Usnesení z 82/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 7.9. 2005

Zápis z 82. schůze Rady Městské části Brno – Tuřany

82. schůze Rady Městské části Brno – Tuřany ze dne 7.9. 2005

zápis byl upraven z důvodu ochrany osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík starosta omluveni :

Marie Stehlíková místostarostka

Miloslav Blažek Ing. člen rady

Josef Panáček Ing. člen rady

Jan Petrás Ing. člen rady

Program:

1) ORGANIZACE………………………………………………………………………………………………………………… 1

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 1

1.2 Kontrola úkolů……………………………………………………………………………………………………………….. 1

1.3 Redakční rada Listů………………………………………………………………………………………………………… 2

1.4 Program ZMČ………………………………………………………………………………………………………………… 2

1.5 Rekonstrukce radnice v roce 2005………………………………………………………………………………………. 2

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 2

2.1 Zadání územního plánu města Brna…………………………………………………………………………………….. 2

2.2 Přístřešky MHD Na Návsi, Požární……………………………………………………………………………………… 2

2.3 Chodník Na Návsi – dodatek smlouvy…………………………………………………………………………………… 2

2.4 Pekárna Crocus……………………………………………………………………………………………………………… 2

3) MAJETEK……………………………………………………………………………………………………………………… 2

3.1 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 1347/1 k.ú. Brněnské Ivanovice……………………………………………….. 2

4) FINANCE, INVESTICE……………………………………………………………………………………………………… 2

4.1 Rozpočtové opatření č. 10/2005………………………………………………………………………………………….. 2

4.2 Rozpočtový výhled………………………………………………………………………………………………………….. 2

4.3 Záměr projektu Interreg…………………………………………………………………………………………………….. 2

5) BYDLENÍ, ÚDRŽBA OBECNÍCH BYTŮ…………………………………………………………………………………. 2

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ………………………………………………………………………………………. 2

6.1 Smlouva na demolici tělocvičny Tuřanská 12…………………………………………………………………………. 3

6.2 Dostavba tělocvičny Tuřanská 12………………………………………………………………………………………… 3

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY…………………………………………………………………………….. 3

7.1 Odpisový plán ZŠ Měšťanská 21………………………………………………………………………………………… 3

7.2 Příspěvek oddílu Junáka…………………………………………………………………………………………………… 3

7.3 Údaje o MŠ V Aleji 2, MŠ Holásecká 11, U lípy svobody 3, ZŠ Měšťanská 21 za školní rok 2004/2005.. 3

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 3

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA…………………………………………………………………….. 3

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 82. schůze RMČ.

1.2 Kontrola úkolů

Nesplněné zůstávají tyto úkoly:

RMČ :

26/IV 3.1 S

58/IV 4.4 S

64/IV 2.2 Přístřešek MHD Revoluční

66/IV 3.3 EU Ivanovické náměstí

67/IV 4.2 S, 4.4 S

68/IV 2.8 Brána Sokolnická

69/IV

1.5 Páteřní stoka, 4.2 Vánoční osvětlení Dvorska

71/IV4.1 S, 8.1 Výběh pro psy

74/IV 1.3 Aktualizace Programu rozvoje, 2.1 Doplnění značení Farní-Podlipná

76/IV

2.3 Kanalizace Růžová, 7.4 Smlouva k projektu Čachtice

77/IV

2.3 Oprava chodníku Na Návsi, 3.4 S

78/IV 3.8 Restaurování plastik kaple BI, 8.2 Zalesnění pozemků v lokalitě U Potoka – projekt

79/IV 1.3 Veřejnoprávní smlouva Tuřany-Šlapanice, 3.1 Pronájem pozemku p.č. 3830 k.ú. Tuřany, 3.9 Revokace bodu 3.9 z 78/IV – ZMČ, 8.1 Výsadba okrasné hrušně, 8.2 Nabídkové řízení Park Malínská

80/IV 3.2 Prodej pozemků 1131 a 1132 k.ú. Brněnské Ivanovice ZMČ

81/IV 1.3 Program ZMČ, 1.4 Organizace ÚMČ, 4.1 Opravy komunikací – ulička Pratecká, plocha pod pekárnou, 5.1 Novelizace podmínek pronájmu bytů ZMČ, 7.1 Zřizovací listiny škol ZMČ

1.3 Redakční rada Listů

Usnesení:

Rada schvaluje paní Lucii Žákovou za členku redakční rady zpravodaje Listy.

