Usnesení z 87/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 2.12.2009

Usnesení z 87/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 2.12.2009

2.12.2009

Přítomni dle prezenční listiny:

Ing.Miroslav Dorazil, starosta

Ing.Vlasta Hrdlíková, místostarostka

Ing.Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing.Jan Šnajdr, člen Rady

Ing.Zdeněk Cibulka, tajemník

 

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Harmonogram schůzí RMČ a zasedání ZMČ

1.4 Program 22/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

1.5 Kontrolní výbor-zápis

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Změna územního plánu při ulici Hanácké, p.č. 3826 k.ú. Tuřany

2.2 Urbanistické a krajinné vyhodnocení studie “Obytný soubor Holásecká jezera”

2.3 Mandátní smlouva k DUR kanalizace Dvorska

2.4 Změna územního plánu při ulici Pratecké, p.č. 4093 a 4094 k.ú. Tuřany

3)     ROZPOČET

3.1 Pravidla pro rozpočtová opatření vyhrazená RMČ pro rok 2010

3.2 Rozpočtové opatření č. 17/2009

3.3 Pravidla hospodaření MČ Brno-Tuřany v období rozpočtových provizorií pro rok 2010

3.4 Žádost o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na nákup  požárního vozidla

4)     POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

5)     ŠKOLY

5.1 Provoz mateřských škol v období vánočních prázdnin

6)     NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 937/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

6.2 Vyjádření ke koupi spoluvlastnických podílů p.č. 745/26, 746/2 a 1902/1 k.ú. Tuřany

6.3 Zpracování prováděcí dokumentace stavebních úprav části objektu Tuřanské náměstí 3, Brno

6.4 Dodatek č. 3 ke smlouvě na obsluhu a kontrolu kotelny a drobné opravy ve zdravotním středisku

7)     MOVITÝ MAJETEK

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9)     RŮZNÉ

9.1 Doručení výzvy Městskou policií

9.2 Dodatek č. 1 Metodiky pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

•1)    ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

•1.1 Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 86/V. schůze RMČ.

•1.2 Kontrola úkolů

 

•1.3 Harmonogram schůzí RMČ a zasedání ZMČ

Usnesení:

Rada schvaluje harmonogram schůzí Rady městské části Brno-Tuřany v 1.pololetí roku 2010.

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit harmonogram zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany v 1.pololetí roku 2010 v termínech 25.2., 29.4. a 24.6.

•1.4 Program 22/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje návrh programu 22/V.zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany, které se uskuteční dne 10.12.2009 v 18 hodin, takto: 1. Technický bod, 2. Námitky členů ZMČ k zápisu z 21/V. zasedání ZMČ, 3. Kontrola usnesení z 21/V. zasedání ZMČ, 4. Dotazy k usnesením z jednání RMČ, 5. Informace o kontrolách provedených výbory ZMČ, 6. Informace o jednáních starosty a místostarostky, 7. Urbanistické a krajinné vyhodnocení studie Obytný soubor Holásecká jezera, 8. Návrhy a podněty občanů, 9. Návrh rozpočtu na rok 2010, 10. Pravidla pro rozpočtová opatření vyhrazená RMČ pro rok 2010, 11. Pravidla hospodaření MČ Brno-Tuřany v období rozpočtových provizorií pro rok 2010, 12. Rozpočtové opatření č. 17/2009, 13. Žádost o dotaci z rozpočtu JmK na nákup požárního vozidla, 14. Změna územního plánu při ulici Hanácké, p.č. 3826 k.ú. Tuřany, 15. Změna územního plánu při ulici Pratecké, p.č. 4093 a 4094 k.ú. Tuřany 16. Vyjádření ke směně a prodeji pozemků v areálu kovovýroby Buchlovský na Východní, 17. Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 937/1 k.ú. Brněnské Ivanovice, 18. Harmonogram zasedání ZMČ v 1.pololetí 2010, 19. Různé, 20. Závěr.

Rada neschvaluje zařazení bodu Postup Komise redakční při schvalování obsahu Listů do návrhu programu 22/V.zasedání Zastupitelstva – hodnocení práce komisí je v kompetenci Rady MČ.

•1.5 Kontrolní výbor-zápis

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z 18/V. zasedání  Kontrolního výboru, které se konalo 26.11.2009.

•2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

•2.1 Změna územního plánu při ulici Hanácké, p.č. 3826 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada nedoporučuje Zastupitelstvu souhlasit s návrhem změny územního plánu na pozemku p.č. 3826 k.ú. Tuřany z plochy O – plocha pro veřejnou vybavenost na plochu SV – plocha pro výrobu a služby.

