Usnesení z 77/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 12.8.2009

Usnesení z 77/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 12.8.2009

12.8.2009

Přítomni dle prezenční listiny:                            omluven:

Ing.Vlasta Hrdlíková, místostarostka                 Ing.Miroslav Dorazil, starosta

Ing.Sylva Kostková, členka Rady                      Ing. Zdeněk Cibulka, tajemník ÚMČ

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing.Jan Šnajdr, člen Rady

Mgr. Renata Pokorná, vedoucí OV ÚMČ

Ing. Jitka Gallová, vedoucí OST ÚMČ

 

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Program 20/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

1.4 Komise finanční – zápis

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Vyjádření k rozšíření areálu firmy BARABA Brno s.r.o.

2.2 Vyjádření k dopravnímu napojení stavby Vitality centrum

2.3 Vyjádření k záměru výstavby bytových domů v lokalitě Sladovnická

2.4 Vyjádření ke stavebním úpravám zemědělské stavby v lokalitě Chrlická

2.5 Doplnění usnesení Rady k pěšímu propojení ulic Jubilejní a Jiřinové

2.6 Vyjádření k záměru výstavby rodinného domu na ulici Rolencové

2.7 Vyjádření k rozšíření provozovny Řeznictví Jan Bubla

2.8 Fotovoltaický solární systém na Votroubkové 10 a 12

2.9 Fotovoltaický a solární systém na Sladovnické 6, Votroubkové 6 a 9 a Jahodové 62

2.10 Vyjádření ke stavbě přípojky VN pro fotovoltaickou elektrárnu

3)     ROZPOČET

3.1 Rozpočtové opatření č. 11/2009

3.2 Rozpočtový výhled na období 2011-2019

4)     POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČÍ PODPORY A DARŮ

5)     ŠKOLY

5.1 Žádost Mateřské školy Brno, V Aleji 2, příspěvkové organizace o navýšení rozpočtu

5.2 Žádost Mateřské školy Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvkové organizace o změnu termínu zahájení provozu

6)     NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Dodatek č. 2 ke smlouvě na provedení stavebních úprav části budovy MŠ U Lípy Svobody 3, Brno

6.2 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 1103 k.ú. Brněnské Ivanovice

6.3 Umístění přípojného komunikačního vedení na budově radnice

7)     MOVITÝ MAJETEK

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9)     RŮZNÉ

9.1 Přítisk na poštovní nálepky u příležitosti 150. výročí pošty v Tuřanech

•1)    ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

•1.1 Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 77/V. schůze RMČ a pověřuje Zdenka Svobodu podpisem zápisu.

•1.2 Kontrola úkolů

•1.3 Program 20/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje program 20/V.zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany, které se uskuteční dne 27.8.2009 v 18 hodin, takto: 1. Technický bod, 2. Námitky členů ZMČ k zápisu z 19/V. zasedání ZMČ,         3. Kontrola usnesení z 19/V. zasedání ZMČ, 4. Dotazy k usnesením z jednání RMČ, 5. Informace o kontrolách provedených výbory ZMČ, 6. Informace o jednáních starosty a místostarostky, 7. Návrhy a podněty občanů, 8. Rozpočtové opatření č. 11/2009, 9. Rozpočtový výhled na období 2011-2019, 10. Přehled hospodaření MČ Brno-Tuřany za období 1-6/2009, 11. Žádost Mateřské školy Brno, U Lípy Svobody 3, PO o navýšení rozpočtu, 12. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o koordinaci výkopových prací, 13. Vyjádření k návrhu novely Statutu města Brna, 14. Vyjádření k prodeji pozemku p.č.2337 k.ú.Holásky, 15. Vyjádření k prodeji ideální 1/2 pozemku p.č.201/5 k.ú.Holásky, 16. Vyjádření k prodeji pozemku 3893 k.ú. Tuřany, 17. Vyjádření ke zřízení věcného břemene k pozemkům 2353, 2356 k.ú. Holásky, 18. Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 684 a 685 k.ú. Tuřany, 19. Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 1103 k.ú. Brněnské Ivanovice, 20. Různé, 21. Závěr.

