Usnesení z 68/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 16. 2. 2005

Zápis ze 68. schůze Rady

68. schůze Rady Městské části Brno – Tuřany ze dne 16. 2. 2005

Přítomni dle prezenční listiny, která je přílohou k tomuto zápisu :

Program:

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze rady

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Žádost pí Sýkorové o poskytnutí podkladů k akci “Rekonstrukce radnice”

1.4 Žádost p. Tůmy o uvolnění z funkce zástupce MČ Brno-Tuřany v družstvu OVD Balbínův pramen

1.5 Program zasedání ZMČ

1.6 Listy 1/2005

1.7 Zápis finančního výboru ZMČ

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Převedení stavby autobusové zastávky na ulici Pratecká do majetku MČ

2.2 Urbanistická studie – dokončení

2.3 Výstavba chodníku Na Návsi

2.4 Rozšíření autobusové linky 511

2.5 Přístřešky MHD Na Návsi

2.6 Aktualizace Strategie rozvoje MČ

2.7 TEZ na úpravu křižovatky Popelova, Kaštanová, Vinohradská

2.8 Vjezdová brána na Sokolnické

3) FINANCE

3.1 Pravidla pro rozpočtová opatření na rok 2005

4) MAJETEK

4.1 Pronájem pozemku p.č. 467 k.ú. Holásky

4.2 Zřízení věcného břemene k p.č. 250/27 a 250/28 k.ú. Brněnské Ivanovice

4.3 Zakoupení digitálního fotoaparátu

4.4 Dveřní komunikátory pro ÚMČ

4.5 Modernizace síťového serveru

4.6 Aktualizace antiviru PC a serveru

4.7 Doplnění venkovního ozvučení MČ

5) BYDLENÍ, ÚDRŽBA OBECNÍCH BYTŮ

5.1 Odstranění závad plynoinstalace – spol. prostory a byty Tuřanské nám. 1 – zjištěných revizí

5.2 Žádost o výměnu bytu

5.3 Žádost o slevu nájemného

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Příspěvek na “Tuřanský vostatke”

7.2 Příspěvek na činnost Svazu důchodců ČR

7.3 Příspěvek Nadačnímu fondu středních škol pro tělesně postiženou mládež

7.4 Příspěvek na zřízení bufetu ZŠ Měšťanská

7.5 Hodiny ZŠ Požární

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Harmonogram blokových čištění komunikací v MČ Brno – Tuřany na rok 2005

8.2 Cenová nabídka firmy Signex spol. s r.o. na přechodné dopravní značení

8.3 Obnova parku Malínská

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

 1. ORGANIZACE
  1. Schválení programu schůze rady

   RMČ projednala předložený návrh programu 68. schůze RMČ

   Usnesení :

   Rada schvaluje program 68. schůze RMČ.

   Hlasování : pro: 3 , proti: 0 , zdržel se: 0

  2. Kontrola úkolů

   Nesplněné zůstávají tyto úkoly:

   40/III bod 11 S 1313-1315 kú. BI

   26/IV 3.1 S,

   53/IV 7.3 Aktualizace programu rozvoje

   56/IV 5.2 Cesta mezi Vítězná – Pratecká

   58/IV 4.4 S

   60/IV 4.3 S, 4.5 Nájem p.č.3753

   61/IV 4.1 Demografická studie zveřejnění

   63/IV 2.3 Značení Špirkova, 2.6 Oprava značek, 8.1 Psí výběh

   64/IV 1.6 Nadace, 2.2 Přístřešky MHD, 4.5 Nábytek ÚMČ, 4.6 Sdružení Práh, 8.1 Zeleň U křížku, 8.2 Park Vyšehradská,

   65/IV 4.1 Prodej pozemku (ZMČ)

   66/IV 3.3 EU Ivan.nám., 4.2 Internet Karneval, 4.6 (ZMČ), 4.7 Program pokladna, 8.1 park Vyšehradská

   67/IV 2.1 Informační systém, 4.1 Prodej pozemku(ZMČ), 4.2 S, 4.4 S, 4.7 Požární cesty ÚMČ, 8.2 Ivan.potok dřeviny, 8.3 Leséček skládka

  3. Žádost pí Sýkorové o poskytnutí podkladů k akci “Rekonstrukce radnice”

   Rada vzala na vědomí žádost členky Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany o poskytnutí podkladů k akci “Rekonstrukce radnice 1. a 2.etapa” k nahlédnutí.

