Usnesení z 72/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 3.6.2009

Usnesení z 72/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 3.6.2009

3.6.2009

Přítomni dle prezenční listiny:                            omluven:

Ing.Miroslav Dorazil, starosta                             Ing. Zdeněk Cibulka, tajemník ÚMČ

Ing.Vlasta Hrdlíková, místostarosta

Ing.Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing.Jan Šnajdr, člen Rady

Mgr. Renata Pokorná, vedoucí OV ÚMČ

 

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Komise dopravy a veřejného pořádku – zápis

1.4 Komise stavební, rozvoje a správy majetku – zápis

1.5 Harmonogram schůzí RMČ a zasedání ZMČ

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Vyjádření ke změně umístění staveb v areálu Aeroklubu Brno-Slatina

2.2 Investiční záměr na pozemcích p.č. 4625, 4626 k.ú. Tuřany

2.3 Holásky změna IPP návrhové plochy

2.4 Změna ÚPmB na pozemcích p.č. 3718/1, 3418/2, 3719 a 3720 k.ú. Tuřany, při ulici Jahodové

2.5 Fotovoltaická elektrárna – stanovisko k záměru

2.6 Popelova – prodejní sklad

2.7 Pozemek p.č. 859 k.ú. Brněnské Ivanovice – pěší propojení Jubilejní – Jiřinová

2.8 Ivanovické náměstí – dočasné oplocení pozemku p.č. 1004/3

3)     ROZPOČET

3.1 Rozpočtové opatření č. 7/2009

4)     POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČÍ PODPORY A DARŮ

5)     ŠKOLY

5.1 Porušení rozpočtové kázně Základní školou

6)     NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Vyjádření ke směně pozemku p.č. 3503 k.ú. Tuřany

6.2 Vyjádření k pronájmu části pozemku p.č. 488/2 k.ú. Tuřany

6.3 Pronájem pozemku p.č. 972/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

6.4 Výměna bytu mezi Vladimírem Žákem a Evou Jebáčkovou

6.5 Pronájem nebytového prostoru Světlaně Pecákové

6.6 Stavební úpravy studny na Ivanovickém náměstí

6.7 Instalace betonových patníků na Ivanovickém náměstí

6.8 Dodatek č. 12 ke smlouvě na rekonstrukci radnice

6.9 MŠ U Lípy Svobody – stavební úpravy sociálního zařízení

7)     MOVITÝ MAJETEK

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9)     RŮZNÉ

9.1 Novela nařízení, kterým se vymezují místní komunikace nebo jejich úseky, jež lze užít ke stání vozidel jen po zaplacení ceny

•1)    ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

•1.1 Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 72/V. schůze RMČ a pověřuje Zdenka Svobodu podpisem zápisu.

•1.2 Kontrola úkolů

•1.3 Komise dopravy a veřejného pořádku – zápis

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z 10. jednání Komise dopravy a veřejného pořádku, které se konalo 25.5.2009.

•1.4 Komise stavební, rozvoje a správy majetku – zápis

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z jednání Komise stavební, rozvoje a správy majetku, které se konalo 1.6.2009.

•1.5 Harmonogram schůzí RMČ a zasedání ZMČ

Usnesení:

Rada schvaluje harmonogram schůzí Rady městské části Brno-Tuřany ve 2.pololetí roku 2009 uvedený v příloze č. 1 zápisu.

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit harmonogram zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany na 2.pololetí roku 2009 v termínech 27.8., 29.10. a 10.12.

•2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

•2.1 Vyjádření ke změně umístění staveb v areálu Aeroklubu Brno-Slatina

Usnesení:

Rada nemá námitek proti návrhu Aeroklubu Brno-Slatina na úpravu umístění stavebních objektů v areálu Aeroklubu v Tuřanech pouze za podmínky napojení areálu na síť místních komunikací pouze přes  ulici Prateckou a nikoliv přes ulici Karkulínovou.

•2.2 Investiční záměr na pozemcích p.č. 4625, 4626 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada souhlasí s obsahem investičního záměru výstavby rodinných domů na pozemcích p.č. 4625, 4626 k.ú. Tuřany, který podala firma LEIS Engineering a.s., zastupující firmu NET Development, s.r.o. za podmínky dobudování technické a dopravní infrastruktury území v propojení ulice Myslivecké a Sokolnické.

•2.3 Holásky změna IPP návrhové plochy

Usnesení:

Rada nesouhlasí se změnou IPP návrhové lokality pro bydlení v Holáskách ze stávajících 0,5 na 0,7.

•2.4 Změna ÚPmB na pozemcích p.č. 3718/1, 3418/2, 3719 a 3720 k.ú. Tuřany, při ulici Jahodové

Usnesení :

Rada doporučuje Zastupitelstvu souhlasit s  návrhem na změnu ÚPmB na pozemcích p.č. 3718/1, 3418/2, 3719 a 3720 k.ú. Tuřany při ulici Jahodové ze stávající plochy ZPF na plochu umožňující výstavbu fotovoltaické elektrárny.

•2.5 Fotovoltaická elektrárna – stanovisko k záměru

Usnesení :

Rada nemá připomínky a námitky k záměru výstavby fotovoltaické elektrárny na pozemcích p.č. 3718/1, 3418/2, 3719 a 3720 k.ú. Tuřany při ulici Jahodové.

•2.6 Popelova – prodejní sklad

Usnesení:

Rada nesouhlasí s umístěním stavby prodejního skladu náhradních dílů včetně zázemí administrativy a příležitostných ubytovacích prostor ve variantě 02 na pozemku p.č. 1369/1 k.ú. Brněnské Ivanovice z důvodu zvýšení dopravy a zhoršení bezpečnosti silničního provozu na křižovatce Popelova, Kaštanová.

