Usnesení z 66/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 25.3.2009

Usnesení z 66/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 25.3.2009

25.3.2009

Přítomni dle prezenční listiny:

Ing.Miroslav Dorazil, starosta

Ing.Vlasta Hrdlíková, místostarostka

Ing.Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing.Jan Šnajdr, člen Rady

Ing. Zdeněk Cibulka, tajemník ÚMČ

 

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Komise kulturní, sportovní a volnočasových aktivit – zápis

1.4 Komise kulturní, sportovní a volnočasových aktivit

1.5 Komise sociální a zdravotní – zápis

1.6 Komise stavební,rozvoje a správy majetku – zápis

1.7 Zvýšení odměn předsedů komisí Rady – nečlenů Zastupitelstva

1.8 Návrh na doplnění programu 17/V. mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Střednědobý plán v oblasti školství

2.2 Pratecká – úprava chodníku

2.3 Investiční záměr rekonstrukce komunikace Sladovnická

2.4 Jubilejní – úprava plochy u herních prvků

2.5 Letiště Brno –  umístění kabelu fotovoltaické solární soustavy

2.6 Vitality  centrum Holásky

2.7 Kaštanová – výstavba haly firmy NERA

2.8 Popelova – umístění prodejního skladu

3)     ROZPOČET

3.1 Rozpočtové opatření č. 4/2009

4)     POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČÍ PODPORY A DARŮ

5)     ŠKOLY

5.1 Přerušení provozu mateřských škol v měsících červenci a srpnu 2009

6)     NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Nájemní smlouva s Michaelou Hrtoňovou

6.2 Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě s MUDr. Sylvou Mendelovou

6.3 Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě s MUDr. Hanou Chybovou

6.4 Pronájem pozemku p.č. 325 k.ú. Dvorska

6.5 Vyjádření k dotčení pozemku p.č. 239/1 k.ú. Brněnské Ivanovice opravou plynovodu

6.6 Vyjádření k pronájmu pozemku p.č. 4422 k.ú. Tuřany

6.7 Vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 299/2 k.ú. Brněnské Ivanovice

6.8 Vyjádření k prodeji pozemků v k.ú. Brněnské Ivanovice společnosti LEIS, a.s.

6.9 Vyjádření ke směně pozemků p.č. 3832 a části 3830 k.ú. Tuřany

6.10 Vyjádření ke směně pozemků p.č. 1323/3 za p.č. 1518/1 a 98/19 k.ú. Brněnské Ivanovice

6.11 Zpracování PD hřiště na ulici Měšťanské

7)     MOVITÝ MAJETEK

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Umístění cedulí „Zákaz venčení psů”

8.2 Vyjádření ke zřízení sjezdu přes pozemek p.č. 2436 k.ú. Holásky

9)     RŮZNÉ

9.1 Novelizace vyhlášky o místních poplatcích

9.2 Návrh vyhlášky o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku

9.3 Obsah Listů 2/2009

•1)    ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

•1.1 Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 66/V. schůze RMČ.

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0

•1.2 Kontrola úkolů

Úkoly, které jsou v řešení (dle pořadí RMČ):

102/IV 3.5 Záměr svěření pozemků Agro

13/V 6.3 Svěření pozemků (Agro)

14/V 6.3 Svěření pozemků užívaných společností AGRO Brno-Tuřany

23/V 6.2 Svěření pozemků p.č.1/1, 935/2, 846 k.ú. BI

27/V 6.4 Svěření pozemku p.č.4009 k.ú.Tuřany

40/V 8.2 Nabídka ornice

48/V 7.2 Restaurování procesních korouhví v kapli BI

52/V 7.3 Restaurování dřevěné plastiky J.Sarkandra

63/V 2.3 Ulice Požární-chodník Tuřany-Chrlice, 4.1 Žádost o veř.fin.podporu SDH Holásky, 4.3 Žádost o veř.fin.podporu TJ Sokol Brno-Tuřany

65/V 2.5 Bezbariérová úprava chodníku Revoluční, 2.8 Přechod pro chodce na ulici Revoluční, 4.1 Žádost o poskytnutí veřejné finanční podpory TJ Dvorska Brno, 4.2 Žádost o poskytnutí veřejné finanční podpory S.Dvořáčkové, 4.3 Žádost o poskytnutí veřejné finanční podpory pro nábož.obec Církve čs.husitské,          6.1 Zpracování PD staveb.úprav objektu Tuřanské n.3, 6.3 Zpracování PD zateplení MŠ Holásecká,          9.1 Změna usnesení b.9.1 z 64/V.RMČ, 9.2 Návrh vyhlášky m.Brna o stanovení koef. pro výpočet daně z nemovitosti

•1.3 Komise kulturní, sportovní a volnočasových aktivit – zápis

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis č.2 ze schůze Komise kulturní, sportovní a volnočasových aktivit, která se konala 23.3.2009.

