Usnesení z 85/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 18.11.2009

Usnesení z 85/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 18.11.2009

18.11.2009

Přítomni dle prezenční listiny:                       Omluven:

Ing.Miroslav Dorazil, starosta                       Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing.Vlasta Hrdlíková, místostarostka            Ing.Zdeněk Cibulka, tajemník ÚMČ

Ing.Sylva Kostková, členka Rady

Ing.Jan Šnajdr, člen Rady

Mgr. Renata Pokorná, vedoucí OV ÚMČ

 

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Komise zdravotní a sociální – zápis

1.4 Komise životního prostředí – zápis

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Bytová zástavba Brno-Chrlice

3)     ROZPOČET

3.1 Návrh rozpočtu na rok 2010

4)     POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

4.1 Žádost Radky Vysloužilové o veřejnou finanční podporu

5)     ŠKOLY

5.1 Zrušení usnesení 5.2. z 68/V RMČ – souhlas s nabýváním darů školami

6)     NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu s Margit Hlavatou

6.2 Návrh na svěření pozemku p.č. 295/2 k.ú. Brněnské Ivanovice

6.3 Dodatek č. 13 ke smlouvě na rekonstrukci radnice

7)     MOVITÝ MAJETEK

7.1 Smlouva o dodávce elektřiny pro vánoční osvětlení v sezóně 2009 – 2010

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9)     RŮZNÉ

•1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

•1.1 Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 85/V. schůze RMČ.

•1.2 Kontrola úkolů

•1.3 Komise zdravotní a sociální – zápis

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis ze schůze Komise zdravotní a sociální, která se konala dne 13.10.2009.

•1.4 Komise životního prostředí – zápis

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis ze schůze Komise životního prostředí, která se konala dne 12.10.2009.

•2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

•2.1 Bytová zástavba Brno-Chrlice

Usnesení:

Rada vznáší námitku k bytové zástavbě Brno-Chrlice v lokalitě Žlíbky – Ovčírny dle předložené dokumentace společnosti PROJEKTinvest, s.r.o. z 09/2008 a navrhuje doplnění dokumentace o taková technická opatření, která zcela vyloučí možnost jakéhokoliv průjezdu motorových vozidel do ulice Chrlické a na zpevněné polní cesty směřující do městské části Brno-Tuřany.

•3)    ROZPOČET

•3.1 Návrh rozpočtu na rok 2010

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit rozpočet městské části Brno-Tuřany na rok 2010. Návrh rozpočtu tvoří přílohu č. 1 zápisu.

•4)    POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

•4.1 Žádost Radky Vysloužilové o veřejnou finanční podporu

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 4.000,- Kč Radce Vysloužilové, Brno na upgrade počítače do dětského pokoje pro dítě v pěstounské péči a schvaluje text smlouvy, která tvoří přílohu č. 2 zápisu.

•5)    ŠKOLY

•5.1 Zrušení usnesení 5.2. z 68/V RMČ – souhlas s nabýváním darů školami

Usnesení:

Rada ruší usnesení z 68/V schůze Rady k bodu 5.2. Předchozí souhlas s nabýváním peněžitých darů školami.

•6)    NEMOVITÝ MAJETEK

•6.1 Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu s Margit Hlavatou

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu v domě na Pastevní s Margit Hlavatou. Text dodatku je uveden v příloze č. 3 zápisu.

•6.2 Návrh na svěření pozemku p.č. 295/2 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada ukládá ÚMČ požádat Zastupitelstvo města Brna o svěření pozemku p.č. 295/2 k.ú. Brněnské Ivanovice městské části Brno-Tuřany.

•6.3 Dodatek č. 13 ke smlouvě na rekonstrukci radnice

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dodatku č. 13 ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce radnice městské části Brno-Tuřany II. etapa” se společností DIRS Brno s.r.o. Předmětem dodatku je provedení víceprací k částem díla „Fasáda do dvora – dokončení” a „Fasáda ke kostelu – dokončení výměny oken” za cenu 276.537,- Kč. Rada svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách dodatku č. 13.

•7)    MOVITÝ MAJETEK

•7.1 Smlouva o dodávce elektřiny pro vánoční osvětlení v sezóně 2009 – 2010

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy se společností Technické sítě Brno, akciová společnost o dodávce elektřiny pro vánoční osvětlení v sezóně 2009 – 2010. Text smlouvy tvoří přílohu č. 4 zápisu.

•8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•9)    RŮZNÉ

 

 

 

V Brně – Tuřanech 18.11.2009

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                        Ing.Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                            místostarostka MČ Brno-Tuřany