  4. Žádost p. Tůmy o uvolnění z funkce zástupce MČ Brno-Tuřany v družstvu OVD Balbínův pramen

   Rada projednala žádost p. Antonína Tůmy o uvolnění z funkce zástupce MČ Brno-Tuřany v družstvu OVD Balbínův pramen.

   Usnesení :

   Rada doporučuje ZMČ uvolnit p. Antonína Tůmu z funkce zástupce MČ Brno-Tuřany v družstvu OVD Balbínův pramen a delegovat nového zástupce.

   Hlasování: pro 4, proti: 0, zdržel se: 0

   Zajistí : tajemník Termín : ihned

  5. Program zasedání ZMČ

   Rada projednala návrh programu 16. zasedání ZMČ, které se bude konat 24.2.2005.

   Usnesení :

   Rada doporučuje ZMČ schválit program 16. zasedání ZMČ, které se bude konat 24.2.2005 v 17 hodin na ÚMČ.: technický bod, námitky členů ZMČ, kontrola usnesení, dotazy k RMČ, náměty občanů, rozpočtové opatření č. 1/2005, pravidla pro rozpočtová opatření, volba zástupce OVDBP, majetkové dispozice, zápočet Sdružení Práh, různé, závěr.

   Hlasování: pro 4, proti 0 , zdržel se 0

   Zajistí : tajemník Termín : ihned

  6. Listy 1/2005

   Rada vzala na vědomí informaci o přípravě informačního zpravodaje Listy.

   Usnesení :

   Rada schvaluje obsah Listů 1/2005 a požaduje jejich doplnění o harmonogram blokových čištění komunikací v březnu 2005.

   Zodpovídá: redakční rada

  7. Zápis finančního výboru ZMČ

  Rada vzala na vědomí zápis ze 15/IV zasedání finančního výboru ZMČ ze dne 20.1.2005.

  Zajistí : tajemník Termín : ihned

 2. ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ
  1. Převedení stavby autobusové zastávky na ulici Pratecká do majetku MČ

   Rada projednala žádost fa INGA o bezúplatné převedení nově vybudované autobusové zastávky na ulici Pratecká do majetku města Brna prostřednictvím MČ v pořizovací hodnotě cca 80.000,- Kč. Stavba zahrnuje dlážděnou plochu, úpravu přístupové cesty a označník.

   Usnesení :

   Rada doporučuje ZMČ schválení bezúplatného převodu stavby autobusové zastávky Pratecká do majetku městské části.

   Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

   Zajistí : tajemník Termín : 17.2.2005

  2. Urbanistická studie – dokončení

   Rada vzala na vědomí informaci OÚPR o dokončení urbanistické studie MČ Brno – Tuřany.

   Usnesení :

   Rada pověřuje ÚMČ zajištěním presentace urbanistické studie MČ Brno – Tuřany členům ZMČ.

   Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

   Zajistí : tajemník Termín : ihned

  3. Výstavba chodníku Na Návsi

   Rada projednala nutnost výstavby chodníku Na Návsi levá – pravá strana z důvodu odstranění stávajících nezpevněných komunikačních ploch.

   Usnesení :

   Rada požaduje přípravu výstavby chodníku Na Návsi levá – pravá strana.

   Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

   Zajistí : tajemník Termín : do 28.3.2005

  4. Rozšíření autobusové linky 511

   Rada projednala opakované požadavky na dopravní obslužnost ulice Rolencovy a možnost zajištění tohoto požadavku rozšířením autobusové linky 511 o dva páry spojů po ulici Rolencově dle návrhu Kordisu. Náklady na rozšíření by byly hrazeny z prostředků MČ.

   Usnesení :

   Rada doporučuje rozšíření autobusové linky 511 o dva páry spojů po ulici Rolencova. Pověřuje ORF zapracováním nákladů do návrhu rozpočtového opatření 1/2005.

   Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

   Zajistí : tajemník Termín : ihned

  5. Přístřešky MHD Na Návsi

   Rada projednala možnost doplnění autobusových zastávek MHD Na Návsi o přístřešky.

