Usnesení z 7/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 17.1.2007

Usnesení z 7/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 17.1.2007

17.1.2007

Přítomni dle prezenční listiny :

Ing. Miroslav Dorazil, starosta                                        omluveni :

Ing. Vlasta Hrdlíková, místostarostka

Vladimír Bartl, člen Rady

Ing. Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing.Zdeněk Cibulka, tajemník ÚMČ

Hosté: Ing. Jitka Gallová,ved.OST

MVDr. Dagmar Malá

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI……………………………………………………………………………………………… 1

 

 

 

 

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 1

 

 

 

 

1.2 Kontrola úkolů……………………………………………………………………………………………………………….. 1

 

 

 

 

1.3 Komise kulturně sportovní a volnočasových aktivit – zápis…………………………………………………………. 2

 

 

 

 

1.4 Komise kulturně sportovní a volnočasových aktivit — členové………………………………………………………. 2

 

 

 

 

1.5 Komise zdravotní a sociální – zápis……………………………………………………………………………………… 2

 

 

 

 

1.6 Komise zdravotní a sociální — členové………………………………………………………………………………….. 2

 

 

 

 

1.7 Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům ZMČ…………………………………………………………… 2

 

 

 

 

2)     ROZPOČET…………………………………………………………………………………………………………………… 3

 

 

 

 

3)     POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A DARŮ……………………………………………………………………………………….. 3

 

 

 

 

4)     ŠKOLY…………………………………………………………………………………………………………………………. 3

 

 

 

 

4.1 Doplnění Pravidel finančního hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Brno-Tuřany………….. 3

 

 

 

 

4.2 Odvolání členů Školské rady ZŠ Měšťanská 21, PO………………………………………………………………… 3

 

 

 

 

4.3 Jmenování členů Školské rady ZŠ Měšťanská 21, PO………………………………………………………3

 

 

 

 

4.4 Záměr vybudovat  sportovní hřiště……………………………………………………………………………………….. 3

 

 

 

 

5)     NEMOVITÝ MAJETEK……………………………………………………………………………………………………… 3

 

 

 

 

5.1 Pronájem nebytových prostor České spořitelně………………………………………………………………………. 3

 

 

 

 

5.2 Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 76/3 a 76/4 k.ú. Holásky……………………………………………………….. 3

 

 

 

 

5.3  Pronájem pozemků pod garážemi a garážového dvora…………………………………………………………….. 4

 

 

 

 

5.4  Doplnění žádosti o umístění reklamy Pastevní /Petlákova………………………………………………………… 4

 

 

 

 

6)     MOVITÝ MAJETEK………………………………………………………………………………………………………….. 4

 

 

 

 

6.1   Cenová nabídka na ozvučení zasedací místnosti…………………………………………………………………… 4

 

 

 

 

7)     JEDNOTKY SDH…………………………………………………………………………………………………………….. 4

 

 

 

 

7.1   Žádost o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje pro jednotky sborů dobrovolných hasičů………………. 4

 

 

 

 

8)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA……………………………………………………………………………………………. 5

 

 

 

 

9)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 5

 

 

 

 

10)    RŮZNÉ…………………………………………………………………………………………………………………………. 5

 

 

 

 

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 7/V schůze RMČ.

1.2 Kontrola úkolů

 

 

 

 

 

1.3   Komise kulturně sportovní a volnočasových aktivit – zápis

Usnesení:

 

 

 

 

Rada bere na vědomí zápis z jednání komise kulturně sportovní a volnočasových aktivit ze dne 4.1.2007.

1.4 Komise kulturně sportovní a volnočasových aktivit — členové

Usnesení:

 

 

 

 

Rada jmenuje za členy komise kulturně sportovní a volnočasových aktivit paní Ladu Hrazdírovou a paní Ivanu Kolečkovou.

1.5 Komise zdravotní a sociální – zápis

Usnesení:

 

 

 

 

Rada bere na vědomí zápis z jednání komise zdravotní a sociální ze dne 28.11.2006.

