Usnesení z 81/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 31. 8. 2005

Zápis z 81. schůze Rady Městské části Brno – Tuřany

81. schůze Rady Městské části Brno – Tuřany ze dne 31. 8. 2005

zápis byl upraven z důvodu ochrany osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík starosta omluveni :

Marie Stehlíková místostarostka

Miloslav Blažek Ing. člen rady

Josef Panáček Ing. člen rady

Jan Petrás Ing. člen rady

Program:

1) ORGANIZACE………………………………………………………………………………………………………………… 1

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 1

1.2 Kontrola úkolů……………………………………………………………………………………………………………….. 1

1.3 Zasedání Zastupitelstva MČ Brno Tuřany………………………………………………………………………………. 2

1.4 Organizace ÚMČ……………………………………………………………………………………………………………. 2

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 2

3) MAJETEK……………………………………………………………………………………………………………………… 2

3.1 Vyjádření k pronájmu p.č. 591/1 k.ú. Tuřany………………………………………………………………………….. 2

4) FINANCE, INVESTICE……………………………………………………………………………………………………… 2

4.1 Oprava chodníků…………………………………………………………………………………………………………….. 2

4.2 Nákup programu MS Office 2003………………………………………………………………………………………… 2

5) BYDLENÍ, ÚDRŽBA OBECNÍCH BYTŮ…………………………………………………………………………………. 2

5.1 Návrh novelizace podmínek pronájmu obecních bytů………………………………………………………………… 2

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ………………………………………………………………………………………. 2

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY…………………………………………………………………………….. 2

7.1 Dodatky ke zřizovacím listinám základní školy a mateřských škol………………………………………………. 2

7.2 Vícepráce při opravě střechy MŠ U lípy svobody……………………………………………………………………. 3

7.3 Montáž parapetů přízemního objektu MŠ Holásecká……………………………………………………………….. 3

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 3

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA…………………………………………………………………….. 3

9.1 Nákup ochranných pomůcek pro JSDH Holásky…………………………………………………………………….. 3

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 81. schůze RMČ.

1.2 Kontrola úkolů

Nesplněné zůstávají tyto úkoly:

RMČ :

26/IV 3.1 S

58/IV 4.4 S

64/IV 2.2 Přístřešek MHD Revoluční

66/IV 3.3 EU Ivanovické náměstí

67/IV 4.2 S, 4.4 S

68/IV 2.8 Brána Sokolnická

69/IV

1.5 Páteřní stoka, 4.2 Vánoční osvětlení Dvorska

71/IV4.1 S, 8.1 Výběh pro psy

74/IV 1.3 Aktualizace Programu rozvoje, 2.1 Doplnění značení Farní-Podlipná

76/IV

2.3 Kanalizace Růžová, 7.4 Smlouva k projektu Čachtice

77/IV

, 2.3 Oprava chodníku Na Návsi, 3.4 S, 4.5 Posudek fasády ZŠ Dvorecká, 7.2 Finanční příspěvek pěstounské péči, 8.2 Arboristické zásahy firma Ing. Švece

78/IV 2.2 Oprava vjezdů ulice Glocova – lichá, 3.1 Pronájem pozemku p.č. 254 k.ú. Dvorska, 3.8 Restaurování plastik kaple BI, 8.2 Zalesnění pozemků v lokalitě U Potoka

79/IV 1.3 Veřejnoprávní smlouva Tuřany-Šlapanice, 2.1 Dokumentace přístřešek MHD Požární, 2.2 Přístřešky MHD Na Návsi a Požární, 2.3, 3.1 Pronájem pozemku p.č. 3830 k.ú. Tuřany, 3.2 Pronájem pozemku p.č. 1286 k.ú. BI, 3.3 Pronájem pozemku p.č. 4012 k.ú. Tuřany, 3.4 Pronájem pozemku p.č. 4031 k.ú. Tuřany, 3.5 Ukončení nájmu části pozemku p.č. 3753/1 k.ú. Tuřany, 3.6 Vyjádření k pronájmu pozemku p.č. 44/7 k.ú. BI, 3.7 Změna nájemních smluv zubních laborantek, 3.8 Zpracování energetického auditu objekt ZŠ Měšťanská 21, 3.9 Revokace bodu 3.9 z 78/IV – ZMČ, 3.10 Ukončení nájmu části pozemku p.č. 270/1 k.ú. BI, 3.12 Demolice objektu bývalé tělocvičny Tuřanská 12, Výsadba okrasné hrušně, 8.2 Nabídkové řízení Park Malínská

