Usnesení z 86/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 19.10. 2005

Zápis z 86. schůze Rady Městské části Brno – Tuřany

86. schůze Rady Městské části Brno – Tuřany ze dne 19.10. 2005

zápis byl upraven z důvodu ochrany osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík starosta omluveni : Ing. Jan Petrás

Marie Stehlíková místostarostka Ing. Miloslav Blažek

Josef Panáček Ing. člen rady

Program:

1) ORGANIZACE………………………………………………………………………………………………………………… 1

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 1

1.2 Kontrola úkolů……………………………………………………………………………………………………………….. 1

1.3 Program zasedání ZMČ……………………………………………………………………………………………………. 2

1.4 Inventarizace majetku MČ…………………………………………………………………………………………………. 2

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 2

2.1 Dopravní posouzení studie Ivanovického nám…………………………………………………………………………. 2

2.2 Aktualizace Programu rozvoje MČ………………………………………………………………………………………. 2

2.3 Revitalizace Tuřanského potoka…………………………………………………………………………………………. 2

2.4 Zrušení polní cesty za ulicí Vlčkova…………………………………………………………………………………….. 3

2.5 Oprava přístřešku MHD Zapletalova……………………………………………………………………………………… 3

3) MAJETEK……………………………………………………………………………………………………………………… 3

3.1 Vyjádření k pronájmu pozemků p.č. 2065/139, 2065/55, části p.č. 2065/75, 2065/78 v k.ú. Tuřany……… 3

3.2 Vyjádření k prodeji a pronájmu pozemku p.č. 1563 k.ú. Brněnské Ivanovice…………………………………… 3

3.3 Ukončení nájmu bytu……………………………………………………………………………………………………….. 3

3.4 Žádost nájemců objektu Tuřanská 14…………………………………………………………………………………… 3

3.5 Vestavěná skříň, police a psací stůl pro stavební úřad…………………………………………………………….. 3

3.6 Vyjádření k prodeji spoluvlastnického podílu………………………………………………………………………….. 4

3.7 Vyjádření ke směně a k prodeji části pozemku p.č. 889 k.ú. Tuřany……………………………………………. 4

3.8 Vyjádření ke zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 697 k.ú. Holásky……………………………………… 4

3.9 Smlouva o úpravě užívacích vztahů k pozemku p.č. 697 k.ú. Holásky………………………………………….. 4

4) FINANCE, INVESTICE……………………………………………………………………………………………………… 4

4.1 Rozpočtové opatření č. 12/2005………………………………………………………………………………………….. 4

5) BYDLENÍ, ÚDRŽBA OBECNÍCH BYTŮ…………………………………………………………………………………. 4

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ………………………………………………………………………………………. 4

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY…………………………………………………………………………….. 4

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 5

8.1 Projektová dokumentace „ Výběh pro psy“…………………………………………………………………………….. 5

8.2 Nákup laviček do parku Legionářů……………………………………………………………………………………….. 5

8.3 Rekonstrukce parku Malínská……………………………………………………………………………………………. 5

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA…………………………………………………………………….. 5

9.1 Žádost o souhlas s nákupem hasicích přístrojů………………………………………………………………………. 5

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 86. schůze RMČ.

1.2 Kontrola úkolů

Nesplněné zůstávají tyto úkoly:

RMČ :

26/IV 3.1 S

58/IV 4.4 S

64/IV 2.2 Přístřešek MHD Revoluční

66/IV 3.3 EU Ivanovické náměstí

67/IV 4.2 S, 4.4 S

68/IV 2.8 Brána Sokolnická

69/IV

4.2 Vánoční osvětlení Dvorska

71/IV4.1 S

74/IV

2.1 Doplnění značení Farní-Podlipná

77/IV 3.4 S

78/IV 3.8 Restaurování plastik kaple BI

79/IV 1.3 Veřejnoprávní smlouva Tuřany-Šlapanice

81/IV 1.4 Organizace ÚMČ

82/IV 2.3 Přístřešky v Holáskách

84/IV 2.1 TDI Přístřešky v Holáskách, 3.1 Prodej pozemku ZMČ, 6.1 Družstvo Služba ZMČ, 6.2 Dostavba tělocvičny Tuřanská 12-projekt, 7.2 Sborník Letci z Holásek a Tuřan, 8.1 Zalesnění pozemků v Holáskách-projekt

85/IV 2.1 Práh Jahodová, 3.1 Vyjádření hasička Jahodová, 3.3 Prodej a směna ZMČ, 3.5 S, 3.6 Nabídka koupě pozemku, 4.2 Hospodaření ZŠ Měšťanská, 6.1 Obchodní soutěž tělocvična Tuřanská 12, 8.1 Lavičky v Májovém parku, 8.2 Řez stromu Jahodová

