Usnesení z 69/V. mimořádné schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 30.4.2009

Usnesení z 69/V. mimořádné schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 30.4.2009

30.4.2009

Přítomni dle prezenční listiny :

Ing.Miroslav Dorazil, starosta

Ing.Vlasta Hrdlíková, místostarostka

Ing.Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing.Jan Šnajdr, člen Rady

Ing.Zdeněk Cibulka, tajemník ÚMČ

 

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Schválení programu schůze Rady

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

3)     ROZPOČET

3.1 Darovací smlouva

4)     POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A DARŮ

5)     ŠKOLY

6)     NEMOVITÝ MAJETEK

7)     MOVITÝ MAJETEK

7.1 Nabídka daru

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9)     RŮZNÉ

•1)    ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

•1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 69/V. mimořádné schůze RMČ.

•2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

•3)    ROZPOČET

•3.1 Darovací smlouva

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření darovací smlouvy se společností LETIŠTĚ BRNO a.s. Rada schvaluje text smlouvy, který je uveden v příloze č.1 zápisu.

•4)    POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A DARŮ

•5)    ŠKOLY

•6)    NEMOVITÝ MAJETEK

•7)    MOVITÝ MAJETEK

•7.1 Nabídka daru

Usnesení:

Rada schvaluje přijetí věcných darů od společnosti MARKETING SYSTEMS INTERNATIONAL, spol. s r.o., Modřice na akci Dětský den.

•8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•9)    RŮZNÉ

 

 

V Brně – Tuřanech  30.4.2009

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                        Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                              místostarostka MČ Brno-Tuřany