Usnesení z 71/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 20.5.2009

Usnesení z 71/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 20.5.2009

20.5.2009

Přítomni dle prezenční listiny:

Ing.Miroslav Dorazil, starosta

Ing.Vlasta Hrdlíková, místostarostka

Ing.Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing.Jan Šnajdr, člen Rady

Ing. Zdeněk Cibulka, tajemník ÚMČ

 

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Komise kulturní, sportovní a volnočasových aktivit – zápis

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Vybudování jednostranného chodníku, obousměrné stezky pro cyklisty a chodce podél ulice U Viaduktu 2

3)     ROZPOČET

3.1 Rozpočtové opatření č. 6/2009

4)     POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČÍ PODPORY A DARŮ

4.1 Žádosti Sboru dobrovolných hasičů Brněnské Ivanovice o poskytnutí veřejné finanční podpory

4.2 Žádost Tělovýchovné jednoty Holásky o poskytnutí veřejné finanční podpory

4.3 Žádost Moravského rybářského svazu o poskytnutí veřejné finanční podpory

4.4 Žádost Tenisového klubu Tuřany o poskytnutí veřejné finanční podpory

5)     ŠKOLY

5.1 Rozpočtová opatření škol

6)     NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Výměna oken a vstupních dveří na zdravotním středisku

6.2 Pronájem nebytového prostoru Světlaně Pecákové

6.3 Svěření pozemků ve sportovním areálu na Karkulínově

6.4 Oprava pískoviště v MŠ Holásecká 11

6.5 Stavební úpravy studny na Ivanovickém náměstí

6.6 Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě s Mgr. Radkem Zuščákem

7)     MOVITÝ MAJETEK

7.1 Přijetí daru od Makro Cash & Carry ČR s.r.o.

7.2 Dodatek ke smlouvě o dílo na restaurování plastiky Panny Marie

7.3 Přijetí daru  2 obrazů, betléma a perleti

7.4 Varovný a informační systém obyvatelstva

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9)     RŮZNÉ

9.1 Návrh novely Tržního řádu

9.2 Návrh vyhlášky o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích

•1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

•1.1 Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 71/V. schůze RMČ.

•1.2 Kontrola úkolů

•1.3 Komise kulturní, sportovní a volnočasových aktivit – zápis

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis č.3 ze schůze Komise kulturní, sportovní a volnočasových aktivit, která se konala 29.4.2009.

•2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

•2.1 Vybudování jednostranného chodníku, obousměrné stezky pro cyklisty a chodce podél ulice U Viaduktu

Usnesení :

Rada konstatuje, že k zásahu do pozemku p.č. 2498/2 v k.ú. Holásky v souvislosti s vybudováním jednostranného chodníku, obousměrné stezky pro cyklisty a chodce podél ulice U Viaduktu, není nutné stanovit zvláštní podmínky.

•3)    ROZPOČET

•3.1 Rozpočtové opatření č. 6/2009

Usnesení:

Rada schvaluje rozpočtové opatření č.6/2009, které je uvedeno v příloze č.1 zápisu.

•4)    POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČÍ PODPORY A DARŮ

•4.1 Žádosti Sboru dobrovolných hasičů Brněnské Ivanovice o poskytnutí veřejné finanční podpory

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 12.000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Brněnské Ivanovice na zajištění akce “Netradiční hasičské hody” a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

Rada schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 3.000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Brněnské Ivanovice na zajištění akce “Soutěž hasičské dovednosti pro JPO” a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•4.2 Žádost Tělovýchovné jednoty Holásky o poskytnutí veřejné finanční podpory

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 45.000,- Kč Tělovýchovné jednotě Holásky na zajištění provozu v roce 2009.

•4.3 Žádost Moravského rybářského svazu o poskytnutí veřejné finanční podpory

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 5.000,- Kč  Moravskému rybářskému svazu na zajištění dětských rybářských závodů  “Zlatá udice” pořádaných 23.5.2009 a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•4.4 Žádost Tenisového klubu Tuřany o poskytnutí veřejné finanční podpory

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 30.000,- Kč Tenisovému klubu Tuřany na zajištění provozu v roce 2009 a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•5)    ŠKOLY

•5.1 Rozpočtová opatření škol

Usnesení :

Rada bere na vědomí rozpočtové opatření č.1 ze dne 31.3.2009 Mateřské školy Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace, rozpočtové opatření č. 1 ze dne 31.3.2009 Mateřské školy Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace a rozpočtové opatření č. 1 ze dne 31.3.2008 Mateřské školy Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace.

