásky 367.114,- Kč).

Rada na své 5/VI. schůzi pod bodem programu 3.1 doporučila Zastupitelstvu

a) schválit podání žádosti o poskytnutí dotace ve výši 967.114,- Kč od Jihomoravského kraje na investiční a neinvestiční výdaje vroce 2011 pro jednotky sborů dobrovolných hasičů zřízených městskou částí Brno-Tuřany

b) uložit Úřadu, aby zaslal Radě města Brna žádost o udělení souhlasu spodáním žádosti o poskytnutí dotace.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany

a) schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace ve výši 967.114,- Kč od Jihomoravského kraje na investiční a neinvestiční výdaje vroce 2011 pro jednotky sborů dobrovolných hasičů řízených městskou částí Brno-Tuřany

b) ukládá Úřadu, aby zaslal Radě města Brna žádost o udělení souhlasu spodáním žádosti o poskytnutí dotace.

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 13. programu ZMČ – Návrh na změnu ÚPmB při ulici Vinohradské

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost Mgr. Karin Blochové, zastupující vlastníky pozemků p.č. 1540, 1541, 1559, 1560, 1561, 1562/1, 1562/2, , k.ú. Brněnské Ivanovice o změnu ÚPmB z plochy ZPF s objekty pro individuální rekreaci na plochu smíšenou obchodu a služeb ( SO)

Rada na své 3/VI. schůzi pod bodem programu 2. 2. doporučila Zastupitelstvu schválit návrh na změnu ÚPmB na pozemků p.č. 1540, 1541, 1559, 1560, 1561, 1562/1 a 1562/2 k.ú. Brněnské Ivanovice z plochy ZPF s objekty pro individuální rekreaci na plochu smíšenou (S).

Diskuze: Ing. Dorazil podal návrh na stažení bodu 13 z programu zasedání

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje stažení bodu 13. Návrh na změnu ÚpmB při ulici Vinohradské z programu Zastupitelstva.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 9 – usnesení nebylo přijato

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany souhlasí s návrhem na změnu ÚPmB v lokalitě při ulici Vinohradské v rozsahu dle přílohy č. 1 z plochy ZPF s objekty pro individuální rekreaci na plochu smíšenou ( S ).

Ing. Dorazil požádal o uvedení jmenovitého hlasování.

Hlasování: pro 8, proti 6, zdržel se 2 – usnesení nebylo přijato

Pro – Ing. Blažek, Mgr. et Mgr. Dvořáček, Ing. Dynák, DiS.,Bc. Foltýn, Mgr. Havlátová, Bc. Jakubec, Tomáš Kopecký, Michal Krátký

Proti – Mgr.Bláhová, Ing.Dorazil, Ing.Hrdlíková, Ing.Kostková, Eva Švehlová, Miroslav Tesař

Zdržel se – Ing. Panáček, Antonín Tůma

 

Bod 14. programu ZMČ – Darování budoucí příjezdové komunikace k Vitality centru

Rada předkládá Zastupitelstvu návrh Ing. Zbyňka Raždíka na darování budoucí příjezdové komunikace na pozemcích p.č. 2350, 2351, 2352, 2353, 2356, 2357, 2358, 2393 a 2402 v k.ú. Holásky městské části Brno-Tuřany.

Rada na své 6/VI. schůzi pod bodem programu 6.5. doporučila Zastupitelstvu schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací s Ing. Zbyňkem Raždíkem týkající se darování budoucí příjezdové komunikace na pozemcích p.č. 2350, 2351, 2352, 2353, 2356, 2357, 2358, 2393 a 2402 v k.ú. Holásky městské části Brno-Tuřany. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě darovací je uveden v příloze č. 6 zápisu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací s Ing. Zbyňkem Raždíkem týkající se darování budoucí příjezdové komunikace na pozemcích p.č. 2350, 2351, 2352, 2353, 2356, 2357, 2358, 2393 a 2402 v k.ú. Holásky městské části Brno-Tuřany. Text smlouvy o budoucí smlouvě darovací je uveden v příloze usnesení.

