Usnesení z 67/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 2. 2. 2005

Zápis ze 67. schůze Rady Městské části Brno-Tuřany

67. schůze Rady Městské části Brno – Tuřany ze dne 2. 2. 2005

Přítomni dle prezenční listiny, která je přílohou k tomuto zápisu :

Navržený program:

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení pořadu schůze rady

1.2 Kontrola úkolů

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Informační systém – doplnění

2.2 Staveništní doprava ul. Karkulínova

2.3 Rozšíření dálnice D1 Kývalka – Holubice

3) FINANCE

3.1 Přijetí daru od Václava Nekolného

4) MAJETEK

4.1 Prodej pozemků p.č. 969/6, 969/7, 969/8 k.ú. Brněnské Ivanovice

4.2 Svěření pozemku p.č. 468 k.ú. Holásky

4.3 Žádost o vyjádření k dotčení pozemku p.č. 3577 k.ú. Tuřany

4.4 Svěření pozemků p.č. 675/1, 675/2, 928/3, 928/4 k.ú. Brněnské Ivanovice

4.5 Zřízení nové stanice pro internet pro knihovnu Jiřího Mahena

4.6 Modernizace telefonní ústředny ÚMČ

4.7 Doplnění požárních cest ÚMČ

5) BYDLENÍ, ÚDRŽBA OBECNÍCH BYTŮ

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Žádost ZŠ Měšťanská 21, Brno o souhlas k umístění antény na střechu školní budovy.

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Náklady na likvidaci skládek 2003 – 2004

8.2 Úprava dřevin Ivanovický potok

8.3 Likvidace skládky Leséček

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

 1. ORGANIZACE
  1. Schválení pořadu schůze rady

   RMČ projednala předložený návrh programu 67. schůze RMČ

   Usnesení :

   Rada schvaluje program 67. schůze RMČ a pověřuje člena Rady Ing. Petráse podpisem zápisu.

   Hlasování :pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0

  2. Kontrola úkolů

  Nesplněné zůstávají tyto úkoly:

  40/III bod 11 S 1313-1315 kú. BI

  26/IV 3.1 S,

  53/IV 7.3 Aktualizace programu rozvoje

  56/IV 5.2 Cesta Vítězná-Pratecká

  58/IV 4.4 S

  60/IV 4.3 S, 4.5 Nájem p.č.3753 Vrba

  61/IV 4.1 Demografická studie na WWW

  63/IV 2.3 Značení Špirkova, 2.6 Oprava značek, 8.1 Psí výběhy

  64/IV 1.6 Nadace O.Navaříka, 2.2 Přístřešky MHD, 4.5 Nábytek ÚMČ, 4.6 Sdružení Práh, 8.1 Zeleň U křížku, 8.2 Park Vyšehradská,

  65/IV 2.2 Retardér Závětrná, 4.1 (ZMČ)

  66/IV 3.3 EU Ivan.nám., 4.1 Počítač, 4.2 Internet Karneval, 4.6 (ZMČ), 4.7 Program pokladna, 8.1 park Vyšehradská

 2. ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ
  1. Informační systém – doplnění

   Rada projednala návrh na doplnění informačních tabulí MČ Brno – Tuřany o název příslušného katastrálního území Dvorska 2 ks, Holásky 1 ks, 1 ks Brněnské Ivanovice v celkové ceně od fa GEFAB cs spol.r.o. 3.700,- Kč včetně DPH.

   Usnesení :

   Rada schvaluje doplnění 4 informačních tabulí MČ Brno – Tuřany o název katastrálního území firmou GEFAB cs spol.r.o. v celkové ceně 3.700,- Kč včetně DPH.

   Hlasování : pro: 3, proti : 0, zdržel se: 0

   Zajistí : tajemník Termín : ihned

  2. Staveništní doprava ul. Karkulínova

   Rada projednala žádost fa INGA o souhlas s užíváním ulice Karkulínovy k průjezdu vozidel po dobu stavby areálu Aeroklubu do doby vybudování příjezdu z ulice Pratecká do 15.3.2005.

   Usnesení :

   Rada neschvaluje průjezd vozidel ulicí Karkulínovou po dobu stavby areálu Aeroklubu z důvodu její únosnosti vymezené stávajícím dopravním značením.