•1.4 Komise kulturní, sportovní a volnočasových aktivit

Usnesení:

Rada bere na vědomí odstoupení pana Medka a paní Cáhlíkové z funkcí členů Komise kulturní, sportovní a volnočasových aktivit.

•1.5 Komise sociální a zdravotní – zápis

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis ze schůze Komise sociální a zdravotní, která se konala 10.3.2009.

•1.6 Komise stavební,rozvoje a správy majetku – zápis

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis ze schůze Komise stavební, rozvoje a správy majetku, která se konala 23.3.2009.

•1.7 Zvýšení odměn předsedů komisí Rady – nečlenů Zastupitelstva

Usnesení :

Rada schvaluje zvýšení měsíční odměny předsedům komisí Rady, kteří nejsou členy Zastupitelstva, na 1.300,- Kč s účinností od 1.4.2009.

•1.8 Návrh na doplnění programu 17/V. mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje návrh na doplnění programu 17/V. mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany o tyto body: Novelizace vyhlášky o místních poplatcích, Návrh vyhlášky o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku, Vyjádření ke směně pozemků p.č.3832 a části 3830 k.ú.Tuřany.

•2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

•2.1 Střednědobý plán v oblasti školství

Usnesení:

Rada schvaluje střednědobý plán investic 2009-2013 v oblasti školství v MČ Brno – Tuřany a ukládá ÚMČ požádat Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMB o zařazení investic do střednědobého plánu investic statutárního města Brna v oblasti školství.

•2.2 Pratecká – úprava chodníku

Usnesení :

Rada  schvaluje opravu závadného stavu chodníku na ulici Pratecké firmou KODASTAV, Brno za 93 867,20 Kč vč. DPH a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•2.3 Investiční záměr rekonstrukce komunikace Sladovnická

Usnesení:

Rada schvaluje investiční záměr na rekonstrukci komunikace na ulici Sladovnické a ukládá ÚMČ požádat Odbor dopravy MMB o zpracování tohoto investičního záměru.

•2.4 Jubilejní – úprava plochy u herních prvků

Usnesení :

Rada  schvaluje úpravu plochy u herních prvků na konci ulice Jubilejní firmou KODASTAV, Brno za 107 945,50 Kč vč. DPH  a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•2.5 Letiště Brno –  umístění kabelu fotovoltaické solární soustavy

Usnesení:

Rada nemá námitky k akci společnosti Letiště Brno a.s. „Kabelové vyvedení výkonu fotovoltaické solární soustavy 20 MWp -1.etapa” ve vymezené části pozemku p.č.2276/1 k.ú. Tuřany pro umístění stavby.

•2.6 Vitality  centrum Holásky

Usnesení:

Rada nemá námitky proti umístění stavby Vitality centra na pozemcích p.č. 2404 a 2405, k.ú. Holásky za podmínek provedení řádného příjezdu a zajištění  parkovacích míst u objektu.

•2.7 Kaštanová – výstavba haly firmy NERA

Usnesení:

Rada nemá námitky k umístění stavby nazvané „Novostavba skladové haly” na pozemcích p.č. 80/1, 80/5 a

76/28, k.ú. Brněnské Ivanovice v areálu firmy NERA, Brno s výhradou jako stavba dočasná do vyřízení změny Územního plánu města Brna v dané lokalitě.

Hlasování: pro:  5, proti:  0, zdržel se: 0

Zajistí : OST                                                     Termín : příští RMČ

•2.8 Popelova – umístění prodejního skladu

Usnesení:

Rada konstatuje:

1. Umístěním stavby dojde ke zhoršení kvality prostředí tím, že navrhovaná hmota stavby je vzhledem k dotčenému území příliš velká.

2. Návrh barevného řešení fasády (varianty výrazně modré) nekoresponduje s ostatními fasádami v území a tímto barevným řešením by došlo k narušení architektonické jednoty celku-zástavby v ulici.

3. Vlastním provozem stavby dojde ke zvýšení dopravní zátěže v území, které je již nyní dopravně přetíženo.

Rada požaduje snížit objemovou hmotu domu, navrhnout jiné variantní řešení barevnosti fasády, doplnit údaje o dopravních zátěžích vlivem provozu stavby a po doplnění znovu předložit Radě k vyjádření.

•3)    ROZPOČET

•3.1 Rozpočtové opatření č. 4/2009

Usnesení:

Rada schvaluje rozpočtové opatření č.4/2009, které je uvedeno v příloze č.1 zápisu.

•4)    POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČÍ PODPORY A DARŮ

•5)    ŠKOLY

•5.1 Přerušení provozu mateřských škol v měsících červenci a srpnu 2009

Usnesení :

Rada nemá námitek proti přerušení provozu mateřských škol zřízených městskou částí Brno-Tuřany v měsících červenci a srpnu 2009 dle tabulky uvedené v příloze č.2 zápisu.