•6)    NEMOVITÝ MAJETEK

•6.1 Výměna oken a vstupních dveří na zdravotním středisku

Usnesení :

Rada schvaluje výměnu 7ks oken a 1 ks vstupních dveří na zdravotním středisku Holásecká 31, Brno společností V okno s.r.o., Kroměříž za cenu 118 918,-Kč včetně DPH a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•6.2 Pronájem nebytového prostoru Světlaně Pecákové

Usnesení:

Rada odkládá uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru ve zdravotním středisku se Světlanou Pecákovou, Brno do doby vyřízení změny užívání a požaduje uzavřít smlouvu na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

•6.3 Svěření pozemků ve sportovním areálu na Karkulínově

Usnesení:

Rada ukládá ÚMČ požádat Zastupitelstvo města Brna o svěření pozemků p.č. 745/29, 745/30 a 745/31 k.ú. Tuřany městské části Brno-Tuřany.

•6.4 Oprava pískoviště v MŠ Holásecká 11

Usnesení :

Rada nesouhlasí s nabídkou Josefa Mareše, Sokolnická 6, 620 00 Brno na opravu pískoviště v MŠ Holásecká 11 za cenu 19.461,30 Kč vč. DPH.

•6.5 Stavební úpravy studny na Ivanovickém náměstí

Usnesení :

Rada požaduje doplnění položkového rozpočtu ke stavebním úpravám studny na Ivanovickém náměstí.

•6.6 Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě s Mgr. Radkem Zuščákem

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ve zdravotním středisku Mgr. Radkovi Zuščákovi, Brno. Rada schvaluje text dodatku č.2 k nájemní smlouvě uvedený v příloze č.3 zápisu.

•7)    MOVITÝ MAJETEK

•7.1 Přijetí daru od Makro Cash & Carry ČR s.r.o.

Usnesení:

Rada schvaluje přijetí věcného daru v hodnotě do 4 000,- Kč  od společnosti Makro Cash & Carry ČR s.r.o., který bude použit na akci Dětský den a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•7.2 Dodatek ke smlouvě o dílo na restaurování plastiky Panny Marie

Usnesení :

Rada schvaluje uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo na restaurování dřevěné plastiky Panny Marie z kaple v Brněnských Ivanovicích Mgr.Ludmilou Zálešákovou. Rada schvaluje text dodatku č.2 ke smlouvě o dílo uvedený v příloze č.4 zápisu.

•7.3 Přijetí daru  2 obrazů, betléma a perleti

Usnesení:

Rada schvaluje přijetí daru 2 obrazů, betléma a perleti od Jana Bečičky a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•7.4 Varovný a informační systém obyvatelstva

Usnesení:

Rada schvaluje doplnění varovného a informačního systému v MČ Brno-Tuřany o 4 místa s novými hlásiči firmou PWS Plus s.r.o., Staré Město v ceně do 90 000,-Kč vč.DPH.

•8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•9)    RŮZNÉ

•9.1 Návrh novely Tržního řádu

Usnesení:

Rada  souhlasí s předloženým návrhem nařízení statutárního města Brna, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává „Tržní řád”, ve znění pozdějších nařízení.

•9.2 Návrh vyhlášky o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích

Usnesení:

Rada  doporučuje Zastupitelstvu:

a) souhlasit spředloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

b) navrhnout stanovení veřejných prostranství vměstské části Brno-Tuřany, na kterých je zakázáno požívání alkoholických nápojů, uvedených vpříloze č.1 vyhlášky

c) navrhnout stanovení veřejných prostranství vměstské části Brno-Tuřany, na která se vdobě konání akcí zákaz požívání alkoholických nápojů nevztahuje, uvedených vpříloze č.2 vyhlášky.

 

 

V Brně – Tuřanech 20.5.2009

 

 

 

 

Ing.Miroslav Dorazil                                                               Ing.Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                                  místostarostka MČ Brno-Tuřany