Usnesení z 81/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 7.10.2009

Usnesení z 81/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 7.10.2009

7.10.2009

Přítomni dle prezenční listiny:

Ing.Miroslav Dorazil, starosta

Ing.Vlasta Hrdlíková, místostarostka

Ing.Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing.Jan Šnajdr, člen Rady

Ing.Zdeněk Cibulka, tajemník ÚMČ

 

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Komise sociální a zdravotní – zápis

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Petiční stížnost obyvatel ulice Votroubkovy

3)     ROZPOČET

3.1 Návrh finančních plánů příspěvkových organizací na rok 2010

3.2 Rozpočtové opatření č. 13/2009

4)     POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

5)     ŠKOLY

5.1 Žádost Mateřské školy Brno, Holásecká 11, příspěvkové organizace o navýšení rozpočtu

6)     NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Návrh na svěření pozemku p.č. 4792 k.ú. Tuřany

6.2 Pronájem pozemku p.č. 4034 k.ú. Tuřany

6.3 Pronájem pozemku p.č. 296 k.ú. Brněnské Ivanovice

6.4 Dodatek ke smlouvě o dílo 09-01-04 na zpracování PD Tuřanské nám. 3

6.5 Kabelová přípojka pro ZŠ Měšťanská 21

6.6 Vyřízení reklamace na únik média z topného systému ZŠ Požární 1

6.7 Oprava bazénku v MŠ Holásecká 11

6.8 Dodatek č.3 ke smlouvě na provedení stavebních úprav části budovy MŠ U Lípy Svobody 3

6.9 Stanovisko k investičnímu záměru – vjezdová brána do DSH Brno Tuřany

7)     MOVITÝ MAJETEK

7.1 Výměna vánočních světelných řetězů

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Aktualizovaný ” Program snižování emisí statutárního města Brna”

8.2 Zimní údržba pěších komunikací v sezóně 2009-2010

9)     RŮZNÉ

9.1 Návrh novely vyhlášky o místních poplatcích

9.2 Strategie bydlení města Brna

•1)    ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

•1.1 Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 81/V. schůze RMČ.

•1.2 Kontrola úkolů

•1.3 Komise sociální a zdravotní – zápis

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis ze schůze Komise sociální a zdravotní, která se konala 8.9.2009.

•2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

•2.1 Petiční stížnost obyvatel ulice Votroubkovy

Usnesení:

Rada schvaluje text odpovědi na petiční stížnost obyvatel a vlastníků nemovitostí na ulici Votroubkově a ukládá ÚMČ tuto odpověď odeslat.

•3)    ROZPOČET

•3.1 Návrh finančních plánů příspěvkových organizací na rok 2010

Usnesení :

Rada bere na vědomí návrh finančních plánů na rok 2010 příspěvkových organizací zřízených městskou částí Brno-Tuřany a požaduje zapracovat je do I. etapy návrhu rozpočtu městské části Brno-Tuřany na rok 2010 s přihlédnutím k objemu rozpočtu městské části.

•3.2 Rozpočtové opatření č. 13/2009

Usnesení:

Rada schvaluje rozpočtové opatření č.13/2009 uvedené v příloze č.1 zápisu.

•4)    POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

•5)    ŠKOLY

•5.1 Žádost Mateřské školy Brno, Holásecká 11, příspěvkové organizace o navýšení rozpočtu

Usnesení :

Rada souhlasí s navýšením rozpočtu MŠ Brno, Holásecká 11 o částku 15.000,- Kč na pokrytí nepředvídaných oprav a ukládá ÚMČ zapracovat toto navýšení do návrhu rozpočtového opatření pro ZMČ.

•6)    NEMOVITÝ MAJETEK

•6.1 Návrh na svěření pozemku p.č. 4792 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada ukládá ÚMČ požádat Zastupitelstvo města Brna o svěření pozemku p.č. 4792 k.ú. Tuřany městské části Brno-Tuřany.

•6.2 Pronájem pozemku p.č. 4034 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje pronájem pozemku p.č. 4034 k.ú. Tuřany Karlu Sedlákovi, Brno a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách nájemní smlouvy.

