Usnesení z 84/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 4.11.2009

Usnesení z 84/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 4.11.2009

4.11.2009

Přítomni dle prezenční listiny:

Ing.Miroslav Dorazil, starosta

Ing.Vlasta Hrdlíková, místostarostka

Ing.Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing.Jan Šnajdr, člen Rady

Ing.Zdeněk Cibulka, tajemník ÚMČ

 

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

3)     ROZPOČET

3.1 Rozpočtové opatření č. 15/2009

4)     POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

4.1 Žádost Tělocvičné jednoty Sokol Brno-Tuřany o veřejnou finanční podporu

4.2. Žádost Václava Kolesy o veřejnou finanční podporu

4.3. Žádost Sboru dobrovolných hasičů Brněnské Ivanovice o veřejnou finanční podporu

5)     ŠKOLY

6)     NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Pronájem pozemku p.č. 960 k.ú. Brněnské Ivanovice

6.2 Pronájem pozemku p.č. 888/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

6.3 Vyjádření ke směně a prodeji pozemků v areálu kovovýroby Buchlovský na Východní

6.4 Žádost o souhlas s podnájmem provozovny masáže a pedikúry

6.5 Vícepráce při výměně kotle na ÚMČ

6.6 Vánoční osvětlení radnice v sezóně 2009 – 2010

7)     MOVITÝ MAJETEK

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9)     RŮZNÉ

9.1 Vyjádření k provozu novinového stánku na Ivanovickém náměstí

•1)    ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

•1.1 Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 84/V. schůze RMČ.

•1.2 Kontrola úkolů

•2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

•3)    ROZPOČET

•3.1 Rozpočtové opatření č. 15/2009

Usnesení:

Rada schvaluje rozpočtové opatření č.15/2009 uvedené v příloze č.1 zápisu.

•4)    POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

•4.1 Žádost Tělocvičné jednoty Sokol Brno-Tuřany o veřejnou finanční podporu

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 28.000,- Kč Tělocvičné jednotě Sokol Brno-Tuřany na zajištění provozních nákladů a schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 4 000,- Kč Tělocvičné jednotě Sokol Brno-Tuřany na zajištění akce „Mikulášská besídka pro děti”.

Rada schvaluje texty smluv o poskytnutí těchto částek uvedené v přílohách č.2 a 3 zápisu.

4.2. Žádost Václava Kolesy o veřejnou finanční podporu

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 35 000,- Kč Václavu Kolesovi, Zlín na vydání knih s názvem „Příslušníci pozemních jednotek z Tuřanské farnosti ve II. světové válce” a vydání dotisku knih “Letci z Holásek a Tuřan ve II. světové válce”.

Rada schvaluje text smlouvy o poskytnutí této částky uvedený v příloze č.4 zápisu.

4.3. Žádost Sboru dobrovolných hasičů Brněnské Ivanovice o veřejnou finanční podporu

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 4 000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Brněnské Ivanovice na zajištění akcí „Mikulášská nadílka pro děti” a “Vánoční strom”.

Rada schvaluje text smlouvy o poskytnutí této částky uvedený v příloze č.5 zápisu.

•5)    ŠKOLY

•6)    NEMOVITÝ MAJETEK

•6.1 Pronájem pozemku p.č. 960 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada schvaluje ukončení nájmu pozemku.č. 960 k.ú. Brněnské Ivanovice s Peterem Sabelou, Brno dohodou ke dni 31.12.2009 a pronájem tohoto pozemku Ing. Markovi Kocanovi a Ing. Silvii Kocanové, Brno. Rada schvaluje text nájemní smlouvy, který je uveden v příloze č.6.

•6.2 Pronájem pozemku p.č. 888/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada neschvaluje pronájem pozemku p.č. 888/1 k.ú. Brněnské Ivanovice Kalmanu Dančovi, Brno.

•6.3 Vyjádření ke směně a prodeji pozemků v areálu kovovýroby Buchlovský na Východní

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu:

a) doporučit směnu pozemku p.č. 4420 ve vlastnictví Miroslava a Ludmily Buchlovských, Brno za pozemky p.č. 195/1 a 195/3 ve vlastnictví města, vše v k.ú. Tuřany

b) doporučit prodej pozemků p.č. 195/2, 211/1, 211/2, 211/3, 210/1, 210/2 a 210/3 v k.ú. Tuřany Miroslavovi a Ludmile Buchlovským, svýjimkou části plochy p.č. 210/1 při její jihozápadní hranici rezervovanou pro komunikaci o šířce cca 5 m.

•6.4 Žádost o souhlas s podnájmem provozovny masáže a pedikúry

Usnesení :

Rada souhlasí s přenecháním nebytového prostoru pronajatého Michaele Hrtoňové, Brno – provozovny masáže a pedikúry ve zdravotním středisku – do občasného podnájmu.

•6.5 Vícepráce při výměně kotle na ÚMČ

Usnesení:

Rada schvaluje provedení víceprací při výměně kotle v budově ÚMČ Brno-Tuřany Mgr. Milanem Bláhou, Brno za cenu 9.919,- Kč v rozsahu dle jeho nabídky ze dne 2.11.2009.

•6.6 Vánoční osvětlení radnice v sezóně 2009 – 2010

Usnesení:

Rada schvaluje provedení montáže do 1.12.2009 a demontáže po 7.1.2010 vánočního osvětlení balkónu radnice Jiřím Krejčím, Brno za celkovou cenu 700,- Kč.

•7)    MOVITÝ MAJETEK

•8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•9)    RŮZNÉ

•9.1 Vyjádření k provozu novinového stánku na Ivanovickém náměstí

Usnesení:

Rada nemá námitky k pokračování provozu novinového stánku na Ivanovickém náměstí.

 

 

 

V Brně – Tuřanech 4.11.2009

 

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                            Ing.Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                   místostarostka MČ Brno-Tuřany