   Hlasování : pro: 3, proti : 0, zdržel se: 0

   Zajistí : tajemník Termín : ihned

  3. Rozšíření dálnice D1 Kývalka – Holubice

  Rada opětovně projednala posudek vlivů na životní prostředí stavby “Rozšíření dálnice D1 Kývalka – Holubice na šestipruhové uspořádání “ s ohledem na předpokládané ovlivnění prostředí v MČ Tuřany.

  Usnesení :

  Rada souhlasí s rozšířením dálnice D1 Kývalka – Holubice za podmínky, že budou řešeny protihlukové zábrany v úseku, kde dálnice nevede na území MČ Tuřany v zářezu.

  Hlasování : pro: 3, proti : 0, zdržel se: 0

  Zajistí : tajemník Termín : ihned

 3. FINANCE
  1. Přijetí daru od Václava Nekolného

  Rada projednala finanční dar od p. Václava Nekolného ve výši 2.000,- Kč jako příspěvek na kulturně-společenské akce MČ Tuřany.

  Usnesení :

  Rada schvaluje přijetí finančního daru p.Václava Nekolného ve výši 2.000,- Kč jako příspěvek na kulturně-společenské akce MČ Tuřany a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy. Pověřuje ORF zapracováním daru do návrhu rozpočtového opatření, které bude předloženo ZMČ ke schválení.

  Rozpočtová skladba 3319/2321

  Hlasování : pro: 3, proti : 0, zdržel se: 0

  Zajistí : tajemník Termín : 17.2.2005

 4. MAJETEKBYDLENÍ, ÚDRŽBA OBECNÍCH BYTŮ
  1. Prodej pozemků p.č. 969/6, 969/7, 969/8 k.ú. Brněnské Ivanovice

   Rada projednala žádost pí Vepřekové o vyjádření k prodeji pozemků p.č. 969/6, 969/7 a 969/8 v k.ú. Brněnské Ivanovice.

   Usnesení:

   Rada nedoporučuje Zastupitelstvu ke schválení prodej pozemků p.č. 969/6, 969/7 a 969/8 v k.ú. Brněnské Ivanovice.

   Hlasování : pro: 3, proti : 0, zdržel se: 0

   Zajistí : tajemník Termín : 17.2.2005

  2. Svěření pozemku p.č. 468 k.ú. Holásky

   Rada projednala žádost pí Martiny Vozdecké o pronájem pozemku p.č. 467 a 468 k.ú. Holásky.

   Usnesení:

   Rada ukládá ÚMČ požádat o svěření pozemku p.č. 468 k.ú. Holásky.

   Hlasování : pro: 3, proti : 0, zdržel se: 0

   Zajistí : tajemník Termín : ihned

  3. Žádost o vyjádření k dotčení pozemku p.č. 3577 k.ú. Tuřany

   Rada projednala žádost firmy PHOENIX – ZEPPELIN, spol. s r.o. o vyjádření k dotčení pozemku p.č. 3577 k.ú. Tuřany svěřeného MČ Brno-Tuřany. Pozemek bude dotčen vedením přípojky dešťové kanalizace a vedením kabelu NN.

   Usnesení:

   Rada souhlasí s dotčením pozemku p.č. 3577 k.ú. Tuřany stavbou přípojky dešťové kanalizace a vedením kabelu NN na sousedním pozemku, s tím že po dokončení stavby uvede stavebník dotčený pozemek do původního stavu.

   Hlasování : pro: 3, proti : 0, zdržel se: 0

   Zajistí : tajemník Termín : ihned

  4. Svěření pozemků p.č. 675/1, 675/2, 928/3, 928/4 k.ú. Brněnské Ivanovice

   Rada projednala návrh Majetkového odboru MMB na svěření pozemků p.č. 675/1, 675/2, 928/3, 928/4 k.ú. Brněnské Ivanovice.

   Usnesení:

   Rada ukládá ÚMČ požádat o svěření pozemků p.č. 675/1, 675/2, 928/3, 928/4 k.ú. Brněnské Ivanovice.

   Hlasování : pro: 3, proti : 0, zdržel se: 0

   Zajistí : tajemník Termín : ihned

  5. Zřízení nové stanice pro internet pro knihovnu Jiřího Mahena

   Rada projednala žádost knihovny Jiřího Mahena o souhlas ke zřízení nové telefonní stanice pro internet Jiřího Mahena.

