Usnesení z 78/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 26.8.2009

Usnesení z 78/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 26.8.2009

26.8.2009

Přítomni dle prezenční listiny:

Ing.Miroslav Dorazil, starosta

Ing.Vlasta Hrdlíková, místostarostka

Ing.Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing.Jan Šnajdr, člen Rady

Ing.Zdeněk Cibulka, tajemník ÚMČ

 

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Komise kulturní, sportovní a volnočasových aktivit – zápis

1.4 Finanční výbor -zápis

1.5 Komise finanční – zápis

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Úprava Statutu města Brna dle silničního zákona

2.2 Dopravně bezpečnostní opatření

3)     ROZPOČET

3.1 Rozpočtové opatření č. 11/2009

4)     POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

5)     ŠKOLY

6)     NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Vyjádření k pronájmu pozemků v k.ú. Brněnské Ivanovice společnosti AGRO Brno-Tuřany, a.s.

6.2 Vyjádření k pronájmu pozemků v k.ú. Tuřany společnosti AGRO Brno-Tuřany, a.s.

6.3 Vyjádření k prodeji/pronájmu pozemků v k.ú. Tuřany, lokalita Myslivecká – Východní.

6.4 Zrušení smlouvy o nájmu pozemků p.č. 887/2 a 887/3 k.ú. Brněnské Ivanovice

6.5 Výměna kotle v budově ÚMČ Brno – Tuřany

6.6 Projektová dokumentace “Stavební úpravy části objektu Tuřanské nám. 3, Brno”

7)     MOVITÝ MAJETEK

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9)     RŮZNÉ

9.1 Určení místa pro uzavírání manželství

9.2 Pamětní medaile

•1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

•1.1 Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 78/V. schůze RMČ.

•1.2 Kontrola úkolů

•1.3 Komise kulturní, sportovní a volnočasových aktivit – zápis

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis č.4 ze schůze Komise kulturní, sportovní a volnočasových aktivit, která se konala 3.6.2009.

•1.4 Finanční výbor -zápis

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z 15/V. zasedání  Finančního výboru, které se konalo 24.8.2009.

•1.5 Komise finanční – zápis

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis ze 12.schůze komise finanční, která se konala 13.8.2009.

•2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

•2.1 Úprava Statutu města Brna dle silničního zákona

Usnesení:

Rada v souladu s ustanovením § 139 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů nesouhlasí s tím, aby MMB rozhodoval o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a o vyřazení místní komunikace z této kategorie dle § 40 zákona č. 13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

•2.2 Dopravně bezpečnostní opatření

Usnesení:

Rada souhlasí s navrženým dopravně bezpečnostním opatřením akce „Veřejné setkání s papežem Benediktem XVI. v Brně” ve dnech 26.9. – 27.9.2009, s navrženými uzavírkami a objížďkami a s vydáním rozhodnutí ZUK.

•3)    ROZPOČET

•3.1 Rozpočtové opatření č. 11/2009

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu  schválit doplněné rozpočtové opatření č.11/2009, které tvoří přílohu č.1 zápisu.

•4)    POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

•5)    ŠKOLY

•6)    NEMOVITÝ MAJETEK

•6.1 Vyjádření k pronájmu pozemků v k.ú. Brněnské Ivanovice společnosti AGRO Brno-Tuřany, a.s.

Usnesení:

Rada doporučuje orgánům města schválit pronájem pozemků části p.č. 228/1, p.č. 229, 232, 233 a 241/2 k.ú. Brněnské Ivanovice společnosti AGRO Brno-Tuřany, a.s.

•6.2 Vyjádření k pronájmu pozemků v k.ú. Tuřany společnosti AGRO Brno-Tuřany, a.s.

Usnesení:

Rada doporučuje orgánům města schválit pronájem pozemků p.č. 3533, 3534/4, 3535/3, 3536/3, 3537/3, 3538/3, 3539/3, 3540/3, 3541/3, 3542/3, 3543/3, 3544/3, 3545/3, 3546/3, 3547/3, 3548/3 k.ú. Tuřany společnosti AGRO Brno-Tuřany, a.s.

•6.3 Vyjádření k prodeji/pronájmu pozemků v k.ú. Tuřany, lokalita Myslivecká – Východní

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu nedoporučit orgánům města schválit prodej pozemků částí p.č. 210/1, 211/1, 214/1, 214/16 vyznačených v příloze č.2 zápisu a doporučuje Zastupitelstvu doporučit orgánům města schválit prodej pozemků p.č. 269, 272, 261, 255, 263, 246, 252, vše v k.ú. Tuřany vyznačených v příloze č.3 zápisu.

Rada doporučuje orgánům města schválit pronájem pozemků částí p.č. 210/1, 211/1, 214/1, 214/16 v k.ú. Tuřany.

•6.4 Zrušení smlouvy o nájmu pozemků p.č. 887/2 a 887/3 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dohody s Vladimírou Konečnou o zrušení smlouvy o nájmu pozemků p.č. 887/2 a 887/3 k.ú. Brněnské Ivanovice. Text dohody je uveden v příloze č.4 zápisu.

•6.5 Výměna kotle v budově ÚMČ Brno – Tuřany

Usnesení:

Rada  schvaluje dodávku a výměnu plynového otopného kotle v budově ÚMČ Brno – Tuřany, Tuřanské nám.1 dle nabídky Mgr.Milana Bláhy, Brno  za cenu 89 970,-Kč vč. DPH.

•6.6 Projektová dokumentace “Stavební úpravy části objektu Tuřanské nám. 3, Brno”

Usnesení:

Rada nemá připomínky k předložené projektové dokumentaci pro stavební povolení akce “Stavební úpravy části objektu Tuřanské nám. 3, Brno”, kterou zpracoval Ing. arch. Bronislav Sedláček, Atelier dap, s.r.o., Brno.

•7)    MOVITÝ MAJETEK

•8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•9)    RŮZNÉ

•9.1 Určení místa pro uzavírání manželství

Usnesení:

Rada určuje obřadní místnost radnice městské části Brno-Tuřany, Tuřanské nám. 84/1, Brno jako místo pro uzavírání manželství.

•9.2 Pamětní medaile

Usnesení:

Rada schvaluje zhotovení 1000 ks pamětních medailí k příležitosti veřejného setkání s papežem Benediktem XVI. v Brně dne 26.9.2009 dle nabídky Libuše Hirtové,Brno.

 

 

 

V Brně – Tuřanech 26.8.2009

 

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                               Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                                  místostarostka MČ Brno-Tuřany