•2.2 Urbanistické a krajinné vyhodnocení studie “Obytný soubor Holásecká jezera”

Usnesení:

Rada bere na vědomí obsah dopisu občanů Holásek k zástavbě  v lokalitách “Vinohrad” a “U Potoka” a  Urbanistické a krajinné vyhodnocení studie “Obytný soubor Holásecká jezera”, kterou zpracovala společnost LÖW & spol. s r.o., Brno.

Rada doporučuje Zastupitelstvu podpořit závěry studie a uložit ÚMČ odeslat toto stanovisko na OÚPR MMB.

•2.3 Mandátní smlouva k DUR kanalizace Dvorska

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření mandátní smlouvy s Ing. Hanou Tupou na získání souhlasů vlastníků pozemků potřebných k vydání územního rozhodnutí na umístění kanalizace v části Dvorska. Text smlouvy je uveden v příloze č.1 zápisu.

•2.4 Změna územního plánu při ulici Pratecké, p.č. 4093 a 4094 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada nedoporučuje Zastupitelstvu souhlasit s návrhem změny územního plánu na pozemcích p.č. 4093 a 4094 k.ú. Tuřany z plochy DG – plocha pro dopravu na plochu BP – plocha pro bydlení.

•3)    ROZPOČET

•3.1 Pravidla pro rozpočtová opatření vyhrazená RMČ pro rok 2010

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit Pravidla pro rozpočtová opatření vyhrazená RMČ pro rok 2010. Návrh pravidel je uveden v příloze č.2 zápisu.

•3.2 Rozpočtové opatření č. 17/2009

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č.17/2009. Návrh rozpočtového opatření tvoří přílohu č.3 zápisu.

•3.3 Pravidla hospodaření MČ Brno-Tuřany v období rozpočtových provizorií pro rok 2010

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit Pravidla hospodaření MČ Brno-Tuřany v období místního rozpočtového provizoria pro rok 2010, Pravidla hospodaření MČ Brno-Tuřany v období městského rozpočtového provizoria pro rok 2010 a Pravidla hospodaření MČ Brno-Tuřany v období státního rozpočtového provizoria pro rok 2010. Návrh pravidel je uveden v přílohách č.4, 5 a 6 zápisu.

•3.4 Žádost o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na nákup  požárního vozidla

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu:

a) schválit podání žádosti o poskytnutí dotace ve výši 1 mil. Kč  od Jihomoravského kraje na nákup požárního vozidla pro Jednotku SDH Brno-Holásky

b) uložit ÚMČ, aby zaslal žádost  Radě města Brna o udělení souhlasu s podáním žádosti o poskytnutí dotace ve výši 1 mil. Kč od Jihomoravského kraje na nákup požárního vozidla pro Jednotku SDH Brno-Holásky.

•4)    POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

•5)    ŠKOLY

•5.1 Provoz mateřských škol v období vánočních prázdnin

Usnesení :

Rada schvaluje přerušení provozu mateřských škol zřízených městskou částí Brno-Tuřany v období 24.12.2009 – 3.1.2010.

•6)    NEMOVITÝ MAJETEK

•6.1 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 937/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu doporučit prodej pozemku p.č. 937/1 k.ú.Brněnské Ivanovice.

•6.2 Vyjádření ke koupi spoluvlastnických podílů p.č. 745/26, 746/2 a 1902/1 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada doporučuje koupi spoluvlastnických podílů pozemků p.č. 745/26, 746/2 a 1902/1 k.ú. Tuřany.

•6.3 Zpracování prováděcí dokumentace stavebních úprav části objektu Tuřanské náměstí 3, Brno

Usnesení:

Rada schvaluje zpracování prováděcí projektové dokumentace pro zadání realizace stavebních úprav části objektu Tuřanské náměstí 3, Brno společností  Atelier dap s.r.o., Brno za cenu  160 650,-Kč  vč. DPH a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•6.4 Dodatek č. 3 ke smlouvě na obsluhu a kontrolu kotelny a drobné opravy ve zdravotním středisku

Usnesení :

Rada schvaluje uzavření dodatku č.3 ke smlouvě na obsluhu a kontrolu kotelny a drobné opravy ve zdravotním středisku s Pavlem Svačinou, Brno. Text dodatku je uveden v příloze č.7 zápisu.

•7)    MOVITÝ MAJETEK

•8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•9)    RŮZNÉ

•9.1 Doručení výzvy Městskou policií

Usnesení:

Rada ukládá ÚMČ požádat Městskou policii o doručení výzvy k zaplacení dluhu Žanetě Sedláčkové, Brno.

•9.2 Dodatek č. 1 Metodiky pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Usnesení:

Rada schvaluje dodatek č.1 Metodiky pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uvedený v příloze č.8 zápisu.

 

 

V Brně – Tuřanech 2.12.2009

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                         Ing.Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                  místostarostka MČ Brno-Tuřany