Usnesení z 6/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 3.1.2007

Usnesení z 6/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 3.1.2007

3.1.2007

Přítomni dle prezenční listiny :

Ing. Miroslav Dorazil, starosta                                        omluveni :

Ing. Vlasta Hrdlíková, místostarostka

Vladimír Bartl, člen Rady

Ing. Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing.Zdeněk Cibulka, tajemník ÚMČ

Hosté: Ing. Jitka Gallová,ved.OST

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI……………………………………………………………………………………………… 1

 

 

 

 

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 1

 

 

 

 

1.2 Kontrola úkolů……………………………………………………………………………………………………………….. 2

 

 

 

 

1.3 Oprava zápisu z 4/V schůze Rady ze dne 13.12.2006……………………………………………………………… 2

 

 

 

 

1.4 Měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany…………………………………………. 2

 

 

 

 

1.5 Měsíční odměny předsedů  komisí RMČ — nečlenů ZMČ…………………………………………………………… 2

 

 

 

 

2)     ROZPOČET…………………………………………………………………………………………………………………… 2

 

 

 

 

2.1 Rozpis rozpočtu MČ Brno — Tuřany na rok 2007…………………………………………………………………….. 2

 

 

 

 

2.2 Změna rozpočtové skladby v RO 11/2006……………………………………………………………………………… 2

 

 

 

 

2.3 Peněžitý dar od Ing.Jiřího Cejnara……………………………………………………………………………………….. 3

 

 

 

 

2.4 Peněžitý dar od DIRS Brno s.r.o…………………………………………………………………………………………. 3

 

 

 

 

2.5 Peněžitý dar od Rudolfa Ščuky………………………………………………………………………………………….. 3

 

 

 

 

2.6 Peněžitý dar od Zemako s.r.o……………………………………………………………………………………………. 3

 

 

 

 

3)     POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A DARŮ……………………………………………………………………………………….. 3

 

 

 

 

4)     ŠKOLY…………………………………………………………………………………………………………………………. 3

 

 

 

 

5)     NEMOVITÝ MAJETEK……………………………………………………………………………………………………… 3

 

 

 

 

5.1 Prodej pozemků p.č. 818/2 a 849/2 k.ú. Holásky……………………………………………………………………. 3

 

 

 

 

5.2 Vyjádření k pronájmu části pozemku p.č. 897/1 k.ú. Brněnské Ivanovice………………………………………. 3

 

 

 

 

5.3 Pronájem kanceláře ve zdravotním středisku………………………………………………………………………….. 4

 

 

 

 

6)     MOVITÝ MAJETEK………………………………………………………………………………………………………….. 4

 

 

 

 

6.1. Označení úřadu MČ Brno – Tuřany……………………………………………………………………………………… 4

 

 

 

 

6.2. Oprava nesvítících vánočních prvků…………………………………………………………………………………….. 4

 

 

 

 

7)     JEDNOTKY SDH…………………………………………………………………………………………………………….. 4

 

 

 

 

8)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA……………………………………………………………………………………………. 4

 

 

 

 

8.1 Návrh na změnu územního plánu p.č. 55/1, 46, k.ú. Brněnské Ivanovice……………………………………….. 4

 

 

 

 

8.2 AISIN AI,  Nový závod v Brně  –  EIA……………………………………………………………………………………. 4

 

 

 

 

8.3 CTPark Brno B1.1  –  EIA………………………………………………………………………………………………….. 5

 

 

 

 

8.4 CTPark Šlapanice technické vybavení území  –  EIA………………………………………………………………… 5

 

 

 

 

8.5 Dodatek ke smlouvě o zajištění financování systému IDS JMK…………………………………………………… 5

 

 

 

 

9)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 5

 

 

 

 

9.1 Park Jahodová……………………………………………………………………………………………………………….. 5

 

 

 

 

9.2 Údržba  parku Malínská a zeleně u hl. komunikace…………………………………………………………………. 5

 

 

 

 

10)    RŮZNÉ…………………………………………………………………………………………………………………………. 6

 

 

 

 

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 6/V schůze RMČ.