   Usnesení :

   Rada požaduje přípravu výstavby přístřešků na autobusových zastávkách MHD Na Návsi.

   Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

   Zajistí : tajemník Termín : ihned

  6. Aktualizace Strategie rozvoje MČ

   Rada projednala nutnost aktualizace Strategie rozvoje MČ.

   Usnesení :

   Rada žádá o komisi rozvoje o stanovisko k aktualizaci Strategie rozvoje MČ.

   Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

  7. TEZ na úpravu křižovatky Popelova, Kaštanová, Vinohradská

   Rada projednala stávající dopravní situaci na křižovatce Popelova, Kaštanová, Vinohradská a možnost zpravování TEZ na její úpravu.

   Usnesení :

   Rada žádá OD MMB o zpracování TEZ na rekonstrukci křižovatky Popelova, Kaštanová, Vinohradská. Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

   Zajistí : tajemník Termín : ihned

  8. Vjezdová brána na Sokolnické

  Rada projednala vhodnost zřízení vjezdové brány na Sokolnické a doporučila zpracování TEZ na její výstavbu.

  Usnesení :

  Rada žádá OD MMB o zpracování TEZ na vybudování vjezdové brány na Sokolnické.

  Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

  Zajistí : tajemník Termín : ihned

 3. FINANCE

  1. Pravidla pro rozpočtová opatření na rok 2005

  Rada projednala návrh souboru kompetencí Rady ke schvalování rozpočtových opatření, která by tato mohla v roce 2005 schvalovat (přijímání dotací, řešení havárií, čerpání z fondu rezerv a rozvoje, přesun v rámci oddílů atd.

  Usnesení :

  Rada doporučuje ZMČ ke schválení soubor kompetencí Rady ke schvalování rozpočtových opatření rozpočtu MČ na rok 2005.

  Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

  Zajistí : tajemník Termín : 17.2.2005

 4. MAJETEK
  1. Pronájem pozemku p.č. 467 k.ú. Holásky

   Rada projednala žádost pí. Vozdecké o pronájem pozemku p.č. 467 orná půda v k.ú. Holásky o výměře 202 m2.

   Usnesení:

   Rada schvaluje pronájem pozemku p.č. 467 orná půda v k.ú. Holásky pí. Vozdecké na dobu neurčitou a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

   Hlasování : pro: 4, proti: 0 , zdržel se: 0

   Zajistí : tajemník Termín : ihned

  2. Zřízení věcného břemene k p.č. 250/27 a 250/28 k.ú. Brněnské Ivanovice

   Rada projednala žádost firmy Silniční stavby a.s. o vyjádření ke zřízení věcného břemene k pozemkům p.č. 250/27 a 250/28 k.ú. Brněnské Ivanovice za účelem vybudování dešťové kanalizace.

   Usnesení :

   Rada doporučuje Zastupitelstvu ke schválení zřízení věcného břemene k pozemkům p.č. 250/27 a 250/28 k.ú. Brněnské Ivanovice za účelem vybudování dešťové kanalizace.

   Hlasování : pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

   Zajistí : tajemník Termín : 17.2.2005 ZMČ

  3. Zakoupení digitálního fotoaparátu

   Rada projednala žádost odboru stavebního a životního prostředí na zakoupení digitálního fotoaparátu na dokumentování staveb, údržby a čistoty veřejných prostranství, odtahy vozidel atp.

   Usnesení :

   Rada schvaluje zakoupení digitálního fotoaparátu pro potřeby ÚMČ v ceně do 12.000,- Kč včetně DPH.

   Rozpočtová skladba 3745/5137

   Hlasování : pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

   Zajistí : tajemník Termín : ihned

  4. Dveřní komunikátory pro ÚMČ

   Rada projednala nutnost doplnění vstupních dveří do ÚMČ v přízemí a v 1.poschodí o hlasové komunikátory Ateus – Entrycom. Vzala na vědomí nabídku od fa Stand spol. r.o., dodavatele digitální ústředny, na kterou budou připojeny. Nabídková cena za dodávku a montáž 32.808,- Kč včetně DPH.

