Usnesení z 68/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 22.4.2009

Usnesení z 68/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 22.4.2009

22.4.2009

Přítomni dle prezenční listiny:

Ing.Miroslav Dorazil, starosta

Ing.Vlasta Hrdlíková, místostarostka

Ing.Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing.Jan Šnajdr, člen Rady

Ing. Zdeněk Cibulka, tajemník ÚMČ

 

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Program 18/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

1.4 Komise finanční – zápis z 11. schůze

1.5 Finanční výbor-zápis z 13/V. zasedání

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Návrh zadání změny Aktualizace ÚPmB

2.2 Námitka ke změně ÚPmB

2.3 Požadavek na vypracování krajinného vyhodnocení studie Holásecká jezera

3)     ROZPOČET

3.1 Závěrečný účet MČ Brno-Tuřany za rok 2008

3.2 Přehled hospodaření MČ Brno-Tuřany za období 1-3/2009

3.3 Rozpočtové opatření č. 5/2009

4)     POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČÍ PODPORY A DARŮ

4.1 Žádosti o poskytnutí veřejné finanční podpory Sportovnímu klubu Tuřany

4.2 Žádosti o poskytnutí veřejné finanční podpory TJ Brno-Dvorska

5)     ŠKOLY

5.1 Návrh finanční odměny ředitelce ZŠ Měšťanská 21

5.2 Předchozí souhlas s nabýváním peněžitých darů školami

6)     NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 972/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

6.2 Pronájem pozemku p.č. 2135/9 a ideální 1/14 p.č. 2135/5 k.ú. Tuřany

6.3 Reklamní označení provozovny Mgr. Radka Zuščáka ve zdravotním středisku

6.4 Podesta před spojovacím krčkem v ZŠ Požární

6.5 Rekonstrukce kanalizační a vodovodní přípojky ve dvoře radnice MČ Brno-Tuřany

6.6 Financování ZŠ Měšťanská – nástavba učeben nad jídelnou

7)     MOVITÝ MAJETEK

7.1 Nabídka daru od STAVOS Brno, a.s.

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Stížnost a žádost o náhradu škody za odtah vozidel

8.2 Návrh vyhlášky k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství

8.3 Návrh vyhlášky o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích

9)     RŮZNÉ

9.1 Návrh vyhlášky o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích

9.2 Návrh vyhlášky k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezují veřejná prostranství, na nichž se zakazuje žebrání

•1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

•1.1 Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 68/V. schůze RMČ.

•1.2 Kontrola úkolů

•1.3 Program 18/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje program 18/V.zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany, které se uskuteční dne 30.4.2009 v 18 hodin, takto: 1. Technický bod, 2. Námitky členů ZMČ k zápisu z 16/V. a 17/V. zasedání ZMČ, 3. Kontrola usnesení z 16/V. a 17/V. zasedání ZMČ, 4. Dotazy k usnesením z jednání RMČ, 5. Informace o kontrolách provedených výbory ZMČ, 6. Informace o jednáních starosty a místostarostky, 7. Návrhy a podněty občanů, 8. Návrh zadání změny Aktualizace ÚpmB, 9. Závěrečný účet MČ Brno-Tuřany za rok 2008, 10. Přehled hospodaření MČ Brno-Tuřany za období 1-3/2009, 11. Rozpočtové opatření č. 5/2009,  12. Návrh vyhlášky k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, 13. Návrh vyhlášky o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích, 14. Návrh vyhlášky o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, 15. Návrh vyhlášky k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezují veřejná prostranství, na nichž se zakazuje žebrání, 16. Vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 299/2 k.ú. Brněnské Ivanovice, 17. Vyjádření k prodeji pozemků v k.ú. Brněnské Ivanovice společnosti LEIS, a.s., 18. Vyjádření ke směně pozemků p.č. 1323/3 za p.č. 1518/1 a 98/19 k.ú. Brněnské Ivanovice, 19. Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 972/1 k.ú. Brněnské Ivanovice, 20. Různé, 21. Závěr.

•1.4 Komise finanční – zápis z 11. schůze

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z 11.schůze Komise finanční, která se konala dne 9.4.2009.

•1.5 Finanční výbor-zápis z 13/V. zasedání

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z 13/V. zasedání  Finančního výboru, které se konalo 20.4.2009.