•2.7 Pozemek p.č. 859 k.ú. Brněnské Ivanovice – pěší propojení Jubilejní – Jiřinová

Usnesení :

Rada souhlasí s vybudováním propojení ulic Jubilejní a Jiřinová přes pozemek p.č. 859 v k.ú. Brněnské Ivanovice se šířkou průchodu 2,5 m včetně zabránění průjezdu přes tento průchod vozidlům mechanickým zařízením.

•2.8 Ivanovické náměstí – dočasné oplocení pozemku p.č. 1004/3

Usnesení :

Rada souhlasí s dočasným oplocením pozemku p.č. 1004/3, k.ú. Brněnské Ivanovice drátěným pletivem max. výšky 1,8 m.

•3)    ROZPOČET

•3.1 Rozpočtové opatření č. 7/2009

Usnesení:

Rada schvaluje rozpočtové opatření č.7/2009, které je uvedeno v příloze č. 2 zápisu.

•4)    POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČÍ PODPORY A DARŮ

•5)    ŠKOLY

•5.1 Porušení rozpočtové kázně Základní školou

Usnesení:

Rada ukládá Základní škole Brno, Měšťanská 21, příspěvkové organizaci za porušení rozpočtové kázně  odvod do rozpočtu zřizovatele ve výši 70.772,- Kč a penále ve výši 1 promile denně z nesprávně použitých prostředků a to ode dne následujícího po jejich použití až do zaplacení.

•6)    NEMOVITÝ MAJETEK

•6.1 Vyjádření ke směně pozemku p.č. 3503 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu doporučit orgánům města schválit směnu pozemků p.č. 2722/2 a 2722/30 k.ú. Černovice ve vlastnictví města Brna za pozemek p.č. 3503 k.ú. Tuřany.

•6.2 Vyjádření k pronájmu části pozemku p.č. 488/2 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada doporučuje orgánům města schválit pronájem části pozemku p.č. 488/2 k.ú. Tuřany vyznačené v příloze č. 3 zápisu Dopravnímu podniku města Brna, a.s.

•6.3 Pronájem pozemku p.č. 972/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada schvaluje pronájem pozemku p.č. 972/1 k.ú. Brněnské Ivanovice Antonínu Nekvapilovi a schvaluje text nájemní smlouvy, který tvoří přílohu č. 4 zápisu.

•6.4 Výměna bytu mezi Vladimírem Žákem a Evou Jebáčkovou

Usnesení :

Rada souhlasí s výměnou bytu na Pastevní 1 mezi současným nájemcem Vladimírem Žákem a novou nájemkyní Evou Jebáčkovou a to k prvnímu dni měsíce následujícího po udělení souhlasu oběma pronajímateli.

•6.5 Pronájem nebytového prostoru Světlaně Pecákové

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru ve zdravotním středisku se Světlanou Pecákovou. Text nájemní smlouvy tvoří přílohu č. 5 zápisu.

•6.6 Stavební úpravy studny na Ivanovickém náměstí

Usnesení :

Rada schvaluje provedení stavebních úprav studny na Ivanovickém náměstí společností KODASTAV s.r.o., Bzenecká 7, 628 00 Brno za cenu 22.321,- Kč vč. DPH v rozsahu dle cenové nabídky ze dne 29.5.2009.

•6.7 Instalace betonových patníků na Ivanovickém náměstí

Usnesení :

Rada schvaluje provedení instalace betonových patníků na Ivanovickém náměstí společností KODASTAV s.r.o., Bzenecká 7, 628 00 Brno za cenu 10.606,47 Kč vč. DPH v rozsahu dle cenové nabídky ze dne 29.5.2009.

•6.8 Dodatek č. 12 ke smlouvě na rekonstrukci radnice

Usnesení :

Rada schvaluje uzavření dodatku č. 12 ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce radnice městské části Brno-Tuřany II.etapa” uzavřené se společností DIRS, s.r.o., Brno. Předmětem dodatku je dokončení fasády do dvora a dokončení výměny oken za celkovou cenu 2.335.413,- Kč vč. DPH. Rada schvaluje text dodatku č. 12 uvedený v příloze č. 6 zápisu.

•6.9 MŠ U Lípy Svobody – stavební úpravy sociálního zařízení

Usnesení :

Rada schvaluje v souladu s doporučením komise pro posouzení nabídek nabídku firmy DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno na provedení stavebních úprav sociálního zařízení v mateřské škole na ulici U Lípy Svobody za cenu  3.488.139,- Kč vč. DPH. Rada schvaluje text smlouvy o dílo, uvedený v příloze č. 7  zápisu.

 

•7)    MOVITÝ MAJETEK

•8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•9)    RŮZNÉ

•9.1 Novela nařízení, kterým se vymezují místní komunikace nebo jejich úseky, jež lze užít ke stání vozidel jen po zaplacení ceny

Usnesení :

Rada souhlasí s předloženým návrhem nařízení statutárního města Brna, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 2/2002, kterým se vymezují místní komunikace nebo jejich úseky, jež lze užít ke stání vozidel jen po zaplacení ceny.

 

 

V Brně – Tuřanech 3.6.2009

 

 

 

 

Ing.Miroslav Dorazil                                                               Zdeněk Svoboda

starosta MČ Brno-Tuřany                                                  člen Rady MČ Brno-Tuřany