Usnesení z 6/VI. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 2.2.2011

Usnesení z 6/VI. schůze Rady městské části Brno-Tuřany

ze dne 2.2.2011

Přítomni dle prezenční listiny: Omluven: Bc. Petr Foltýn, člen Rady

Bc. Aleš Jakubec, starosta

Michal Krátký, místostarosta

Mgr. et Mgr. Tomáš Dvořáček, DiS, člen Rady

Tomáš Kopecký, člen Rady

Ing.Zdeněk Cibulka, tajemník

Program:

1) ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Zrušení usnesení Zastupitelstva č. 13 z 8/V zasedání a č. 4 z 13/V. zasedání

1.4 Žádost o zřízení osadního výboru Holásky

1.5 Změna termínu schůze Rady

1.6 Jmenování člena Komise redakční

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 USES Dvorska – žádost o změnu termínu plnění a navýšení ceny

3) ROZPOČET

4) POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

5) ŠKOLY

5.1 Návrh na ocenění pedagogické pracovnice PhDr. Boženy Küfhaberové, Ph.D.

5.2 Přesun finančních prostředků ZŠ Měšťanská v rámci rozpočtových položek

6) NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Vyjádření k prodeji/pronájmu pozemků p.č. 308/5, 308/6, 308/16, 308/17, 308/19 v k.ú. Dvorska

6.2 Pronájem pozemku p.č. 465 k.ú. Dvorska

6.3 Pronájem pozemku p.č. 463 k.ú. Dvorska

6.4 Pronájem pozemku p.č. 401 a 406 k.ú. Dvorska a p.č. 3602 k.ú. Tuřany

6.5 Darování budoucí příjezdové komunikace k Vitality centru

7) MOVITÝ MAJETEK

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9) RŮZNÉ

9.1 Termíny uzávěrek Listů v roce 2011

1) ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 6/VI. schůze RMČ.

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Zrušení usnesení Zastupitelstva č. 13 z 8/V zasedání a č. 4 z 13/V. zasedání

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu

a) zrušit usnesení č.13 z8/V. zasedání Zastupitelstva, kterým Zastupitelstvo uložilo starostovi a místostarostce informovat členy Zastupitelstva o jednáních ústně i písemně

b) zrušit usnesení č.4 z13/V. zasedání Zastupitelstva, kterým Zastupitelstvo uložilo starostovi pravidelně informovat na každém zasedání ZMČ o průběhu přípravy realizace obchvatu MČ Tuřany.

1.4 Žádost o zřízení osadního výboru Holásky

Usnesení nebylo přijato.

1.5 Změna termínu schůze Rady

Usnesení:

Rada schvaluje změnu termínu schůze Rady z 16.2.2011 dle schváleného harmonogramu na 9.2.2011.

1.6 Jmenování člena Komise redakční

Usnesení:

Rada jmenuje Michala Horáka, Brno do funkce člena Komise redakční pro VI. volební období.

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 ÚSES Dvorska – žádost o změnu termínu plnění a navýšení ceny

Usnesení:

Rada neschvaluje změnu termínu k odevzdání díla projektové dokumentace “Realizace skladebných částí ÚSES Dvorska” a neschvaluje navýšení ceny díla.

3) ROZPOČET

4) POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

5) ŠKOLY

5.1 Návrh na ocenění pedagogické pracovnice PhDr. Boženy Küfhaberové, Ph.D.

Usnesení:

Rada schvaluje předložení návrhu na ocenění pedagogické pracovnice PhDr. Boženy Küfhaberové, Ph.D., ředitelky ZŠ Měšťanská 21, Brno Radě města Brna v kategorii Výrazná pedagogická osobnost roku. Text návrhu na ocenění tvoří přílohu č.1 zápisu.

5.2 Přesun finančních prostředků ZŠ Měšťanská v rámci rozpočtových položek

Usnesení:

Rada bere na vědomí přesun finančních prostředků v částce 238.000 Kč v rámci rozpočtových položek v závěrce roku 2010 Základní školy, Měšťanská 21, Brno příspěvková organizace.

6) NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Vyjádření k prodeji/pronájmu pozemků p.č. 308/5, 308/6, 308/16, 308/17, 308/19 v k.ú. Dvorska

Usnesení :

Rada nedoporučuje pronájem pozemků p.č. 308/5, 308/6, 308/16, 308/17, 308/19 v k.ú. Dvorska.

Rada doporučuje Zastupitelstvu doporučit prodej pozemků p.č. 308/5, 308/6, 308/16, 308/17, 308/19 v k.ú. Dvorska.

6.2 Pronájem pozemku p.č. 465 k.ú. Dvorska

Usnesení :

Rada schvaluje pronájem pozemku p.č. 465 k.ú. Dvorska Vladimíru Míčovi, Brno a schvaluje text nájemní smlouvy, který tvoří přílohu č.2 zápisu.

6.3 Pronájem pozemku p.č. 463 k.ú. Dvorska

Usnesení :

Rada schvaluje pronájem pozemku části p.č. 463 k.ú. Dvorska Leopoldu Císařovi, Brno a schvaluje text nájemní smlouvy, který tvoří přílohu č.3 zápisu.

Rada schvaluje pronájem pozemku části p.č. 463 k.ú. Dvorska Josefu Vymazalovi, Brno a schvaluje text nájemní smlouvy, který tvoří přílohu č.4 zápisu.

6.4 Pronájem pozemku p.č. 401 a 406 k.ú. Dvorska a p.č. 3602 k.ú. Tuřany

Usnesení :

Rada schvaluje pronájem pozemků p.č. 401, 406 k.ú. Dvorska a ideální ¼ p.č. 3602 k.ú. Tuřany společnosti AGRO Brno – Tuřany, a.s. a schvaluje uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu pozemků společnosti AGRO Brno – Tuřany, a.s., který je uveden v příloze č.5 zápisu.

6.5 Darování budoucí příjezdové komunikace k Vitality centru

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací s Ing. Zbyňkem Raždíkem týkající se darování budoucí příjezdové komunikace na pozemcích p.č. 2350, 2351, 2352, 2353, 2356, 2357, 2358, 2393 a 2402 v k.ú. Holásky městské části Brno-Tuřany. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě darovací je uveden v příloze č.6 zápisu.

7) MOVITÝ MAJETEK

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9) RŮZNÉ

9.1 Termíny uzávěrek Listů v roce 2011

Usnesení:

Rada schvaluje termíny uzávěrek pro podání příspěvků do jednotlivých čísel Listů takto : č.1 – 3.2.2011,

č.2 – 16.3.2011, č.3 – 25.5.2011, č.4 – 31.8.2011, č.5 – 9.11.2011

V Brně – Tuřanech 2.2.2011

                           Bc. Aleš Jakubec                                               Michal Krátký
                      starosta MČ Brno-Tuřany                          místostarosta MČ Brno-Tuřany