   Usnesení :

   Rada schvaluje dodání a montáž 2 dveřních komunikátorů Ateus – Entrycom od fa Stand spol. r.o. v ceně do 33.000,- Kč

   Rozpočtová skladba 6171/6121

   Hlasování : pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

   Zajistí : tajemník Termín : ihned

  5. Modernizace síťového serveru

   Rada projednala nutnost modernizace stávajícího síťového serveru ÚMČ z důvodu jeho morální zastaralosti a kapacitního omezení. Vzala na vědomí nabídku od firmy DELL spol. s r.o. na server Precision 370 Midi Tower v ceně 33.960,- Kč bez DPH.

   Usnesení :

   Rada schvaluje zakoupení síťového serveru od firmy DELL spol. r.o. Precision 370 Midi Tower v ceně do 40.000,- Kč včetně DPH.

   Rozpočtová skladba 6171/5137

   Hlasování : pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

   Zajistí : tajemník Termín : ihned

  6. Aktualizace antiviru PC a serveru

   Rada projednala nutnost aktualizace antivirového programu pro 16 počítačů v ceně 6.840,- Kč bez DPH a internetové ochrany poštovního serveru po jeho novém připojení na pevnou internetovou linku Karneval Media v nabídkové ceně 12.903,- Kč bez DPH.

   Usnesení :

   Rada schvaluje zakoupení antivirového programu pro 16 PC a internetové ochrany serveru v nabídkové ceně do 24.000,- včetně DPH.

   Rozpočtová skladba 6171/5172

   Hlasování : pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

   Zajistí : tajemník Termín : ihned

  7. Doplnění venkovního ozvučení MČ

  Rada projednala nabídku na doplnění venkovního ozvučení MČ VISO 2002 firmou VEGA.COM o 24 reproduktorů v nabídkové ceně 243.855,- Kč včetně DPH.

  Usnesení :

  Rada schvaluje doplnění venkovního ozvučení MČ firmou VEGA.COM o 24 reproduktorů v ceně do 244.000,- Kč včetně DPH a požaduje přípravu dodatku ke smlouvě o dílo.

  Rozpočtová skladba 5212/6121

  Hlasování : pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

  Zajistí : tajemník Termín : ihned

 5. BYDLENÍ, ÚDRŽBA OBECNÍCH BYTŮ
  1. Odstranění závad plynoinstalace – spol. prostory a byty Tuřanské nám. 1 zjištěných revizí

   Rada projednala nabídku firmy Pecák spol. r.o. na odstranění závad plynoinstalace spol.prostor a bytů Tuřanské nám. 1 zjištěných revizí v nabídkové ceně 6.730,50 Kč včetně DPH.

   Usnesení:

   Rada schvaluje odstraněním závad plynoinstalace v objektu Tuřanské nám. 1 firmou Pecák spol. r.o. za cenu 6.730,50 Kč včetně DPH.

   Rozpočtová skladba : 3612/5171

   Hlasování : pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

   Zajistí : tajemník Termín : ihned

  2. Žádost o výměnu bytu

   Rada projednala žádost MČ Brno – Lískovec o souhlas s výměnou bytu 2+kk, č. 154, Koniklecova 5, ke kterému mu má MČ Brno – Tuřany dispoziční právo, s nájemci Ladislavem a Evou Škaroupkovými a za byt 4+1, č. 16, Svážná 10 s nájemci Ing.Hanou a Rostislavem Frantovými.

   Usnesení :

   Rada schvaluje výměnu bytu č. 154, Koniklecova 5 v Brně za byt č. 16, Svážná 16 mezi jeho nájemci manželi Ladislavem a Evou Škaroupkovými a manželi Rostislavem a Ing.Hanou Frantovými.

   Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

   Zajistí : tajemník Termín : ihned

  3. Žádost o slevu nájemného

  Rada projednala žádost nájemců 1-pokojového bytu v objektu Tuřanské nám. 1 p. Milana Jochmana a manželů Šamšulových o snížení stávajícího měsíčního nájemného ve výši 488,- Kč z důvodu prostupující vlhkosti a výskytu plísní.

  Usnesení :

  Rada schvaluje snížení měsíčního nájemného za 1-pokojový byt v objektu Tuřanské nám. 1 na 400,- Kč s platností od 1.2.2005.