1.3 Program zasedání ZMČ

Usnesení:

Rada schvaluje program zasedání ZMČ, které se bude konat ve čtvrtek dne 3.listopadu 2005 v 18 hodin, a sice: obvyklé body dle Jednacího řádu ZMČ a dále Informace o výsledcích hospodaření MČ za 3 čtvrtletí 2005, Rozpočtové opatření č.13/2005, Majetkové záležitosti, Souhrnná bilance rozpočtu na rok 2006, Volba člena finančního výboru

1.4 Inventarizace majetku MČ

Usnesení:

Rada schvaluje příkaz tajemníka k provedení inventarizace ke dni 31.12.2005 a jmenuje Ing. Radku Skoupilovou za člena likvidační komise a paní Evu Rosenbergovou za předsedkyni a paní Věru Hudečkovou za člena inventarizační komise.

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Dopravní posouzení studie Ivanovického nám.

Usnesení:

Rada schvaluje proplacení faktury (na základě ústní objednávky) za studii Dopravní posouzení studie Ivanovického náměstí firmě Bkom a.s. v ceně 17.612 Kč včetně DPH.

2.2 Aktualizace Programu rozvoje MČ

Usnesení:

Rada schvaluje nabídku Arch. Löwa na zpracování aktualizace Strategie rozvoje městské části Brno Tuřany v ceně do 50 tis. Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

2.3 Revitalizace Tuřanského potoka

Usnesení:

Rada požaduje zajistit stanoviska dotčených orgánů státní správy k záměru Revitalizace části Tuřanského potoka.

2.4 Zrušení polní cesty za ulicí Vlčkova

Usnesení:

Rada požaduje stanovisko komise rozvoje a správy majetku k žádosti o odstranění průjezdu na p.č. 350 k.ú. Dvorska.

2.5 Oprava přístřešku MHD Zapletalova

Usnesení:

Rada schvaluje doplnění plastových dílů na zastávce MHD Zapletalova firmou Jurnečka v ceně do 14 tis. Kč.

3)MAJETEK

3.1 Vyjádření k pronájmu pozemků p.č. 2065/139, 2065/55, části p.č. 2065/75, 2065/78 v k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje pronájem pozemků p.č. 2065/139, 2065/55, části p.č. 2065/75, 2065/78 v k.ú. Tuřany z úrovně města Brna panu Jaroslavu Ondrůjovi.

3.2 Vyjádření k prodeji a pronájmu pozemku p.č. 1563 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada souhlasí s pronájmem pozemku p.č. 1563 k.ú. Brněnské Ivanovice z úrovně města Brna a požaduje aktuální stanovisko OÚPR MMB k prodeji tohoto pozemku společnosti Ján Gáraj – IDA s.r.o.

3.3 Ukončení nájmu bytu

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu bytu v objektu radnice Tuřan na Tuřanském nám. 1 s nájemcem M.J. ke dni 31.8.2005.

3.4 Žádost nájemců objektu Tuřanská 14

Usnesení:

Rada nedoporučuje ZMČ schválit prominutí dlužného nájemného za pronájem objektu Tuřanská 14 a neschvaluje ukončení nájemního vztahu dohodou v navrhovaném termínu.

3.5 Vestavěná skříň, police a psací stůl pro stavební úřad

Usnesení :

Rada souhlasí s objednáním skříně na šanony, police a psacího stolu pro stavební úřad v ceně celkem do 14 000,- Kč vč. DPH a počítače vč. programového vybavení v ceně 45 697,- Kč

3.6 Vyjádření k prodeji spoluvlastnického podílu

Usnesení:

Rada potvrzuje kladné stanovisko ZMČ ze dne 24.4.2003 k prodeji spoluvlastnického podílu města Brna 6/32 pozemku a objektu bydlení Rolencova 24 p.č. 272 k.ú. Holásky.

3.7 Vyjádření ke směně a k prodeji části pozemku p.č. 889 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit dispozici s pozemkem p.č. 889 k.ú. Tuřany, kdy část pozemku bude předmětem směny, část bude předmětem prodeje za účelem stavby RD a zbývající část zůstane v majetku města jako rezerva pro komunikaci.

3.8 Vyjádření ke zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 697 k.ú. Holásky

Usnesení:

Rada nedoporučuje ZMČ schválit zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 697 k.ú. Holásky práva průjezdu k p.č. 699/2 k.ú. Holásky.

