Usnesení z 85/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 5.10. 2005

Zápis z 85. schůze Rady Městské části Brno – Tuřany

85. schůze Rady Městské části Brno – Tuřany ze dne 5.10. 2005

zápis byl upraven z důvodu ochrany osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík starostaomluveni :

Marie Stehlíková místostarostka

Miloslav Blažek Ing. člen rady

Josef Panáček Ing. člen rady

Jan Petrás Ing. člen rady

Program:

1) ORGANIZACE………………………………………………………………………………………………………………… 1

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 1

1.2 Kontrola úkolů……………………………………………………………………………………………………………….. 1

1.3 Zápis z jednání sociálně-zdravotní komise…………………………………………………………………………….. 2

1.4 Zápis z jednání komisí dopravní, stavební a rozvojové……………………………………………………………….. 2

1.5 Obsah zpravodaje Listy……………………………………………………………………………………………………. 2

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 2

2.1 Příčný práh a obytná zóna Jahodová, Pastevní……………………………………………………………………….. 2

3) MAJETEK……………………………………………………………………………………………………………………… 2

3.1 Vyjádření ke svěření hasičky v Brněnských Ivanovicích…………………………………………………………….. 2

3.2 Aktualizace vyjádření k prodeji pozemků p.č. 2135/6,8,11 k.ú. Tuřany…………………………………………. 2

3.3 Vyjádření k prodeji a směně pozemků p.č. 172, 173 k.ú. Dvorska……………………………………………….. 2

3.4 Vyjádření k užívání společné věci – pozemku p.č. 846 k.ú. Brněnské Ivanovice………………………………. 2

3.5 Vyjádření ke svěření pozemku p.č. 2135/12 k.ú. Tuřany……………………………………………………………. 2

3.6 Nabídka koupě pozemku p.č. 874/23 k.ú. Tuřany……………………………………………………………………. 2

4) FINANCE, INVESTICE……………………………………………………………………………………………………… 2

4.1 Oprava CD mechaniky, vypalovačka a flash…………………………………………………………………………… 3

4.2 Hospodaření ZŠ Měšťanská 21………………………………………………………………………………………….. 3

5) BYDLENÍ, ÚDRŽBA OBECNÍCH BYTŮ…………………………………………………………………………………. 3

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ………………………………………………………………………………………. 3

6.1 Obchodní soutěž Dostavba tělocvičny Tuřanská 12…………………………………………………………………. 3

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY…………………………………………………………………………….. 3

7.1 Žádost Knihovny Jiřího Mahena o dotaci……………………………………………………………………………….. 3

7.2 Žádost TJ Sokol Brno-Tuřany o dotaci na Tuřanské hody………………………………………………………….. 3

7.3 Školská rada ZŠ Měšťanská 21…………………………………………………………………………………………. 3

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 3

8.1 Ošetření laviček v Májovém parku……………………………………………………………………………………….. 3

8.2 Řez stromu na ul. Jahodová………………………………………………………………………………………………. 3

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA…………………………………………………………………….. 3

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 85. schůze RMČ.

1.2 Kontrola úkolů

Nesplněné zůstávají tyto úkoly:

RMČ :

26/IV 3.1 S

58/IV 4.4 S

64/IV 2.2 Přístřešek MHD Revoluční

66/IV 3.3 EU Ivanovické náměstí

67/IV 4.2 S, 4.4 S

68/IV 2.8 Brána Sokolnická

69/IV

4.2 Vánoční osvětlení Dvorska

71/IV4.1 S

74/IV 1.3 Aktualizace Programu rozvoje, 2.1 Doplnění značení Farní-Podlipná

77/IV

3.4 S

78/IV 3.8 Restaurování plastik kaple BI

79/IV 1.3 Veřejnoprávní smlouva Tuřany-Šlapanice, 8.1 Výsadba okrasné hrušně,

81/IV 1.4 Organizace ÚMČ, 4.1 Opravy komunikací – ulička Pratecká, plocha pod pekárnou

82/IV 2.1 Zadání ÚPMB, 2.3 Přístřešky v Holáskách, 2.4 Studie pekárny Crocus, 4.3 Projekt Interreg Čachtice Tuřany

84/IV 2.1 TDI Přístřešky v Holáskách, 3.1 prodej pozemku ZMČ, 4.2 Nákup monitoru, 6.1 družstvo Služba ZMČ, 6.2 Dostavba tělocvičny Tuřanská 12-projekt, 7.2 Sborník Letci z Holásek a Tuřan, 8.1 Zalesnění pozemků v Holáskách-projekt

1.3 Zápis z jednání sociálně-zdravotní komise

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z jednání sociálně-zdravotní komise ze dne 13. září 2005.

