Usnesení z 73/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 17.6.2009

Usnesení z 73/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 17.6.2009

17.6.2009

Přítomni dle prezenční listiny:

Ing.Miroslav Dorazil, starosta

Ing.Vlasta Hrdlíková, místostarosta

Ing.Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing.Jan Šnajdr, člen Rady

Ing. Zdeněk Cibulka, tajemník ÚMČ

 

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Program 19/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

1.4 Kontrolní výbor-zápis z 16/V. zasedání

1.5 Komise sociální a zdravotní – zápis

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Dodatek ke smlouvě o dílo na zpracování realizační dokumentace akce BESIP

2.2 Návrh na změnu ÚPmB podél ulice Sokolnické, k.ú. Tuřany

2.3 Změna ÚPmB v lokalitě Písníky

2.4 Návrh na změnu ÚPmB na pozemku p.č. 696, k.ú. Holásky

2.5 Úprava směrné části ÚPmB v Holáskách pro výstavbu „Obytného souboru Holásecká jezera”

2.6 Návrh na změnu ÚPmB na p.č. 173/1, k.ú. Dvorska

2.7 Návrh zadání územní studie Kaštanová – Černovický hájek

2.8 Návrh investičního záměru na akci „Nová mateřská škola v Holáskách”

2.9 Posudek  krajinného vyhodnocení studie Holásecká jezera

2.10 Změna ÚPmB na ploše  při ulici Jahodová a Tuřanka

3)     ROZPOČET

3.1 Rozpočtové opatření č. 8/2009

4)     POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČÍ PODPORY A DARŮ

4.1 Žádost o poskytnutí veřejné finanční podpory TJ Brno Dvorska

5)     ŠKOLY

5.1 Žádost ZŠ Měšťanská 21 o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně

6)     NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Návrh na svěření pozemků v Brněnských Ivanovicích

6.2 Pronájem pozemku p.č. 2362 k.ú. Holásky

6.3 Nabídky na dodávku el. energie do objektů svěřených městské části

6.4 Zvýšení obrubníků na ulici Požární

6.5 Výkon TDI  – přípojky na dvoře radnice

6.6 Výkon TDI  – Stavební úpravy v MŠ U Lípy Svobody

6.7 Výkon TDI  –  dokončení rekonstrukce radnice

7)     MOVITÝ MAJETEK

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9)     RŮZNÉ

9.1 Text mandátní smlouvy na výkon TDI

•1)    ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

•1.1 Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 73/V. schůze RMČ.

•1.2 Kontrola úkolů

•1.3 Program 19/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje program 19/V.zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany, které se uskuteční dne 25.6.2009 v 18 hodin, takto: 1. Technický bod, 2. Námitky členů ZMČ k zápisu z 18/V. zasedání ZMČ,         3. Kontrola usnesení z 18/V. zasedání ZMČ, 4. Dotazy k usnesením z jednání RMČ, 5. Informace o kontrolách provedených výbory ZMČ, 6. Informace o jednáních starosty a místostarostky, 7. Návrhy a podněty občanů, 8. Úprava směrné části ÚPmB v Holáskách pro výstavbu „Obytného souboru Holásecká jezera”, 9. Rozpočtové opatření č.8/2009, 10. Návrh vyhlášky o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, 11. Vyjádření ke směně pozemku p.č. 3503 k.ú. Tuřany, 12. Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 972/1 k.ú. Brněnské Ivanovice, 13. Změna ÚPmB na pozemcích p.č. 3718/1, 3418/2, 3719 a 3720 k.ú. Tuřany, při ulici Jahodové, 14. Návrh na změnu ÚPmB podél ulice Sokolnické, k.ú. Tuřany, 15. Změna ÚPmB v lokalitě Písníky, 16. Návrh na změnu ÚPmB na pozemku p.č. 696, k.ú. Holásky, 17. Návrh na změnu ÚPmB na p.č. 173/1, k.ú. Dvorska, 18. Změna ÚPmB na ploše  při ulici Jahodová a Tuřanka, 19. Harmonogram zasedání ZMČ ve 2.pololetí 2009, 20. Různé, 21. Závěr.

