Usnesení z 82/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 21.10.2009

Usnesení z 82/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 21.10.2009

21.10.2009

Přítomni dle prezenční listiny:

Ing.Miroslav Dorazil, starosta

Ing.Vlasta Hrdlíková, místostarostka

Ing.Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing.Jan Šnajdr, člen Rady

Ing.Zdeněk Cibulka, tajemník ÚMČ

 

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Program 21/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

1.4 Komise kulturní, sportovní a volnočasových aktivit – zápis

1.5 Kontrolní výbor-zápis

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Dodatek č. 1 ke smlouvě na úpravu Tuřanského náměstí

3)     ROZPOČET

3.1 Návrh rozpočtu na rok 2010 – I.etapa

3.2 Přehled hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-9/2009

3.3 Rozpočtové opatření č. 14/2009

3.4 Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro požární jednotky

4)     POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

4.1 Žádost Náboženské obce Církve československé husitské v Brně-Tuřanech o poskytnutí VFP

4.2 Žádost Tělocvičné jednoty Sokol Brno-Tuřany o poskytnutí VFP

5)     ŠKOLY

5.1 Výroční zprávy o činnosti škol za školní rok 2008/2009

5.2 Dodatky ke zřizovacím listinám škol

6)     NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Žádost Ladislava Přichystala o souhlas s výměnou topení v bytě

6.2 Oprava komínů MŠ Zapletalova

7)     MOVITÝ MAJETEK

7.1 Kancelářský nábytek

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9)     RŮZNÉ

9.1 Návrh novely Tržního řádu

•1)    ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

•1.1 Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 82/V. schůze RMČ.

•1.2 Kontrola úkolů

•1.3 Program 21/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje program 21/V.zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany, které se uskuteční dne 29.10.2009 v 18 hodin, takto: 1. Technický bod, 2. Námitky členů ZMČ k zápisu z 20/V. zasedání ZMČ, 3. Kontrola usnesení z 20/V. zasedání ZMČ, 4. Dotazy k usnesením z jednání RMČ, 5. Informace o kontrolách provedených výbory ZMČ, 6. Informace o jednáních starosty a místostarostky, 7. Návrhy a podněty občanů, 8. Návrh rozpočtu na rok 2010 – I.etapa, 9. Přehled hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-9/2009, 10. Rozpočtové opatření č. 14/2009, 11. Novelizace vyhlášky o regulaci provozu výherních hracích přístrojů, 12. Návrh novely vyhlášky o místních poplatcích, 13. Dodatky ke zřizovacím listinám škol, 14. Vyjádření k prodeji pozemků v k.ú. Tuřany, lokalita Myslivecká – Východní, 15. Vyjádření k prodeji pozemku části p.č. 789 k.ú. Brněnské Ivanovice, 16. Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 1466/38 a 76/100 k.ú. Brněnské Ivanovice, 17. Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 960 k.ú. Brněnské Ivanovice, 18. Různé, 19. Závěr.

•1.4 Komise kulturní, sportovní a volnočasových aktivit – zápis

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis č.5 ze schůze Komise kulturní, sportovní a volnočasových aktivit, která se konala 8.10.2009.

•1.5 Kontrolní výbor-zápis

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z 17/V. zasedání  Kontrolního výboru, které se konalo 17.9.2009.

•2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

•2.1 Dodatek č. 1 ke smlouvě na úpravu Tuřanského náměstí

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě na úpravu Tuřanského náměstí se společností KODASTAV s.r.o., Brno. Předmětem dodatku je provedení víceprací dle nabídky zhotovitele za cenu 407 524,- Kč vč. DPH. Rada svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách dodatku č.1 smlouvy.

•3)    ROZPOČET

•3.1 Návrh rozpočtu na rok 2010 – I.etapa

Usnesení:

Rada schvaluje I.etapu návrhu rozpočtu na rok 2010 v předpokládaném objemu  30 620 tis. Kč uvedenou v příloze č.1 zápisu.