3.9 Smlouva o úpravě užívacích vztahů k pozemku p.č. 697 k.ú. Holásky

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy o úpravě užívacích vztahů k pozemku p.č. 697 k.ú. Holásky s M.H.

4) FINANCE, INVESTICE

4.1 Rozpočtové opatření č. 12/2005

Usnesení:

Rada schvaluje Rozpočtové opatření č. 12/2005, které se týká přesunů finančních prostředků v rámci provozních výdajů rozpočtu MČ Brno Tuřany 2005

5) BYDLENÍ, ÚDRŽBA OBECNÍCH BYTŮ

6)SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

7)ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

8)ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Projektová dokumentace „ Výběh pro psy“

Usnesení :

Rada souhlasí se zpracováním projektové dokumentace pro územní řízení „Výběh pro psy“ od Ing. Miroslavy Polachové za cenu 17 000,-Kč včetně DPH

8.2 Nákup laviček do parku Legionářů

Usnesení:

Rada schvaluje nákup 3 sad laviček od firmy Lesy města Brna v ceně do 12 tis. Kč včetně DPH.

8.3 Rekonstrukce parku Malínská

Usnesení:

Rada schvaluje provedení autorského dozoru na akci Rekonstrukce parku Malínská firmou Zahradní a krajinářská tvorba – Ing. Janíková v ceně do 20 tis. Kč.

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

9.1 Žádost o souhlas s nákupem hasicích přístrojů

Usnesení :

Rada souhlasí s nákupem hasicích přístrojů (sněhový a vodní) v ceně do 3.290,- Kč včetně DPH.

V Brně – Tuřanech 19.10. 2005

____________________________ __________________________

Marie Stehlíková Jan Havlík

místostarostka MČ Brno – Tuřany starosta MČ Brno – Tuřany

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO – TUŘANY
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI
ZÁPIS

z 86. schůze Rady Městské části Brno – Tuřany ze dne 19.10. 2005

zápis byl upraven z důvodu ochrany osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík starosta omluveni : Ing. Jan Petrás

Marie Stehlíková místostarostka Ing. Miloslav Blažek

Josef Panáček Ing. člen rady

Program:

1)ORGANIZACE………………………………………………………………………………………………………………… 1

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 1

1.2 Kontrola úkolů……………………………………………………………………………………………………………….. 1

1.3 Program zasedání ZMČ……………………………………………………………………………………………………. 2

1.4 Inventarizace majetku MČ…………………………………………………………………………………………………. 2

2)ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 2

2.1 Dopravní posouzení studie Ivanovického nám…………………………………………………………………………. 2

2.2 Aktualizace Programu rozvoje MČ………………………………………………………………………………………. 2

2.3 Revitalizace Tuřanského potoka…………………………………………………………………………………………. 2

2.4 Zrušení polní cesty za ulicí Vlčkova…………………………………………………………………………………….. 3

2.5 Oprava přístřešku MHD Zapletalova……………………………………………………………………………………… 3

3)MAJETEK……………………………………………………………………………………………………………………… 3

3.1 Vyjádření k pronájmu pozemků p.č. 2065/139, 2065/55, části p.č. 2065/75, 2065/78 v k.ú. Tuřany……… 3

3.2 Vyjádření k prodeji a pronájmu pozemku p.č. 1563 k.ú. Brněnské Ivanovice…………………………………… 3

3.3 Ukončení nájmu bytu……………………………………………………………………………………………………….. 3

3.4 Žádost nájemců objektu Tuřanská 14…………………………………………………………………………………… 3

3.5 Vestavěná skříň, police a psací stůl pro stavební úřad…………………………………………………………….. 3

3.6 Vyjádření k prodeji spoluvlastnického podílu………………………………………………………………………….. 4

3.7 Vyjádření ke směně a k prodeji části pozemku p.č. 889 k.ú. Tuřany……………………………………………. 4

3.8 Vyjádření ke zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 697 k.ú. Holásky……………………………………… 4

3.9 Smlouva o úpravě užívacích vztahů k pozemku p.č. 697 k.ú. Holásky………………………………………….. 4

4)FINANCE, INVESTICE……………………………………………………………………………………………………… 4

4.1 Rozpočtové opatření č. 12/2005………………………………………………………………………………………….. 4

5)BYDLENÍ, ÚDRŽBA OBECNÍCH BYTŮ…………………………………………………………………………………. 4

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na info@turany.cz
Za aktuálnost odpovídá: ÚMČ Brno – Tuřany ® 19.10.2005.
Poslední aktualizace: 19.10.2005 10:11