1.6 Komise zdravotní a sociální — členové

Usnesení:

 

 

 

 

Rada bere na vědomí rezignaci Ing.Vlasty Hrdlíkové na člena komise zdravotní a sociální ke dni 17.1.2007.

Rada jmenuje MUDr.Vladimíra Mužíka členem komise zdravotní a sociální ke dni 18.1.2007.

1.7 Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům ZMČ

Usnesení:

 

 

 

 

Rada doporučuje ZMČ Brno-Tuřany schválit Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům ZMČ Brno-Tuřany.

2)    ROZPOČET

3)    POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A DARŮ

4)    ŠKOLY

4.1 Doplnění Pravidel finančního hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Brno-Tuřany

 

Usnesení:

 

 

 

 

Rada schvaluje doplnění Pravidel finančního hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Brno-Tuřany v oblasti finančních kontrol a vykazování školného.Platnost těchto pravidel je od 18.1.2007.

4.2 Odvolání členů Školské rady ZŠ Měšťanská 21, PO

Usnesení :

Rada odvolává ke dni 18.1.2007 Martina Bolečka, Jaroslava Heřmanského a Jana Havlíka z funkce členů Školské rady ZS Měšťanská 21, příspěvková organizace.

4.3 Jmenování členů Školské rady ZŠ Měšťanská 21, PO

Usnesení :

Rada jmenuje ke dni 19.1.2007 členy Školské rady ZŠ Měšťanská 21, příspěvková organizace Ing. Miroslava Dorazila, Mgr. Markétu Bláhovou a Tomáše Kopeckého.

4.4 Záměr vybudovat sportovní hřiště

Usnesení:

 

 

 

 

Rada souhlasí se záměrem vybudování sportovního hřiště pro mládež buď ve dvoře radnice nebo na městských pozemcích u ZŠ Měšťanská. Pověřuje starostu dalším jednáním v této záležitosti.

5)    NEMOVITÝ MAJETEK

5.1 Pronájem nebytových prostor České spořitelně

Usnesení:

Rada schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor v objektu Tuřanské náměstí 3 nájemci České spořitelně za roční nájemné 108.396,- Kč.

5.2 Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 76/3 a 76/4 k.ú. Holásky

 

Usnesení:

Rada nedoporučuje Zastupitelstvu schválit prodej pozemků p.č. 76/3 a 76/4 k.ú. Holásky společnosti Inva Group a.s.

5.3  Pronájem pozemků pod garážemi a garážového dvora

Usnesení :

Rada schvaluje uzavření nájemních smluv na pronájem garážového dvora a pozemků pod garážemi na ul. Sokolnická s následujícími nájemci: Miluše Vránková, Dana Šťastná, Miloslav Vránek a Zdeněk Vránek, František Daněk, Josaf Havala, Miloslav Keprt, Petr Bárta a Jitka Bártová, PaedDr. Jana Foltýnová, Rostislav Kosík a Zdenka Kosíková, Ladislav Šik a Františka Šiková, Vladimír Čermák a Eva Čermáková, Jiří Šatný, Václav Černohlávek.

5.4  Doplnění žádosti o umístění reklamy Pastevní /Petlákova

Usnesení : 

Rada neschvaluje umístění reklamní tabule dle žádosti Service Mobil s.r.o., na dům Pastevní/Petlákova.

6)    MOVITÝ MAJETEK

 6.1   Cenová nabídka na ozvučení zasedací místnosti

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku firmy Elektroakustika Zbraslav u Brna na ozvučení zasedací místnosti v celkové ceně 10.767,- Kč.Firma není plátcem DPH.

7)    JEDNOTKY SDH

7.1   Žádost o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje pro jednotky sborů dobrovolných hasičů

Usnesení :

Rada souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2007 na výstroj, výzbroj a techniku z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 118.706,-Kč pro jednotky sborů dobrovolných hasičů zřízených městskou částí Brno — Tuřany.

 

 

 

 

8)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

9)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

10) RŮZNÉ

 

 

 

 

 

V Brně – Tuřanech  17.1.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                     Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                              místostarostka MČ Brno-Tuřany