Usnesení z 64/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 25.2.2009

Usnesení z 64/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 25.2.2009

25.2.2009

Přítomni dle prezenční listiny:                                        omluven:

Ing.Vlasta Hrdlíková, místostarostka                              Ing.Miroslav Dorazil, starosta

Ing.Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing.Jan Šnajdr, člen Rady

Ing. Zdeněk Cibulka, tajemník ÚMČ

 

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Komise sociální a zdravotní – zápis

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

3)     ROZPOČET

4)     POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČÍ PODPORY A DARŮ

5)     ŠKOLY

6)     NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Pronájem pozemku p.č. 204/19 k.ú. Holásky

6.2 Žádost o snížení nájemného z bytu

7)     MOVITÝ MAJETEK

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Vyjádření k dotčení pozemku p.č. 2436 k.ú. Holásky stavbou vodovodní přípojky

8.2 Vyjádření k umístění lešení v parku Legionářů

9)     RŮZNÉ

9.1 Žádosti o dotaci na nákup požárního vozidla

•1)    ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

•1.1 Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 64/V. schůze RMČ a pověřuje Ing. Jana Šnajdra podpisem zápisu.

•1.2 Kontrola úkolů

•1.3 Komise sociální a zdravotní – zápis

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis ze schůze Komise sociální a zdravotní, která se konala 10.2.2009.

•2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

•3)    ROZPOČET

•4)    POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČÍ PODPORY A DARŮ

•5)    ŠKOLY

•6)    NEMOVITÝ MAJETEK

•6.1 Pronájem pozemku p.č. 204/19 k.ú. Holásky

Usnesení:

Rada schvaluje ukončení nájmu pozemku p.č. 204/19 k.ú. Holásky s Janem Ondrůjem, Brno dohodou ke dni 28.2.2009 a pronájem tohoto pozemku Ivetě Russlerové, Brno. Rada schvaluje text nájemní smlouvy, která tvoří přílohu č.1 zápisu.

•6.2 Žádost o snížení nájemného z bytu

Usnesení:

Rada neschvaluje snížení nájemného z bytu nájemkyni Renatě Ludínové.

•7)    MOVITÝ MAJETEK

•8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•8.1 Vyjádření k dotčení pozemku p.č. 2436 k.ú. Holásky stavbou vodovodní přípojky

Usnesení:

Rada požaduje upřesnění jaké porosty se v trase vodovodní přípojky  nacházejí, kotované zakreslení situace vodovodní šachty a vodovodní přípojky k nemovitosti na pozemku p.č. 43 k.ú. Holásky.

•8.2 Vyjádření k umístění lešení v parku Legionářů

Usnesení:

Rada nemá námitek proti  umístění lešení v parku Legionářů za účelem přestavby domu na ulici 1. května 44 za podmínek stanovených technickou zprávou „Parkově upravená plocha Brno-Tuřany (ul. 1. května-Revoluční), ošetření a ocenění dřevin dotčených stavbou” vypracovanou M&Z Garden s.r.o., Brno dne  2. 2. 2009.

•9)    RŮZNÉ

•9.1 Žádosti o dotaci na nákup požárního vozidla

Usnesení:

Rada schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace ve výši 2,5 mil. Kč od Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR na nákup požárního vozidla pro Jednotku SDH Brno-Holásky a ukládá ÚMČ požádat Radu města Brna o udělení souhlasu s podáním žádosti.

Rada schvaluje podání žádosti městu Brnu o dofinancování nákupu požárního vozidla ve výši 3,3 mil. Kč z rozpočtu města.

 

 

 

V Brně – Tuřanech 25.2.2009

 

 

 

 

 

Ing.Vlasta Hrdlíková                                                               Ing.Jan Šnajdr

místostarostka MČ Brno-Tuřany                                          člen Rady MČ Brno-Tuřany