Usnesení z 79/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 9.9.2009

Usnesení z 79/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 9.9.2009

9.9.2009

Přítomni dle prezenční listiny:                                        omluvena:

Ing.Miroslav Dorazil, starosta                                         Ing.Vlasta Hrdlíková, místostarostka

Ing.Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing.Jan Šnajdr, člen Rady

Ing.Zdeněk Cibulka, tajemník ÚMČ

 

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Posuzování vlivů na životní prostředí – dálnice D1

2.2 Zrušení smlouvy o opravě chodníku na ulici Glocové

2.3 Oprava chodníku na ulici Glocové

2.4 Zrušení smlouvy o úpravě Tuřanského náměstí

2.5 Úprava Tuřanského náměstí

3)     ROZPOČET

4)     POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

4.1 Žádost Sboru dobrovolných hasičů Brněnské Ivanovice o poskytnutí veřejné finanční podpory

4.2 Žádost Knihovny Jiřího Mahena v Brně o poskytnutí veřejné finanční podpory

4.3 Žádost Věry Polívkové o poskytnutí veřejné finanční podpory

5)     ŠKOLY

6)     NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Nájemní smlouva na byt na Pastevní

6.2 Vyjádření k prodeji pozemku části p.č. 789 k.ú. Brněnské Ivanovice

6.3 Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 1466/38 a 76/100 k.ú. Brněnské Ivanovice

6.4 Pronájem pozemku p.č. 1527 k.ú. Brněnské Ivanovice

7)     MOVITÝ MAJETEK

7.1 Vánoční osvětlení městské části v sezóně 2009 – 2010

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Herní prvky do areálu základní školy

8.2 Doplnění místních komunikací, na nichž se nezajišťuje zimní údržba

8.3 Návrh novely nařízení o schůdnosti místních komunikací

9)     RŮZNÉ

•1)    ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

•1.1 Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 79/V. schůze RMČ a pověřuje Ing.Jana Šnajdra podpisem zápisu.

•1.2 Kontrola úkolů

•2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

•2.1 Posuzování vlivů na životní prostředí – dálnice D1

Usnesení:

Rada ukládá Komisi stavební, rozvoje a správy majetku, Komisi životního prostředí a Komisi dopravy a veřejného pořádku projednat a vydat stanovisko k dokumentaci vlivů záměru “Dálnice D1, stavba 01191 Starý Lískovec – Brno, jih; MÚK Brno, jih” na životní prostředí.

•2.2 Zrušení smlouvy o opravě chodníku na ulici Glocové

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dohody se společností FISTAV, spol. s r.o., Brno o zrušení smlouvy o opravě chodníku ulice Glocové. Text dohody je uveden v příloze č.1 zápisu.

•2.3 Oprava chodníku na ulici Glocové

Usnesení:

Rada schvaluje provedení opravy chodníku ulice Glocové na straně sudých čísel společností FISTAV spol. s r.o., Brno za cenu 447.505 vč.DPH a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•2.4 Zrušení smlouvy o úpravě Tuřanského náměstí

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dohody s Josefem Palečkem, Brno o zrušení smlouvy o úpravě Tuřanského náměstí v Brně. Text dohody je uveden v příloze č.2 zápisu.

•2.5 Úprava Tuřanského náměstí

Usnesení:

Rada schvaluje provedení úpravy Tuřanského náměstí v Brně společností KODASTAV s.r.o., Brno za stejnou cenu jako Josef Paleček, tj. 958.973,- Kč vč.DPH a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•3)    ROZPOČET

•4)    POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

•4.1 Žádost Sboru dobrovolných hasičů Brněnské Ivanovice o poskytnutí veřejné finanční podpory

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 3 000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Brněnské Ivanovice na pořádání akce Den pro děti a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•4.2 Žádost Knihovny Jiřího Mahena v Brně o poskytnutí veřejné finanční podpory

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 14 000 ,- Kč Knihovně Jiřího Mahena v Brně na nákup knih do knihovního fondu a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•4.3 Žádost Věry Polívkové o poskytnutí veřejné finanční podpory

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 4 000,- Kč Věře Polívkové, Brno na hrazení potřeb dítěte v pěstounské péči a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•5)    ŠKOLY

•6)    NEMOVITÝ MAJETEK

•6.1 Nájemní smlouva na byt na Pastevní

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu na Pastevní 1, Brno Evě Jebáčkové, Brno a Ireně Strakové, Brno. Text nájemní smlouvy tvoří přílohu č.3 zápisu.

•6.2 Vyjádření k prodeji pozemku části p.č. 789 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu doporučit prodej pozemku části p.č. 789 k.ú. Brněnské Ivanovice uvedené v příloze č.4 zápisu Mgr. Michaele Bartošové a Mgr. Petrovi Fučíkovi, Brno.

•6.3 Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 1466/38 a 76/100 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu nedoporučit prodej pozemků p.č. 1466/38 a 76/100 k.ú. Brněnské Ivanovice JUDr. Eduardu Mensovi, Brno.

•6.4 Pronájem pozemku p.č. 1527 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada neschvaluje pronájem pozemku p.č. 1527 k.ú. Brněnské Ivanovice Vladimíře Konečné, Újezd u Brna.

•7)    MOVITÝ MAJETEK

•7.1 Vánoční osvětlení městské části v sezóně 2009 – 2010

Usnesení:

Rada ukládá ÚMČ objednat pro realizaci vánočního osvětlení v období 1.12.2009 – 7.1.2010  u společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost vyhotovení technického výpočtu jednotlivých odběrů a vystavení návrhu smlouvy na dodávku elektrické energie, dále montáž a demontáž vánočního osvětlení v městské části Brno-Tuřany a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•8.1 Herní prvky do areálu základní školy

Usnesení :

Rada schvaluje dodání a instalaci herních prvků podle požadavku ZŠ Měšťanská 21, Brno firmou Lubomír Straka – FLORA servis, Brno za cenu 139.801,- Kč vč. DPH v rozsahu cenové nabídky ze dne 4.9.2009.

•8.2 Doplnění místních komunikací, na nichž se nezajišťuje zimní údržba

Usnesení:

Rada navrhuje doplnit do přílohy nařízení statutárního města Brna č. 8/2007, kterým se vymezují úseky místních komunikací, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje zimní údržba, komunikace uvedené v příloze č.5 zápisu.

•8.3 Návrh novely nařízení o schůdnosti místních komunikací

Usnesení:

Rada souhlasí s předloženým návrhem nařízení, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 29/2005, kterým se mění a doplňuje vyhláška města Brna č. 16/1998, o schůdnosti místních komunikací.

•9)    RŮZNÉ

 

 

 

V Brně – Tuřanech 9.9.2009

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                             Ing.Jan Šnajdr

starosta MČ Brno-Tuřany                                                  člen Rady MČ Brno-Tuřany