Usnesení z 87/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 26.10. 2005

Zápis z 87. schůze Rady Městské části Brno – Tuřany

87. schůze Rady Městské části Brno – Tuřany ze dne 26.10. 2005

zápis byl upraven z důvodu ochrany osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík starosta omluveni : Jan Petrás Ing. člen rady

Marie Stehlíková místostarostka

Josef Panáček Ing. člen rady

Miloslav Blažek Ing. člen rady

Program:

1) ORGANIZACE………………………………………………………………………………………………………………… 1

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 1

1.2 Kontrola úkolů……………………………………………………………………………………………………………….. 1

1.3 Doplnění programu ZMČ…………………………………………………………………………………………………… 2

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 2

2.1 Vitráže pro obřadní síň radnice…………………………………………………………………………………………… 2

2.2 Zvýšení bezpečnosti silničního provozu MČ…………………………………………………………………………… 2

3) MAJETEK……………………………………………………………………………………………………………………… 2

3.1 Umístění reklamy České pojišťovny…………………………………………………………………………………….. 2

3.2 Vyjádření k prodeji a pronájmu pozemků p.č. 4483,4441, 4442, 4457,4458,4496/1,4423 k.ú. Tuřany……. 2

4) FINANCE, INVESTICE……………………………………………………………………………………………………… 2

4.1 Rozpočtové opatření č. 13/2005………………………………………………………………………………………….. 2

4.2 Bilance rozpočtu na rok 2006…………………………………………………………………………………………….. 2

5) BYDLENÍ, ÚDRŽBA OBECNÍCH BYTŮ…………………………………………………………………………………. 2

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ………………………………………………………………………………………. 2

6.1 Oprava komínu zdravotního střediska…………………………………………………………………………………… 2

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY…………………………………………………………………………….. 2

7.1 Zateplení MŠ Holásecká…………………………………………………………………………………………………… 2

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 3

8.1 Otevírací doba v ekodvoru………………………………………………………………………………………………….. 3

8.2 Zimní údržba pěších komunikací…………………………………………………………………………………………. 3

8.3 Zimní údržba místních komunikací………………………………………………………………………………………. 3

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA…………………………………………………………………….. 3

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 87. schůze RMČ.

1.2 Kontrola úkolů

Nesplněné zůstávají tyto úkoly:

RMČ :

26/IV 3.1 S

58/IV 4.4 S

64/IV 2.2 Přístřešek MHD Revoluční

66/IV 3.3 EU Ivanovické náměstí

67/IV 4.2 S, 4.4 S

68/IV 2.8 Brána Sokolnická

69/IV

4.2 Vánoční osvětlení Dvorska

71/IV4.1 S

74/IV

1.3 Program rozvoje, 2.1 Doplnění značení Farní-Podlipná

77/IV 3.4 S

78/IV 3.8 Restaurování plastik kaple BI

79/IV 1.3 Veřejnoprávní smlouva Tuřany-Šlapanice

81/IV 1.4 Organizace ÚMČ

82/IV 2.3 Přístřešky v Holáskách

84/IV 2.1 TDI Přístřešky v Holáskách, 3.1 Prodej pozemku ZMČ, 6.1 Družstvo Služba ZMČ, 6.2 Dostavba tělocvičny Tuřanská 12-projekt, 8.1 Zalesnění pozemků v Holáskách-projekt

85/IV 2.1 Práh Jahodová, 3.1 Vyjádření hasička Jahodová, 3.3 Prodej a směna ZMČ, 3.5 S, 3.6 Nabídka koupě pozemku, 4.2 Hospodaření ZŠ Měšťanská, 6.1 Obchodní soutěž tělocvična Tuřanská 12, 8.1 Lavičky v Májovém parku, 8.2 Řez stromu Jahodová

86/IV 1.3 Program ZMČ, 2.2 Aktualizace Programu rozvoje, 2.3 Revitalizace Tuřanského potoka, 2.4 Zrušení polní cesty Vlčkova, 2.5 Oprava přístřešku MHD Zapletalova, 3.2 Prodej pozemku, 3.4 Prominutí dluhu ZMČ, 3.7 Prodej pozemku ZMČ, 3.8 Věcné břemeno ZMČ, 3.9 Užívací vztahy – vjezd MČ V Aleji, 8.1 Výběh pro psy, 8.2 Lavičky do parku Legionářů, 8.3 Autorský dozor parku Malínská

