Usnesení z 5/VI. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 19.1.2011

Usnesení z 5/VI. schůze Rady městské části Brno-Tuřany

ze dne 19.1.2011

Přítomni dle prezenční listiny:

Bc. Aleš Jakubec, starosta Omluven: Michal Krátký, místostarosta

Mgr. et Mgr. Tomáš Dvořáček, DiS, člen Rady

Bc. Petr Foltýn, člen Rady

Tomáš Kopecký, člen Rady

Ing.Zdeněk Cibulka, tajemník

 

Program:

1) ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Změna termínu zasedání Zastupitelstva

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Doprava v ulici Kudrnova

2.2 Investiční záměr – prodloužení chodníku na ulici Hanácké

3) ROZPOČET

3.1 Žádost o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje pro jednotky sborů dobrovolných hasičů

4) POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

5) ŠKOLY

6) NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Vyjádření k prodeji/pronájmu pozemků p.č. 250/71, 250/127, 250/128, 250/130 v k.ú. BI

6.2 Źádost Světlany Pecákové o nájem nebytového prostoru ve zdravotním středisku

6.3 Priority MČ v oblasti rozvoje školských zařízení – aktualizace 2011

6.4 Rekonstrukce školských zařízení – žádost o spolufinancování

6.5 MŠ Zapletalova – úprava odvětrání

7) MOVITÝ MAJETEK

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9) RŮZNÉ

9.1 Zpoplatnění dálničního úseku

 

1) ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 5/VI. schůze RMČ a pověřuje Mgr. et Mgr. T. Dvořáčka, DiS podpisem zápisu.

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Změna termínu zasedání Zastupitelstva

Usnesení:

Rada schvaluje změnu termínu zasedání ZMČ Brno-Tuřany z 24.2. na 21.2.2011 v souvislosti s termínem podání žádosti o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje pro jednotky SDH zřízené MČ Brno-Tuřany.

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Doprava v ulici Kudrnova

Usnesení:

Rada ukládá Komisi dopravy a veřejného pořádku navrhnout a doporučit ulice ve stávající zástavbě, vhodné ke změně organizace dopravy, směřující k navýšení počtu parkovacích míst.

2.2 Investiční záměr – prodloužení chodníku na ulici Hanácké

Usnesení:

Rada ukládá Komisi dopravy a veřejného pořádku vyjádřit se k situování chodníku po levé straně ulice Hanácké směrem z Tuřan a ÚMČ konzultovat tentýž záměr s Útvarem dopravního inženýrství BKOM vzhledem k návrhovým plochám a budoucímu rozvoji území.

3) ROZPOČET

3.1 Žádost o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje pro jednotky sborů dobrovolných hasičů

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu:

a) schválit podání žádosti o poskytnutí dotace ve výši 967.114,- Kč od Jihomoravského kraje na investiční a neinvestiční výdaje v roce 2011 pro jednotky sborů dobrovolných hasičů zřízených městskou částí Brno – Tuřany

b) uložit Úřadu, aby zaslal Radě města Brna žádost o udělení souhlasu s podáním žádosti o poskytnutí dotace.

4) POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

5) ŠKOLY

6) NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Vyjádření k prodeji/pronájmu pozemků p.č. 250/71, 250/127, 250/128, 250/130 v k.ú. BI

Usnesení :

Rada doporučuje pronájem pozemků p.č. 250/71, 250/127, 250/128, 250/130 v k.ú. Brněnské Ivanovice a ukládá ÚMČ požádat v kladném případě o jejich svěření MČ Brno-Tuřany.

Rada doporučuje Zastupitelstvu doporučit prodej pozemků p.č. 250/71, 250/127, 250/128, 250/130 v k.ú. Brněnské Ivanovice.

6.2 Źádost Světlany Pecákové o nájem nebytového prostoru ve zdravotním středisku

Usnesení:

Rada neschvaluje pronájem nebytového prostoru o výměře 23,90 m2 v přízemí zdravotního střediska Světlaně Pecákové za podmínek uvedených v žádosti.

6.3 Priority MČ v oblasti rozvoje školských zařízení – aktualizace 2011

Usnesení:

Rada schvaluje aktualizaci dokumentu „Priority MČ v oblasti rozvoje školských zařízení” dle současných požadavků uvedených v příloze č.1 zápisu.

6.4 Rekonstrukce školských zařízení – žádost o spolufinancování

Usnesení:

Rada schvaluje seznam požadavků oprav a investic v oblasti školských zařízení v pořadí dle priorit městské části a pověřuje starostu předložit OŠMT MMB žádost o spolufinancování oprav a investic z rozpočtu města Brna pro rok 2011 v oblasti školských zařízení v rozsahu dle přílohy č.2 zápisu.

6.5 MŠ Zapletalova – úprava odvětrání

Usnesení:

Rada schvaluje nabídku firmy Sidestav spol. s r.o., Brno na úpravu odvětrání kanalizace v MŠ Brno, Zapletalova 67 v ceně 25 433,- Kč vč. DPH.

7) MOVITÝ MAJETEK

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9) RŮZNÉ

9.1 Zpoplatnění dálničního úseku

Usnesení:

Rada pověřuje starostu zastupováním MČ Brno-Tuřany v pracovní skupině dotčených městských částí jednající s Ministerstvem dopravy ČR s požadavkem nezpoplatňovat úsek dálnice D1 mezi Kývalkou a Slatinou.

 

 

V Brně – Tuřanech 19.1.2011

 

Bc. Aleš Jakubec                                   Mgr. et Mgr. Tomáš Dvořáček, DiS
starosta MČ Brno-Tuřany                                     člen RMČ Brno-Tuřany