Usnesení z 65/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 11.3.2009

Usnesení z 65/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 11.3.2009

11.3.2009

Přítomni dle prezenční listiny:

Ing.Miroslav Dorazil, starosta

Ing.Vlasta Hrdlíková, místostarostka

Ing.Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing.Jan Šnajdr, člen Rady

Ing. Zdeněk Cibulka, tajemník ÚMČ

 

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Komise finanční – zápis

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Návrh na změnu trasy noční linky MHD č.95

2.2 Návrh zadání územního plánu Modřice

2.3 Vitality  centrum Holásky

2.4 Ulice U Potoka – komunikace a  inženýrské sítě pro DPS

2.5 Bezbariérová úprava chodníku Revoluční

2.6 Vypracování PD Realizace krajinných úprav

2.7 Kaštanová – výstavba haly firmy NERA

2.8 Přechod pro chodce na ulici Revoluční

3)     ROZPOČET

3.1 Rozpočtové opatření č. 3/2009

4)     POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČÍ PODPORY A DARŮ

4.1 Žádost o poskytnutí veřejné finanční podpory TJ Brno Dvorska

4.2 Žádost o poskytnutí veřejné finanční podpory Sylvě Dvořáčkové

4.3 Žádost o poskytnutí veřejné finanční podpory pro Náboženskou obec Církve čs. husitské

5)     ŠKOLY

6)     NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Zpracování PD stavebních úprav části objektu Tuřanské náměstí 3, Brno

6.2 ZŠ Měšťanská – nástavba učeben nad jídelnou – projektová dokumentace

6.3 Zpracování PD zateplení MŠ Holásecká, Brno

6.4 Rodinný dům na ulici Jiřinové

6.5 Pronájem nebytových prostor ve zdravotním středisku

7)     MOVITÝ MAJETEK

7.1 Smlouva o převodu ochranných pomůcek pro požární jednotky

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Vyjádření k dotčení pozemku p.č. 2436 k.ú. Holásky stavbou vodovodní přípojky

9)     RŮZNÉ

9.1 Změna usnesení bodu 9.1 z 64/V RMČ – Žádosti o dotaci na nákup požárního vozidla

9.2 Návrh vyhlášky města Brna o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

•1)    ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

•1.1 Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 65/V. schůze RMČ.

•1.2 Kontrola úkolů

•1.3 Komise finanční – zápis

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z 10.schůze Komise finanční, která se konala 10.2.2009.

•2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

•2.1 Návrh na změnu trasy noční linky MHD č.95

Usnesení:

Rada schvaluje podání žádosti Dopravnímu podniku města Brna, a.s. o změnu trasy noční linky autobusu MHD č.95 tak, aby v noci před nepracovními dny jezdily spoje s odjezdem od hlavního nádraží v 0:26, 1:26, 2:26, 3:26 a 4:26 hod. přes Holásky, tj. ulicemi Popelova, Na návsi, Rolencova, Holásecká a v opačném směru po odbočení z ulice Revoluční ulicí 1. května.

•2.2 Návrh zadání územního plánu Modřice

Usnesení:

Rada požaduje, aby navržené využití území, které se přimyká ke k.ú. Holásky, respektovalo přírodně rekreační charakter této oblasti.

•2.3 Vitality  centrum Holásky

Usnesení:

Rada požaduje k předmětné stavbě stanovisko Komise stavební, rozvoje a správy majetku.

•2.4 Ulice U Potoka – komunikace a  inženýrské sítě pro DPS

Usnesení:

Rada nemá připomínky k umístění komunikace a inženýrských sítí, požaduje v dalším stupni PD navrhnout sklopený obrubník na komunikace podél přilehlých zahrad. Tuto podmínku požaduje uvést jako námitku vznesenou v rámci územního řízení.

•2.5 Bezbariérová úprava chodníku Revoluční

Usnesení:

Rada ukládá úřadu zajistit nabídky na provedení bezbariérové úpravy chodníku podél prodejny Řeznictví Jan Bubla na ulici Revoluční.

•2.6 Vypracování PD Realizace krajinných úprav

Usnesení:

Rada schvaluje zpracování prováděcí projektové dokumentace Realizace krajinných úprav v k.ú. Tuřany  firmou LÖW & spol.,s.r.o., Brno za cenu 26.180,- Kč vč. DPH a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•2.7 Kaštanová – výstavba haly firmy NERA

Usnesení:

Rada požaduje k předmětné stavbě stanovisko Komise stavební, rozvoje a správy majetku.