1.4 Program ZMČ

Usnesení:

Rada schvaluje rozšíření programu ZMČ dne 15.9.2005 o výše uvedené body.

1.5 Rekonstrukce radnice v roce 2005

Usnesení:

Rada bere na vědomí pokračování prací na akci Rekonstrukce radnice. Jedná se o pokračování smlouvy se zhotovitelem – firma DIRS Brno a smlouvy s technickým dozorem stavby – Ing. Cejnar. Budou provedeny práce dle projektů firmy Creo: Vnější (uliční) fasáda včetně výměny oken, rekonstrukce havarijního stavu kanalizační přípojky.

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Zadání územního plánu města Brna

Usnesení:

Rada požaduje stanovisko komise rozvoje k zadání územního plánu města Brna.

2.2 Přístřešky MHD Na Návsi, Požární

Usnesení:

Rada schvaluje dodávku a montáž přístřešků u zastávek MHD Na Návsi a Požární firmou Strabag v ceně 120.190,- Kč včetně DPH za 1 kus přístřešku a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Rada požaduje zapracovat chybějící finanční prostředky do RO 10/2005.

2.3 Chodník Na Návsi – dodatek smlouvy

Usnesení:

Rada schválila dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Chodník Na Návsi, kterým se termín výstavby vzhledem k technickým e klimatickým podmínkám mění, a sice do 15.9.2005

2.4 Pekárna Crocus

Usnesení:

Rada požaduje stanovisko komise stavební a životního prostředí, komise pro dopravu a komise rozvoje.

3) MAJETEK

3.1 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 1347/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu souhlasit s prodejem pozemku p.č. 1347/1 k.ú. Brněnské Ivanovice.

4) FINANCE, INVESTICE

4.1 Rozpočtové opatření č. 10/2005

Usnesení:

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 10/2005

4.2 Rozpočtový výhled

Usnesení:

Rada doporučuje zastupitelstvu ke schválení rozpočtový výhled na roky 2006 – 2016

4.3 Záměr projektu Interreg

Usnesení:

Rada schválila podání projektu meziregionální spolupráce Setkání Čachtic a Tuřan v celkové výši 396.000,- Kč v rámci Interregn IIIA Fond mikroprojektů. Rada doporučuje ZMČ zařadit projekt do rozpočtu roku 2006.

5) BYDLENÍ, ÚDRŽBA OBECNÍCH BYTŮ

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

6.1 Smlouva na demolici tělocvičny Tuřanská 12

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy o dílo „Demolice tělocvičny Tuřanská 12“ s firmou DIRS Brno s.r.o. za cenu 1.712.766,- Kč včetně DPH.

6.2 Dostavba tělocvičny Tuřanská 12

Usnesení:

Rada požaduje předložení vyzývacího dopisu pro zpracování projektu pro stavební povolení dostavby tělocvičny Tuřanská 12, osloveny budou firmy Arch Design s.r.o. Brno, AP ateliér s.r.o. Brno, Ateliér Creo Brno. Následně rada schvaluje zajištění výběru dodavatele firmou IKIS Brno.

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Odpisový plán ZŠ Měšťanská 21

Usnesení:

Rada doporučuje ZMČ ke schválení odpisový plán HIM ZŠ Měšťanská 21 za rok 2005

7.2 Příspěvek oddílu Junáka

Usnesení:

Rada schvaluje příspěvek oddílu Junáka na úhradu nákladů na letní tábor v celkové výši 4 tis. Kč a doporučuje ZMČ schválit navýšení dotací v příslušné položce (RO č. 10/2005).

7.3 Údaje o MŠ V Aleji 2, MŠ Holásecká 11, U lípy svobody 3, ZŠ Měšťanská 21 za školní rok 2004/2005

Usnesení:

Rada bere na vědomí výroční zprávy mateřských škol a základní školy v městské části Brno Tuřany.

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

V Brně – Tuřanech 7.9. 2005

                       Marie Stehlíková                                                Jan Havlík
              místostarostka MČ Brno – Tuřany                  starosta MČ Brno – Tuřany