Usnesení z 7/VI. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 9.2.2011

Usnesení z 7/VI. schůze Rady městské části Brno-Tuřany

ze dne 9.2.2011

Přítomni dle prezenční listiny:

Bc. Aleš Jakubec, starosta

Michal Krátký, místostarosta

Mgr. et Mgr. Tomáš Dvořáček, DiS, člen Rady

Bc. Petr Foltýn, člen Rady

Tomáš Kopecký, člen Rady

Ing.Zdeněk Cibulka, tajemník

 

Program:

1) ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Program 3/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

1.4 Členové Komise zdravotní sociální a kulturní

1.5 Členové Komise dopravy a veřejného pořádku

1.6 Členové Komise školské, sportovní a volnočasových aktivit

1.7 Členové Komise stavební, rozvoje a správy majetku

1.8 Změna názvu Komise zdravotní, sociální a kulturní a Komise školské, sportovní a volnočasových aktivit 3

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

3) ROZPOČET

3.1 Rozpočtové opatření č.1/2011

4) POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

4.1 Žádost TJ Brno-Dvorska o poskytnutí dotace na Dostihové dny

4.2 Žádost Knihovny Jiřího Mahena v Brně o poskytnutí dotace

4.3 Žádost TJ Brno Dvorska o poskytnutí dotace na provoz

5) ŠKOLY

5.1 Rozpisy neinvestiční dotace od MČ Brno-Tuřany u škol na rok 2011

5.2 Odpisový plán Základní školy Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace

5.3 Výsledky hospodaření škol za rok 2010

6) NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 1250/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice

6.2 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 305/2 v k.ú. Dvorska

7) MOVITÝ MAJETEK

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9) RŮZNÉ

9.1 Obsah Listů č. 1/2011

 

1) ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 7/VI. schůze RMČ.

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Program 3/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit program 3/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany takto: 1. Technický bod, 2. Námitky členů Zastupitelstva k zápisu z předchozího zasedání Zastupitelstva, 3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva, 4. Dotazy k usnesením z jednání Rady, 5. Informace o jednáních starosty a místostarosty, 6. Návrhy a podněty občanů, 7. Zrušení usnesení Zastupitelstva č. 13 z 8/V zasedání a č. 4 z 13/V. zasedání, 8. Žádost o zřízení osadního výboru Holásky, 9. Rozpočtové opatření č.1/2011, 10. Žádost Heleny Brzobohaté o prominutí pohledávky, 11. Žádost TJ Brno Dvorska o poskytnutí dotace na provoz, 12. Žádost o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje pro jednotky sborů dobrovolných hasičů, 13. Návrh na změnu ÚPmB při ulici Vinohradské, 14. Darování budoucí příjezdové komunikace k Vitality centru, 15. Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 250/71, 250/127, 250/128, 250/130 v k.ú. BI, 16. Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 308/5, 308/6, 308/16, 308/17, 308/19 v k.ú. Dvorska, 17. Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 1250/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice, 18. Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 305/2 v k.ú. Dvorska, 19. Různé, 20. Závěr.

1.4 Členové Komise zdravotní sociální a kulturní

Usnesení :

Rada bere na vědomí odmítnutí členství v Komisi zdravotní sociální a kulturní MUDr. Evou Haraštovou, Marií Jobovou, Valérií Pazderovou, MUDr. Marií Petrásovou, Miladou Střechovou, Růženou Šiklovou a Libuší Šmídovou.

Rada jmenuje pro VI. volební období Magdu Drijákovou, Ing. Vlastu Hrdlíkovou, Evu Wiedersheimovou, Yvonu Pokornou, Mgr. Jitku Křesalovou, Evu Sosnarovou a Libuši Vondruškovou do funkcí členů Komise zdravotní, sociální a kulturní.

1.5 Členové Komise dopravy a veřejného pořádku

Usnesení :

Rada bere na vědomí odmítnutí členství v Komisi dopravy a veřejného pořádku Rudolfem Ruslerem.

Rada jmenuje pro VI. volební období Ing. Kamila Řádka a Jiřího Hrubeše do funkcí členů Komise dopravy a veřejného pořádku.