•1.4 Komise finanční – zápis

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis ze schůze Komise finanční, která se konala dne 5.5.2009.

•2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

•2.1 Vyjádření k rozšíření areálu firmy BARABA Brno s.r.o.

Usnesení:

Rada souhlasí s dodatečným povolením stavby “Rozšíření areálu firmy BARABA Brno s.r.o.” na pozemku p.č. 1346/1 k.ú. Brněnské Ivanovice v ploše DP při ulici Petlákově  pouze za předpokladu, že se jedná o stavbu dočasnou nejdéle na 3 roky, a to do doby zahájení územního řízení na stavbu veřejného parkoviště nebo do změny územního plánu v dotčené ploše.

•2.2 Vyjádření k dopravnímu napojení stavby Vitality centrum

Usnesení:

Rada nesouhlasí s návrhem na dopravní řešení napojení Vitality centra v Holáskách na síť místních komunikací předloženým společností INTERPLAN-CZ s.r.o. a doporučuje navrhnout napojení na místní komunikaci ulice U Potoka variantně buď jednosměrnou komunikací šířky 3,0 m zaokruhovanou nebo obousměrnou komunikací šířky 6,0 m se zakončením smyčkou. Rada konstatuje že předložené dopravní řešení není dostačující.

•2.3 Vyjádření k záměru výstavby bytových domů v lokalitě Sladovnická

Usnesení:

Rada souhlasí se záměrem výstavby bytových domů v Brněnských Ivanovicích v lokalitě Sladovnická dle návrhu Ing. arch. Markéty Veselé.

Rada nesouhlasí s provizorním trasováním komunikace za objekty garáží, požaduje vést trasu komunikace, navazující na stávající ulici Sladovnickou, v souladu s územním plánem a dále požaduje zahrnout do dokumentace DUR i úpravu šířkových poměrů ve stávající komunikaci ulice Sladovnické a úpravu křižovatky s ulicí Kaštanovou.

•2.4 Vyjádření ke stavebním úpravám zemědělské stavby v lokalitě Chrlická

Usnesení:

Rada souhlasí se záměrem Aleny Přepechalové provést stavební úpravy, přístavbu a změnu užívání zemědělské stavby na rodinný dům na pozemcích p.č. 4670/1 a 4670/2 k.ú. Tuřany za podmínky, že úpravy budou povoleny až po zpracování DUR na prodloužení komunikace.

Rada ukládá ÚMČ zajistit nabídky na zpracování DUR na komunikaci v prodloužení ulice Chrlické.

•2.5 Doplnění usnesení Rady k pěšímu propojení ulic Jubilejní a Jiřinové

Usnesení:

Rada doplňuje usnesení bodu 2.7. ze 72/V. schůze Rady takto: Rada nepožaduje žádné stavební úpravy v místě průchodu, požaduje pouze ponechání územní rezervy pro budoucí pěší komunikační propojení.

•2.6 Vyjádření k záměru výstavby rodinného domu na ulici Rolencové

Usnesení:

Rada nemá námitek k záměru výstavby rodinného domu na pozemku p.č. 1276 k.ú. Tuřany u rodinného domu Rolencova 100.

•2.7 Vyjádření k rozšíření provozovny Řeznictví Jan Bubla

Usnesení:

Rada souhlasí se záměrem přístavby a rekonstrukce Řeznictví Jan Bubla, spočívajícím ve změně dispozice provozovny a v rozšíření zázemí zaměstnanců.

•2.8 Fotovoltaický solární systém na Votroubkové 10 a 12

Usnesení:

Rada nemá námitek k umístění fotovoltaického solárního systému na nemovitostech Votroubkova 10 a 12.

•2.9 Fotovoltaický a solární systém na Sladovnické 6, Votroubkové 6 a 9 a Jahodové 62

Usnesení:

Rada nemá námitek k umístění fotovoltaického a solárního systému na nemovitostech v areálu Sladovnická 6, na rodinných domech Votroubkova 6 a 9 a v areálu Jahodová 62.