•2.8 Přechod pro chodce na ulici Revoluční

Usnesení:

Rada schvaluje vybudování přechodu pro chodce na ulici Revoluční firmou KODASTAV s.r.o., Brno  za cenu 99.269,- Kč vč. DPH a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•3)    ROZPOČET

3.1 Rozpočtové opatření č. 3/2009

Usnesení:

Rada schvaluje rozpočtové opatření č.3/2009, které je uvedeno v příloze č.1 zápisu.

•4)    POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČÍ PODPORY A DARŮ

•4.1 Žádost o poskytnutí veřejné finanční podpory TJ Brno Dvorska

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 15.000,- Kč TJ Brno Dvorska na zajištění

dostihových dnů a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•4.2 Žádost o poskytnutí veřejné finanční podpory Sylvě Dvořáčkové

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 20.000,- Kč Sylvě Dvořáčkové na uhrazení léčebného pobytu u moře dětí v pěstounské péči a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•4.3 Žádost o poskytnutí veřejné finanční podpory pro Náboženskou obec Církve čs. husitské

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 20.000,- Kč Náboženské obci Církve československé husitské na opravu topení v kostele a výměnu topných těles a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•5)    ŠKOLY

•6)    NEMOVITÝ MAJETEK

•6.1 Zpracování PD stavebních úprav části objektu Tuřanské náměstí 3, Brno

Usnesení:

Rada schvaluje zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení stavebních úprav budovy Tuřanské náměstí 3, Brno firmou Atelier dap s.r.o., Brno za cenu 107 100,- vč. DPH a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•6.2 ZŠ Měšťanská – nástavba učeben nad jídelnou – projektová dokumentace

Usnesení:

Rada nemá připomínky k projektové dokumentaci nástavby učeben nad jídelnou v ZŠ Měšťanská 21, Brno.

•6.3 Zpracování PD zateplení MŠ Holásecká, Brno

Usnesení:

Rada schvaluje zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení zateplení MŠ Holásecká 11, Brno firmou DEKPROJEKT s.r.o, Praha za cenu 54 026,00 Kč vč. DPH a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•6.4 Rodinný dům na ulici Jiřinové

Usnesení:

Rada nesouhlasí s dodatečným povolením stavby rodinného domu na pozemku p.č. 886 při ulici Jiřinové, Brno, k.ú. Brněnské Ivanovice a současně doporučuje stavebníkovi akceptovat doporučení komise uvedené v závěru zápisu ze dne 2.3.2009.

Rada ukládá úřadu informovat o doporučení komise stavebníka.

•6.5 Pronájem nebytových prostor ve zdravotním středisku

Usnesení :

Rada schvaluje pronájem nebytových prostor v přízemí zdravotního střediska Holásecká 31, Brno Michaele Hrtoňové a ukládá ÚMČ připravit návrh smlouvy.

•7)    MOVITÝ MAJETEK

•7.1 Smlouva o převodu ochranných pomůcek pro požární jednotky

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy s Českou republikou – Ministerstvem vnitra o převodu vlastnictví k majetku České republiky, kterou se převádí na městskou část ochranné pomůcky pro jednotky požární ochrany. Rada schvaluje text smlouvy uvedený v příloze č.2 zápisu.

Rada schvaluje udělení plné moci Zdeňce Jandové k převzetí ochranných pomůcek dle této smlouvy.

•8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•8.1 Vyjádření k dotčení pozemku p.č. 2436 k.ú. Holásky stavbou vodovodní přípojky

Usnesení:

Rada nemá námitek k dotčení pozemku p.č. 2436 k.ú. Holásky stavbou vodovodní přípojky k domu na pozemku p.č. 43 k.ú. Holásky.

•9)    RŮZNÉ

•9.1 Změna usnesení bodu 9.1 z 64/V RMČ – Žádosti o dotaci na nákup požárního vozidla

Usnesení:

Rada schvaluje změnu usnesení bodu 9.1 z 64/V. RMČ takto:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit podání žádosti o poskytnutí dotace ve výši 2 mil. Kč od Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR na nákup požárního vozidla pro Jednotku SDH Brno-Holásky a uložit ÚMČ požádat Radu města Brna o udělení souhlasu s podáním žádosti.

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit podání žádosti městu Brnu o dofinancování nákupu požárního vozidla ve výši 3,8 mil. Kč z rozpočtu města.

•9.2 Návrh vyhlášky města Brna o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu nesouhlasit s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí a požaduje po Zastupitelstvu města Brna osvobození od daně z nemovitostí za zemědělské pozemky dle § 4, odst. 1, písm. v) zákona č. 338/1992 Sb., v platném znění.

 

 

 

V Brně – Tuřanech 11.3.2009

 

 

 

 

 

Ing.Miroslav Dorazil                                                               Ing.Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                                  místostarostka MČ Brno-Tuřany