   Usnesení :

   Rada souhlasí se zřízením nové telefonní stanice pro pobočku knihovny Jiřího Mahena v objektu radnice a pověřuje místostarostku podpisem žádosti na SPT Telecom.

   Hlasování : pro: 3, proti : 0, zdržel se: 0

   Zajistí : tajemník Termín : ihned

  6. Modernizace telefonní ústředny ÚMČ

   Rada projednala došlé nabídky na digitální ústřednu pro ÚMČ od firmy SITEL spol.r.o. v nabídkové ceně 160.739,- Kč včetně DPH a firmy Stand CZ spol. s r.o. v nabídkové ceně včetně 4 digitálních přístrojů 93.632,- Kč včetně DPH.

   Rozpočtová skladba : 6171/6122 telefonní ústředna

   6171/5137 telefonní přístroje

   Usnesení:

   Rada schvaluje dodání a instalaci digitální ústředny Panasonic KX-TDA 30 firmou Stand CZ spol. s r.o. za cenu do 67.000,- Kč včetně DPH a 4 digitálních tel. přístrojů Panasonic za cenu do 28.000,- Kč včetně DPH.

   Hlasování : pro: 3, proti : 0, zdržel se: 0

   Zajistí : tajemník Termín : ihned

  7. Doplnění požárních cest ÚMČ

  Rada projednala nutnost doplnění požárních cest ÚMČ o samozavírače, záměny klika – kulička a elektromechanických vrátníků na 5 dveří v 1. a 2. NP ÚMČ. Cenová nabídka od dodavatele dveří fa Šimbera spol.r.o. činí 21.349,- Kč včetně DPH.

  Rozpočtová skladba: 6171/5171

  Usnesení :

  Rada schvaluje úpravu 5 dveří v 1. a 2. NP Úřadu MČ dle nabídky fa Šimbera v ceně do 25.000,- Kč včetně DPH.

  Hlasování : pro: 3, proti : 0, zdržel se: 0

  Zajistí : tajemník Termín : ihned

 5. SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ
 6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY
  1. Žádost ZŠ Měšťanská 21, Brno o souhlas k umístění antény na střechu školní budovy.

  Rada projednala žádost ZŠ Měšťanská 21 o souhlas k umístění antény na střechu školní budovy , a to z důvodů připojení k Internetu cca 5 ks počítačů.

  Usnesení :

  Rada souhlasí s umístěním antény na střechu školní budovy ZŠ Měšťanská za účelem připojení k internetu.

  Hlasování : pro: 3, proti : 0, zdržel se: 0

  Zajistí : tajemník Termín : ihned

 7. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍBEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA
  1. Náklady na likvidaci skládek 2003 – 2004

   Rada vzala na vědomí vyhodnocení nákladů na likvidace černých skládek a nákladů na čištění komunikací na území MČ v letech 2003 a 2004.

  2. Úprava dřevin Ivanovický potok

   Rada projednala nabídku od fa Minks na úpravu dřevin v lokalitě Ivanovický potok v ceně 19.420,- Kč včetně DPH.

   Rozpočtová skladba: 3745/5169

   Usnesení :

   Rada schvaluje úpravu dřevin v lokalitě Ivanovický potok fa Minks v ceně 19.420,- Kč včetně DPH.

   Hlasování : pro: 3, proti : 0, zdržel se: 0

   Zajistí : tajemník Termín : ihned

  3. Likvidace skládky Leséček

  Rada projednala nabídku od fa Minks na likvidaci černé skládky v lokalitě Leséček v ceně 14.980,- Kč včetně DPH.

  Rozpočtová skladba: 3729/5169

  Usnesení :

  Rada schvaluje likvidaci černé skládky v lokalitě Leséček fa Minks v ceně 14.980,- Kč včetně DPH.

  Hlasování : pro: 3, proti : 0, zdržel se: 0

  Zajistí : tajemník Termín : ihned

 8. BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

V Brně – Tuřanech 2.2. 2005

                                                    Ing. Jan Petrás                        Ing. Marie Stehlíková
                                                      člen Rady MČ                            místostarostka MČ