Usnesení z 80/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 23.9.2009

Usnesení z 80/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 23.9.2009

23.9.2009

Přítomni dle prezenční listiny:                                omluven:

Ing.Vlasta Hrdlíková, místostarostka                    Ing.Miroslav Dorazil, starosta

Ing.Sylva Kostková, členka Rady                          Ing.Jan Šnajdr, člen Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing.Zdeněk Cibulka, tajemník ÚMČ

 

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Komise dopravy a veřejného pořádku – zápis

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Udržitelnost projektu „Realizace skladebných částí ÚSES v k.ú. Tuřany”

2.2 Petiční stížnost obyvatel ulice Votroubkovy

2.3 Zrušení smlouvy na zpracování realizační dokumentace akce BESIP

3)     ROZPOČET

3.1 Rozpočtové opatření č. 12/2009

3.2 I. etapa návrhu rozpočtu na rok 2010 – návrh příjmů

4)     POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

4.1 Žádost Svazu skautů a skautek ČR –  93. oddíl Brno-Tuřany o veřejnou finanční podporu

5)     ŠKOLY

5.1 Žádost Základní školy Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace o souhlas k přijetí daru

5.2 Návrh na ocenění pedagogické pracovnice PhDr. Boženy Küfhaberové, PhD

6)     NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 960 k.ú. Brněnské Ivanovice

6.2 Žádost o souhlas se stavbou kůlny na pozemku p.č. 352 k.ú. Tuřany

6.3 Studny ve sportovním areálu na Karkulínové

6.4 Dodatek č. 1 ke smlouvě na provedení opravy střechy bytového domu Pastevní 1, Brno

7)     MOVITÝ MAJETEK

7.1 Skenovací pracoviště pro potřeby ÚMČ

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9)     RŮZNÉ

9.1 Novelizace vyhlášky o regulaci provozu výherních hracích přístrojů

9.2 Obsah Listů č. 4/2009

9.3 Prodejní stánek u příležitosti návštěvy papeže

•1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

•1.1 Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 80/V. schůze RMČ a pověřuje Ing.Sylvu Kostkovou podpisem zápisu.

•1.2 Kontrola úkolů

•1.3 Komise dopravy a veřejného pořádku – zápis

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z 11. jednání Komise dopravy a veřejného pořádku, které se konalo 16.9.2009.

•2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

•2.1 Udržitelnost projektu „Realizace skladebných částí ÚSES v k.ú. Tuřany”

Usnesení:

Rada  prohlašuje, že městská část Brno-Tuřany zajistí udržitelnost projektu “Realizace skladebných částí ÚSES v k.ú. Tuřany” minimálně po dobu pěti let od dokončení realizace projektu.

•2.2 Petiční stížnost obyvatel ulice Votroubkovy

Usnesení:

Rada  ukládá ÚMČ připravit návrh odpovědi na petiční stížnost v souladu se stanovisky dotčených orgánů státní správy a správce komunikace.

•2.3 Zrušení smlouvy na zpracování realizační dokumentace akce BESIP

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dohody se společností Brněnské komunikace a.s. o zrušení smlouvy na zpracování realizační dokumentace akce BESIP. Text dohody je uveden v příloze č.1 zápisu.

•3)    ROZPOČET

•3.1 Rozpočtové opatření č. 12/2009

Usnesení:

Rada schvaluje rozpočtové opatření č.12/2009. Návrh rozpočtového opatření tvoří přílohu č. 2 zápisu.

•3.2 I. etapa návrhu rozpočtu na rok 2010 – návrh příjmů

Usnesení:

Rada bere na vědomí zpracování I.etapy návrhu rozpočtu městské části Brno-Tuřany na rok 2010 – návrh příjmů.

•4)    POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

•4.1 Žádost Svazu skautů a skautek ČR –  93. oddíl Brno-Tuřany o veřejnou finanční podporu

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 10 000,- Kč Svazu skautů a skautek České republiky, 93.oddílu skautů Brno-Tuřany na provoz skautské klubovny a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•5)    ŠKOLY

•5.1 Žádost Základní školy Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace o souhlas k přijetí daru

Usnesení :

Rada souhlasí s nabytím peněžitého daru ve výši 30.000,- Kč Základní školou Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace od 1.FC BRNO a.s. na nákup dataprojektoru do multifunkční počítačové učebny.

•5.2 Návrh na ocenění pedagogické pracovnice PhDr. Boženy Küfhaberové, PhD.

usnesení nebylo přijato

•6)    NEMOVITÝ MAJETEK

•6.1 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 960 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu nedoporučit prodej pozemku p.č. 960 k.ú. Brněnské Ivanovice Silvii Kocanové, Brno do doby vyřešení jejích majetkoprávních vztahů k pozemkům p.č.958 a 959 k.ú. Brněnské Ivanovice.

•6.2 Žádost o souhlas se stavbou kůlny na pozemku p.č. 352 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada souhlasí se stavbou dřevěné kůlny na pozemku p.č. 352 k.ú. Tuřany na náklady nájemce pozemku za podmínky odstranění kůlny před skončením nájmu na náklady nájemce pozemku.

•6.3 Studny ve sportovním areálu na Karkulínové

Usnesení:

Rada souhlasí s podáním žádostí o povolení k nakládání s vodami pro studny na pozemcích p.č. 746/3 a 745/22 k.ú. Tuřany.

•6.4 Dodatek č. 1 ke smlouvě na provedení opravy střechy bytového domu Pastevní 1, Brno

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě na provedení opravy střechy bytového domu Pastevní 1, Brno se společností DK stavební společnost s.r.o., Brno. Předmětem dodatku je provedení vyrovnání latí a provedení nátěrů kovových zařízení na střeše za cenu 52 371,- Kč vč.DPH. Rada svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách dodatku č.1 smlouvy.

•7)    MOVITÝ MAJETEK

•7.1 Skenovací pracoviště pro potřeby ÚMČ

Usnesení:

Rada schvaluje nákup přístrojového vybavení skenovacího pracoviště pro ÚMČ od společnosti AutoCont CZ a.s. za cenu 67 062,- Kč včetně DPH k zajištění konverzí dokumentů dle cenové nabídky ze dne 17.9.2009.

•8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•9)    RŮZNÉ

•9.1 Novelizace vyhlášky o regulaci provozu výherních hracích přístrojů

Usnesení :

Rada doporučuje Zastupitelstvu nenavrhovat změny ve vyhlášce města Brna č. 9/2008 o regulaci provozu výherních hracích přístrojů.

•9.2 Obsah Listů č. 4/2009

Usnesení:

Rada schvaluje obsah Listů č.4/2009 uvedený v příloze č. 3 zápisu.

•9.3 Prodejní stánek u příležitosti návštěvy papeže

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu prodejního prostoru na pozemku p.č. 2276/12 k.ú. Tuřany od Biskupství brněnského za účelem prodeje upomínkových předmětů u příležitosti návštěvy papeže dne 27.9.2009. Rada schvaluje text nájemní smlouvy, která tvoří přílohu č. 4 zápisu.

 

V Brně – Tuřanech 23.9.2009

 

 

Ing.Vlasta Hrdlíková                                                         Ing.Sylva Kostková

místostarostka MČ Brno-Tuřany                                       členka Rady MČ Brno-Tuřany