•2.10 Vyjádření ke stavbě přípojky VN pro fotovoltaickou elektrárnu

Usnesení:

Rada nemá námitek k umístění přípojky VN fotovoltaické elektrárny pro investora  Brno Solar park a.s. dle návrhu společnosti SEKV, spol. s r.o.

•3)    ROZPOČET

•3.1 Rozpočtové opatření č. 11/2009

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č.11/2009. Návrh rozpočtového opatření tvoří přílohu č. 1 zápisu.

•3.2 Rozpočtový výhled na období 2011-2019

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit rozpočtový výhled městské části Brno-Tuřany na období let 2011-2019 uvedený v příloze č.2 tohoto zápisu.

•4)    POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČÍ PODPORY A DARŮ

4.1 Žádost o veřejnou finanční podporu Sboru dobrovolných hasičů Brno-Holásky

Usnesení:

Rada schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 23.000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Brno-Holásky na akci Tradiční Bartolomějské hody 2009 – 90. výročí, které se konají ve dnech 21.-23.8.2009, a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•5)    ŠKOLY

•5.1 Žádost Mateřské školy Brno, V Aleji 2, příspěvkové organizace o navýšení rozpočtu

Usnesení :

Rada ukládá ÚMČ zapracovat do návrhu rozpočtového opatření č. 11/2009 navýšení rozpočtu Mateřské školy Brno, V Aleji 2, příspěvkové organizace o částku 15.000,- Kč na pokrytí věcných nákladů na stravování, rozvozu stravy, energie a ostatních služeb.

•5.2 Žádost Mateřské školy Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvkové organizace o změnu termínu zahájení provozu

Usnesení:

Rada souhlasí se změnou zahájení provozu Mateřské školy Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace ve školním roce 2009/2010 od 7.9.2009.

•6)    NEMOVITÝ MAJETEK

•6.1 Dodatek č. 2 ke smlouvě na provedení stavebních úprav části budovy MŠ U Lípy Svobody 3, Brno

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě na provedení stavebních úprav části budovy MŠ U Lípy Svobody 3, Brno se společností DIRS Brno s.r.o.. Předmětem dodatku je provedení sádrokartonového podhledu s izolací a svítidly v budově MŠ U Lípy Svobody v místnosti č. 111 (lehárna) za cenu 105 197,- Kč vč. DPH a provedení opravy a stavebních úprav oplocení za cenu 69 027,- Kč vč. DPH s termínem plnění do 30.9.2009. Rada svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách dodatku č. 2 smlouvy.

•6.2 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 1103 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu nedoporučit orgánům města schválit prodej pozemku p.č. 1103 k.ú. Brněnské Ivanovice PhDr. Jiřímu Bartošovi.

•6.3 Umístění přípojného komunikačního vedení na budově radnice

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření souhlasného prohlášení o umístění přípojného komunikačního vedení na budově radnice se společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Text souhlasného prohlášení je uveden v příloze č. 3 zápisu.

•7)    MOVITÝ MAJETEK

•8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•9)    RŮZNÉ

•9.1 Přítisk na poštovní nálepky u příležitosti 150. výročí pošty v Tuřanech

Usnesení:

Rada doporučuje starostovi objednat u České pošty, s.p. u příležitosti 150. výročí pošty v Tuřanech vytvoření přítisků na R-nálepku v počtu 1000 ks, přítisků na cennou nálepku na APOST v počtu 1000 ks a zhotovení vlastní známky městské části v počtu 55 tiskových listů.

Rada ukládá starostovi a místostarostce jednat s Českou poštou, s.p. o zhotovení a používání ručního razítka u příležitosti 150. výročí pošty v Tuřanech na náklady České pošty, s.p.

 

V Brně – Tuřanech 12.8.2009

 

 

 

Ing. Vlasta Hrdlíková                                                          Zdeněk Svoboda

místostarostka MČ Brno-Tuřany                              člen Rady MČ Brno-Tuřany