Usnesení z 66/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 19. 1. 2005

Zápis ze 66. schůze Rady

Zápis ze 66. schůze Rady Městské části Brno – Tuřany ze dne 19. 1. 2005

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO – TUŘANY

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

ZÁPIS

ze 66. schůze Rady Městské části Brno – Tuřany ze dne 19. 1. 2005

Přítomni dle prezenční listiny, která je přílohou k tomuto zápisu :

Navržený program:

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení pořadu schůze rady

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Přístupová práva na www stránky

1.4 Organizace ÚMČ

1.5 Zápis komise sociálně zdravotní

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Návrh změny Územního plánu na pozemcích p.č. 2368 a 2370, k.ú. Holásky

2.2 Návrh změny Územního plánu na pozemku p.č. 2365, k.ú. Holásky

2.3 Návrh změny Územního plánu na pozemcích p.č. 4526/1, 4527/2, k.ú. Tuřany

3) FINANCE

3.1 Přijetí daru od SEBAK spol. s r.o.

3.2 Přijetí daru od Rudolfa Ščuky

3.3 Nabídka zpracování žádostí do Společného regionálního operačního programu

4) MAJETEK

4.1 Nabídka na počítač pro potřeby ÚMČ

4.2 Zřízení odběrového místa pro kabelovou televizi

4.3 Pronájem pozemku p.č. 912 k.ú. Brněnské Ivanovice

4.4 Pronájem pozemku p.č. 654 k.ú. Tuřany

4.5 Pronájem pozemku p.č. 243 k.ú. Tuřany

4.6 Vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 897 k.ú. Brněnské Ivanovice

4.7 Zakoupení programu pro vedení pokladny a poplatků na PC

4.8 Žádost Pošty o souhlas s umístěním poštovní schrány

5) BYDLENÍ, ÚDRŽBA OBECNÍCH BYTŮ

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Nabídka firmy FESTUCA v.o.s. na urovnání terénu a založení trávníků v parku Vyšehradská

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

1. ORGANIZACE

  1. Schválení pořadu schůze rady

   RMČ projednala předložený návrh programu 66. schůze RMČ

   Usnesení :

   Rada schvaluje program 66. schůze RMČ.

   Hlasování : pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0

  2. Kontrola úkolů

   Nesplněné zůstávají tyto úkoly:

   40/III bod 11 S 1313-1315 kú. BI

   26/IV 3.1 S,

   53/IV 7.3 Aktualizace programu rozvoje

   56/IV 5.2 Cesty Vítězná,Pratecká

   58/IV 4.4 S

   60/IV 4.3 S, 4.5 Nájem p.č.3753

   61/IV 4.1 Demograf. studie

   63/IV 2.3 Značení Špirkova, 2.4 Značení Hanácká, 2.6 Oprava značek, 8.1 Psí výběh

   64/IV 1.6 Nadace, 2.2 Přístřešky MHD, 4.5 Nábytek ÚMČ, 4.6 Sdružení Práh, 8.1 Zeleň U křížku, 8.2 Park Vyšehradská,

   65/IV 2.2 Retardér Závětrná, 4.1 Prodej pozemku (ZMČ), 8.1 Skládky, náklady

  3. Přístupová práva na www stránky

   Rada projednala požadavek ZŠ Měšťanská na přístupová práva do www stránek MČ Brno-Tuřany pro 4 zaměstnance školy : PhDr. Boženu Küfhaberovou, Ph.D., Mgr. Radka Vechetu, Mgr. Janu Matouškovou, p. Tomáše Krejčího.

   Usnesení :

   Rada schvaluje přístupová práva do www stránek MČ Brno-Tuřany za ZŠ Měšťanská pro : PhDr. Boženu Küfhaberovou, Ph.D., Mgr. Radka Vechetu, Mgr. Janu Matouškovou, p. Tomáše Krejčího.

   Hlasování : pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

   Zajistí : tajemník Termín : ihned

  4. Organizace ÚMČ

Rada projednala možnost na snížení počtu zaměstnanců na ÚMČ o 2 ze 14 na 12 k datu 31.1.2005 a to zrušením funkčního místa :

 1. na odboru všeobecném na výdej stravy na Domovince s převedením stávající pracovnice z hlavního pracovního poměru dohodou na dohodu o pracovní činnosti na 19 h týdně,
 2. na odboru stavebním, životního prostředí a investic, investice s převedením investiční agendy pod tajemníka ÚMČ.

Dále projednala změnu názvu odboru stavebního, dopravního, životního prostředí a investic na odbor stavební.

Usnesení :

Rada stanovuje celkový počet zaměstnanců města Brna zařazených do ÚMČ na 12 s platností od 1. 2. 2005.

Hlasování : pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

  1. Zápis komise sociálně zdravotní

Rada projednala zápis z jednání komise sociálně zdravotní RMČ ze dne 11.1.2005.

Usnesení :

Rada žádá komisi sociálně zdravotní RMČ o pomoc při zajištění příprav plesu MČ dne 22.1.2005.