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Oprava zápisu z 4/V schůze Rady ze dne 13.12.2006

Usnesení:

 

 

 

 

Rada schvaluje změnu rozpočtové skladby v zápisu  Rady č.4/V ze dne 13.12.2006  u bodu 1.5. z 6171/5021 na 6112/5021.

 

 

 

 

1.4 Měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany

Usnesení :

Rada doporučuje ZMČ ke schválení návrh na zvýšení měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany dle přílohy a doporučuje jejich výplatu od 1.1.2007.

1.5 Měsíční odměny předsedů  komisí RMČ — nečlenů ZMČ

Usnesení :

Rada schvaluje zvýšení měsíční odměny předsedům komisí Rady, kteří nejsou členy Zastupitelstva, na 1.190,- Kč s účinností od 1.1.2007.

2)    ROZPOČET

2.1 Rozpis rozpočtu MČ Brno — Tuřany na rok 2007

Usnesení:

 

 

 

 

Rada schvaluje položkový rozpis rozpočtu  MČ Brno — Tuřany  na rok 2007.

 

 

 

 

2.2 Změna rozpočtové skladby v RO 11/2006

Usnesení:

 

 

 

 

Rada souhlasí se změnou paragrafu v RO 11/2006 z 6171 na 4323 u výdajů týkajících se výkonu sociálně právní agendy. Částky zůstávají nezměněny.

 

 

 

 

2.3 Peněžitý dar od Ing. Jiřího Cejnara

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření darovací smlouvy, kterou Ing.Jiří Cejnar daruje městské části Brno-Tuřany peněžitý dar 3.000,- Kč.

2.4 Peněžitý dar od DIRS Brno s.r.o.

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření darovací smlouvy, kterou společnost DIRS Brno s.r.o., zastoupená p.Pavlem Lyskem, Kšírova 215, Brno, daruje městské části Brno-Tuřany peněžitý dar 5.000,- Kč.

2.5 Peněžitý dar od Rudolfa Ščuky

 

Usnesení:

Rada schvaluje přijetí peněžitého daru 2.000,- Kč od Rudolfa Ščuky.

2.6 Peněžitý dar od Zemako s.r.o.

 

Usnesení:

Rada schvaluje přijetí peněžitého daru 5.000,- Kč od společnosti Zemako s.r.o.,Ulička 555, Pozořice.

3)    POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A DARŮ

4)    ŠKOLY

5)    NEMOVITÝ MAJETEK

5.1 Prodej pozemků p.č. 818/2 a 849/2 k.ú. Holásky

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit prodej pozemků p.č. 818/2 a 849/2 k.ú. Holásky Ladislavě Hubáčkové.

5.2 Vyjádření k pronájmu části pozemku p.č. 897/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada schválila pronájem části pozemku p.č. 897/1 k.ú. Brněnské Ivanovice paní Jeřábkové z úrovně města Brna.

5.3 Pronájem kanceláře ve zdravotním středisku

Usnesení:

Rada neschvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ve zdravotním středisku Mgr.Radku Zuščákovi za roční nájemné 12.000,- Kč.

6)    MOVITÝ MAJETEK

6.1. Označení Radnice a Úřadu MČ Brno – Tuřany

Usnesení : 

Rada  schvaluje zhotovení  tabulkového označení Radnice a Úřadu MČ Brno-Tuřany firmou Smaltovna Tupesy, a.s., cena včetně DPH 10 714,- Kč a nezbytné dopravní a instalační náklady.

6.2. Oprava nesvítících vánočních prvků

Usnesení : 

Rada  schvaluje opravu nesvítících vánočních prvků dle sdělení firmou JKV Opava s.r.o., Vrchní 85/30,    747 05  Opava a pověřuje úřad zjištěním podmínek opravy.

