Usnesení z 83/V. mimořádné schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 29.10.2009

Usnesení z 83/V. mimořádné schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 29.10.2009

29.10.2009

Přítomni dle prezenční listiny:

Ing.Miroslav Dorazil, starosta

Ing.Vlasta Hrdlíková, místostarostka

Ing.Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing.Jan Šnajdr, člen Rady

Ing.Zdeněk Cibulka, tajemník ÚMČ

 

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Vitality centrum

3)     ROZPOČET

4)     POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

5)     ŠKOLY

6)     NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Chodník Kaštanová  – realizace

7)     MOVITÝ MAJETEK

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Zimní údržba chodníků – zdravotní středisko

9)     RŮZNÉ

•1)    ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

•1.1 Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 83/V. mimořádné schůze RMČ.

•2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

•2.1 Vitality centrum

Usnesení:

Rada souhlasí s napojením Vitality centra na síť místních komunikací dle varianty č.3.

•3)    ROZPOČET

•4)    POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

•5)    ŠKOLY

•6)    NEMOVITÝ MAJETEK

•6.1 Chodník Kaštanová  – realizace

Usnesení:

Rada schvaluje realizaci chodníku na ulici Kaštanové v úseku č.1 firmou Kodastav s.r.o., Brno dle nabídky     ze dne 26.10.2009 za cenu 142 755,- Kč vč. DPH a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

 

•7)    MOVITÝ MAJETEK

•8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•8.1 Zimní údržba chodníků – zdravotní středisko

Usnesení :

Rada schvaluje uzavření smlouvy na zimní údržbu chodníků v areálu zdravotního střediska na Holásecké 31 Brno v období od 1.11.2009 do 31.3.2010 s Pavlem Svačinou, Brno za celkovou cenu 19.999,- Kč. Text smlouvy tvoří přílohu č.1 zápisu..

•9)    RŮZNÉ

 

 

 

V Brně – Tuřanech 29.10.2009

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                       Ing.Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                            místostarostka MČ Brno-Tuřany