Usnesení z 67/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 8.4.2009

Usnesení z 67/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 8.4.2009

8.4.2009

Přítomni dle prezenční listiny:                                        Omluvena:                                             

Ing.Miroslav Dorazil, starosta                                        Ing.Sylva Kostková, členka Rady

Ing.Vlasta Hrdlíková, místostarostka                             

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing.Jan Šnajdr, člen Rady

Ing. Zdeněk Cibulka, tajemník ÚMČ

 

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Popelova – umístění prodejního skladu

2.2 Návrh stavební uzávěry v k.ú. Brněnské Ivanovice

2.3 Petiční stížnost obyvatel ulice Votroubkova

3)     ROZPOČET

4)     POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČÍ PODPORY A DARŮ

5)     ŠKOLY

6)     NEMOVITÝ MAJETEK

7)     MOVITÝ MAJETEK

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Vyjádření k pokládce kabelů do pozemků p.č. 4299, 4302, 4374 k.ú. Tuřany

9)     RŮZNÉ

9.1 Kulturní akce Den dětí

•1)    ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

•1.1 Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 67/V. schůze RMČ.

•1.2 Kontrola úkolů

•2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

•2.1 Popelova – umístění prodejního skladu

Usnesení nebylo přijato

•2.2 Návrh stavební uzávěry v k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada bere na vědomí podklady MMB OÚPR pro vyhlášení stavební uzávěry v ploše podél ulice Kaštanové jako rezervy pro budoucí komunikaci a souhlasí s vyhlášením stavební uzávěry.

•2.3 Petiční stížnost obyvatel ulice Votroubkova

Usnesení:

Rada postupuje petiční stížnost a žádost obyvatel a vlastníků nemovitostí na ulici Votroubkova o vyřešení dopravního stavu v ulici Votroubkova Odboru stavebnímu a technickému ÚMČ Brno-Tuřany tak, aby zajistil odpověď dle zákona o právu petičním za část patřící do jeho působnosti a uvědomil podavatele petice o souběžném řešení celé petice.

Rada postupuje petiční stížnost a žádost obyvatel a vlastníků nemovitostí na ulici Votroubkova o vyřešení dopravního stavu v ulici Votroubkova Brněnským komunikacím a.s. v části petice o posouzení únosnosti vozovky.

Rada postupuje petiční stížnost a žádost obyvatel a vlastníků nemovitostí na ulici Votroubkova o vyřešení dopravního stavu v ulici Votroubkova Odboru dopravy MMB v části petice o posouzení možných změn v organizaci dopravy.

Rada postupuje petiční stížnost a žádost obyvatel a vlastníků nemovitostí na ulici Votroubkova o vyřešení dopravního stavu v ulici Votroubkova Dopravnímu inspektorátu PČR v části petice o vyjádření ke stávající dopravní situaci.

•3)    ROZPOČET

•4)    POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČÍ PODPORY A DARŮ

•5)    ŠKOLY

•6)    NEMOVITÝ MAJETEK

•7)    MOVITÝ MAJETEK

•8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•8.1 Vyjádření k pokládce kabelů do pozemků p.č. 4299, 4302, 4374 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada nemá námitek k pokládce 22 kV kabelů do pozemků p.č. 4299, 4302, 4374 k.ú. Tuřany pro přípojku ze solární elektrárny za podmínky uvedení pozemků do původního stavu po ukončené pokládce.

•9)    RŮZNÉ

•9.1 Kulturní akce Den dětí

Usnesení:

Rada schvaluje pořádání  kulturní akce Den dětí na sokolovně dne 31.5.2009  v 13,30 hod. a zakoupení odměn do soutěží v ceně do 5 000,- Kč.

 

 

 

 

V Brně – Tuřanech 8.4.2009

 

 

 

 

 

 

       Ing.Miroslav Dorazil                                                               Ing.Vlasta Hrdlíková

   starosta MČ Brno-Tuřany                                                  místostarostka MČ Brno-Tuřany