80/IV 3.1 Nabytí pozemku p.č. 436/1 a 436/46 k.ú.Holásky, 3.2 Prodej pozemků 1131 a 1132 k.ú. Brněnské Ivanovice ZMČ, 3.3 Pronájem stomatologické ordinace, 8.1 Lavice a stoly – Lesy mB, 8.2 Pokos pozemku u ekodvoru

1.3 Zasedání Zastupitelstva MČ Brno Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje program 19/IV zasedání ZMČ dne 15. září 2005, který bude obsahovat tyto body:

1.-6. Technický bod, Připomínky členů ZMČ k předchozímu zápisu, Kontrola úkolů, Dotazy k zápisům z jednání rady, Zprávy o jednání výborů ZMČ, Podněty občanů, 7. Informace o výsledcích hospodaření za 1. pololetí 2005, 8. Rozpočtové opatření č. 10/2005, 9. Majetkoprávní vztahy, 10. Zřizovací listiny škol, 11. Vyhláška o obecních bytech, 12. Různé, závěr

1.4 Organizace ÚMČ

Usnesení:

Rada bere na vědomí vypsání konkurzu na uvolněné funkční místo tajemníka. Rada schvaluje zřízení nového funkčního místa – referent stavebního úřadu.

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

3) MAJETEK

3.1 Vyjádření k pronájmu p.č. 591/1 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada souhlasí s pronájmem části pozemku p.č. 591/1 k.ú. Tuřany z úrovně města Brna.

4) FINANCE, INVESTICE

4.1 Oprava chodníků

Usnesení:

Rada schvaluje provedení oprav firmou Jihstav Brno po schválení RO č.10/2005 ZMČ

a) uličky mezi Prateckou a Vítěznou firmou Jihstav Brno v ceně do 165.000,- Kč

b) plochy p.č. 1388 k.ú. Tuřany v ceně do 245.000,- Kč

4.2 Nákup programu MS Office 2003

Usnesení:

Rada schvaluje zakoupení programového vybavení MS Office 203 v celkové ceně po navýšení v hodnotě 8.592,- Kč

5) BYDLENÍ, ÚDRŽBA OBECNÍCH BYTŮ

5.1 Návrh novelizace podmínek pronájmu obecních bytů

Usnesení:

Rada doporučuje ZMČ schválit bez připomínek Pravidla o pronájmu bytů v domech v majetku města Brna a o podmínkách zajišťování bytové náhrady.

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Dodatky ke zřizovacím listinám základní školy a mateřských škol

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu ke schválení dodatek č. VI. ke zřizovací listině Základní školy Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, dodatek č.IV.ke zřizovací listině Mateřské školy Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace, dodatek č. II.ke zřizovací listině Mateřské školy Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace a dodatek č. II.ke zřizovací listině Mateřské školy Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvkové organizace.

7.2 Vícepráce při opravě střechy MŠ U lípy svobody

Usnesení:

Rada souhlasí s proplacením víceprací při opravě střechy MŠ U lípy svobody firmě Frýz – Čačka v ceně do 17.000,- Kč

7.3 Montáž parapetů přízemního objektu MŠ Holásecká

Usnesení:

Rada souhlasí s montáží vnitřních parapetů v MŠ Holásecká v ceně 9.520,- Kč včetně DPH firmou Mareš.

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

9.1 Nákup ochranných pomůcek pro JSDH Holásky

Usnesení:

Rada souhlasí se zakoupením ochranných pomůcek v celkové ceně 48.252,50,- Kč včetně DPH pro JSDH Holásky.

V Brně – Tuřanech 31. 8. 2005

                                 Marie Stehlíková                                                      Jan Havlík
                  místostarostka MČ Brno – Tuřany                                starosta MČ Brno – Tuřany