1.6 Členové Komise školské, sportovní a volnočasových aktivit

Usnesení :

Rada jmenuje pro VI. volební období Miroslava Vladíka do funkce člena Komise školské, sportovní a volnočasových aktivit.

1.7 Členové Komise stavební, rozvoje a správy majetku

Usnesení :

Rada jmenuje pro VI. volební období Ing. Sylvu Kostkovou do funkce členky Komise stavební, rozvoje a správy majetku.

1.8 Změna názvu Komise zdravotní, sociální a kulturní a Komise školské, sportovní a volnočasových aktivit

Usnesení :

Rada schvaluje změnu názvu Komise zdravotní, sociální a kulturní na Komisi zdravotní a sociální a změnu názvu Komise školské, sportovní a volnočasových aktivit na Komisi kulturní, školskou, sportovní a volnočasových aktivit.

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

3) ROZPOČET

3.1 Rozpočtové opatření č.1/2011

Usnesení :

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č.1/2011. Návrh rozpočtového opatření tvoří přílohu č.1 zápisu.

4) POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

4.1 Žádost TJ Brno-Dvorska o poskytnutí dotace na Dostihové dny

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí dotace ve výši 15.000,- Kč sdružení TJ Brno-Dvorska na akci “Dostihové dny” na dostihové dráze v Brně-Dvorskách ve dnech 23.4., 25.6. a 24.9. 2011 a schvaluje text smlouvy uvedený v příloze č.2 zápisu.

4.2 Žádost Knihovny Jiřího Mahena v Brně o poskytnutí dotace

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí dotace ve výši 12.000,- Kč příspěvkové organizaci Knihovna Jiřího Mahena v Brně na nákup knihovního fondu pobočky na Tuřanském nám. 1, 620 00 Brno a schvaluje text smlouvy uvedený v příloze č.3 zápisu.

4.3 Žádost TJ Brno Dvorska o poskytnutí dotace na provoz

Usnesení :

Rada doporučuje Zastupitelstvu

a) schválit poskytnutí dotace ve výši 30.000,- Kč TJ Brno-Dvorska na provoz v roce 2011

b) schválit text smlouvy uvedený v příloze č.4 zápisu.

5) ŠKOLY

5.1 Rozpisy neinvestiční dotace od MČ Brno-Tuřany u škol na rok 2011

Usnesení :

Rada bere na vědomí rozpisy neinvestiční dotace od městské části Brno-Tuřany na rok 2011 předložené příspěvkovými organizacemi Mateřská škola Brno, Holásecká 11, Mateřská škola Brno, V Aleji 2, Mateřská škola Brno, U Lípy Svobody 3 a Základní škola Brno, Měšťanská 21.

5.2 Odpisový plán Základní školy Měšťanská 21, Brno, příspěvková organizace

Usnesení :

Rada schvaluje odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku Základní školy Měšťanská 21, Brno, příspěvková organizace na rok 2011 uvedený v příloze č.5 zápisu.

5.3 Výsledky hospodaření škol za rok 2010

Usnesení :

Rada bere na vědomí výsledky hospodaření za rok 2010 příspěvkových organizací Mateřská škola Brno, U Lípy Svobody 3, Mateřská škola Brno, Holásecká 11, Mateřská škola Brno, V Aleji 2, a Základní škola Brno, Měšťanská 21.

6) NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 1250/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení :

Rada doporučuje Zastupitelstvu doporučit prodej pozemku p.č. 1250/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice panu Antonínu Tůmovi za podmínky dodržení stanoviska Odboru územního plánování a rozvoje MMB.

6.2 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 305/2 v k.ú. Dvorska

Usnesení :

Rada doporučuje Zastupitelstvu doporučit prodej pozemku p.č 305/2 k.ú. Dvorska Janu a Karle Taušovým.

 

7) MOVITÝ MAJETEK

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9) RŮZNÉ

9.1 Obsah Listů č. 1/2011

Usnesení:

Rada schvaluje obsah Listů č.1/2011 uvedený v příloze č.6 zápisu.

 

 

 

V Brně – Tuřanech 9.2.2011

 

 

 

 

Bc. Aleš Jakubec                                              Michal Krátký
starosta MČ Brno-Tuřany                        místostarosta MČ Brno-Tuřany