Usnesení z 75/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 15.7.2009

Usnesení z 75/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 15.7.2009

15.7.2009

Přítomni dle prezenční listiny:

Ing.Miroslav Dorazil, starosta

Ing.Vlasta Hrdlíková, místostarosta

Ing.Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing.Jan Šnajdr, člen Rady

Ing. Zdeněk Cibulka, tajemník ÚMČ

 

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Komise stavební,rozvoje a správy majetku – zápis

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Bezbariérová úprava chodníku Revoluční

2.2 Zadání územní studie Kaštanová – Černovický hájek

3)     ROZPOČET

3.1 Rozpočtové opatření č. 9/2009

4)     POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČÍ PODPORY A DARŮ

4.1 Žádost Českého zahrádkářského svazu, ZO Brno-Tuřany o poskytnutí veřejné finanční podpory

5)     ŠKOLY

6)     NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Pronájem pozemku p.č. 2392 k.ú. Holásky

6.2 Úprava nájemních smluv pozemků z důvodu výstavby U potoka

6.3 Vyjádření k prodeji nebo k pronájmu pozemku p.č. 3893 k.ú. Tuřany

6.4 Vyjádření ke zřízení věcného břemene k pozemkům p.č. 2353 a 2356 k.ú. Holásky

6.5 Nabídky na dodávku el. energie do objektů svěřených městské části

6.6 Vjezd do zahrady ZŠ Požární

6.7 Oprava plotu ZŠ Požární

6.8 Dodatek č. 1 ke smlouvě na provedení stavebních úprav části budovy MŠ U Lípy Svobody 3, Brno

7)     MOVITÝ MAJETEK

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9)     RŮZNÉ

•1)    ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

•1.1 Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 75/V. schůze RMČ.

•1.2 Kontrola úkolů

•1.3 Komise stavební,rozvoje a správy majetku – zápis

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis ze schůze Komise stavební, rozvoje a správy majetku, která se konala 13.7.2009.

•2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

•2.1 Bezbariérová úprava chodníku Revoluční

Usnesení:

Rada schvaluje provedení bezbariérové úpravy chodníku podél prodejny Řeznictví Jan Bubla na ulici Revoluční, Brno dle nabídky firmy Kodastav s.r.o., Brno za cenu 59 058,- Kč  vč. DPH a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•2.2 Zadání územní studie Kaštanová – Černovický hájek

Usnesení:

Rada bere na vědomí obsah Zadání územní studie Kaštanová – Černovický hájek z OÚPR MMB a má k předloženému materiálu připomínky uvedené v příloze č.1 zápisu.

•3)    ROZPOČET

•3.1 Rozpočtové opatření č. 9/2009

Usnesení:

Rada schvaluje rozpočtové opatření č.9 /2009, které je uvedeno v příloze č.2 zápisu.

•4)    POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČÍ PODPORY A DARŮ

•4.1 Žádost Českého zahrádkářského svazu, ZO Brno-Tuřany o poskytnutí veřejné finanční podpory

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 10 000,- Kč Českému zahrádkářskému svazu, základní organizaci Brno-Tuřany, Švédská ulice na opravu a nátěr oken budovy zahrádkářského svazu a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•5)    ŠKOLY

•6)    NEMOVITÝ MAJETEK

•6.1 Pronájem pozemku p.č. 2392 k.ú. Holásky

Usnesení:

Rada neschvaluje pronájem pozemku p.č. 2392 k.ú. Holásky Josefu Dvořákovi.

•6.2 Úprava nájemních smluv pozemků z důvodu výstavby U potoka

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dodatku č.1 k nájemní smlouvě s Jaroslavou Arramendiovou a uzavření dodatku   č.2 k nájemní smlouvě s Josefem Zemanem.Text dodatku č.1 je uveden v příloze č.4 zápisu a text dodatku č.2 je uveden v příloze č.5 zápisu.

•6.3 Vyjádření k prodeji nebo k pronájmu pozemku p.č. 3893 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada doporučuje orgánům města schválit pronájem pozemku p.č. 3893 k.ú. Tuřany.

Rada doporučuje Zastupitelstvu doporučit orgánům města schválit prodej pozemku p.č. 3893 k.ú. Tuřany.

•6.4 Vyjádření ke zřízení věcného břemene k pozemkům p.č. 2353 a 2356 k.ú. Holásky

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu doporučit orgánům města schválit zřízení věcného břemene k pozemkům p.č. 2353 a 2356 k.ú. Holásky spočívajícího ve vedení přípojky kanalizace těmito pozemky dle návrhu společnosti INTERPLAN-CZ s.r.o., Brno.

•6.5 Nabídky na dodávku el. energie do objektů svěřených městské části

Usnesení:

Rada doporučuje starostovi ukončit smlouvu se společností E.ON Energie, a.s. na dodávku el. energie do objektu zdravotního střediska a uzavřít novou smlouvu se společností United Energy Trading, a.s.

Rada doporučuje tajemníkovi ukončit smlouvu se společností E.ON Energie, a.s.  na dodávku el. energie do radnice MČ Brno-Tuřany a uzavřít novou smlouvu se společností United Energy Trading, a.s.

Rada doporučuje příspěvkovým organizacím zřízeným městskou částí ukončit smlouvu se společností E.ON Energie, a.s. na dodávku el. energie a uzavřít novou smlouvu se společností  United Energy Trading, a.s.

•6.6 Vjezd do zahrady ZŠ Požární

Usnesení:

Rada schvaluje provedení vjezdu a zřízení vjezdové brány do zahrady ZŠ Požární 1, Brno dle nabídky firmy Kodastav s.r.o., Brno za cenu 134 987,- Kč vč. DPH a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•6.7 Oprava plotu ZŠ Požární

Usnesení:

Rada schvaluje provedení opravy plotu kolem zahrady ZŠ Požární 1, Brno dle nabídky firmy Kodastav s.r.o., Brno za cenu 75 749,- Kč vč. DPH a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•6.8 Dodatek č. 1 ke smlouvě na provedení stavebních úprav části budovy MŠ U Lípy Svobody 3, Brno

Usnesení:

Rada schvaluje provedení opravy části stropů v budově MŠ U Lípy Svobody 3, Brno společností DIRS Brno s.r.o. za cenu 194 178,- Kč vč. DPH a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách dodatku č.1 smlouvy.

•7)    MOVITÝ MAJETEK

•8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•9)    RŮZNÉ

 

 

V Brně – Tuřanech 15.7.2009

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                               Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                                  místostarostka MČ Brno-Tuřany