•6)    NEMOVITÝ MAJETEK

•6.1 Nájemní smlouva s Michaelou Hrtoňovou

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru ve zdravotním středisku s Michaelou Hrtoňovou. Text nájemní smlouvy tvoří přílohu č.3 zápisu.

•6.2 Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě s MUDr. Sylvou Mendelovou

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dodatku č.4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ve zdravotním středisku MUDr. Sylvě Mendelové. Rada schvaluje text dodatku č.4 k nájemní smlouvě uvedený v příloze č.4 zápisu.

•6.3 Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě s MUDr. Hanou Chybovou

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ve zdravotním středisku MUDr. Haně Chybové. Rada schvaluje text dodatku č.2 k nájemní smlouvě uvedený v příloze č.5 zápisu.

•6.4 Pronájem pozemku p.č. 325 k.ú. Dvorska

Usnesení:

Rada schvaluje pronájem pozemku p.č. 325 k.ú. Dvorska Věře Křížové, Brno. Rada schvaluje text nájemní smlouvy, která tvoří přílohu č.6 zápisu.

•6.5 Vyjádření k dotčení pozemku p.č. 239/1 k.ú. Brněnské Ivanovice opravou plynovodu

Usnesení:

Rada nemá námitek proti dotčení pozemku p.č. 239/1 k.ú. Brněnské Ivanovice opravou plynovodu DN 500.

•6.6 Vyjádření k pronájmu pozemku p.č. 4422 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada doporučuje orgánům města schválit pronájem pozemku p.č. 4422 ve spoluvlastnictví Ing. Jiřího Krejčího a Marie Krejčové městu Brnu.

•6.7 Vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 299/2 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu doporučit orgánům města schválit prodej zastavěné části pozemku p.č. 299/2 k.ú. Brněnské Ivanovice.

•6.8 Vyjádření k prodeji pozemků v k.ú. Brněnské Ivanovice společnosti LEIS, a.s.

Usnesení:

Rada nedoporučuje Zastupitelstvu doporučit orgánům města schválit prodej pozemků p.č. 23/6, 92, 93, 1488/2, 1488/7, 1489/1, 1490, 1491/1, 1491/2, 1491/3, 1491/4, 1492/1, 1492/2, 1492/3, 1495/2, 1496/4 a 1494/2 k.ú. Brněnské Ivanovice společnosti LEIS, a.s., Brno.

•6.9 Vyjádření ke směně pozemků p.č. 3832 a části 3830 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu doporučit orgánům města schválit směnu pozemků p.č.  3832 a části 3830 k.ú. Tuřany dle zákresu v příloze č.7 zápisu ve vlastnictví města Brna za pozemky p.č. 745/9 a 745/12 k.ú. Tuřany.

•6.10 Vyjádření ke směně pozemků p.č. 1323/3 za p.č. 1518/1 a 98/19 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu doporučit orgánům města schválit směnu pozemku p.č. 1323/3 k.ú. Brněnské Ivanovice ve vlastnictví města Brna za pozemky p.č. 1518/1 a 98/19 k.ú. Brněnské Ivanovice.

•6.11 Zpracování PD hřiště na ulici Měšťanské

Usnesení:

Rada schvaluje zpracování projektové dokumentace pro vydání územního souhlasu  pro realizaci hřiště na ulici Měšťanské, Brno společností Musil, Hybská – architektonický ateliér s.r.o., Brno za cenu 73 780,- Kč vč. DPH a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•7)    MOVITÝ MAJETEK

•8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•8.1 Umístění cedulí „Zákaz venčení psů”

Usnesení:

Rada schvaluje umístění 3 cedulí s textem „Zákaz venčení psů” do parčíku  na ul. Moravské, Brno a neschvaluje umístění cedulí s textem „Zákaz venčení psů” na polní cestu p.č. 256/1, 256/2, 256/3, 256/4 a 256/5 v k.ú. Dvorska.

•8.2 Vyjádření ke zřízení sjezdu přes pozemek p.č. 2436 k.ú. Holásky

Usnesení:

Rada nemá námitky  ke zřízení sjezdu přes pozemek p.č. 2436 k.ú. Holásky k objektu na pozemku p.č. 43 k.ú. Holásky za dodržení podmínek stanovených OÚPR MMB z 9.6.2008.

•9)    RŮZNÉ

•9.1 Novelizace vyhlášky o místních poplatcích

Usnesení:

Rada  doporučuje Zastupitelstvu souhlasit s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 8/2008 o místních poplatcích.

•9.2 Návrh vyhlášky o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku

Usnesení:

Rada  doporučuje Zastupitelstvu souhlasit s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku.

•9.3 Obsah Listů 2/2009

Usnesení:

Rada schvaluje obsah Listů č.2/2009 uvedený v příloze č.8 zápisu.

 

 

 

V Brně – Tuřanech 25.3.200

 

 

 

 

Ing.Miroslav Dorazil                                                               Ing.Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                                  místostarostka MČ Brno-Tuřany