Usnesení z 70/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 6.5.2009

Usnesení z 70/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 6.5.2009

6.5.2009

Přítomni dle prezenční listiny:

Ing.Miroslav Dorazil, starosta

Ing.Vlasta Hrdlíková, místostarostka

Ing.Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing.Jan Šnajdr, člen Rady

Ing. Zdeněk Cibulka, tajemník ÚMČ

 

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Komise sociální a zdravotní – zápis

1.4 Komise stavební,rozvoje a správy majetku – zápis

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Vinohradská-umístění stavby elektromontážního servisu automobilových dílů

2.2 Územní studie Černovická terasa – Ekologický park

2.3 Návrh zadání změny č. III. ÚPO Sokolnice

2.4 Návrh zadání územního plánu Sokolnice

2.5 Dopravní značení místních cest

3)     ROZPOČET

4)     POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČÍ PODPORY A DARŮ

4.1 Žádost o poskytnutí veřejné finanční podpory  Tělovýchovné jednotě Holásky

4.2 Žádost o poskytnutí veřejné finanční podpory Římskokatolické farnosti u kostela Zvěstování Panny Marie, Brno-Tuřany

4.3 Žádost o poskytnutí veřejné finanční podpory pěstounské rodině Bišofových

5)     ŠKOLY

6)     NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Vyjádření ke koupi spoluvlastnických podílů pozemků p.č. 2065/108, 3833, 4143 k.ú. Tuřany

6.2 Pronájem pozemku p.č. 249 k.ú. Tuřany

6.3 Pronájem pozemku části p.č. 4046 k.ú. Tuřany

6.4 Stavební úpravy MŠ U Lípy Svobody – jmenování komise

7)     MOVITÝ MAJETEK

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9)     RŮZNÉ

•1)    ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

•1.1 Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 70/V. schůze RMČ.

•1.2 Kontrola úkolů

•1.3 Komise sociální a zdravotní – zápis

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis ze schůze Komise sociální a zdravotní, která se konala 10.4.2009.

•1.4 Komise stavební,rozvoje a správy majetku – zápis

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis ze schůze Komise stavební, rozvoje a správy majetku, která se konala 27.4.2009.

•2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

•2.1 Vinohradská-umístění stavby elektromontážního servisu automobilových dílů

Usnesení:

Rada požaduje dodržení koeficientu IPP 0,3 na pozemku investora pro umístění stavby elektromontážního servisu automobilových dílů na pozemku p.č. 215, k.ú. Brněnské Ivanovice a provedení standardního oplocení areálu do výšky 1,8 m.

•2.2 Územní studie Černovická terasa – Ekologický park

Usnesení:

Rada souhlasí s variantou řešení C územní studie Černovická terasa – Ekologický park, avšak s výhradou zachování plošné výměry suchého poldru – retenční nádrže včetně přesunu golfového hřiště k dálnici.

•2.3 Návrh zadání změny č. III. ÚPO Sokolnice

Usnesení:

Rada nemá připomínky k Návrhu zadání změny č. III  ÚPO Sokolnice.

•2.4 Návrh zadání územního plánu Sokolnice

Usnesení:

Rada má připomínku k Návrhu zadání územního plánu Sokolnice: Rozvojové plochy pro podnikatelské aktivity navrhnout pouze tak, aby se dopravní zátěž z těchto ploch nepřenášela na území města Brna, zejména na MČ Brno – Tuřany.

•2.5 Dopravní značení místních cest

Usnesení:

Rada schvaluje umístění 3ks dopravního značení zákaz vjezdu všech motorových vozidel s dodatkovou tabulkou mimo vozidel dopravní obsluhy k místním účelovým cestám v ceně do 12 700,-Kč vč.DPH a instalace.

•3)    ROZPOČET

•4)    POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČÍ PODPORY A DARŮ

•4.1 Žádost o poskytnutí veřejné finanční podpory  Tělovýchovné jednotě Holásky

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 1.000,- Kč Tělovýchovné jednotě Holásky, Brno na akci „Pálení čarodějnic” a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•4.2 Žádost o poskytnutí veřejné finanční podpory Římskokatolické farnosti u kostela Zvěstování Panny Marie, Brno-Tuřany

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50 000,- Kč Římskokatolické farnosti u kostela Zvěstování Panny Marie, Brno-Tuřany na rekonstrukci krovů a střechy ambitů v areálu kostela, opravu a nátěr fasády ambitů v areálu kostela, opravu a nátěr fasády zdí v areálu kostela a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•4.3 Žádost o poskytnutí veřejné finanční podpory pěstounské rodině Bišofových

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši   4 000,- Kč pěstounské rodině Magda a Roman Bišofovi, Brno na hrazení potřeb pro dítě v pěstounské péči Pavla Bišofa a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•5)    ŠKOLY

•6)    NEMOVITÝ MAJETEK

•6.1 Vyjádření ke koupi spoluvlastnických podílů pozemků p.č. 2065/108, 3833, 4143 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada souhlasí s nabídkou koupě spoluvlastnických podílů pozemků p.č. 2065/108, 3833, 4143 k.ú. Tuřany od České republiky z úrovně města.

•6.2 Pronájem pozemku p.č. 249 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje pronájem pozemku p.č. 249 k.ú. Tuřany Jiřímu Doležalovi, Brno a schvaluje text nájemní smlouvy, který tvoří přílohu č.1 zápisu.

•6.3 Pronájem pozemku části p.č. 4046 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje pronájem pozemku části p.č. 4046 k.ú. Tuřany Marcele Veverkové, Brno a schvaluje text nájemní smlouvy, který tvoří přílohu č.2 zápisu.

•6.4 Stavební úpravy MŠ U Lípy Svobody – jmenování komise

Usnesení :

Rada jmenuje hodnotící komisi, která bude plnit i funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami na výběr zhotovitele podlimitní veřejné zakázky “Stavební úpravy stávajícího objektu MŠ U Lípy Svobody 3, Brno spojené s přístavbou sociálního zázemí pro děti” takto:

Členové:   Ing.Miroslav Dorazil, p.Ivan Drahola, Ing.Jitka Gallová, Ing.Jan Petrás, p.Zdeněk Svoboda

Náhradníci:  Ing.Vlasta Hrdlíková, p.Rudolf Rusler,  Ing.Radka Skoupilová, MUDr.Marie Petrásová, Ing.Jan Šnajdr

•7)    MOVITÝ MAJETEK

•8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•9)    RŮZNÉ

 

 

V Brně – Tuřanech 6.5.2009

 

 

 

 

 

 

Ing.Miroslav Dorazil                                                               Ing.Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                                  místostarostka MČ Brno-Tuřany