Diskuze: Ing. Blažek, Ing. Dorazil, Ing. Gallová

Hlasování: pro 11, proti 2, zdržel se 3 – schváleno

 

Bod 15. programu ZMČ – Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 250/71, 250/127, 250/128, 250/130 v k.ú. Brněnské Ivanovice

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost Majetkového odboru MMB o vyjádření k dispozici s pozemky p.č. 250/71, 250/127, 250/128, 250/130 v k.ú. Brněnské Ivanovice.

Rada na své 5/VI. schůzi pod bodem programu 6.1. doporučila pronájem pozemků p.č. 250/71, 250/127, 250/128, 250/130 v k.ú. Brněnské Ivanovice a uložila ÚMČ požádat v kladném případě o jejich svěření MČ Brno-Tuřany a doporučila Zastupitelstvu doporučit prodej pozemků p.č. 250/71, 250/127, 250/128, 250/130 v k.ú. Brněnské Ivanovice.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany doporučuje prodej pozemků p.č. 250/71, 250/127, 250/128, 250/130 v k.ú. Brněnské Ivanovice.

Diskuze: Ing. Dorazil

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 16. programu ZMČ – Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 308/5, 308/6, 308/16, 308/17, 308/19 v k.ú. Dvorska

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost Majetkového odboru MMB o vyjádření k dispozici s pozemky p.č. 308/5, 308/6, 308/16, 308/17, 308/19 v k.ú. Dvorska.

Rada na své 6/VI. schůzi pod bodem programu 6.1. nedoporučila pronájem pozemků p.č. 308/5, 308/6, 308/16, 308/17, 308/19 v k.ú. Dvorska a doporučila Zastupitelstvu doporučit prodej pozemků p.č. 308/5, 308/6, 308/16, 308/17, 308/19 v k.ú. Dvorska.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany doporučuje prodej pozemků p.č. 308/5, 308/6, 308/16, 308/17, 308/19 v k.ú. Dvorska.

Diskuze: Ing. Dorazil, Tomáš Kopecký, Eva Švehlová

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 17. programu ZMČ – Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 1250/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost Majetkového odboru MMB o vyjádření k prodeji pozemku p.č. 1250/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice panu Antonínu Tůmovi.

Rada na své 7/VI. schůzi pod bodem programu 6.1. doporučila Zastupitelstvu doporučit prodej pozemku p.č. 1250/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice panu Antonínu Tůmovi za podmínky dodržení stanoviska Odboru územního plánování a rozvoje MMB.

Antonín Tůma oznámil střet zájmů.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany doporučuje prodej pozemku p.č. 1250/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice panu Antonínu Tůmovi za podmínky dodržení stanoviska Odboru územního plánování a rozvoje MMB.

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval Antonín Tůma – schváleno

 

Bod 18. programu ZMČ – Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 305/2 v k.ú. Dvorska

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost Majetkového odboru MMB o vyjádření k prodeji pozemku p.č 305/2 k.ú. Dvorska Janu a Karle Taušovým.

Rada na své 7/VI. schůzi pod bodem programu 6.2. doporučila Zastupitelstvu doporučit prodej pozemku p.č 305/2 k.ú. Dvorska Janu a Karle Taušovým.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany doporučuje prodej pozemku p.č. 305/2 k.ú. Dvorska Janu a Karle Taušovým.

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 19. programu ZMČ – Různé

Ing. Kostková – dotaz, zda je Ing.Petr Harašta členem Komise stavební, rozvoje a správy majetku

Odpověděl starosta.

 

Bod 20. programu ZMČ – Závěr

Starosta poděkoval členům Zastupitelstva za konstruktivní jednání, poděkoval všem přítomným občanům a ukončil zasedání ve 20:15 hodin.

 

 

Zapsala: Věra Hudečková

 

 

 

 

Ing. Libor Dynák                               Miroslav Tesař
ověřovatel zápisu                           ověřovatel zápisu

 

 

Bc. Aleš Jakubec
starosta MČ Brno-Tuřany