Hlasování : pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

2. ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

   1. Návrh změny Územního plánu na pozemcích p.č. 2368 a 2370, k.ú. Holásky

    Rada projednala předložený návrh na změnu Územního plánu města Brna na pozemcích p.č. p.č. 2368 a 2370, k.ú. Holásky

    Usnesení :

    Rada předběžně souhlasí s navrženou funkční změnou ZPF – BC Územního plánu města Brna na pozemcích p.č. p.č. 2368 a 2370, k.ú. Holásky včetně zpracování celé přilehlé lokality.

    Hlasování : pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

    Zajistí : tajemník Termín : ihned

   2. Návrh změny Územního plánu na pozemku p.č. 2365, k.ú. Holásky

    Rada projednala předložený návrh na změnu Územního plánu města Brna na pozemcích p.č. p.č. 2365, k.ú. Holásky

    Usnesení :

    Rada předběžně souhlasí s navrženou funkční změnou ZPF – BC Územního plánu města Brna na pozemcích p.č. p.č. 2365, k.ú. Holásky včetně zpracování celé přilehlé lokality.

    Hlasování : pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

    Zajistí : tajemník Termín : ihned

   3. Návrh změny Územního plánu na pozemcích p.č. 4526/1, 4527/2, k.ú. Tuřany

Rada projednala předložený návrh na změnu Územního plánu města Brna na pozemcích p.č. 4526/1 a 4527/2, k.ú. Tuřany.

Usnesení :

Rada předběžně souhlasí s navrženou změnou ZPF – BC Územního plánu města Brna na pozemcích p.č. 4526/ a 4527/2, k.ú. Tuřany včetně zpracování celé přilehlé lokality.

Hlasování : pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

Zajistí : tajemník

3. FINANCE

   1. Přijetí daru od SEBAK spol. s r.o.

    Rada projednala finanční dar od fy SEBAK spol. s r.o. ve výši 5.000,- Kč jako příspěvek na kulturně-společenské akce MČ Tuřany.

    Usnesení :

    Rada schvaluje přijetí finančního daru fy SEBAK spol. s r.o. ve výši 5.000,- Kč jako příspěvek na kulturně-společenské akce MČ Tuřany a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy. Ukládá ORF zapracování do rozpočtového opatření č. 1/2005 do příjmů i výdajů.

    Rozpočtová skladba 3319/2321

    Hlasování : pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

    Zajistí : tajemník Termín : ihned

   2. Přijetí daru od Rudolfa Ščuky

    Rada projednala finanční dar od p. Rudolfa Ščuky ve výši 3.000,- Kč jako příspěvek na kulturně-společenské akce MČ Tuřany.

    Usnesení :

    Rada schvaluje přijetí finančního daru p.Rudolfa Ščuky ve výši 3.000,- Kč jako příspěvek na kulturně-společenské akce MČ Tuřany a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy. Ukládá ORF zapracování do rozpočtového opatření č. 1/2005 do příjmů i výdajů.

    Rozpočtová skladba 3319/2321

    Hlasování : pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

    Zajistí : tajemník Termín : ihned

   3. Nabídka zpracování žádostí do Společného regionálního operačního programu

Rada projednala nabídku Regionální poradenské agentury, s.r.o. na zpracování žádosti do Společného regionálního operačního programu, jehož prostřednictvím lze čerpat finance ze Strukturálních fondů Evropské unie na rekonstrukci Ivanovického náměstí v nabídkové ceně za projekt 39.000,- Kč a 40.000,- Kč za získání dotace.

Usnesení :

Rada schvaluje zpracování projektu Regionální poradenskou agenturou, s.r.o. na rekonstrukci Ivanovického náměstí v nabídkové ceně 39.000,- Kč a 40.000,- Kč k možnosti čerpání financí z Strukturálních fondů Evropské unie až po zapracování těchto výdajů do rozpočtu MČ.

Hlasování : pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

Zajistí : tajemník Termín : 24.2.2005

4. MAJETEK

   1. Nabídka na počítač pro potřeby ÚMČ

    Rada projednala nabídku firmy DELL na dodání počítače s LCD monitorem 17” za cenu 36.000,- Kč včetně DPH a programového vybavení za cenu 6.100,- Kč včetně DPH pro potřeby ÚMČ s 3-letou zárukou na místě.

    Rozpočtová skladba 6171/5137 počítač, 6171/5172 programové vybavení

    Usnesení :

    Rada schvaluje zakoupení počítače s LCD monitorem 17” od firmy DELL včetně programového vybavení v celkové ceně 42.100,- Kč včetně DPH.

    Hlasování : pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

    Zajistí : tajemník Termín : ihned

   2. Zřízení odběrového místa pro kabelovou televizi

    Rada projednala žádost firmy Karneval Media s.r.o. o souhlas se zřízením odběrového místa el. proudu pro kabelovou televizi z rozvaděče objektu radnice Brno-Tuřany. Projednala možnost změny připojení Internetu z SPT Telecom na kabelovou televizi Karneval.

