Usnesení z 88/V. mimořádné schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 10.12.2009

Usnesení z 88/V. mimořádné schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 10.12.2009

10.12.2009

Přítomni dle prezenční listiny:

Ing.Miroslav Dorazil, starosta

Ing.Vlasta Hrdlíková, místostarostka

Ing.Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing.Jan Šnajdr, člen Rady

Ing.Zdeněk Cibulka, tajemník

 

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Vyjádření k realizací projektu „Víceúčelová sportovní hala při ZŠ Měšťanská 21″

3)     ROZPOČET

3.1 Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro požární jednotku

4)     POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

5)     ŠKOLY

6)     NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Pronájem pozemků p.č. 1411/3 a 1411/8 k.ú. Brněnské Ivanovice

7)     MOVITÝ MAJETEK

7.1 Multifunkční zařízení

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9)     RŮZNÉ

 

•1)    ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

•1.1 Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 88/V. mimořádné schůze RMČ.

•2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

•2.1 Vyjádření k realizací projektu „Víceúčelová sportovní hala při ZŠ Měšťanská 21″

Usnesení:

Rada netrvá na realizaci projektu „Víceúčelová sportovní hala při ZŠ Měšťanská 21, Brno” a na jeho zařazení do příslušné aktivity Integrovaného plánu rozvoje města  (IPRM) pro Regionální operační program a upřednostňuje realizaci projektu koupaliště ve sportovním areálu při ulici Karkulínova z důvodu lepší připravenosti pro IPRM.

•3)    ROZPOČET

•3.1 Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro požární jednotku

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2009 ve výši 104.894,- Kč.Text smlouvy tvoří přílohu č.1 zápisu.

•4)    POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

•5)    ŠKOLY

•6)    NEMOVITÝ MAJETEK

•6.1 Pronájem pozemků p.č. 1411/3 a 1411/8 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada schvaluje pronájem pozemků p.č. 1411/3 a 1411/8 k.ú. Brněnské Ivanovice Zdeňce Jarské. Rada schvaluje text nájemní smlouvy, který je uveden v příloze č.2 zápisu.

•7)    MOVITÝ MAJETEK

•7.1 Multifunkční zařízení

Usnesení:

Rada schvaluje zakoupení multifunkčního síťového rozmnožovacího zařízení pro potřeby ÚMČ od dodavatele Nepa,spol. s r.o., Brno v ceně 83 976,-Kč vč.DPH.

•8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•9)    RŮZNÉ

 

 

 

V Brně – Tuřanech 10.12.2009

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                  Ing.Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                            místostarostka MČ Brno-Tuřany