Usnesení z 84/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 21.9. 2005

Zápis z 84. schůze Rady Městské části Brno – Tuřany

84. schůze Rady Městské části Brno – Tuřany ze dne 21.9. 2005

zápis byl upraven z důvodu ochrany osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík starostaomluveni :

Marie Stehlíková místostarostka

Miloslav Blažek Ing. člen rady

Josef Panáček Ing. člen rady

Jan Petrás Ing. člen rady

Program:

1) ORGANIZACE………………………………………………………………………………………………………………… 1

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 1

1.2 Kontrola úkolů……………………………………………………………………………………………………………….. 1

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 2

2.1 Technický dozor přístřešky v Holáskách……………………………………………………………………………….. 2

3) MAJETEK……………………………………………………………………………………………………………………… 2

3.1 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 1326/12 a 1323/1 k.ú. Brněnské Ivanovice………………………………….. 2

3.2 Smlouva o dílo – přechod PC na WIN XP………………………………………………………………………………. 2

4) FINANCE, INVESTICE……………………………………………………………………………………………………… 2

4.1 Rozpočtové opatření č. 11/2005………………………………………………………………………………………….. 2

4.2 Nákup monitoru pro ÚMČ………………………………………………………………………………………………….. 2

5) BYDLENÍ, ÚDRŽBA OBECNÍCH BYTŮ…………………………………………………………………………………. 2

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ………………………………………………………………………………………. 2

6.1 Žádost družstva Služba o finanční příspěvek………………………………………………………………………….. 2

6.2 Dostavba tělocvičny Tuřanská 12 – projekt…………………………………………………………………………….. 2

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY…………………………………………………………………………….. 2

7.1 Žádost MŠ Holásecká o krytí chybějícího úvazku……………………………………………………………………. 2

7.2 Příspěvek na sborník Letci z Holásek a Tuřan………………………………………………………………………… 2

7.3 Rozšíření školní družiny……………………………………………………………………………………………………. 2

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 2

8.1 Projektová dokumentace pro územní řízení „Zalesnění pozemků v Holáskách“……………………………….. 3

8.2 Deratizace…………………………………………………………………………………………………………………….. 3

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA…………………………………………………………………….. 3

9.1 Nákup elektrocentrály pro JSDH Brněnské Ivanovice……………………………………………………………….. 3

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 84. schůze RMČ.

1.2 Kontrola úkolů

Nesplněné zůstávají tyto úkoly:

RMČ :

26/IV 3.1 S

58/IV 4.4 S

64/IV 2.2 Přístřešek MHD Revoluční

66/IV 3.3 EU Ivanovické náměstí

67/IV 4.2 S, 4.4 S

68/IV 2.8 Brána Sokolnická

69/IV

1.5 Páteřní stoka, 4.2 Vánoční osvětlení Dvorska

71/IV4.1 S

74/IV 1.3 Aktualizace Programu rozvoje, 2.1 Doplnění značení Farní-Podlipná

77/IV

3.4 S

78/IV 3.8 Restaurování plastik kaple BI

79/IV 1.3 Veřejnoprávní smlouva Tuřany-Šlapanice, 8.12 Výsadba okrasné hrušně

81/IV 1.4 Organizace ÚMČ, 4.1 Opravy komunikací – ulička Pratecká, plocha pod pekárnou

82/IV 2.1 Zadání ÚPMB, 2.3 Přístřešky Na Návsi, Požární, 2.4 Studie pekárny Crocus, 4.3 Projekt Interreg Čachtice-Tuřany, 7.2 Příspěvek oddílu Junáka

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Technický dozor přístřešky v Holáskách

Usnesení:

Rada schvaluje provedení TDI a inženýrskou činnost Ing. Haraštou, CSc. při akci Vybudování přístřešků v ceně 5.200,- Kč vč. DPH.

3)MAJETEK

3.1 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 1326/12 a 1323/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu souhlasit s prodejem pozemků p.č. 1326/12 a 1323/1 k.ú. Brněnské Ivanovice.

3.2 Smlouva o dílo – přechod PC na WIN XP

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Ing. Pavlem Ryšavým o přechodu počítačů ÚMČ na WIN XP za cenu 20.400,- Kč včetně DPH.

4) FINANCE, INVESTICE

4.1 Rozpočtové opatření č. 11/2005

Usnesení:

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2005

4.2 Nákup monitoru pro ÚMČ

Usnesení:

Rada schvaluje nákup monitoru DEL 1704 v ceně 10.800,- Kč vč. DPH

5) BYDLENÍ, ÚDRŽBA OBECNÍCH BYTŮ

6)SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

6.1 Žádost družstva Služba o finanční příspěvek

Usnesení:

Rada doporučuje ZMČ schválit poskytnutí jednorázové dotace družstvu invalidů Služba ve výši 50.000,- Kč na naplňování sociálního programu ke snížení hlučnosti a zlepšení životního prostředí.

Rada požaduje zapracovat uvedenou finanční částku do rozpočtového opatření.

6.2 Dostavba tělocvičny Tuřanská 12 – projekt

Usnesení:

Rada schvaluje zadání projektové a inženýrské činnosti na akci Dostavba tělocvičny Tuřanská 12 firmě AP-atelier, Kabátníkova 2, Brno v ceně 113.050,- Kč včetně DPH.

7)ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Žádost MŠ Holásecká o krytí chybějícího úvazku

Usnesení:

Rada neschvaluje poskytnutí příspěvku mateřské škole Holásecká na krytí chybějícího úvazku na pedagogickou pracovnici z důvodu ponechání školného jako součásti neinvestičního příspěvku škole.

7.2 Příspěvek na sborník Letci z Holásek a Tuřan

Usnesení:

Rada schvaluje příspěvek na vydání sborníku Letci z Holásek a Tuřan ve II. světové válce formou proplacení faktury vydavateli Václavu Kolesovi, Zlín, ve výši 15.000,- Kč.

7.3 Rozšíření školní družiny

Usnesení:

Rada souhlasí s rozšíření kapacity školní družiny Základní školy Měšťanská 21. Rozšíření nebude klást nároky na finanční prostředky z rozpočtu městské části.

8)ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Projektová dokumentace pro územní řízení „Zalesnění pozemků v Holáskách“

Usnesení:

Rada schvaluje zpracování projektové dokumentace pro územní řízení „Zalesnění pozemků v Holáskách“ firmou Lesprojekt Brno, Jezuitská 13 v ceně 27.000,- Kč vč. DPH.

8.2 Deratizace

Usnesení:

Rada schvaluje provedení deratizace firmou Pařez Brno, v ceně 9.000,- Kč vč. DPH na těchto ulicích a prostranstvích: Tuřanské náměstí, Ivanovické náměstí, Jahodová, Vyšehradská, Hasičská, Podlipná, Špirkova.

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

9.1 Nákup elektrocentrály pro JSDH Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada schvaluje nákup elektrocentrály pro JSDH Brněnské Ivanovice v celkové ceně 35.000,- Kč vč. DPH.

V Brně – Tuřanech 21.9. 2005

Marie Stehlíková                                  Jan Havlík
místostarostka MČ Brno – Tuřany            starosta MČ Brno – Tuřany