•1.4 Kontrolní výbor-zápis z 16/V. zasedání

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z 16/V. zasedání  Kontrolního výboru, které se konalo 11.6.2009.

•1.5 Komise sociální a zdravotní – zápis

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis ze schůze Komise sociální a zdravotní, která se konala 12.5.2009.

•2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

•2.1 Dodatek ke smlouvě o dílo na zpracování realizační dokumentace akce BESIP

Usnesení :

Rada neschvaluje návrh dodatku ke smlouvě o dílo s Brněnskými komunikacemi a.s. Rada schvaluje změnu termínu dokončení realizační dokumentace akce BESIP část M – Sokolnická, přechod pro chodce z 30.6.2009 do 30.9. 2009.

•2.2 Návrh na změnu ÚPmB podél ulice Sokolnické, k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada doporučuje ZMČ souhlasit se změnou ÚPmB na pozemcích p.č. 4532/1, 4532/2, 4532/3, 4532/5, 4534, 4535, 4536, 4538, 4539, 4540, 4541 při ulici Sokolnické, k.ú. Tuřany z plochy ZPF na plochu BC – bydlení čisté s IPP max. 0,2.

•2.3 Změna ÚPmB v lokalitě Písníky

Usnesení:

Rada doporučuje ZMČ vzít zpět žádost o změnu ÚPmB v lokalitě Písníky z plochy SV na plochu pro bydlení. Vzhledem k provedené úpravě funkčního využití plochy je její změna na plochu pro bydlení nadbytečná.

•2.4 Návrh na změnu ÚPmB na pozemku p.č. 696, k.ú. Holásky

Usnesení:

Rada doporučuje ZMČ souhlasit se změnou ÚPmB na pozemku p.č. 696, k.ú. Holásky.

Hlasování:  pro: 3, proti: 0, zdržel se: 2

Zajistí : OST                                                     Termín : ZMČ

•2.5 Úprava směrné části ÚPmB v Holáskách pro výstavbu „Obytného souboru Holásecká jezera”

Usnesení:

Rada nedoporučuje ZMČ souhlasit se zvýšením IPP v lokalitě návrhové plochy pro bydlení u Holáseckých jezer ze stávajících 0,5 na 0,7 dle žádosti firmy Komfort a.s., Brno.

Rada bere na vědomí návrh dohody předložený firmou Komfort a.s., Brno.

•2.6 Návrh na změnu ÚPmB na p.č. 173/1, k.ú. Dvorska

Usnesení:

Rada nedoporučuje ZMČ souhlasit se změnou ÚPmB na pozemku p.č. 173/1, k.ú. Dvorska  a v ÚPmB doporučuje ponechat pozemek p.č. 173/1, k.ú. Dvorska  jako územní rezervu pro komunikaci.

•2.7 Návrh zadání územní studie Kaštanová – Černovický hájek

Usnesení:

Rada požaduje k návrhu OÚPR MMB „Zadání územní studie Kaštanová – Černovický hájek” stanovisko komise stavební,rozvoje a správy majetku.

•2.8 Návrh investičního záměru na akci „Nová mateřská škola v Holáskách”

Usnesení:

Rada souhlasí s obsahem návrhu investičního záměru akce „Nová mateřská škola v Holáskách” zpracovaného OI MMB.

•2.9 Posudek  krajinného vyhodnocení studie Holásecká jezera

Usnesení:

Rada ukládá úřadu požádat OÚPR MMB o vypracování posudku na urbanistické a krajinné vyhodnocení studie Holásecká jezera var. 8c v souvislosti s návrhem na změnu IPP.