7)    JEDNOTKY SDH

8)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

8.1 Návrh na změnu územního plánu p.č. 55/1, 46, k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení :

Rada doporučuje ZMČ souhlasit se změnou funkčního využití pozemků  p.č. 55/1 a 46, k.ú. Brněnské Ivanovice  z plochy KV – plochy krajinné zeleně všeobecné  na plochu SV – smíšená plocha výroby a služeb.

Usnesení nebylo schváleno.

 

 

 

 

8.2 AISIN AI,  Nový závod v Brně  –  EIA

Usnesení :

K zahájenému zjišťovacímu řízení stavby: AISIN AI, Nový závod v Brně,zveřejnění oznámení záměru  posuzovaného dle zákona č. 100/2001 Sb. o  posuzování vlivů na životní prostředí,má Rada následující požadavky: zjistit negativní vliv staveništní, provozní , osobní a hromadné dopravy na životní prostředí MĆ Brno-Tuřany, navrhnout a předložit orgánům MČ k posouzení návrh opatření, která povedou k eliminaci těchto negativních dopadů na životní prostředí MĆ Brno-Tuřany.

8.3 CTPark Brno B1.1  –  EIA

Usnesení :

K zahájenému zjišťovacímu řízení stavby: CTPark Brno B1.1,zveřejnění oznámení záměru  posuzovaného dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí,má Rada následující požadavky: zjistit negativní vliv staveništní, provozní , osobní a hromadné dopravy na životní prostředí MĆ Brno-Tuřany, navrhnout a předložit orgánům MČ k posouzení návrh opatření, která povedou k eliminaci těchto negativních dopadů na životní prostředí MĆ Brno-Tuřany.

8.4 CTPark Šlapanice technické vybavení území  –  EIA

Usnesení :

K zahájenému zjišťovacímu řízení stavby: CTPark Šlapanice – technické vybavení území,zveřejnění oznámení záměru  posuzovaného dle zákona č. 100/2001 Sb. o  posuzování vlivů na životní prostředí,má Rada následující požadavky: zjistit negativní vliv staveništní, provozní , osobní a hromadné dopravy na životní prostředí MĆ Brno-Tuřany, navrhnout a předložit orgánům MČ k posouzení návrh opatření, která povedou k eliminaci těchto negativních dopadů na životní prostředí MĆ Brno-Tuřany.

8.5 Dodatek ke smlouvě o zajištění financování systému IDS JMK

Usnesení :

Rada schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 98 403,- Kč do IDS JmK na nadstandard dopravní obslužnosti (autobusová linka 73 ).

9)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9.1 Park Jahodová

Usnesení :

Rada schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo s Lubomírem Strakou-Flora servis, Faměrovo nám.29, Brno na rekonstrukci parku Jahodová, týkající se posunutí termínu plnění 1. etapy díla do 30. 4. 2007  a slevy za nedodržení podmínek smlouvy. Sleva bude uplatněna formou dodávky herních prvků  v hodnotě 270.249,- Kč vč. DPH zdarma.

 

 

 

 

9.2 Údržba  parku Malinská a zeleně u hl. komunikace

Usnesení :

Rada schvaluje otevření parku Malinská i v zimním období vč.rozšíření údržby parku firmou Ing. Pavel Švec, Záhřebská 31, Brno a dále Rada schvaluje rozšíření údržby ploch zeleně podél ul. Hanácké, kterou provádí Ing. Pavel Švec, Záhřebská 31, Brno, na celý kalendářní rok. Rada požaduje uzavření příslušných dodatků ke smlouvám.

Rada souhlasí s proplacením faktury firmě Ing. Pavel Švec, Záhřebská 31, Brno ve výši 5355,- Kč  za provedenou údržbu parku Malinská za prosinec 2006.

10) RŮZNÉ

 

 

 

 

 

V Brně – Tuřanech  3.1.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                     Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                              místostarostka MČ Brno-Tuřany