    Usnesení :

    Rada schvaluje připojení zařízení pro kabelovou televizi firmy Karneval Media s.r.o z rozvaděče objektu radnice Brno-Tuřany. Pověřuje starostu jednáním se společnosti Karneval Media s.r.o. ohledně podmínek připojení na Internet.

    Hlasování : pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

    Zajistí : tajemník Termín : ihned

   3. Pronájem pozemku p.č. 912 k.ú. Brněnské Ivanovice

    Rada projednala návrh nájemní smlouvy s pí. Mášovou o pronájmu pozemku p.č. 912 zahrada v k.ú. Brněnské Ivanovice o výměře 56 m2.

    Usnesení:

    Rada schvaluje pronájem pozemku p.č. 912 zahrada v k.ú. Brněnské Ivanovice pí. Mášové na dobu neurčitou a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

    Hlasování : pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

    Zajistí : tajemník Termín : ihned

   4. Pronájem pozemku p.č. 654 k.ú. Tuřany

    Rada projednala návrh nájemní smlouvy s pí. Richtrovou o pronájmu pozemku p.č. 654 zahrada v k.ú. Tuřany o výměře 128 m2.

    Usnesení:

    Rada schvaluje pronájem pozemku p.č. 654 zahrada v k.ú. Tuřany pí. Richtrové na dobu neurčitou.

    Hlasování : pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

    Zajistí : tajemník Termín : ihned

   5. Pronájem pozemku p.č. 243 k.ú. Tuřany

    Rada projednala návrh nájemní smlouvy s p. Oprchalem o pronájmu pozemku p.č. 243 zahrada v k.ú. Tuřany o výměře 43 m2.

    Usnesení:

    Rada schvaluje pronájem pozemku p.č. 243 zahrada v k.ú. Tuřany p. Oprchalem na dobu neurčitou.

    Hlasování : pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

    Zajistí : tajemník Termín : ihned

   6. Vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 897 k.ú. Brněnské Ivanovice

    Rada projednala žádost pí. Chlebečkové o vyjádření k prodeji 39,5 m2 pozemku p.č. 897 ostatní komunikace v k.ú. Brněnské Ivanovice. Pozemek je využíván jako předzahrádka s okrasnými dřevinami.

    Usnesení :

    Rada doporučuje Zastupitelstvu ke schválení prodej části pozemku p.č. 897 k.ú. Tuřany o výměře 39,5 m2 pí. Chlebíčkové, Tuřanská 10

    Hlasování : pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

    Zajistí : tajemník Termín : 24.2.2005 ZMČ

   7. Zakoupení programu pro vedení pokladny a poplatků na PC

    Rada projednala nabídku fy Gordic s.r.o. na rozšíření programu účetnictví o 2 moduly na pokladnu a daně, dávky, poplatky v ceně do 16.000,- Kč

    Usnesení :

    Rada schvaluje zakoupení programu od fy Gordic s.r.o. o 2 moduly na pokladnu a daně, dávky, poplatky v ceně do 16.000,- Kč včetně DPH.

    Rozpočtová skladba 6171/5172

    Hlasování : pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

    Zajistí : tajemník Termín : ihned

   8. Žádost Pošty o souhlas s umístěním poštovní schrány

Rada znovu projednala a upřesnila usnesení k žádosti Pošty Brno 20 o souhlas s umístěním poštovní schrány na plot pozemku p.č. 142/2 k.ú. Holásky viz usnesení 63/IV 4.9.

Usnesení :

Rada souhlasí s umístěním poštovní schrány na pozemku p.č. 142/2 k.ú. Holásky v pásu o šířce 1 m souběžném s komunikací Závětrná v min. vzdálenosti od obrubníku 0,5 m.

Hlasování : pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

5. BYDLENÍ, ÚDRŽBA OBECNÍCH BYTŮ

6. SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

7. ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

8. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 • Nabídka firmy FESTUCA v.o.s. na urovnání terénu a založení trávníků v parku Vyšehradská

   1. Nabídka firmy FESTUCA v.o.s. na urovnání terénu a založení trávníků v parku Vyšehradská

Rada projednala cenovou nabídku firmy FESTUCA v.o.s. na urovnání terénu a založení trávníků v parku Vyšehradská ve dvou variantách. Cenová nabídka č. 240080167 za cenu 6.128,50 Kč počítá s využitím stávající vegetační vrstvy, nabídka č. 240080172 za cenu 14.613,20 Kč řeší srovnání celého pozemku s navezením ornice.

Rozpočtová skladba 3745/5169

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku firmy FESTUCA v.o.s. č. 240080172 na urovnání terénu a založení trávníků v parku Vyšehradská za cenu 14 613,20 Kč včetně DPH po zapracování a schválení akce v rozpočtovém opatření ZMČ.

Hlasování : pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

Zajistí : tajemník Termín : 24.2.2005 ZMČ

9. BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

V Brně – Tuřanech 19. 1. 2005

                                Ing. Josef Panáček                                    Jan Havlík
                                    člen Rady                                              starosta MČ