Usnesení z 74/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 1.7.2009

Usnesení z 74/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 1.7.2009

1.7.2009

Přítomni dle prezenční listiny:

Ing.Miroslav Dorazil, starosta                                        omluven: Ing.Jan Šnajdr, člen Rady

Ing.Vlasta Hrdlíková, místostarosta

Ing.Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing. Zdeněk Cibulka, tajemník ÚMČ

 

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Finanční výbor-zápis z 14/V. zasedání

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Úprava Tuřanského náměstí

3)     ROZPOČET

3.1 Harmonogram přípravy rozpočtu městské části Brno-Tuřany  na rok 2010

4)     POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČÍ PODPORY A DARŮ

5)     ŠKOLY

5.1 Žádost obce Podolí o prominutí úhrady neinvestičních výdajů na žáka

6)     NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Vyjádření k umístění optické kabeláže v budově radnice

6.2 Pronájem pozemku p.č. 2392 k.ú. Holásky

6.3 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 2337 k.ú. Holásky

6.4 Vyjádření k prodeji ideální 1/2 pozemku p.č. 201/5 k.ú. Holásky

6.5 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování realizační dokumentace akce BESIP

6.6 Žádost o pořízení herních prvků

6.7 Výměna oken v MŠ U Lípy Svobody 3

6.8 Úprava pozemku kolem studny na Ivanovickém náměstí

6.9 Oprava bazénu v MŠ na ulici Holásecká 11

6.10 Projektová dokumentace na rekonstrukci napojení ZŠ Měšťanská 21 na rozvody nn

7)     MOVITÝ MAJETEK

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9)     RŮZNÉ

9.1 Vyjádření k návrhu novely Statutu města Brna

9.2 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o přenechání majetku do užívání pro pracoviště hmotné nouze

9.3 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o koordinaci výkopových prací

•1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

•1.1 Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 74/V. schůze RMČ.

•1.2 Kontrola úkolů

•1.3 Finanční výbor-zápis z 14/V. zasedání

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z 14/V. zasedání  Finančního výboru, které se konalo 23.6.2009.

•2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

•2.1 Úprava Tuřanského náměstí

Usnesení:

Rada schvaluje úpravu Tuřanského náměstí dle nabídky firmy Paleček Josef, 628 00 Brno za cenu 958.973,- Kč vč. DPH a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•3)    ROZPOČET

•3.1 Harmonogram přípravy rozpočtu městské části Brno-Tuřany  na rok 2010

Usnesení:

Rada schvaluje harmonogram přípravy rozpočtu městské části Brno-Tuřany na rok 2010, který je přílohou č.1 zápisu.

•4)    POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČÍ PODPORY A DARŮ

•5)    ŠKOLY

•5.1 Žádost obce Podolí o prominutí úhrady neinvestičních výdajů na žáka

Usnesení :

Rada neschvaluje prominutí úhrady neinvestičních výdajů ZŠ za žáka z obce Podolí  navštěvujícího ve školním roce 2008/2009 ZŠ Měšťanská 21, Brno.

•6)    NEMOVITÝ MAJETEK

•6.1 Vyjádření k umístění optické kabeláže v budově radnice

Usnesení:

Rada nemá námitek proti umístění optické kabeláže v budově radnice MČ Brno-Tuřany pro napojení radnice na telekomunikační technologie města Brna.

•6.2 Pronájem pozemku p.č. 2392 k.ú. Holásky

Usnesení:

Rada odkládá rozhodnutí o pronájmu  pozemku p.č. 2392 k.ú. Holásky Josefu Dvořákovi, Brno do příští schůze RMČ.

•6.3 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 2337 k.ú. Holásky

Usnesení:

Rada nedoporučuje Zastupitelstvu doporučit orgánům města schválit prodej pozemku p.č. 2337 k.ú. Holásky.

•6.4 Vyjádření k prodeji ideální 1/2 pozemku p.č. 201/5 k.ú. Holásky

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu doporučit orgánům města schválit prodej spoluvlastnického podílu ideální 1/2 pozemku p.č. 201/5 k.ú. Holásky.

•6.5 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování realizační dokumentace akce BESIP

Usnesení :

Rada schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na zpracování realizační dokumentace akce BESIP uzavřené se společností Brněnské komunikace a.s. Text dodatku je uveden v příloze č.3 zápisu.

•6.6 Žádost o pořízení herních prvků

Usnesení :

Rada bere na vědomí žádost ZŠ Měšťanská 21, Brno.

•6.7 Výměna oken v MŠ U Lípy Svobody 3

Usnesení:

Rada schvaluje výměnu oken v MŠ U Lípy Svobody 3, Brno dle nabídky firmy   B MONTE s.r.o., Tišnov za cenu 205.708,- Kč + DPH a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•6.8 Úprava pozemku kolem studny na Ivanovickém náměstí

Usnesení :

Rada schvaluje provedení úpravy pozemku kolem studny na Ivanovickém náměstí firmou KODASTAV s.r.o.,  Brno za cenu 11.113,- Kč vč. DPH.

•6.9 Oprava bazénu v MŠ na ulici Holásecká 11

Usnesení:

Rada ukládá úřadu zajistit další nabídky.

•6.10 Projektová dokumentace na rekonstrukci napojení ZŠ Měšťanská 21 na rozvody nn

Usnesení:

Rada schvaluje nabídku Ing. Jaromíra Gloviny, Brno na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci napojení ZŠ Měšťanská 21, Brno na rozvody nn, v ceně 9.000,- Kč vč. DPH.

•7)    MOVITÝ MAJETEK

•8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•9)    RŮZNÉ

•9.1 Vyjádření k návrhu novely Statutu města Brna

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu souhlasit s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje Statut města Brna.

•9.2 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o přenechání majetku do užívání pro pracoviště hmotné nouze

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dodatku č.2 ke Smlouvě o přenechání majetku do užívání uzavřené s Českou republikou – Ministerstvem práce a sociálních věcí. Rada schvaluje text dodatku, který je uveden v příloze č.4  zápisu.

•9.3 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o koordinaci výkopových prací

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu nesouhlasit s návrhem vyhlášky statutárního města Brna o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně z důvodů, které jsou uvedeny v příloze č.5  zápisu.

 

 

V Brně – Tuřanech 1.7.2009

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                               Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                                  místostarostka MČ Brno-Tuřany