  Hlasování : pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

  Zajistí : tajemník Termín : ihned

 6. SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

 7. ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY
  1. Příspěvek na “Tuřanský vostatke”

   Rada projednala žádost TJ Sokol BrnoTuřany o příspěvek na akci “Tuřanský vostatke” ve výši 10.000,- Kč. Příspěvek by byl použit na uhrazení nákladů za hudbu.

   Usnesení:

   Rada schvaluje finanční příspěvek pro TJ Sokol BrnoTuřany na akci “Tuřanský vostatke” ve výši 5.000,- Kč na úhradu nákladů za hudbu a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.

   Rozpočtová skladba 3319/5229

   Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

   Zajistí : tajemník Termín : ihned

  2. Příspěvek na činnost Svazu důchodců ČR

   Rada projednala žádost Svazu důchodců ČR o příspěvek ve výši 5.000,- Kč na činnost klubu v roce 2005.

   Usnesení:

   Rada neschvaluje finanční příspěvek pro Svaz důchodců ČR.

   Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

   Zajistí : tajemník Termín : ihned

  3. Příspěvek Nadačnímu fondu středních škol pro tělesně postiženou mládež

   Rada projednala žádost Nadačního fondu středních škol pro tělesně postiženou mládež o finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč na nadstandardní péči o tělesně postižené žáky (pobyty, rehabilitace atp.)

   Usnesení :

   Rada schvaluje finanční příspěvek pro Nadační fondu středních škol pro tělesně postiženou mládež ve výši 1.000,- Kč a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.

   Rozpočtová skladba 4319/5229

   Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

   Zajistí : tajemník Termín : ihned

  4. Příspěvek na zřízení bufetu ZŠ Měšťanská

   Rada projednala žádost ředitelky ZŠ Měšťanská o souhlas se zřízením bufetu.

   Usnesení :

   Rada souhlasí se zřízením bufetu v ZŠ Měšťanská

   Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

   Zajistí : tajemník Termín : ihned

  5. Hodiny ZŠ Požární

  Rada projednala žádost ředitelky ZŠ Měšťanská PhDr. Küfhaberové o souhlas s umístěním hodin na objekt ZŠ na Požární ulici. Náklady budou hrazeny sponzorským darem.

  Usnesení :

  Rada schvaluje umístění hodina na objekt ZŠ na Požární ulici.

  Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

  Zajistí : tajemník Termín : ihned

 8. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

  1. Harmonogram blokových čištění komunikací v MČ Brno – Tuřany na rok 2005

   Rada projednala harmonogram blokového čištění místních komunikací a komunikací zařazených do základního komunikačního systému na území MČ Brno – Tuřany na rok 2005. Čištění komunikací smluvně zajišťuje A.S.A. Služby Žabovřesky.

   Usnesení :

   Rada schvaluje harmonogram blokového čištění komunikací v MČ Brno – Tuřany v roce 2005 a požaduje uveřejnění harmonogramu v Listech a ve vývěskách.

   Rozpočtová skladba : 2212/5169

   Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

   Zajistí : tajemník Termín : ihned

  2. Cenová nabídka firmy Signex spol. s r.o. na přechodné dopravní značení

   Rada projednala nutnost zpracování projektu na umístění přechodného dopravního značení (zákaz stání) při blokových čištěních místních komunikací (vyjmaKoSu) v MČ Brno – Tuřany. Vzala na vědomí nabídku od firmy Signex spol.s.r.o v ceně 15 tis. Kč včetně DPH.

   Usnesení :

   Rada schvaluje zpracování projektu na umístění přechodného dopravního značení při blokových čištěních komunikací v MČ Brno – Tuřany firmou Signex spol.s.r.o. za cenu do 15 000,-Kč včetně DPH.

   Rozpočtová skladba : 2219/5169

   Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

   Zajistí : tajemník Termín : ihned

  3. Obnova parku Malínská

  Rada projednala možnost obnovy parku Malínská podáním grantu u Pivovarů Staropramen.

  Usnesení:

  Rada schvaluje přípravu a podání žádosti na poskytnutí grantu na obnovu parku Malínská.

  Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

  Zajistí : tajemník Termín : ihned

 9. BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

V Brně – Tuřanech 16. 2. 2005

                                           Marie Stehlíková                              Jan Havlík
                                         místostarostka MČ                          starosta MČ