•2.10 Změna ÚPmB na ploše  při ulici Jahodová a Tuřanka

Usnesení :

Rada doporučuje ZMČ souhlasit s  návrhem na změnu ÚPmB v lokalitě Jahodová, Tuřanka dle situace ze stávající plochy ZPF na plochu TE s možností výstavby fotovoltaické elektrárny.

•3)    ROZPOČET

•3.1 Rozpočtové opatření č. 8/2009

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 8/2009. Návrh rozpočtového opatření tvoří přílohu č.1 zápisu.

•4)    POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČÍ PODPORY A DARŮ

•4.1 Žádost o poskytnutí veřejné finanční podpory TJ Brno Dvorska

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 12.000,- Kč TJ Brno Dvorska na zajištění akce Hody Dvorska a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•5)    ŠKOLY

•5.1 Žádost ZŠ Měšťanská 21 o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně

Usnesení:

Rada povoluje úlevu z povinnosti Základní školy Brno, Měšťanská 21, příspěvkové organizace odvést do rozpočtu městské části za porušení rozpočtové kázně částku 70.772,- Kč a penále ve výši 23 365,16 Kč z důvodu zamezení tvrdosti v plném rozsahu.

•6)    NEMOVITÝ MAJETEK

•6.1 Návrh na svěření pozemků v Brněnských Ivanovicích

Usnesení:

Rada nesouhlasí se svěřením pozemků p.č. 239/1, 1341/1, 1345, 1583, 1589, 1590 a 1632 k.ú. Brněnské

Ivanovice městské části Brno-Tuřany.

•6.2 Pronájem pozemku p.č. 2362 k.ú. Holásky

Usnesení:

Rada schvaluje pronájem pozemku p.č. 2362/1 k.ú. Holásky Barboře Čadové a schvaluje text nájemní smlouvy, který tvoří přílohu č.2 zápisu.

•6.3 Nabídky na dodávku el. energie do objektů svěřených městské části

Usnesení:

Rada odkládá rozhodnutí do příští schůze.

•6.4 Zvýšení obrubníků na ulici Požární

Usnesení :

Rada schvaluje zvýšení obrubníků na ulici Požární firmou FISTAV s.r.o., Brno za cenu 17.812,- Kč vč. DPH.

•6.5 Výkon TDI  – přípojky na dvoře radnice

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku autorizovaného technika Dušana Jurčíka, Mořice na výkon TDI při rekonstrukci kanalizační a vodovodní  přípojky ve dvoře radnice, realizované firmou DIRS s.r.o., Brno za cenu 450,- Kč/hod. (max 20hod./měs.) včetně úhrady za dopravu.

•6.6 Výkon TDI  – Stavební úpravy v MŠ U Lípy Svobody

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku autorizovaného inženýra v oboru pozemních staveb Ing. Jaromíra Nováka, pracovníka OŠMT MMB na výkon TDI na stavbě nazvané „Stavební úpravy části budovy mateřské školy na ulici U Lípy Svobody” v rámci technické pomoci MMB městské části, a to bezúplatně.

•6.7 Výkon TDI  –  dokončení rekonstrukce radnice

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku autorizovaného inženýra Ing.Lubomíra Novotného, Brno na výkon TDI –  dokončení rekonstrukce radnice firmou DIRS s.r.o., Brno dle dodatku č.12 smlouvy č. 219/2004 za cenu 450,- Kč/hod. (max 20hod./měs.) včetně úhrady za dopravu.

•7)    MOVITÝ MAJETEK

•8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•9)    RŮZNÉ

•9.1 Text mandátní smlouvy na výkon TDI

Usnesení :

Rada schvaluje vzorový text mandátní smlouvy na výkon technického dozoru investora pro investiční akce městské části Brno-Tuřany, který tvoří přílohu č.3  zápisu.

 

 

 

V Brně – Tuřanech 17.6.2009

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                               Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                                  místostarostka MČ Brno-Tuřany