Rada ukládá ÚMČ informovat Zastupitelstvo o I.etapě návrhu rozpočtu na rok 2010 ve formě návrhu souhrnné bilance a proporcí rozpočtu na rok 2010.

•3.2 Přehled hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-9/2009

Usnesení:

Rada bere na vědomí výsledky hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-9/2009 a ukládá ÚMČ informovat Zastupitelstvo o stavu plnění rozpočtu.

•3.3 Rozpočtové opatření č. 14/2009

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č.14/2009. Návrh rozpočtového opatření tvoří přílohu č.2 zápisu.

•3.4 Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro požární jednotky

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 100.000,- Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje na výzbroj a výstroj jednotek sborů dobrovolných hasičů obce na rok 2009 a 2010 ve výši 100.000,- Kč. Text smlouvy tvoří přílohu č.3 zápisu.

•4)    POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

•4.1 Žádost Náboženské obce Církve československé husitské v Brně-Tuřanech o poskytnutí VFP

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 20 000,- Kč Náboženské obci Církve československé husitské v Brně-Tuřanech na opravu střechy fary, nové laťování a hydroizolaci po zapracování této částky do rozpočtového opatření č. 14/2009 a po jeho schválení ZMČ a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•4.2 Žádost Tělocvičné jednoty Sokol Brno-Tuřany o poskytnutí VFP

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši  12 000,- Kč Tělocvičné jednotě Sokol Brno-Tuřany na pořádání akce „Tuřanské hody – folklorní zábava” ve dnech 16. – 18. října 2009 a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•5)    ŠKOLY

•5.1 Výroční zprávy o činnosti škol za školní rok 2008/2009

Usnesení :

Rada bere na vědomí výroční zprávy o činnosti škol, příspěvkových organizací zřízených městskou částí Brno-Tuřany, za školní rok 2008/2009.

•5.2 Dodatky ke zřizovacím listinám škol

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit dodatek č. VII. ke Zřizovací listině Základní školy Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, dodatek č.V. ke Zřizovací listině Mateřské školy Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace, dodatek č. III. ke Zřizovací listině Mateřské školy Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace a dodatek č. III. ke Zřizovací listině Mateřské školy Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvkové organizace. Návrhy dodatků jsou uvedeny v přílohách č.4, 5, 6 a 7 zápisu.

•6)    NEMOVITÝ MAJETEK

•6.1 Žádost Ladislava Přichystala o souhlas s výměnou topení v bytě

Usnesení:

Rada nesouhlasí s výměnou stávajícího topení za ústřední vytápění v bytě na Pastevní 1, Brno nájemcem Ladislavem Přichystalem.

Rada ukládá ÚMČ zajistit cenové nabídky na zhotovení projektové dokumentace ústředního vytápění pro bytový dům Pastevní 1, Brno.

•6.2 Oprava komínů MŠ Zapletalova

Usnesení:

Rada schvaluje opravu nadstřešní části komínů budovy MŠ Zapletalova 67, Brno společností PREAL s.r.o. za cenu 127.965,50 Kč vč. DPH a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•7)    MOVITÝ MAJETEK

•7.1 Kancelářský nábytek

Usnesení:

Rada schvaluje zhotovení a montáž kancelářského nábytku pro ÚMČ společností TRUHLÁŘSTVÍ M. PERNES, spol. s r.o., Brno za  cenu 40.936,- Kč vč. DPH v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 13.10.2009.

•8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•9)    RŮZNÉ

•9.1 Návrh novely Tržního řádu

Usnesení:

Rada souhlasí s předloženým návrhem nařízení statutárního města Brna, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č.1/2002, kterým se vydává „Tržní řád”, ve znění pozdějších nařízení a nemá připomínky.

 

 

 

V Brně – Tuřanech 21.10.2009

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                        Ing.Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                            místostarostka MČ Brno-Tuřany