Usnesení z 76/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 29.7.2009

Usnesení z 76/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 29.7.2009

29.7.2009

Přítomni dle prezenční listiny:

Ing.Miroslav Dorazil, starosta

Ing.Vlasta Hrdlíková, místostarosta

Ing.Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing.Jan Šnajdr, člen Rady

Ing. Zdeněk Cibulka, tajemník ÚMČ

 

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Realizace přechodu před radnicí – výběr zhotovitele

2.2 Realizace přechodu před radnicí – TDI

2.3 Oprava chodníku na ulici Glocové

3)     ROZPOČET

3.1 Rozpočtové opatření č. 10/2009

3.2 Přehled hospodaření MČ Brno-Tuřany za období 1-6/2009

4)     POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČÍ PODPORY A DARŮ

4.1 Žádost ZO ČSOP Narcis o poskytnutí veřejné finanční podpory

5)     ŠKOLY

5.1 Výsledky hospodaření škol za 1-6 2009

5.2 Žádost Mateřské školy Brno, U Lípy Svobody 3, PO o navýšení rozpočtu

6)     NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Oprava střechy bytového domu Pastevní 1, Brno – výběr zhotovitele

6.2 Nájem služebního bytu v ZŠ Měšťanská

6.3 Jednostranné zvyšování nájemného z bytu

6.4 Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 684 a 685 k.ú. Tuřany

6.5 Pronájem pozemků p.č. 887/2 a 887/3 k.ú. Brněnské Ivanovice

7)     MOVITÝ MAJETEK

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Betonový stůl na stolní tenis

9)     RŮZNÉ

•1)    ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

•1.1 Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 76/V. schůze RMČ.

•1.2 Kontrola úkolů

•2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

•2.1 Realizace přechodu před radnicí – výběr zhotovitele

Usnesení:

Rada schvaluje zhotovení stavby „Zvyšování bezpečnosti silničního provozu v MČ Brno – Tuřany, část I – přechod před radnicí” dle nabídky společnosti Jan Veselý, Brno za cenu 1 753 841,- Kč s DPH a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•2.2 Realizace přechodu před radnicí – TDI

Usnesení:

Rada schvaluje zajištění výkonu TDI stavby „Zvyšování bezpečnosti silničního provozu v MČ Brno – Tuřany, část I – přechod před radnicí” dle nabídky společnosti Brněnské komunikace a.s., Brno za cenu 21 420,- Kč vč.DPH a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•2.3 Oprava chodníku na ulici Glocové

Usnesení:

Rada schvaluje opravu chodníku ulice Glocové na straně sudých čísel dle nabíky firmy FISTAV, spol. s r.o., Brno za cenu 266 523,- Kč vč.DPH a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•3)    ROZPOČET

•3.1 Rozpočtové opatření č. 10/2009

Usnesení:

Rada schvaluje rozpočtové opatření č.10 /2009, které je uvedeno v příloze č.1 zápisu.

•3.2 Přehled hospodaření MČ Brno-Tuřany za období 1-6/2009

Usnesení:

Rada bere na vědomí výsledky hospodaření MČ Brno-Tuřany za období 1-6/2009 a požaduje, aby o stavu plnění rozpočtu bylo informováno Zastupitelstvo.

•4)    POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČÍ PODPORY A DARŮ

•4.1 Žádost ZO ČSOP Narcis o poskytnutí veřejné finanční podpory

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 3 000,- Kč ZO ČSOP Narcis na pořízení vývěsní skříňky a opravu jejího úchytného zařízení a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•5)    ŠKOLY

•5.1 Výsledky hospodaření škol za 1-6 2009

Usnesení :

Rada nemá námitky proti výsledkům hospodaření za 1-6 2009 příspěvkových organizací Mateřská škola Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace, Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace, Mateřská škola Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace a Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace.

•5.2 Žádost Mateřské školy Brno, U Lípy Svobody 3, PO o navýšení rozpočtu

Usnesení :

Rada nedoporučuje Zastupitelstvu schválit navýšení rozpočtu Mateřské školy Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvkové organizace o částku 30.000,- Kč na zakoupení nových postýlek, lůžkovin  a barev pro renovaci zahradních prvků.

•6)    NEMOVITÝ MAJETEK

•6.1 Oprava střechy bytového domu Pastevní 1, Brno – výběr zhotovitele

Usnesení:

Rada schvaluje zhotovení stavby „Oprava střechy bytového domu Pastevní 1, Brno” dle nabídky společnosti DK stavební společnost s.r.o., Brno za cenu  1.074.827,20 Kč vč.DPH a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•6.2 Nájem služebního bytu v ZŠ Měšťanská

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dodatku č.4 ke smlouvě o nájmu služebního bytu v ZŠ Měšťanská 21, Brno s Petrem Kadlecem. Rada schvaluje text dodatku, který tvoří přílohu č.2 zápisu.

•6.3 Jednostranné zvyšování nájemného z bytu

Usnesení :

Rada schvaluje jednostranné zvýšení nájemného z bytu dle zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu s účinností od 1.ledna 2010 pro byt na Tuřanském nám. 1 na 52,- Kč/m²/měsíc a pro byty na Pastevní 1 na 62,- Kč/m²/měsíc.

•6.4 Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 684 a 685 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu doporučit orgánům města Brna schválit prodej pozemků p.č.684 a 685     k.ú. Tuřany Haně Březinové.

•6.5 Pronájem pozemků p.č. 887/2 a 887/3 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada schvaluje pronájem pozemků p.č. 887/2 a 887/3 k.ú. Brněnské Ivanovice Vladimíře Konečné, Újezd    u Brna a schvaluje text nájemní smlouvy, který tvoří přílohu č.3 zápisu.

•7)    MOVITÝ MAJETEK

•8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•8.1 Betonový stůl na stolní tenis

Usnesení :

Rada schvaluje dodání a instalaci betonového stolu na stolní tenis do areálu hřiště na Javorové Vladimírem Matějou, Brno za cenu 22 610,- vč.DPH.

•9)    RŮZNÉ

 

 

V Brně – Tuřanech 29.7.2009

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                               Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                                  místostarostka MČ Brno-Tuřany