•6.3 Pronájem pozemku p.č. 296 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada schvaluje ukončení nájmu pozemku.č. 296 k.ú. Brněnské Ivanovice s Olgou Vlčkovou, Brno dohodou ke dni 31.10.2009 a pronájem tohoto pozemku Jiřímu Kašpárkovi, Brno. Rada svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách nájemní smlouvy.

•6.4 Dodatek ke smlouvě o dílo 09-01-04 na zpracování PD Tuřanské nám. 3

Usnesení:

Rada schvaluje zpracování rozšířeného rozsahu projektové dokumentace na objekt Tuřanské nám. 3 za cenu 34.867,-Kč vč. DPH podle požadavků budoucího uživatele, kterou na základě SOD 09-01-04 zpracovává atelier dap s.r.o., B. Martinů 35, Brno a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách dodatku č.1 smlouvy.

•6.5 Kabelová přípojka pro ZŠ Měšťanská 21

Usnesení:

Rada schvaluje provedení kabelové přípojky pro ZŠ Měšťanská 21, Brno dle nabídky firmy S-TRIPLET s.r.o.,  Brno za cenu 366.326,- Kč  vč. DPH a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•6.6 Vyřízení reklamace na únik média z topného systému ZŠ Požární 1

Usnesení:

Rada souhlasí s rozdělením nákladů na opravu topného systému v ZŠ Požární 1, Brno a úhradou její poloviny ve výši 11.950,- Kč vč.DPH.

•6.7 Oprava bazénku v MŠ Holásecká 11

Usnesení:

Rada neschvaluje provedení rekonstrukce bazénku v MŠ Holásecká 11, Brno.

•6.8 Dodatek č.3 ke smlouvě na provedení stavebních úprav části budovy MŠ U Lípy Svobody 3

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dodatku č.3 ke smlouvě na provedení stavebních úprav části budovy MŠ U Lípy Svobody 3, Brno se společností DIRS Brno s.r.o.  Předmětem  dodatku je provedení víceprací za cenu 559.888,- Kč vč. DPH. Rada svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách dodatku č.3 smlouvy.

•6.9 Stanovisko k investičnímu záměru – vjezdová brána do DSH Brno Tuřany

Usnesení:

Rada nemá žádné námitky k předloženému investičnímu záměru na  instalaci vjezdové brány do Domova pro seniory Holásecká, p.o., Holásecká 33, Brno.

•7)    MOVITÝ MAJETEK

•7.1 Výměna vánočních světelných řetězů

Usnesení :

Rada schvaluje nákup 4 ks vánočních řetězů technologie LED od společnosti JKV Opava s.r.o. za celkovou cenu 15 000,- Kč včetně DPH.

•8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•8.1 Aktualizovaný ” Program snižování emisí statutárního města Brna”

Usnesení:

Rada souhlasí s předloženým návrhem nařízení statutárního města Brna, kterým se vydává aktualizovaný “Program snižování emisí statutárního města Brna”.

•8.2 Zimní údržba pěších komunikací v sezóně 2009-2010

Usnesení :

Rada schvaluje provedení zimní údržby pěších komunikací, které dosud obec neudržovala, v období od 1.11.2009 do 31.3.2010 Martinem Minksem, Brno, za cenu 892.500,- Kč vč. DPH a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách dodatku č.1 ke smlouvě na zimní údržbu pěších  komunikací na území MČ Brno-Tuřany.

•9)    RŮZNÉ

•9.1 Návrh novely vyhlášky o místních poplatcích

Usnesení :

Rada doporučuje Zastupitelstvu navrhnout změnu sazby poplatku z ubytovací kapacity na území městské části Brno-Tuřany uvedené v obecně závazné vyhlášce statutárního města Brna č. 8/2008 o místních poplatcích na 5,- Kč/lůžko/den.

•9.2 Strategie bydlení města Brna

Usnesení :

Rada nemá  připomínky k předloženému návrhu aktualizace Strategie bydlení města Brna.

 

 

 

V Brně – Tuřanech 7.10.2009

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                  Ing.Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                            místostarostka MČ Brno-Tuřany