1.3 Doplnění programu ZMČ

Usnesení:

Rada schvaluje doplnění programu ZMČ dne 3.11.2005 o body: Prominutí dlužného nájemného, Finanční dotace družstvu Služba

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Vitráže pro obřadní síň radnice

Usnesení:

Rada schvaluje provedení vitráží v obřadní síni radnice Dr. Rechlíkem v ceně do 250.000,- Kč

2.2 Zvýšení bezpečnosti silničního provozu MČ

Usnesení:

Rada schvaluje nabídku Projekční kanceláře Ing. Pokorné na Projekt zvýšení besip v MČ v ceně 89.000,- Kč, záloha 30 tis. Kč za rok 2005 bude zapracována do RO č. 13/2005.

3)MAJETEK

3.1 Umístění reklamy České pojišťovny

Usnesení:

Rada schvaluje umístění reklamy České pojišťovny v pronajatých prostorách zdravotního střediska Holásecká 31.

3.2 Vyjádření k prodeji a pronájmu pozemků p.č. 4483,4441, 4442, 4457,4458,4496/1,4423 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje pronájem pozemků p.č. 4441, 4424, 4457, části 4483, části 4423, části 4442 a části 4496/1 v k.ú. Tuřany panu M.N. z úrovně města Brna.

Rada doporučuje Zastupitelstvu ke schválení prodej pozemku p.č. 4458 k.ú. Tuřany panu M.N. a nedoporučuje prodej pozemků p.č. 4457 a části p.č. 4496/1 k.ú. Tuřany.

4) FINANCE, INVESTICE

4.1 Rozpočtové opatření č. 13/2005

Usnesení:

Rada doporučuje ZMČ ke schválení rozpočtové opatření č. 13/2005, kterým se navyšují příjmy MČ o 388 tis. Kč, výdaje MČ o 525 tis. Kč, zapojení FRR 137 tis. Kč.

4.2 Bilance rozpočtu na rok 2006

Usnesení:

Rada bere na vědomí návrh souhrnných bilancí rozpočtu Městské části na rok 2006 a požaduje zapracování připomínek v paragrafech: Silnice, Školská zařízení, Tělovýchovná a zájmová činnost, Péče o zeleň, Civilní a požární ochrana, Státní správa

5) BYDLENÍ, ÚDRŽBA OBECNÍCH BYTŮ

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

6.1 Oprava komínu zdravotního střediska

Usnesení:

Rada schvaluje opravu komína zdravotního střediska Holásecká 31 firmou Lengál v ceně do 5.000,- Kč.

7)ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Zateplení MŠ Holásecká

Usnesení:

Rada ruší nabídkové řízení na zateplení MŠ Holásecká – přízemní objekt.

8)ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Otevírací doba v ekodvoru

Usnesení:

Rada schvaluje omezení provozní doby SSO takto: SSO Malínská bude uzavřeno 31.12.2005, SSO Sladovnická bude uzavřeno od 27.12. do 31.12.2005.

8.2 Zimní údržba pěších komunikací

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku Ing. Gartnera na pěší komunikace k.ú.Tuřany, Holásky, Dvorska v celkové ceně 19.635,- Kč/měsíc, dále nabídku firmy Eden pro k.ú. B.Ivanovice v celkové ceně 11.102,20,-Kč/měsíc a zimní údržbu plochy kolem zdravotního střediska od Pavla Svačiny v celkové ceně 4 900,-Kč/měsíc. Údržba bude prováděna od listopadu 2005 do března 2006 včetně.

8.3 Zimní údržba místních komunikací

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku od firmy Technické služby Brno-Slatina na místní komunikace v k.ú.Tuřany, Holásky, Dvorska, B.Ivanovice od listopadu do března za cenu 15 000,- Kč včetně DPH měsíčně a dle uvedeného ceníku pro zimní údržbu. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy.

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

V Brně – Tuřanech 26.10. 2005

Marie Stehlíková                                                           Jan Havlík
místostarostka MČ Brno – Tuřany                              starosta MČ Brno – Tuřany