•2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

•2.1 Návrh zadání změny Aktualizace ÚPmB

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu nesouhlasit s textem zadání změny Aktualizace Územního plánu města Brna v bodech 7.1.6, 8.2 (odr.2) a 13.2, které tvoří přílohu č.1 zápisu. Ukládá Komisi stavební, rozvoje a správy majetku projednat daný dokument do konce dubna.

•2.2 Námitka ke změně ÚPmB

Usnesení:

Rada bere na vědomí námitku společnosti BUILDING, spol. s r.o., Brno k projednávané změně Územního plánu města Brna při ulici Petlákové.

•2.3 Požadavek na vypracování krajinného vyhodnocení studie Holásecká jezera

Usnesení:

Rada ukládá úřadu zajistit nabídky oprávněných odborně způsobilých a nezávislých subjektů k vypracování posudku na urbanistické a krajinné vyhodnocení studie Holásecká jezera var. 8c a současně ukládá připravit návrh rozpočtového opatření k financování studie.

•3)    ROZPOČET

•3.1 Závěrečný účet MČ Brno-Tuřany za rok 2008

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu

a) souhlasit s celoročním hospodařením a finančním vypořádáním MČ Brno-Tuřany za rok 2008 a to bez výhrad.

b) schválit závěrečný účet MČ Brno-Tuřany za rok 2008 uvedený vpříloze č.2 zápisu zahrnující

– celkové příjmy ve výši 30.352 tis. Kč

– celkové výdaje ve výši 29.707 tis. Kč

– zdroje po finančním vypořádání ve výši 12.057 tis. Kč

– celkový výsledek hospodaření za běžný rok k 31.12.2008 ve výši 8.176 tis. Kč

– stav fondu rezerv a rozvoje k 31.1.2.2008 ve výši 1.995.892,85 Kč

– stav sociálního fondu k 31.12.2008 ve výši 1317,00  Kč.

c) schválit výsledky hospodaření příspěvkových organizací, zřízených MČ Brno-Tuřany, za rok 2008 a rozdělení jejich hospodářského výsledku za rok 2008 dle přílohy č.3 zápisu.

•3.2 Přehled hospodaření MČ Brno-Tuřany za období 1-3/2009

Usnesení:

Rada bere na vědomí výsledky hospodaření MČ Brno-Tuřany za období 1-3/2009 a požaduje, aby o stavu plnění rozpočtu bylo informováno Zastupitelstvo.

•3.3 Rozpočtové opatření č. 5/2009

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č.5/2009. Návrh rozpočtového opatření tvoří přílohu č.4 zápisu.

•4)    POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČÍ PODPORY A DARŮ

•4.1 Žádosti o poskytnutí veřejné finanční podpory Sportovnímu klubu Tuřany

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 8.000,- Kč Sportovnímu klubu Tuřany na “Mezinárodní turnaj v kopané uspořádaný pro kategorie starší přípravky” a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

Rada schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 42.000,- Kč Sportovnímu klubu Tuřany na jeho provoz a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•4.2 Žádosti o poskytnutí veřejné finanční podpory TJ Brno-Dvorska

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 30.000,- Kč TJ Brno-Dvorska na zajištění jeho provozu v roce 2009 a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

Rada schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory TJ Brno-Dvorska ve výši 2.500,- Kč na zajištění “Dětského dne v Brně-Dvorskach” a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•5)    ŠKOLY

•5.1 Návrh finanční odměny ředitelce ZŠ Měšťanská 21

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí odměny PhDr. Boženě Küfhaberové ředitelce Základní školy Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace za příkladné vedení školy v roce 2008. Odměna bude vyplacena z rozpočtu příspěvkové organizace. Výše odměny je uvedena v příloze č.5 zápisu.

•5.2 Předchozí souhlas s nabýváním peněžitých darů školami

Usnesení :

Rada souhlasí s nabýváním účelově neurčených peněžitých darů příspěvkovými organizacemi zřízenými městskou částí Brno-Tuřany do výše 10.000,- Kč pro jeden právní úkon.

•6)    NEMOVITÝ MAJETEK

•6.1 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 972/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada nedoporučuje Zastupitelstvu doporučit orgánům města schválit prodej pozemku p.č. 972/1 k.ú. Brněnské Ivanovice Antonínu Nekvapilovi.

