Usnesení z 86/V. mimořádné schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 25.11.2009

Usnesení z 86/V. mimořádné schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 25.11.2009

25.11.2009

Přítomni dle prezenční listiny:                            Omluvena:

Ing.Miroslav Dorazil, starosta                             Ing.Sylva Kostková, členka Rady

Ing.Vlasta Hrdlíková, místostarostka

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing.Jan Šnajdr, člen Rady

Ing.Zdeněk Cibulka, tajemník

 

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

1.2 Komise dopravy a veřejného pořádku – zápis

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

3)     ROZPOČET

3.1 Rozpočtové opatření č. 16/2009

4)     POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

5)     ŠKOLY

6)     NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Dodatek č. 1 ke smlouvě na provedení kabelové přípojky NN k ZŠ Měšťanská

7)     MOVITÝ MAJETEK

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Zřízení rozptylové loučky

9)     RŮZNÉ

9.1 Memoriál armádního generála Ludvíka Krejčího

9.2 Obsah Listů č. 5/2009

9.3 Společenský ples MČ Brno-Tuřany 2010

•1)    ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

•1.1 Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 86/V. mimořádné schůze RMČ.

•1.2 Komise dopravy a veřejného pořádku – zápis

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z 12. jednání Komise dopravy a veřejného pořádku, které se konalo 19.11.2009.

•2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

•3)    ROZPOČET

•3.1 Rozpočtové opatření č. 16/2009

Usnesení:

Rada schvaluje rozpočtové opatření č.16/2009  uvedené v příloze č.1 zápisu.

•4)    POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

•5)    ŠKOLY

•6)    NEMOVITÝ MAJETEK

•6.1 Dodatek č. 1 ke smlouvě na provedení kabelové přípojky NN k ZŠ Měšťanská

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo „Kabelová přípojka NN pro ZŠ Měšťanská 21, Brno” se společnosti S-TRIPLET s.r.o. Předmětem dodatku je provedení víceprací za cenu 38.913,- Kč. Rada svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách dodatku.

•7)    MOVITÝ MAJETEK

•8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•8.1 Zřízení rozptylové loučky

Usnesení:

Rada souhlasí se zřízením rozptylové loučky na hřbitově v Brně -Tuřanech a ukládá ÚMČ požádat Odbor životního prostředí MMB o vyjádření k realizačním podmínkám a vlastním nákladům.

•9)    RŮZNÉ

•9.1 Memoriál armádního generála Ludvíka Krejčího

Usnesení:

Rada schvaluje uspořádání celostátního finále soutěže “Co víš o československých legiích?” – Memoriál armádního generála Ludvíka Krejčího v prostorách objektu radnice v červnu roku 2010.

•9.2 Obsah Listů č. 5/2009

Usnesení:

Rada schvaluje obsah Listů č.5/2009 uvedený v příloze č.2 zápisu.

•9.3 Společenský ples MČ Brno-Tuřany 2010

Usnesení :

Rada schvaluje pořádání společenského plesu MČ Brno-Tuřany dne 6.2.2010 od 20 hod. v Orlovně na ulici Rolencova, Brno a pověřuje místostarostku organizací plesu včetně nakládání s finančními prostředky z rozpočtu MČ Brno-Tuřany určenými na pořádání plesu 2010 a schvalování přijetí věcných a peněžitých darů od sponzorů.

Rada stanovuje cenu vstupenky ve výši 120,- Kč.

Rada stanovuje cenu losu do tomboly ve výši 10,- Kč a maximální počet 2000 losů.

Rada ukládá Komisi zdravotní a sociální a Komisi kulturně sportovní a volnočasových aktivit podílet se na přípravě plesu.

 

 

 

V Brně – Tuřanech 25.11.2009

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                        Ing.Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                            místostarostka MČ Brno-Tuřany