Usnesení z 65/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 5. 1. 2005

Zápis ze 65. schůze Rady městské části Brno-Tuřany

ze 65. schůze Rady Městské části Brno – Tuřany ze dne 5. 1. 2005

Přítomni dle prezenční listiny, která je přílohou k tomuto zápisu :

Navržený program:

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení pořadu schůze rady

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Organizace ÚMČ

1.4 Termíny zasedání Rady a ZMČ

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 . Centrální kompostárna Brno

2.2 Projektová dokumentace retardér Závětrná

3) FINANCE

3.1 Rozpis rozpočtu MČ Brno-Tuřany na rok 2005

3.2 Přijetí daru od Silniční stavby a.s.

4) MAJETEK

4.1 Vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 4126 k.ú. Tuřany

4.2 Pronájem pozemku p.č. 151 zahrada k.ú. Brněnské Ivanovice

5) BYDLENÍ, ÚDRŽBA OBECNÍCH BYTŮ

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Žádost redakce Maják o peněžní dar

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Vyhodnocení nákladů na likvidaci skládek a čištění

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

 1. ORGANIZACE
  1. Schválení pořadu schůze rady

   RMČ projednala předložený návrh programu 65. schůze RMČ

   Usnesení :

   Rada schvaluje program 65. schůze RMČ.

   Hlasování :pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

  2. Kontrola úkolů

   Nesplněné zůstávají tyto úkoly:

   40/III bod 11 S

   26/IV 3.1 S,

   53/IV 7.3 Aktualizace programu rozvoje

   54/IV 4.1 Energetický audit

   56/IV 5.2 Cesty Vítězná,Pratecká

   58/IV 4.4 S

   60/IV 4.3 S, 4.5 Nájem p.č.3753

   61/IV 4.1 Demograf. studie

   63/IV 2.3 Značení Špirkova, 2.4 Značení Hanácká, 2.6 Oprava značek, 4.9 Schrána Holásky,.8.1 Psí výběh

   64/IV 1.6 Nadace 1.8 SMS Operátor, 1.9 Organizace ÚMČ, 2.2 Přístřešky MHD, 4.4 Schodiště ÚMČ, 4.5 Nábytek ÚMČ, 4.6 Sdružení Práh, 4.7 Rekonstrukce Radnice, 7.3 MŠ, 8.1 Zeleň U křížku, 8.2 Park Vyšehradská

  3. Organizace ÚMČ

   Rada projednala návrh na změnu počtu kmenových zaměstnanců zařazených do ÚMČ ke dni 1.1.2005, spočívající ve snížení stávajícího počtu 15 zaměstnanců na 14 o 1 pracovnici úklidu z důvodu změny pracovní smlouvy na dohodu o pracovní činnosti.

   Usnesení :

   Rada schvaluje snížení počtu kmenových zaměstnanců zařazených do ÚMČ ke dni 1.1.2005 na 14.

   Hlasování : pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

   Zajistí : tajemník Termín : ihned

  4. Termíny zasedání Rady a ZMČ

  Rada projednala návrh termínů schůzí RMČ a zasedání ZMČ v 1. pololetí 2005.

  5.1., 19.1., 2.2., 16.2, 2.3., 16.3., 30.3, 13.4., 20.4., 11.5., 25.5., 8.6., 22.6., 13.7., 27.7.

  ZMČ 24.2., 28.4., 30.6.

  Usnesení :

  Rada schvaluje termíny schůzí RMČ a zasedání ZMČ v 1. pololetí roce 2005.

  Hlasování : pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

 2. ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ
  1. . Centrální kompostárna Brno

   Rada se seznámila s materiálem, týkajícím se zahájení zjišťovacího řízení k záměru výstavby centrální kompostárny Brno. Vzhledem k rozsahu předloženého materiálu může toto oznámení nahradit dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí v další fázi procesu zjišťování.

   Usnesení :

   Rada nemá připomínky k oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru výstavby centrální kompostárny Brno a nedoporučuje zpracování dokumentace vlivů záměru na životní prostředí (EIA).

   Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

   Zajistí : tajemník Termín : ihned

  2. Projektová dokumentace retardér Závětrná

  Rada projednala připomínky k retardéru na ulici Závětrná včetně nabídky na dopracování projektové dokumentace fy Signex s.r.o. v ceně do 2.000,- Kč včetně DPH.

  Usnesení :

  Rada schvaluje dopracování projektové dokumentace retardéru na ulici Závětrná fy Signex v ceně do 2.000,- Kč včetně DPH.

  Rozpočtová skladba 2219/5171

  Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

  Zajistí : tajemník Termín : ihned

 3. FINANCE
  1. Rozpis rozpočtu MČ Brno-Tuřany na rok 2005

   Rada projednala předložený položkový rozpis rozpočtu MČ Brno-Tuřany na rok 2005.

   Usnesení :

   Rada schvaluje položkový rozpis rozpočtu MČ Brno-Tuřany na rok 2005 včetně jeho odeslání na ORF MMB.

   Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

   Zajistí : tajemník Termín : ihned

  2. Přijetí daru od Silniční stavby a.s.

  Rada projednala finanční dar od fy Silniční stavby a.s. ve výši 5.000,- Kč jako příspěvek na kulturně-společenské akce MČ Tuřany.

  Usnesení :

  Rada schvaluje přijetí finančního daru fy Silniční stavby a.s. ve výši 5.000,- Kč a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy. Ukládá ORF zapracování do rozpočtového opatření č. 1/2005 do příjmů i výdajů.

  Rozpočtová skladba 3319/2321

  Hlasování : pro: 4, proti : 0, zdržel se: 0

  Zajistí : tajemník Termín : ihned

 4. MAJETEK
  1. Vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 4126 k.ú. Tuřany

   Rada projednala žádost Aeroklubu Brno-Slatina o prodej 241 m2 pozemku p.č. 4126 ostatní komunikace v k.ú. Tuřany.

   Usnesení :

   Rada doporučuje Zastupitelstvu ke schválení prodej části pozemku p.č. 4126 k.ú. Tuřany o výměře 241 m2.

   Hlasování : pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

   Zajistí : tajemník Termín : 24.2.2005

  2. Pronájem pozemku p.č. 151 zahrada k.ú. Brněnské Ivanovice

Rada projednala žádost současného nájemce pozemku p.č. 151 zahrada k.ú. Brněnské Ivanovice p. Škarky o ukončení pronájmu dohodou včetně žádosti jeho dcery pí. Šťastové o pronájem tohoto pozemku za původní nájem ve výši 147,- Kč ročně.

Usnesení :

Rada schvaluje

 1. ukončení nájmu pozemku p.č. 151 zahrada k.ú. Brněnské Ivanovice s p. Škarkou dohodou ke dni 31.1.2005.

 2. uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s pí. Šťastovou s ročním nájemným 147,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Hlasování : pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

 1. BYDLENÍ, ÚDRŽBA OBECNÍCH BYTŮ

 2. SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

 3. ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY
  1. Žádost redakce Maják o peněžní dar

  Rada projednala žádost redakce Maják o peněžní dar ve výši 10.000,- Kč na podporu projektu Maják – průvodce po vzdělávacích kurzech a volnočasových aktivitách.

  Usnesení :

  Rada neschvaluje poskytnutí peněžního daru redakci Majáku.

  Hlasování : pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

  Zajistí : tajemník Termín : ihned

 4. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
  1. Vyhodnocení nákladů na likvidaci skládek a čištění

  Rada projednala situaci týkající se údržby a čištění komunikací, likvidace skládek a odpadů na území MČ

  Usnesení :

  Rada požaduje vyhodnocení nákladů na likvidace černých skládek, čištění komunikací a vozovek za rok 2004 včetně rozčlenění úhrady nákladů z úrovně města Brna a MČ a zpětně 2 roky.

  Hlasování : pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

  Zajistí : tajemník Termín : 19.1.2005

 5. BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

V Brně – Tuřanech 5. 1. 2005

                               Ing. Josef Panáček                          Jan Havlík
                                   člen Rady                                  starosta MČ