•6.2 Pronájem pozemku p.č. 2135/9 a ideální 1/14 p.č. 2135/5 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje ukončení nájmu pozemků p.č. 2135/9 a ideální 1/14 p.č. 2135/5 k.ú. Tuřany s Františkem Daňkem dohodou ke dni 30.4.2009 a pronájem těchto pozemků Zdeňkovi a Lence Königovým. Rada schvaluje text nájemní smlouvy, která tvoří přílohu č.6 zápisu.

•6.3 Reklamní označení provozovny Mgr. Radka Zuščáka ve zdravotním středisku

Usnesení:

Rada souhlasí s umístěním požadovaného nadstandardního reklamního označení provozovny Mgr. Radka Zuščáka ve zdravotním středisku za podmínky uzavření dohody o ceně za umístění. Rada ukládá úřadu připravit návrh dohody o ceně za umístění reklamního označení pro Mgr. Radka Zuščáka na zdravotním středisku Holásecká 31, Brno.

•6.4 Podesta před spojovacím krčkem v ZŠ Požární

Usnesení:

Rada schvaluje zhotovení podesty před spojovacím krčkem v ZŠ Požární společností DIRS Brno s.r.o., za cenu  5.717,- Kč vč. DPH v rozsahu dle cenové nabídky ze dne 9.4.2009.

•6.5 Rekonstrukce kanalizační a vodovodní přípojky ve dvoře radnice MČ Brno-Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje provedení rekonstrukce kanalizační a vodovodní přípojky ve dvoře radnice MČ Brno-Tuřany společností DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, Brno  za cenu 396.522,- Kč vč. DPH a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•6.6 Financování ZŠ Měšťanská – nástavba učeben nad jídelnou

Usnesení :

Rada ukládá úřadu připravit podklady pro podání žádosti na financování nástavby učeben nad jídelnou ZŠ Měšťanská 21, Brno ze státního rozpočtu.

•7)    MOVITÝ MAJETEK

•7.1 Nabídka daru od STAVOS Brno, a.s.

Usnesení:

Rada schvaluje přijetí daru od společnosti STAVOS Brno, a.s. finanční částky 2.000,- Kč a dárkových předmětů do tomboly na akci Dětský den a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•8.1 Stížnost a žádost o náhradu škody za odtah vozidel

Usnesení:

Rada neuznává stížnost Radka Solaře, Pavla Gregora a Miroslava Vondráka na náhradu škody za odtah jejich vozidel při blokovém čištění dne 9.4.2009.

•8.2 Návrh vyhlášky k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství

Usnesení:

Rada  doporučuje Zastupitelstvu souhlasit s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství.

•8.3 Návrh vyhlášky o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích

Usnesení:

Rada  doporučuje Zastupitelstvu

a) souhlasit spředloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích

b) navrhnout vymezení prostorů pro volný pohyb psů vměstské části Brno-Tuřany takto:

– část pozemku p.č. 1106/1 k.ú. Brněnské Ivanovice o výměře 4.000m2 za sběrným střediskem odpadů na ul. Sladovnická

– pozemek p.č. 3753/1 k.ú. Tuřany o výměře 4.005m2 vedle sběrného střediska odpadů při ul. Malinská.

•9)    RŮZNÉ

•9.1 Návrh vyhlášky o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích

Usnesení:

Rada  doporučuje Zastupitelstvu

a) souhlasit spředloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.

b) navrhnout stanovení veřejných prostranství vměstské části Brno-Tuřany, na kterých je zakázáno požívání alkoholických nápojů uvedených vpříloze č.7 zápisu

c) nestanovit veřejná prostranství, na která se vdobě konání akcí zákaz požívání alkoholických nápojů nevztahuje.

•9.2 Návrh vyhlášky k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezují veřejná prostranství, na nichž se zakazuje žebrání

Usnesení:

Rada  doporučuje Zastupitelstvu

a) souhlasit spředloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna kzabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezují veřejná prostranství, na nichž se zakazuje žebrání

b) nenavrhnout stanovení veřejných prostranství vměstské části Brno-Tuřany, na kterých je zakázáno žebrání.

 

 

V Brně – Tuřanech 22.4.2009

 

 

 

 

Ing.Miroslav Dorazil                                                               Ing.Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                                  místostarostka MČ Brno-Tuřany