1.4 Zápis z jednání komisí dopravní, stavební a rozvojové

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis a usnesení ze společného zasedání komise stavební a životního prostředí, komise dopravy a veřejného pořádku a komise rozvoje ze dne 19. září 2005. Doporučení komisí rada využije při jednání s dotčenými správními orgány a společnostmi města Brna a Jihomoravského kraje.

1.5 Obsah zpravodaje Listy

Usnesení:

Rada schvaluje obsah Listů 4/2005.

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Příčný práh a obytná zóna Jahodová, Pastevní

Usnesení:

Rada požaduje stanovisko komise dopravy a veřejného pořádku ve věci žádosti obyvatel ulice Jahodová a Pastevní o vybudování příčného prahu a obytné zóny v těchto ulicích.

3)MAJETEK

3.1 Vyjádření ke svěření hasičky v Brněnských Ivanovicích

Usnesení:

Rada požaduje předložení stavebně technického posouzení objektu hasičské zbrojnice na pozemku p.č. 1024 k.ú. Brněnské Ivanovice.

3.2 Aktualizace vyjádření k prodeji pozemků p.č. 2135/6,8,11 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada potvrzuje platné rozhodnutí ZMČ, které na 3/IV zasedání dne 19.12.2002 schválilo prodej pozemků p.č. 2135/6,8,11 v k.ú. Tuřany

3.3 Vyjádření k prodeji a směně pozemků p.č. 172, 173 k.ú. Dvorska

Usnesení:

Rada doporučuje ZMČ, schválit prodej pozemku p.č. 172 k.ú. Dvorska vlastníkovi pozemku přilehlé nemovitosti na pozemku p.č. 171.

Rada doporučuje ZMČ schválit směnu části pozemku p.č. 172 v majetku města za část pozemku p.č. 173 v soukromém vlastnictví vše v k.ú. Dvorska.

3.4 Vyjádření k užívání společné věci – pozemku p.č. 846 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada nemá námitek k uzavření dohody z úrovně města Brna o užívání společné věci – pozemku p.č. 846 k.ú. Brněnské Ivanovice, který je ve spoluvlastnictví města Brna a manželů Dočekalových.

3.5 Vyjádření ke svěření pozemku p.č. 2135/12 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje svěření pozemku p.č.2135/12 k.ú. Tuřany městské části Brno-Tuřany.

3.6 Nabídka koupě pozemku p.č. 874/23 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada neschvaluje záměr nákupu pozemku p.č. 874/23 k.ú. Tuřany.

4) FINANCE, INVESTICE

4.1 Oprava CD mechaniky, vypalovačka a flash

Usnesení

Rada schvaluje opravu CD mechaniky v ceně 1.011,50 Kč, nákup vypalovačky a flashe v ceně 3.751,- dle nabídky firmy EXPOCOMP. Ceny uvedeny s DPH.

4.2 Hospodaření ZŠ Měšťanská 21

Usnesení:

Rada požaduje stanovisko ORF ÚMČ k objasnění připomínek finančního výboru k hospodaření ZŠ Měšťanská 21 za první pololetí 2005, které zaslalo ředitelství školy.

5) BYDLENÍ, ÚDRŽBA OBECNÍCH BYTŮ

6)SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

6.1 Obchodní soutěž Dostavba tělocvičny Tuřanská 12

Usnesení:

Rada schvaluje nabídku firmy IKIS Brno na komplexní zajištění zadávacího řízení veřejné zakázky na akci Dostavba tělocvičny Tuřanská 12 v ceně 61.499,- Kč vč. DPH – dle sazebníku.

7)ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Žádost Knihovny Jiřího Mahena o dotaci

Usnesení:

Rada schvaluje poskytnutí dotace ve výši 15.000,- Kč Knihovně Jiřího Mahena na systematické budování knihovního fondu a jeho zkvalitnění a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

7.2 Žádost TJ Sokol Brno-Tuřany o dotaci na Tuřanské hody

Usnesení:

Rada schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč Tělocvičné jednotě Sokol Brno-Tuřany na tradiční Tuřanské císařské hody a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

7.3 Školská rada ZŠ Měšťanská 21

Usnesení:

Rada zřizuje Školskou radu Základní školy Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace ke dni 1.12.2005 a stanovuje počet jejich členů na 9.

Rada schvaluje volební řád Školské rady Základní školy Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace.

8)ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Ošetření laviček v Májovém parku

Usnesení:

Rada schvaluje ošetření 10ks laviček v parku Májovém u firmy IP – TRADING, s.r.o. za cenu 8 570,-Kč včetně DPH

8.2 Řez stromu na ul. Jahodová

Usnesení :

Rada schvaluje redukční řez stromu na ul. Jahodová u firmy Ing.Pavla Švece za cenu 5 950,-Kč včetně DPH

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

V Brně – Tuřanech 5.10. 2005

Marie Stehlíková                                                         Jan Havlík
místostarostka MČ Brno – Tuřany                               starosta MČ Brno – Tuřany